Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DP
Agro-food in the green and food of the future
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditami
Bartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.
DPAgroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuGurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.BP
Agroturistika, ako predmet podnikania
Hudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
DP
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podnikuFarkašová, M.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.
DP
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Bencová, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gajdošová, E.
9.
BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
BP
Analýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podniku
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BPAnalýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DPAnalýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľovKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.DPAnalýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republiky
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.
BP
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baloghová, K.
15.
DP
Analýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Demčáková, R.
16.
BP
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Analýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupiny
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
2 / --
Násaly, F.
Niňajová, N.
18.
DP
Analýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Vitková, H.
19.
BP
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu1 / --
21.
BP
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
22.BPAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
DP
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Strápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paulínyová, Z.
24.
DP
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Ladvenicová, J.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
I-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
25.DPAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
26.
BP
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jenčová, J.
27.
BP
Analýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Analýza vývoja hospodárenia vybraných obcíPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
30.DPAnalýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-EKP
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
31.
BP
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kovaľ, M.
33.
BPAnalýza vývoja spotreby vybranej komodityPietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
BP
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelania
Richterová, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Analýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristík
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
39.
DP
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-MAP
I-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Anti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravínRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
41.
DP
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
42.
DP
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
43.
DP
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
44.
DP
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Berčík, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
45.
DP
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Tóthová, K.
46.
DP
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Budovcová, M.
47.
DP
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
48.
BP
Assets and Capital structure of selected company
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
B-MPAS
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
DP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 2--
51.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Katedra financií (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
53.
BP
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Skokanovič, R.
54.
DP
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.DP
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
Neomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Nádaždyová, M.
56.
BP
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
57.DisP
Bioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European Countries
Moravčíková, D.
Katedra spoločenských vied (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
BPBioeconomy Policies and Support in SlovakiaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Biomass and its Utilization in Conditions of Slovakia
Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Blahobytná analýza slovenského trhu s cukromKatedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DPBreak-even point analýza vybraného podnikuKatedra ekonomiky (FEM)I-EKPFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
62.DPBrexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
63.DPBusiness plan of a new companyRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Švajcerová, R.
64.
BPBusiness Plan of a Selected CompanyKatedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
65.DP
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Balušíková, A.
66.
DP
Celoplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravínFarkašová, M.
Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
67.BP
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľov
Katedra matematiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szárazová, V.
68.DP
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
69.
DisP
Cloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
Katedra informatiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
70.
BP
Consumer preferences on the market of (the product)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Stümpelová, M.
71.
DP
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food Products
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
72.
DisPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected Companies
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPASPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
DP
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dobaiová, D.
74.
DPCountry of origin effect and its impacts on consumer decision makingKádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karásiková, D.
75.
DP
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuKatedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
Lomnická, J.
76.DPCRM system implementation in the company - case studyPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BPDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
78.
DisPDeterminants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EUBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPASPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.
DP
Determinanty exportu vybranej komodity
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / 2 Kohút, J.
80.
DP
Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovania
Lazorčáková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
81.
DP
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Juríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
82.
DP
Distribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.DP
Distribučná logistika vybraného podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kondrlík, D.
84.
BP
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Stračárová, M.
85.
BP
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
0 / 3
--
86.
BP
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPA
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
87.
DP
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Bencová, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
88.
DP
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Palajová, F.
89.
DP
Dopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
DP
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
91.
DP
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
DisP
Eco-efficiency of Agriculture in the EU
Bartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPPA
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
93.
DP
Ecological agriculture and organic food
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
DP
Ecological agriculture and organic food
Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPS
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
96.
DP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Nambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
DP
Economic Impacts of International Migration in the European Union
Adamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.DisP
Economics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' Incomes
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
BP
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Porhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Oravec, L.
100.
DisPEko-efektívnosť poľnohospodárstva SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPPSPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.
DisP
Eko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
DP
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / -- Novotná, M.
103.BPEkonomická analýza vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
104.
BP
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
105.DP
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
Gurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
DP
Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výrobyGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
107.DP
Ekonomické disparity krajín EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
BP
Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.DP
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
110.DP
Ekonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidieka
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
111.
BP
EKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTI
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
112.
DP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPAFEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
113.DPEkonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.
DP
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
115.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
116.DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
117.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Filípková, A.
118.
DP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
119.
BP
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v obore
Adamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kozolková, D.
120.
BP
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
121.
BP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.
BPEkonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Lelláková, M.
123.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
BP
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.BPEkonomika biopalivPokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 2
126.
DP
Ekonomika bioplynovej stanice
Serenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
BP
Ekonomika bioplynovej stanice
Serenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
128.
DisP
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Emisie skleníkových plynov v EÚ
Bartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu0 / ----
130.
BP
Emisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.
BPEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPU
Podrobnosti tématu1 / 2 Bachorecová, R.
132.
DisP
Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
133.
DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.
BP
Etické aspekty trhu a niektoré jeho slabiny
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
135.
BP
Eticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizácií
Pechočiaková Svitačová, E.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Križanová, R.
136.
BP
Evaluation of sales activities of (the company)
Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / ----
137.
BP
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Košovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu2 / 2 Jančovičová, L.
Hazdová, N.
138.
BP
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti tématu2 / 2
139.
DPExchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
140.
DP
Exchange rate risk management in company
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
141.BP
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
DisP
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
143.
DPFaktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchodu
Katedra matematiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.BP
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
145.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh ovocia
Kubicová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
146.
DisP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Kubicová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
148.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DPFaktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
Ďurišová, R.
150.DisPFarm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in SlovakiaKatedra financií (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.DisP
Farming Employment in the EU: Current Challenges and Perspective
Qineti, A.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
152.
DisP
Features of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European Union
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EPPAFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
153.DPFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
DP
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
155.
BP
Finančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
156.
DP
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstva
Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Netryová, D.
157.
BPFinančno ekonomická analýza podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKPFEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
158.
DP
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Straňák, D.
159.
BPFinančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
160.
DisP
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing Innovation
Tartaraj, A.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
161.
BP
Food consumption patterns in association with psychical activity level
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Antoš, P.
162.
DP
Food Spending Patterns of different Income-level HouseholdsKatedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
DP
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lieskovská, M.
164.
BP
Generácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / --
165.
BP
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
166.
DP
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra matematiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
167.
DP
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupy
Fandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.
BP
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ment Gubóová, L.
169.
DP
Hodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti tématu0 / --
--
170.DPHodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
171.
DP
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
172.BPHodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Straková, T.
173.
BP
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klačanský, I.
174.
BP
Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
175.DP
Hodnotenie projektových podpôr PRV v SR
Bartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti tématu
0 / --
--
176.DPHospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikále
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
177.
BP
How political supremacy affects economy of Jamaica
Katedra spoločenských vied (FEM)
B-MPAS
FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
178.
BP
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
179.
DPChange management in the organization
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Di Sabato, V.
180.
BP
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritériíKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
181.
DP
Identifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizika
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Paulíková, M.
182.
DP
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Stanová, M.
183.
DisP
Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EPPFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
DP
IKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.
Katedra informatiky (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
185.
DisP
Impact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu0 / --
--
186.
BP
Impact of News on Commodity Markets
Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti tématu1 / 1
187.
DP
Impact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERA
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
188.
BP
Impact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 1 Podhradská, K.
Varga, M.
189.
DP
Impact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply Chain
Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERS
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hubináková, V.
190.
BP
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / ----
191.
DP
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SR
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.
BP
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Szabóová, M.
193.BP
Inflácia ako makroekonomický jav
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
194.BPInformačná bezpečnosť - voliteľna témaCentrum informačných technológií (FEM)B-AIE
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
195.
DP
Informačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
196.DPInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
197.DPInnovative approaches of measuring business performanceKatedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEMPodrobnosti tématu0 / 2
--
198.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
199.BPInovačná schopnosť agropotravinárstvaSerenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
DP
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
201.
BP
Instagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
202.
BP
Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesov
Oláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
Ňurcík, L.
203.
DP
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sekerová, P.
204.DP
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.
Rajčániová, M.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tomčalová, K.
205.BPInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaKatedra matematiky (FEM)B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / --
--
207.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
208.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
209.
BP
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
210.BP
International Business of SR
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
211.BPInternet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácieOláhová, E.
Centrum informačných technológií (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
BP
Internetový obchod a ochrana spotrebiteľa
Oláhová, E.
Centrum informačných technológií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
213.
DPInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
214.
BP
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
215.
DP
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej suroviny
Serenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
216.
BP
Investovanie do zlata a drahých kovov
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Tinák, M.
217.BPJaponský manažment a jeho špecifikáKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
218.
DP
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu2 / -- Pastorok, P.
Polyáková, K.
219.
BPKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / --
--
220.
BP
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóne
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
221.
DisP
Klimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Holúbek, I.
Katedra financií (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
222.
DPKnowledge management
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zábojníková, V.
223.
DPKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
224.
BP
Komparácia agroobchodu SR a ČR
Serenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
225.
DP
Komparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
226.BP
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov Slovenska
Pechočiak, T.
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
DP
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / -- Énekeš, E.
228.
BP
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KMEFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
229.DPKomparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
230.
DP
Komparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Csengődyová, B.
231.
DPKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sťahelová, M.
232.
DP
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajín
Pietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Törjék, G.
233.BPKomunikačná politika vo vybranom podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBPSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čeriová, M. M.
234.
DP
Komunikačná politika vybranej spoločnosti
Kádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu1 / 1
235.
DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
236.DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Tyč, R.
237.
DP
Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
238.
DP
Kontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
239.DisP
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinanty
Bartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPSPUPodrobnosti tématu0 / ----
240.
BP
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
241.
BP
Kryptomeny
Centrum informačných technológií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Uhnák, L.
242.BPKvalita podnikateľského prostredia v regiónochKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
243.
DP
Kvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmi
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Belovičová, K.
244.
BP
Lagrange method in practical problems
Kecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
245.
BPLagrangeova metóda v praktických úlohách
Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
246.
BP
Leadership as a function of management
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
247.DPLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Martinčeková, L.
248.BP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
249.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
250.
BPMajetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
251.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
252.DP
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Katedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
253.
BP
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baniarová, N.
254.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
255.
BP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
256.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Katedra účtovníctva (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Ševčovičová, D.
257.
DP
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
I-EKPA
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Heuer, T.
258.
DisPManagerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
259.
DP
Manažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnosti
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu1 / --
260.
BP
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodínGurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gálusová, P.
261.
BP
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
3 / 3 Matulja, M.
Ružičková, N.
Gerhát, M.
262.
DisP
Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.DPManažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu4 / 4 Kubáň, A.
Lopúchová, K.
Michalenková, Z.
Hlavina, Ľ.
264.
BPManažment obchodu na akciových trhochKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
265.
DP
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
266.BPManažment výroby vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kondvárová, D.
267.
BP
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Juríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pacherová, P.
268.
DP
Marketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
269.BP
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Virágh, R.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hollý, M.
270.BP
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Katedra informatiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
271.
DP
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.DPMarketing strategy for launching a new brand on the marketKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Nižňanská, R.
273.
DPMarketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SRRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
274.
DisP
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.
BP
Marketingová komunikácia v online prostredí
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / -- Geierová, P.
276.BPMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
277.DP
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Danišová, L.
278.
DPMarketingová stratégia vybraného podnikuKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
279.DPMarketingové nástroje a ich informačná podporaLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
280.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
281.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
3 / --
Pastier, D.
Molnárová, L.
Pčelárová, J.
282.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Kováčiková, R.
283.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
284.DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Rovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / ----
285.
BP
Marketingový plán Kúpeľov Trenčianske TeplicePaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
1 / --
Vígh, R.
286.
DPMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
287.
DP
Medzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podniku
Hudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
288.BP
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektov
Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 2
--
289.
DP
Meranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mlieka
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu0 / --
--
290.DPMerchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkachKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / -- Hoppanová, M.
291.BP
Metódy kontroly vybraného podniku
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Hromátková, T.
292.
DP
Metódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
293.
DP
Mobilní operátori na Slovensku
Katedra matematiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
DP
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPFEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
295.
DP
Moderné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
296.
BP
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
297.
DP
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Trimayová, M.
298.
DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
299.
DP
Možnosti financovania malých a stredných podnikovKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pavčeková, M.
300.DP
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Rábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
301.
DisP
Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikovKatedra informatiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu0 / --
--
302.
DP
Možnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SR
Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
303.
DP
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKPFEM
Podrobnosti tématu
2 / 2 Kurecová, P.
Kašparová, M.
304.DPNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
305.
DPNakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kevély, M.
306.
DisP
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
307.
BP
Nástroje online marketingu vo vybranom podnikuTóthová, D.
Centrum informačných technológií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / -- Mikuš, M.
Karlubík, A.
308.
BP
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuKatedra informatiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
309.
DPNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuKatedra informatiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hipság, R.
310.DPNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteKatedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
311.
DP
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
312.
DP
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
313.
DP
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ácsová, B.
314.
BP
Nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kamencayová, A.
315.
BP
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / --
316.
BP
Nezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledky
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
317.
BP
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Dobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
318.
DP
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
319.
BP
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológiíHolúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
320.
DP
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľaRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
BP
Obchodovanie na finančných trhoch s využitím IKT
Virágh, R.
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
322.BP
Obsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
323.
DP
Odhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcov
Bartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.
DP
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI
Katedra spoločenských vied (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.BP
Optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku
Polakovič, P.
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
326.
BP
Organizačná štruktúra vybraných podnikov
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Urbánek, M.
327.
DisPOrganizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in EnterprisesHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMPAFEMPodrobnosti tématu0 / --
--
328.
DP
Osobnosť manažéra vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
329.
BP
Peculiarities of export marketing of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / --
--
330.
DP
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)
Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / --
--
331.
BP
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
332.
BP
Personalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
333.
DP
Personálna stratégia podnikuHolúbeková, A.Katedra jazykov (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rusňáková, V.
334.DisP
Perspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky
Rovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
335.
BP
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
336.
BP
Plánovanie vo vybranej organizácii
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 3 Karahutová, H.
Marcinkech, D.
337.DP
Podmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
338.DPPodnikateľský plán vybraného podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
339.
DP
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Kuchariková, K.
340.
DP
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Veškrnová, P.
341.BP
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Šeben Zaťková, T.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
342.DPPodpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
343.
BP
Politika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektoreBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
344.
BP
Politiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SRLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.
DisP
Poľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
Serenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
346.
BP
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.Beňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chocholáčková, E.
347.
BP
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebKatedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 2 Adamišin, P.
348.
BP
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Suchá, D.
349.
BP
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.DP
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológií
Hallová, M.
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
351.
BPPostoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniuBarát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
352.
BP
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniu
Katedra spoločenských vied (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
DP
Postoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniu
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
354.BP
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
355.
DP
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predaja
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / -- Holubanská, Z.
356.DPPosúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
357.DP
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Kolodzejová, K.
358.
DP
Potravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
359.BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinámBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
360.
BP
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilita
Bieleková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
361.DPPotravinová dostatočnosť vo vybraných krajinách
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
362.
BPPozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szalayová, J.
363.
DP
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkach
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Szabóová, K.
364.
DP
Pozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
365.DPPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
366.
DP
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Hudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAPFEM
Podrobnosti tématu
1 / 3 Jurášová, V.
367.DP
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Récky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Százová, T.
368.DPPreferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
DP
Prechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdia
Lazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
370.
DP
Priame zahraničné investícieKatedra hospodárskej politiky (FEM)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
371.
BP
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
372.BPPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRPorubčan, P.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
373.
BP
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAPSPUPodrobnosti tématu0 / 2--
374.
BP
PROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNII
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
375.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
376.
BP
Production and consumption of the organic food.
Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAS
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
377.
BP
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
378.
DP
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / --
--
379.
DP
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
380.DP
Prognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
381.BPPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-EKPSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
382.
BP
Recruitment and Adaptation Process in a Selected Company
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
383.
DP
Regionálne disparity krajín EÚKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Čopjaková, Ž.
384.DP
Reklama a jej vplyv na zákazníka
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
3 / --
Kobydová, R.
Novická, S.
Rybecká, L.
385.DP
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predaja
Košičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
386.
DPResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Tóth, M.Katedra financií (FEM)
I-MERA
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lycius, R.
387.
BP
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBAFandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
388.
DPRizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
389.
BP
Rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktovOrszághová, D.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.
BP
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióne
Hudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
BP
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuKatedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
DP
Segmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnosti
Zach, H.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
393.
DisP
Segmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-AOM
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
394.
DisP
Sharing Economy in Agriculture
Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
395.
DisP
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
396.
DPSkladové hospodárstvo vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
397.
DPSkúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravínSojková, Z.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
398.
BP
Skúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SR
Matejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
399.
DP
Skúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzke
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Kunská, L.
400.
BPSkvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
401.
BP
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
402.
BP
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKatedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 2 Budzáková, J.
403.BP
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
404.BPSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
405.
BP
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
Lenčéšová, S.
Mesárošová, M.
406.
DPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
407.
BP
Small and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitivenessPolakovič, P.
Katedra informatiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
408.
BP
Social networks and its using in businessKatedra informatiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kuklišová, D.
409.
DP
Sociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)
Moravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
410.
BP
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
411.DP
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
412.
BPSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Grňová, I.
413.
DP
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
414.BPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKatedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Jobeková, D.
415.
BP
Sociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.
Poláček, M.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
416.BPSociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.Poláček, M.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
417.
BPSociálny marketing a zero waste životný štýlCentrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Galandová, Ľ.
418.
DP
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Slamený, A.
419.
DPSocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicNambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
420.
BP
Socio-ekonomické faktory kriminality
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
421.
DisP
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
422.
DP
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Tóth, M.Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
423.DP
Spotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formy
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
424.
DPSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
425.
DP
Spotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Čelková, M. M.
426.
DP
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
427.
DP
Spotrebiteľské správanie na trhu s kávouMoravčíková, D.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
428.
DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bero, R.
429.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
430.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleniny
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Repa, Ľ.
431.
DPSpotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravínPaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
432.
DP
Spotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravín
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
433.BP
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
434.
BP
Spotrebné úvery v krajinách V4
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Bubáková, K.
435.
DP
SPP v novom programovacom období 2021-2027
Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
436.
BPStrategic managementHrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
437.
DP
Súčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikaniePechočiaková Svitačová, E.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
438.
BP
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
439.
DP
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
440.
DisPSvetové finančné a komoditné trhyRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
441.BP
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
442.
DPŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sotáková, S.
443.
DP
Špeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravín
Neomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Šimanská, D.
444.
DP
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Hrehová, A.
445.
BP
Štatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republike
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KMEFEMPodrobnosti tématu1 / --
446.
BP
Štruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
447.DPŠtruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SRBeňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
448.
DPThe current situation on the market of (the product) in (the country)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
449.
DP
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republic
Nambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERA
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Fitala, P.
450.
DP
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Kurek, F.
451.
DP
The elaboration of the marketing strategy of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
1 / --
Gozhev, M.
452.
DP
The Financial Performance Evaluation of Selected Company
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPAFEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
453.DisPThe Impact of Social Platforms in Promoting Food ProductsKatedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMA
FEM
Podrobnosti tématu0 / ----
454.DPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
455.
BP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
456.
DP
The Interaction between Stock Prices and Commodity Markets
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERS
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Arpášová, M.
457.
DP
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
458.DPThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesKatedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
459.
BP
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Hadupiak, M.
460.
DPTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.
Katedra informatiky (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
461.
BP
Trends and Patterns in Foreign TradeLazorčáková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPAA
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
462.
BP
Trendy elektronického bankovníctvaKatedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Horváth, B.
463.
BP
Trendy elektronického bankovníctvaKatedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
464.
BP
Trendy pracovnej migrácie v Európe
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
465.
BP
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodítHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
466.DP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Laurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
467.
BP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
468.DisPTrh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EUZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
469.DisP
Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
470.
DPTvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
471.
BPTvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
472.
BP
Tvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modelu
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
473.
DPTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEMPodrobnosti tématu1 / 1
474.DisP
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
475.
BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
476.
BP
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
Krepušová, T.
Matejková, L.
477.
BPÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
478.
DisP
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyKatedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
479.
DP
Udržateľná spotreba potravín v krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
480.
DP
Udržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajín
Sojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Soták, P.
481.
DP
Uplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
482.
DP
Uplatnenie CRM v podnikovom riadení
Katedra informatiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
483.BP
Uplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajov
Országhová, D.Katedra matematiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
484.DPUplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
485.
BP
Uplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti Lidl
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
486.
BPUplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBPSPUPodrobnosti tématu1 / 1
487.
DP
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na Slovensku
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Michalčíková, K.
488.DisP
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
489.DP
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
490.BP
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
491.
BP
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanie
Drábeková, J.Katedra matematiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
492.
DP
Vplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostredia
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Pindiaková, R.
493.DP
Vplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvo
Palkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
494.
BP
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Makai, M.
495.
DP
Vplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚ
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / -- Petrus, K.
496.BPVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
497.DPVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
498.DisPVplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podnikuLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
499.
BP
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
500.DPVplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputovFandel, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
501.
DP
Vplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostrediaPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti tématu1 / --
502.
BP
Vplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SR
Serenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
503.DP
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / --
504.
DP
Vplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti tématu1 / 1
505.DP
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2 Žáková, D.
506.
BP
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmiRybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
507.
DP
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na Slovensku
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Guniš, F.
508.
BP
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Košičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hroššo, M.
509.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKatedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
510.
DP
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
511.
DisP
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
Nagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
512.DisP
Vplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
513.
DP
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Valterová, S.
514.
DP
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hatalová, V.
515.DPVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
516.
BP
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadení
Katedra matematiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
517.
BPVplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fazekašová, M.
518.
BP
Vplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariem
Fandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti tématu0 / ----
519.
BP
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Héviziová, T.
520.
DP
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
521.
DP
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosťRichterová, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Máliková, S.
522.
DPVplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti tématu1 / 1
523.
DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 4
524.
BP
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
525.
DP
VPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
526.
DisP
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Hudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
527.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
528.
DP
Vplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu
2 / 1
529.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
530.
DP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
531.
BP
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Túnyi, T.
532.
DP
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Karová, S.
533.
BP
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
534.
DP
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
535.
BP
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
536.
DPVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
537.BPVýdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.Hanová, M.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Watter, P.
538.DPVýroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podnikuKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ralbovská, K.
539.DP
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
Szonlajtnerová, D.
540.
DP
Vytvorenie podnikateľského plánu
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
541.
DisP
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaNagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
542.
DP
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 2
--
543.
BP
Využitie cloud computingu vo vybranom podnikuKatedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
544.
BP
Využitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
Katedra informatiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / 2 Trnovszká, T.
545.BPVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.
Katedra informatiky (FEM)
B-MAP
FEMPodrobnosti tématu1 / 2 Kara, P.
546.
BP
Využitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)B-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
547.
DisP
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Šajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
548.
DisPVyužitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.
DP
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
550.
BP
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň Vivien
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
551.
DP
Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
552.BP
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
553.
BP
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Holinga, S.
554.
BP
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
555.
DisP
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
Katedra spoločenských vied (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
556.
BP
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služieb
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / -- Fabianová, M.
557.
DP
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republikeBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
558.
BP
Vývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
559.
BP
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
560.
BPVývoj platidiel a meny na území SlovenskaStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
561.
DPVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
562.
DP
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
Antala, M.
563.
DP
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
564.
DP
Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SR
Drábeková, J.Katedra matematiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
565.
BP
Vývojové tendencie zahraničného obchodu
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
566.BPVývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéKatedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Repárová, D.
567.
DP
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
568.BPVýznam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
569.BPVýznam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredí
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
570.
BP
Význam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych krízKatedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
571.
DP
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szakállas, K.
572.
BP
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravín
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
573.
DPVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvoja
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
574.
BP
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kitková, B.
575.
DPVýznam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyKubicová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Závodská, T.
576.
DP
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
577.
DP
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
578.
DP
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značkyKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
579.
DisP
World Financial and Commodity Markets
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
580.
DP
World production and trade with selected agricultural commodities
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
581.
BPZahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditouBieleková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu3 / -- Sekeľ, S.
Ingeliová, M.
Jardeková, S.
582.
DisP
Zamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektívaQineti, A.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
583.
DP
Zásobovacia logistika podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
Pénzešová, R.
584.BP
Zásobovanie vybraného podniku
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
585.
DP
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstveAdamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
586.
DP
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnosti
Polakovič, P.
Katedra informatiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
587.
DP
Zážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
588.
BP
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Ferenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
589.
DisP
Zdieľaná ekonomika v poľnohospodárstve
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
590.
DisP
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 2
--
591.
DP
Zdravie ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
592.
BP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
593.
DP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaKatedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
594.
DP
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Juríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
595.
DP
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
596.
DP
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
597.
BP
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Krajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
3 / 1
598.
DP
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Farkašová, M.
599.
DP
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
600.
BP
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
601.BPZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
602.
BP
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
603.
DP
Zhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podniku
Récky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Rezák, J.
604.
BP
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / -- Balla, M.
605.BP
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
Molnárová, H.
Žilková, M.
606.
BP
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
607.
BP
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
608.
BP
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2--
609.
DP
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čaládiková, M.
610.
DP
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Kunová, N.
611.
BP
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2 Palušová, S.
Mošaťová, L.
612.DPZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
613.
BP
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
614.
DP
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
615.
DPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
616.
BPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.
Katedra účtovníctva (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2 Braunová, M.
Dobaiová, P.
617.DP
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
618.BPZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
2 / 2
Suchá, D.
Bugárová, B.
619.
DP
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
620.BP
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
621.
BP
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
622.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKatedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2 Szombathová, M.
Šípošová, M.
623.DPZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
624.DP
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
625.
BPZhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
626.BPZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
627.DP
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Kapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
628.
BP
Životné prostredie ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
629.BP
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republike
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--