Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Početnosť zajačej zveri má v našej prírode neustále klesajúcu tendenciu. Príčiny tohto javu nie sú celkom známe a preto je potrebný výskum potenciálnych parametrov. Jedným z možných negatívnych faktorov je narušená reprodukcia. Práca bude zameraná na analýzy placentárnych znakov na maternici zajačíc z voľnej prírody, na výskyt patologických zmien na reprodukčných orgánoch. Pri štúdiu samčieho reprodukčného aparátu sa zameriame na možnosti odberu semena, jeho uchovávania, riedenia a konzervovania. Vedecké ciele: (1) stanovenie miery reprodukcie zajačích vo voľnej prírode, (2) stanovenie výskytu patologických anomálií na reprodukčnom aparáte samíc (3) biotechnologické metódy získavania a hodnotenia spermií samcov zajacov z voľnej prírody a z farmového chovu (4) biotechnické postupy spracovania ejakulátov samcov (5) vyhodnotenie vzájomného účinku pridávaných zložiek riedidla na vybrané parametre spermií. Metodické zámery: Odber materníc zo samíc v čase ich lovu – príprava na sledovanie placentárnych znakov – farbenie, fixácia, vyhodnotenie. Testovanie priechodnosti vajcovodov a výskyt patologických anomálií pomocou histológie. Biochémia krvi zajacov v súvislosti s reprodukciou. Zvládnutie metodiky odberu ejakulátu samcov. Príprava protektorov a extendorov riedidiel. Vyhodnotenie parametrov motility CASA a viability MTT, membránovej integrity IFA pred hlbokým zmrazením a po rozmrazení. V práci sa využije prístrojové vybavenie Ústavu malých hospodárskych zvierat. Očakávané prínosy: Výsledky práce budú zamerané na evaluáciu, a stabilizáciu populačných parametrov voľne žijúcich a farmovo chovaných zajacov poľných.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BIO Biotechnológie