Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyKatedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Agro-food in the green and food of the future
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BPAgropotravinársky obchod SR s vybranými komoditamiBartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KMEFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.BP
Agroturistika, ako predmet podnikania
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
6.
DP
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
9.
BP
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Šipikalová, D.
10.
BP
Analýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podniku
Katedra informatiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
11.
BP
Analýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostrediaKatedra spoločenských vied (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Analýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
13.
DP
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyKatedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
BP
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiKatedra ekonomiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
DPAnalýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
16.BPAnalýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DP
Analýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
2 / --
18.
DP
Analýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Vitková, H.
19.
BP
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kovácsová, S.
20.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Kálnayová, E.
21.
BP
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.BP
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Bojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.DP
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
I-MAP
FEMPodrobnosti témy
2 / 2
25.DPAnalýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚMatejková, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy
1 / --
26.
BPAnalýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
27.BP
Analýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít
Poláková, Z.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuDobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Analýza vývoja hospodárenia vybraných obcí
Pietriková, M.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DP
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajinách
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
32.
DP
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
33.BP
Analýza vývoja spotreby vybranej komodity
Pietriková, M.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KMEFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BPAnalýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Huranová, I.
35.
BP
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Bajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelania
Richterová, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Analýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristíkKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Benčatová, M.
39.
DP
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-MAP
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.
DP
Anti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
DP
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Jurčišin, P.
42.
DPAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
43.
DP
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služiebBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / --
45.
DP
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
46.
DP
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Budovcová, M.
47.
DP
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
BP
Assets and Capital structure of selected company
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
49.
BP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
51.
BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Katedra financií (FEM)
B-MPASFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.BP
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
DP
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.DPBezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
56.
BP
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Katedra informatiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
57.
DizP
Bioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European Countries
Moravčíková, D.
Katedra spoločenských vied (FEM)
D-EPPA
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
58.
BP
Bioeconomy Policies and Support in SlovakiaLazorčáková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPAA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Biomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaKatedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
DPBlahobytná analýza slovenského trhu s cukromBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
61.DPBreak-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
62.
DP
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
Serenčéš, R.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
63.
DP
Business plan of a new companyRábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
65.
DP
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
Ladvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
66.DP
Celoplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravín
Katedra matematiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Beňatinský, D.
67.
BP
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľovDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMPodrobnosti témy1 / 1
68.
DP
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Matejovie, D.
69.DizP
Cloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
Katedra informatiky (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Consumer preferences on the market of (the product)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
71.
DP
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food Products
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
72.
DizP
Corporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company image
Kádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
74.
DP
Country of origin effect and its impacts on consumer decision making
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Karásiková, D.
75.
DP
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podniku
Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 2 Lomnická, J.
76.
DP
CRM system implementation in the company - case studyKatedra informatiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BPDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
78.
DizP
Determinants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EU
Bartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
DP
Determinanty exportu vybranej komodity
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 2
Kohút, J.
80.
DP
Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovania
Lazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Balážová, M.
81.
DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Distribučná logistika vo vybranom podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DP
Distribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
84.BP
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Rábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
85.
BP
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 3
--
86.
BP
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Nambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
87.
DP
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
88.
DP
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvo
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
89.DPDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
90.DP
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
Katedra informatiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
DP
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
92.
DizPEco-efficiency of Agriculture in the EU
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPPA
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
93.
DP
Ecological agriculture and organic food
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Nambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
96.
BPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.DPEconomic Impacts of International Migration in the European Union
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.
DizPEconomics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesKatedra ekonomiky (FEM)
D-EMPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
100.DizPEko-efektívnosť poľnohospodárstva SRBartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.
DizP
Eko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku
Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
DP
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
103.
BPEkonomická analýza vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Krakovská, K.
104.
BP
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
105.
DP
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
106.DP
Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
Gurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Thonhauserová, N.
107.DPEkonomické disparity krajín EÚRichterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.BP
Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
DP
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrubják, L.
110.
DP
Ekonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidieka
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BP
EKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTI
Baraníková, H.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DPEkonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Bulavová, S.
114.
DPEkonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku
Porhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kožuchová, D.
116.DP
Ekonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Štefanco, M.
117.BPEkonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
118.
DP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
119.BP
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v obore
Adamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kozolková, D.
120.
BP
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Riečická, N.
121.
BP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy
1 / 1
Kováč, P.
122.BPEkonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na SlovenskuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lelláková, M.
123.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podniku
Porhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
124.
BP
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
125.BP
Ekonomika biopaliv
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Tomeček, A.
126.
DP
Ekonomika bioplynovej stanice
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
127.
BP
Ekonomika bioplynovej stanice
Serenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
128.
DizP
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
129.
DP
Emisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy0 / ----
130.BP
Emisie skleníkových plynov v SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEMPodrobnosti témy0 / ----
131.
BP
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
Bachorecová, R.
132.
DizP
Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska
Katedra manažmentu (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DP
Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Benďáková, V.
134.
BPEtické aspekty trhu a niektoré jeho slabinyKatedra spoločenských vied (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.BP
Eticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizácií
Pechočiaková Svitačová, E.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
136.
BP
Evaluation of sales activities of (the company)
Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
137.
BP
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Košovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
138.
BP
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEMPodrobnosti témy
2 / 2
139.
DP
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
140.
DPExchange rate risk management in companyKatedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
141.
BP
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKPFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
142.DizP
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
143.
DP
Faktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchodu
Katedra matematiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.BP
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Matušek, V.
Katedra matematiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1
145.
DPFaktory ovplyvňujúce trh ovociaKubicová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
146.
DizP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.DP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
148.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravínKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DP
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Bielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ďurišová, R.
150.
DizP
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
D-EPPA
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
151.
DizP
Farming Employment in the EU: Current Challenges and PerspectiveQineti, A.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
152.
DizP
Features of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European Union
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
153.
DPFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.Katedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
DPFinančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnostiBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
155.
BP
Finančná analýza podniku
Serenčéš, P.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
156.
DP
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaKatedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
157.
BP
Finančno ekonomická analýza podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kuťková, N.
158.DP
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Holúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
159.
BP
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
160.
DizP
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing InnovationTartaraj, A.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMA
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
BPFood consumption patterns in association with psychical activity levelHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Antoš, P.
162.
DP
Food Spending Patterns of different Income-level Households
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
163.
DP
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Lieskovská, M.
164.BPGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
165.
BP
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / --
--
166.
DP
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra matematiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
167.
DP
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupy
Fandel, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
168.
BPHodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Ment Gubóová, L.
169.
DPHodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SRKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
170.
DP
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Bencová, T.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
171.
DP
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
Adamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
172.
BP
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
173.BPHodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Klačanský, I.
174.
BPHodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Hodnotenie projektových podpôr PRV v SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
176.DP
Hospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikále
Lazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
177.
BPHow political supremacy affects economy of JamaicaMravcová, A.Katedra spoločenských vied (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
178.
BP
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeBencová, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
179.
DP
Change management in the organization
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
180.
BP
Identifikácia kompromisného riešenia výrobnej štruktúry podniku so zohľadnením viacerých kritérií
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
181.
DP
Identifikácia optimálnej investičnej stratégie so zohľadnením rizikaRepiský, J.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
182.
DP
Identifikácia optimálnych stratégií v prostredí oligopolov.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Stanová, M.
183.DizP
Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovania
Katedra manažmentu (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
184.
DPIKT ako marketingový nástroj v podnikuKatedra informatiky (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
185.
DizP
Impact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
186.
BP
Impact of News on Commodity MarketsKatedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAA
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
187.
DP
Impact of News on Commodity Markets
Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERA
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
188.
BP
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
2 / 1 Podhradská, K.
Varga, M.
189.
DP
Impact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply Chain
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERS
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Hubináková, V.
190.
BP
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
191.
DP
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SR
Laurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
BPInflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
193.
BP
Inflácia ako makroekonomický jav
Kecskés, N.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
194.
BP
Informačná bezpečnosť - voliteľna témaOláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)B-AIE
B-KME
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
195.
DPInformačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podniku
Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 2
Pokorná, Z.
196.DPInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
197.
DPInnovative approaches of measuring business performanceKatedra ekonomiky (FEM)I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
198.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Andóová, B.
199.
BP
Inovačná schopnosť agropotravinárstva
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
DP
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
201.
BP
Instagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
202.BP
Integrácia Microsoft Office 365 do podnikových riadiacich procesov
Oláhová, E.Centrum informačných technológií (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
203.
DP
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovKatedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
204.
DP
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
205.
BPInterakcia numerickej gramotnosti a ekonomického vzdelávaniaDrábeková, J.Katedra matematiky (FEM)
B-OBP
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
206.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
208.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
209.
BP
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
210.
BP
International Business of SR
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
211.BPInternet vecí (IoT) - princípy a praktické aplikácieCentrum informačných technológií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.BP
Internetový obchod a ochrana spotrebiteľa
Oláhová, E.
Centrum informačných technológií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
213.DPInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuLátečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
214.
BP
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Kočner, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
2 / 2 Španková, V.
Szabóová, T.
215.
DP
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej suroviny
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
BP
Investovanie do zlata a drahých kovov
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
217.
BP
Japonský manažment a jeho špecifikáKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
218.DP
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkov
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
2 / --
Polyáková, K.
Pastorok, P.
219.BPKalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.BPKapitálová primeranosť bánk v eurozóneBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
221.DizP
Klimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Katedra financií (FEM)
D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
222.
DP
Knowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, V.
223.DPKomparácia evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR.Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
224.
BP
Komparácia agroobchodu SR a ČRKatedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
225.
DP
Komparácia ekonomickej vyspelosti krajín EÚPoláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Pólyová, L.
226.BPKomparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov SlovenskaPechočiak, T.
Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
227.
DP
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / --
228.
BP
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚObtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
229.
DP
Komparatívna analýza konkurencieschopnosti regiónov vo vybraných krajinách
Palkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
230.
DP
Komparatívna analýza príjmov obyvateľstva vo vybraných krajinách EÚ
Pietriková, M.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Csengődyová, B.
231.
DP
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Sťahelová, M.
232.
DP
Kompratívna analýza vývoja zahraničného obchodu SR a vybraných krajín
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
233.
BP
Komunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
234.
DP
Komunikačná politika vybranej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
235.DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
236.DPKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Karcol, T.
237.DPKonkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
238.
DPKontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
239.
DizP
Konverzia poľnohospodárskej pôdy a jej determinanty
Bartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
240.
BP
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Rábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
241.BP
Kryptomeny
Centrum informačných technológií (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
242.
BP
Kvalita podnikateľského prostredia v regiónoch
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
243.DP
Kvalita života ako faktor ovplyvňujúci sklony spotrebiteľa plytvať potravinovými zdrojmi
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1
244.BPLagrange method in practical problemsKecskés, N.Katedra matematiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
245.
BP
Lagrangeova metóda v praktických úlohách
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
246.
BP
Leadership as a function of managementHrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, S.
247.
DP
Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Martinčeková, L.
248.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
249.BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 3--
250.
BP
Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuGurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Krčmárik, M.
251.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
2 / 2
Kázmérová, K.
Némethová, V.
252.
DP
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Katedra financií (FEM)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
253.BP
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Baniarová, N.
254.
BP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
255.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
256.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Katedra účtovníctva (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
257.
DP
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
I-EKPA
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Heuer, T.
258.
DizP
Managerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
259.
DP
Manažérska a programová efektívnosť poľnohospodárskych podnikov – aplikácia viacsmerovej analýzy efektívnostiKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEMPodrobnosti témy
1 / --
Jakubík, L.
260.
BP
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodín
Gurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
261.
BP
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
3 / 3
262.DizP
Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.
DPManažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
4 / 4
264.
BP
Manažment obchodu na akciových trhochPalkovič, J.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
265.
DP
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
266.
BP
Manažment výroby vybraného podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kondvárová, D.
267.
BP
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Juríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
268.
DP
Marketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)
Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Marsalová, S.
269.BP
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, V.
270.BP
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
271.
DPMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
272.
DP
Marketing strategy for launching a new brand on the market
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
273.
DP
Marketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SR
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Rajčuľová, L.
274.
DizP
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživy
Nagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
BPMarketingová komunikácia v online prostredíNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Geierová, P.
276.BP
Marketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastov
Neomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / --
277.
DP
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trhKatedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Danišová, L.
278.DP
Marketingová stratégia vybraného podniku
Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
279.
DP
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
280.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
281.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
3 / --
282.DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / --
283.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / --
--
284.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Istenesová, V.
285.
BP
Marketingový plán Kúpeľov Trenčianske Teplice
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
286.
DPMarketingový prieskum záujmu spotrebiteľov o vybrané služby poskytované obchodnými centrami. DPMatejková, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
287.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuKatedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy
2 / 2
288.
BP
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektov
Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
289.DP
Meranie a analýza viacsmerovej neefektívnosti v podnikoch zameraných na výrobu mlieka
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy0 / ----
290.
DP
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkachBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / --
291.
BPMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
292.
DP
Metódy viackriteriálneho rozhodovania triedy Promethee a ich aplikácia v praxiHanová, M.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
293.
DP
Mobilní operátori na Slovensku
Matušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
294.
DPModerné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
295.
DP
Moderné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Melková, M.
296.BP
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
297.
DPMonitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Trimayová, M.
298.
DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
299.
DP
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Pavčeková, M.
300.
DP
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Rábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
301.
DizP
Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikov
Katedra informatiky (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
302.
DP
Možnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
DP
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKPFEM
Podrobnosti témy
2 / 2
304.
DP
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy1 / --
305.
DP
Nakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhody
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
306.
DizP
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Katedra financií (FEM)
D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
307.
BPNástroje online marketingu vo vybranom podnikuCentrum informačných technológií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / -- Mikuš, M.
Karlubík, A.
308.
BP
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.
Katedra informatiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
309.
DPNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuKatedra informatiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
310.
DPNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Štefáková, K.
311.
DP
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
312.
DP
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Galány, M.
313.
DP
Negatívne emócie v marketingovej komunikácii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Ácsová, B.
314.BP
Nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamencayová, A.
315.
BP
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxi
Berčík, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy1 / --
316.
BP
Nezákonný obchod v ére globalizácie a jeho dôsledkyPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.
BP
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Dobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Szabóová, K.
318.
DPNové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Klinčíková, P.
319.BP
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
320.DP
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľa
Récky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.
BP
Obchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Parížek, F.
322.
BP
Obsahový marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinami
Rybanská, J.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
323.
DP
Odhady efektov podpory odbytových organizácií výrobcov
Bartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
324.
DP
OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMIMoravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
325.
BPOptimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podnikuPolakovič, P.
Katedra informatiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
326.BP
Organizačná štruktúra vybraných podnikov
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Urbánek, M.
327.
DizP
Organizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in Enterprises
Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti témy
0 / --
--
328.DP
Osobnosť manažéra vo vybranom podniku
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gunárová, S.
329.
BPPeculiarities of export marketing of (the company)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
330.
DP
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
331.
BPPeculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
332.
BPPersonalizovaný marketing ako nástroj na znižovanie plytvania potravinamiRybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
333.
DP
Personálna stratégia podniku
Holúbeková, A.
Katedra jazykov (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1
334.
DizPPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyKatedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMFEMPodrobnosti témy0 / --
--
335.
BP
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kaniak, T.
336.
BP
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
2 / 3
Marcinkech, D.
Karahutová, H.
337.
DP
Podmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
338.
DP
Podnikateľský plán vybraného podnikuKádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Babošová, N.
339.
DP
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1
340.DP
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
341.
BPPodnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancovŠeben Zaťková, T.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
342.
DP
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Pokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
343.
BP
Politika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektoreBieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
344.BP
Politiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SR
Lazorčáková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
345.
DizP
Poľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmenySerenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
346.BP
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
347.
BP
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služieb
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 2 Adamišin, P.
348.
BP
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
349.
BP
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.
DP
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológií
Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
351.
BP
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k farmárčeniu
Katedra spoločenských vied (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
352.
BP
Postoj mladých ľudí vybraného regiónu k podnikaniu
Katedra spoločenských vied (FEM)B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.
DP
Postoje mladých ľudí k podnikaniu a sebazamestnávaniu
Katedra spoločenských vied (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
354.BP
Postoje mladých spotrebiteľov k regionálnym a lokálnym produktom
Moravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Karafová, M.
355.
DP
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predaja
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
356.
DP
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
Dobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
357.
DP
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Kolodzejová, K.
358.DPPotravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
359.
BP
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinám
Bieleková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
360.
BP
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilita
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
361.
DP
Potravinová dostatočnosť vo vybraných krajinách
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy1 / --
362.
BP
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRStrápeková, Z.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
363.
DPPozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkachKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
364.
DP
Pozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
Hambálková, M.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.DP
Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Juríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
366.
DP
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 3
367.
DP
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Százová, T.
368.
DPPreferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkovKatedra matematiky (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
369.
DP
Prechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdia
Lazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
370.
DP
Priame zahraničné investície
Pokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
371.BPPrínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SRKatedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
372.BP
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
373.BP
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Hudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAP
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
374.BP
PROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNII
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
375.
BP
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAAFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
376.
BP
Production and consumption of the organic food.Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
377.
DP
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
378.
BP
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
379.
DP
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
Porhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Hijová, Z.
380.
DPPrognóza populácie v Nitrianskom kraji do roku 2040Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Mrva, M.
381.
BPPrognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2030Obtulovič, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-EKP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
382.BPRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
383.
DP
Regionálne disparity krajín EÚ
Richterová, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
384.
DP
Reklama a jej vplyv na zákazníkaRovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
3 / --
385.
DPReklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
386.DP
Residential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.
Tóth, M.Katedra financií (FEM)I-MERAFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Lycius, R.
387.
BP
Riešenie dopravných úloh v Exceli s využitím (Open)Solvera a VBAFandel, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
388.
DP
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
389.BP
Rozhodovanie spotrebiteľov pri nákupe potravinových produktov
Országhová, D.
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
390.
BP
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
391.
BP
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
392.DP
Segmentácia krajín EÚ z hľadiska environmentálnej udržateľnosti
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Kohút, I.
393.
DizPSegmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkovKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
394.DizPSharing Economy in Agriculture
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPAFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
395.
DizP
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
D-AOM
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
396.
DP
Skladové hospodárstvo vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
397.DP
Skúmanie konvergenčných tendencií vybraných krajín z hľadiska spotreby potravín
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
398.
BPSkúmanie príjmov a životných podmienok domácností vybraného regiónu SRMatejková, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
399.
DPSkúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzke
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / --
400.
BP
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
401.
BP
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
402.BPSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2 Budzáková, J.
403.
BP
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
404.
BPSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKatedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
405.
BP
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy2 / 2 Lenčéšová, S.
Mesárošová, M.
406.
DP
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
407.
BP
Small and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitivenessKatedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
408.BP
Social networks and its using in business
Hallová, M.Katedra informatiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuklišová, D.
409.DPSociálne poľnohospodárstvo v Českej republike a na Slovensku (porovnávacia štúdia)Katedra spoločenských vied (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
410.
BP
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Adamcová, A.
411.DPSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Bugárová, V.
412.BPSociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
413.
DP
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Kádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Jankula, L.
414.
BP
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
415.BP
Sociálne zručnosti manažérov ako efektívny nástroj vedenia ľudí.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
416.
BP
Sociálne zručnosti predajcov ako efektívny marketingový nástroj.
Poláček, M.Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
417.
BP
Sociálny marketing a zero waste životný štýlCentrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Galandová, Ľ.
418.
DP
Sociálny marketing ako spôsob na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Slamený, A.
419.DP
SocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak Republic
Nambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
420.BPSocio-ekonomické faktory kriminalityKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
421.
DizP
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Kapsdorferová, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
422.
DP
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
423.DP
Spotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formy
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
424.
DPSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Majer, I.
425.
DP
Spotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravín
Récky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
426.DP
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Dravecká, I.
427.
DPSpotrebiteľské správanie na trhu s kávouMoravčíková, D.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
428.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
429.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Récky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Bero, R.
430.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleniny
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
431.
DP
Spotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Paluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
432.DP
Spotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravín
Paluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Pánis, L.
433.
BP
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBP
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
434.BP
Spotrebné úvery v krajinách V4
Strápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Bubáková, K.
435.DPSPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
436.
BP
Strategic management
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malecká, B.
437.
DP
Súčasná filozofia trhu a spoločensky zodpovedné podnikanie
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
438.
DP
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Salátiová, D.
439.
BP
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
440.
DizP
Svetové finančné a komoditné trhy
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
441.
BP
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republikeBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
442.
DP
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
443.DPŠpeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Šimanská, D.
444.
DP
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Hrehová, A.
445.
BP
Štatistická analýza vývojových zmien vybraných socio-demografických ukazovateľov regiónov v Slovenskej republikeKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Gerhátová, S.
446.
BPŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamenská, T.
447.
DP
Štruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
448.
DPThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Seredintsev, I.
449.
DP
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republic
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERA
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
450.
DP
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
451.DP
The elaboration of the marketing strategy of (the company)
Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Gozhev, M.
452.
DP
The Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
453.
DizPThe Impact of Social Platforms in Promoting Food Products
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMAFEMPodrobnosti témy
0 / --
--
454.
BP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Bojňanská, A.
455.DPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketKatedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
456.
DP
The Interaction between Stock Prices and Commodity MarketsRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERS
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Arpášová, M.
457.
DPThe promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
458.
DP
The role of information technology in small and medium-sized enterprises
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
459.
BP
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of UkraineHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Hadupiak, M.
460.DP
Training of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competencies
Katedra informatiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
461.
BP
Trends and Patterns in Foreign TradeKatedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
462.
BP
Trendy elektronického bankovníctvaKatedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Horváth, B.
463.
BP
Trendy elektronického bankovníctva
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
464.
BP
Trendy pracovnej migrácie v Európe
Pechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
465.
BP
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
466.
DP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
467.
BP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SR
Laurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukács, A.
468.
DizPTrh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EU
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1
--
469.
DizPTrojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postaveniaKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
470.
DP
Tvorba a analýza matematických modelov v ekonomikeKatedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / --
--
471.
BPTvorba a riadenie projektov v podnikovom prostredíOláhová, E.
Centrum informačných technológií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
472.BPTvorba investičného zámeru a zohľadnenie rizika pomocou viacperiodického bilančného modelu
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
473.
DPTvorba modelu investičného zámeru zabezpečenia vhodnej vykurovacej techniky v podnikateľskom subjekteRepiský, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
474.
DizP
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
475.
BP
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
476.
BP
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
Matejková, L.
Krepušová, T.
477.BP
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
478.
DizP
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
479.DP
Udržateľná spotreba potravín v krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KME
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
480.
DP
Udržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajín
Sojková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)I-KMEFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
481.
DPUplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektoraPechočiak, T.Katedra matematiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
482.
DP
Uplatnenie CRM v podnikovom riadení
Stuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
483.
BP
Uplatnenie nástrojov voľne prístupných programov v analýze ekonomických údajov
Országhová, D.
Katedra matematiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
484.
DP
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 2
--
485.BPUplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti LidlKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Audyová, M.
486.
BP
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Belúchová, L.
487.DP
Uplatňovanie spoločensky zodpovedného správania vo vybraných maloobchodných reťazcoch na Slovensku
Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Michalčíková, K.
488.
DizP
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
489.
DP
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Katedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
490.
BPVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníKatedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Sallaiová, S.
491.
BP
Vplyv akciových cien tovarov na spotrebiteľské správanie
Drábeková, J.
Katedra matematiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
492.
DP
Vplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostredia
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Pindiaková, R.
493.DPVplyv automobilového priemyslu na národné hospodárstvoPalkovič, J.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMESPUPodrobnosti témy1 / --
494.
BPVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Makai, M.
495.
DPVplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚPokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / -- Petrus, K.
496.
BP
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Richter, M.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
497.
DP
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
498.
DizP
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Lančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
499.
BP
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Felegiová, M.
500.
DP
Vplyv dotácií na technickú efektívnosť fariem so zohľadnením environmentálnych outputov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / ----
501.DPVplyv ekonomického rastu na kvalitu životného prostrediaPalkovič, J.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Ščevlíková, B.
502.BP
Vplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SR
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
503.
DPVplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Tóth, B.
504.DPVplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Nikel, A.
505.
DPVplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SRKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Žáková, D.
506.
BP
Vplyv marketingovej komunikácie na plytvanie potravinovými zdrojmi
Rybanská, J.
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
507.
DP
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na Slovensku
Rábek, T.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
508.
BP
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
509.
DP
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
510.DP
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
511.
DizP
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / 1
--
512.
DizP
Vplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.
Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / ----
513.
DP
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
514.
DP
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
515.
DP
Vplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
516.BP
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadení
Matušek, V.Katedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
517.BP
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republike
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
518.
BPVplyv veľkosti a špecializácie na produkčnú efektívnosť fariem
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
519.
DPVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / --
520.
BP
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
521.
DP
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na konkurencieschopnosť
Richterová, E.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
522.
DP
Vplyv vybraných socio-ekonomických ukazovateľov na zelený rastKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Chreneková, A.
523.
DP
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 4
524.
BP
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
525.
DP
VPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVERBaraníková, H.
Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
526.
DizP
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
527.
DP
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy1 / 1
528.
DPVplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy
2 / 1
Bandzi, M.
Poláčková, T.
529.DP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
530.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
531.
BPVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
532.DP
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Karová, S.
533.
BP
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
534.
DP
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
535.
BP
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
536.DPVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
537.
BP
Výdavky na spotrebu domácností vo vybraných európskych krajinách.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Watter, P.
538.
DP
Výroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podniku
Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
539.DPVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuFerenczi Vaňová, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
540.
DPVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
541.DizP
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
542.
DP
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
Katedra informatiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
543.
BP
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Katedra informatiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
544.
BPVyužitie IKT pri aplikovaní aromamarketinguVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2 Trnovszká, T.
545.
BP
Využitie IKT v práci manažéra
Katedra informatiky (FEM)
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
546.
BP
Využitie IKT v práci manažéra
Katedra informatiky (FEM)
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
547.
DizP
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovKatedra manažmentu (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
548.
DizP
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
549.
DP
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
550.BPVyužitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň Vivien
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
551.
DPVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
552.
BP
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládežeKatedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
553.
BP
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Porubčan, P.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
554.
BP
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
Porubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
555.
DizP
Využívanie prvkov biohospodárstva a eko-inovácií v európskych krajinách
Moravčíková, D.Katedra spoločenských vied (FEM)
D-EPP
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
556.BPVyužívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Fabianová, M.
557.
DP
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
558.
BPVývoj demografických ukazovateľov vybranej obce SRKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
559.BP
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kočaříková, D.
560.
BP
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Bullová, D.
561.
DP
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Paluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / ----
562.
DP
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Antala, M.
563.
DP
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Malatinský, M.
564.
DP
Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov kvality života v SRKatedra matematiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
565.
BPVývojové tendencie zahraničného obchoduLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
566.
BP
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojené
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Repárová, D.
567.
DP
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
568.BP
Význam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Doan Xuan, T.
569.
BP
Význam globálneho občianstva v súčasnom globalizovanom ekonomickom prostredí
Katedra spoločenských vied (FEM)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
570.BPVýznam politiky multikulturalizmu v súčasnej Európe v kontexte nedávnych krízKatedra spoločenských vied (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
571.
DP
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Szakállas, K.
572.
BP
Význam psychológie spotrebiteľa v marketingu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
573.
DPVýznam udržateľného poľnohospodárstva v agrosektore v kontexte dosahovania udržateľného rozvojaMravcová, A.
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
574.
BP
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kitková, B.
575.
DP
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleniny
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Závodská, T.
576.
DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKatedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
577.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKatedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
578.
DP
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značky
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
579.
DizP
World Financial and Commodity Markets
Rajčániová, M.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
580.DP
World production and trade with selected agricultural commodities
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
581.BP
Zahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditou
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
3 / --
Ingeliová, M.
Jardeková, S.
Sekeľ, S.
582.DizP
Zamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektíva
Qineti, A.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
583.DP
Zásobovacia logistika podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
584.
BP
Zásobovanie vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
585.
DP
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstveKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
586.DP
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnosti
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
587.
DPZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Kolářová, B.
588.
BP
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
589.
DizPZdieľaná ekonomika v poľnohospodárstveKatedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
590.
DizP
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti témy0 / 2--
591.
DP
Zdravie ako faktor kvality života
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / --
--
592.
BP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
593.
DP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
594.DP
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Juríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
595.
DP
Zero waste životný štýl a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
596.DPZhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Halásová, F.
597.
BP
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
3 / 1
598.DP
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Récky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Farkašová, M.
599.
DP
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
600.BPZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
601.
BP
Zhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy2 / 2 Petrovič, R.
Štefaničková, A.
602.
BP
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
603.DPZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
604.
BP
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
605.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachKatedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy2 / 2 Molnárová, H.
Žilková, M.
606.
BP
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
Hanesová, L.
Debnárová, M.
607.
BP
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
608.
BP
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
609.
DPZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
610.DP
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
611.
BP
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy2 / 2
612.
DP
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
2 / 2
613.
BP
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
614.
DPZhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Patayová, V.
615.
BPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
616.
DP
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
617.DPZhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
618.
BP
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
619.
DP
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Nosianová, N.
620.
BP
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
621.
BP
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Nepeľová, A.
622.BP
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Ferenczi Vaňová, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti témy
2 / 2
623.
DP
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Katedra financií (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Galbavá, V.
624.
DP
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
625.
BP
Zhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.
BP
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Hrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kóšová, V.
627.
DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKatedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
628.
BP
Životné prostredie ako faktor kvality životaKatedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
629.
BP1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeBencová, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--