Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Machine Design - TF
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Identifikácia a rozbor náhodných, periodických a krátkodobých vibrácií a kmitov vznikajúcich v prevádzke a výkone technologických operácií terénnych poľnohospodárskych vozidiel pracujúcich na sklonenom teréne na konštrukčné časti mechanizmov a náradí a zdravie obslužného personálu so zameraním sa na bezpečnosť pri práci a ochrane zdravia. Rozbory a analýzy vykonať v súčinnosti s právnymi predpismi a normami v EU a v zahraničí a slovenskými právnymi predpismi a normami. Ďalšie úlohy vyplývajúce zo zamerenia práce sú : stanovenie vybranej skupiny strojov,lokalizáciu relevantných častí mechanizmov stroja a náradia. Experimentálna časť obsahuje návrh meracieho reťazca,návrh a realizáciu experimentálnych meraní.Matematicko-analytická časť zahŕňa matematickú analýzu a rozbor teórie rôznych typov vibrácií a kmitania, spracovanie a vyhodnotenie nameraných údajov,zostavenie matematického modelu, simuláciu a vyhodnotenie získaných výsledkov. získaná výsledky budú spracované do návrhov využitia pre vedeckú a konštrukčnú prax .


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DSD Transport and Handling Machines