Prehľad vypísaných tém - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Skúmanie vplyvov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií z pôdy do atmosféry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Roman Gálik, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Abstrakt: Technológie obrábania pôdy významne ovplyvňujú intenzitu uvoľňovania emisií CO2 a NOx z pôdy do atmosféry. V súvislosti s týmto faktom budú realizované experimenty, ktorých podstata bude spočívať v sledovaní účinkov vybraných typov technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania emisií CO2 a NOx z pôdy do atmosféry s prihliadnutím na úroveň zásob organickej hmoty v pôde, úroveň zásob živín v pôde a celkové charakteristiky pôdnych podmienok. Navrhovaná téma nadväzuje na niekoľkoročný výskum v tejto oblasti realizovaný na Katedre strojov a výrobných systémov Technickej fakulty SPU v Nitre


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TPL technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby