Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Zahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditou
Department of Economic Policy (FEM)--
FEM
Details of topic
3 / --
Ingeliová, M.
Jardeková, S.
Sekeľ, S.
2.
DisT
Zamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektíva
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPPFEMDetails of topic
0 / --
--
3.
DT
Zásobovacia logistika podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / -- Pénzešová, R.
4.
BT
Zásobovanie vybraného podniku
Filová, A.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
5.
DTZavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnostiDepartment of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 1
--
7.DT
Zážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu Slovenska
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Kolářová, B.
8.BT
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Ferenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
2 / 2
9.DisTZdieľaná ekonomika v poľnohospodárstvePokrivčák, J.
Department of Economic Policy (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / ----
10.DisT
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.
Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic
0 / 2
--
11.
DT
Zdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)I-BEFEM
Details of topic
0 / --
--
12.
BTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Department of Economics (FEM)
B-EKP
FEM
Details of topic
0 / --
--
13.
DTZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.
Department of Economics (FEM)
I-BE
FEM
Details of topic
0 / --
--
14.
DT
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Nižníková, N.
15.
DT
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
16.
DT
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
17.
BT
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
3 / 1
18.
DT
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic
1 / 1
Farkašová, M.
19.
DT
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
Department of Economics (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Jankechová, L.
20.
BT
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
21.
BT
Zhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
22.BTZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic
0 / 2
--
23.DTZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
24.
BT
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / -- Balla, M.
25.BT
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
Ferenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
26.BT
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEMDetails of topic2 / 2 Hanesová, L.
Debnárová, M.
27.
BTZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic
1 / 1
Pospišová, M.
28.BT
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
29.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Kunová, N.
30.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Čaládiková, M.
31.
BT
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Palušová, S.
Mošaťová, L.
32.DT
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Savov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
33.
BT
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 1--
34.
DT
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Laurová, M.
Department of Economics (FEM)
I-MAPFEM
Details of topic
1 / 1
35.
BT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 2 Braunová, M.
Dobaiová, P.
36.
DT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneDepartment of Accountancy (FEM)
I-EKP
SUADetails of topic0 / 1
--
38.
BT
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic2 / 2
39.
DT
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Nosianová, N.
40.
BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2
--
41.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 1
Nepeľová, A.
42.
BT
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Ferenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
43.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Tóth, M.Department of Finance (FEM)--SUA
Details of topic
1 / --
Galbavá, V.
44.
DTZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
45.
BT
Zhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.
Department of Economics (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
46.
BT
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kóšová, V.
47.DT
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--