Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
2.
DP
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
4.
BP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
BP
Daňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
Krajčírová, R.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šoóki, R.
6.
BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
7.
BPEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 2
Bachorecová, R.
8.BPEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2 Jančovičová, L.
Hazdová, N.
9.
BP
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Košovská, I.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
10.
DP
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuKatedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
BP
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti tématu
2 / 2
12.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 2--
13.
BP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
14.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
15.
BPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
16.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Ševčovičová, D.
18.DPMarketingové nástroje a ich informačná podporaKatedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2--
19.DP
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Košovská, I.
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKPFEM
Podrobnosti tématu
2 / 2 Kašparová, M.
Kurecová, P.
20.DisPSignifikácia informačných systémov v marketingu.Katedra účtovníctva (FEM)D-AOM
SPU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
21.
BP
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
Udermanová, A.
22.
BP
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.BP
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
Budzáková, J.
24.
BP
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
BPSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
BP
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
2 / 2
Mesárošová, M.
Lenčéšová, S.
27.DPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BPŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kamenská, T.
29.DisP
Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
30.
BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
31.
BP
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu2 / 2 Matejková, L.
Krepušová, T.
32.
BP
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
DisP
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.
Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
35.
DP
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti tématu1 / 2
36.
DPVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.DP
Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Košovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEMPodrobnosti tématu2 / 2 Majlingová, R.
Folentová, K.
38.
BP
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Ferenczi Vaňová, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEMPodrobnosti tématu2 / 2
39.
DisP
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.BP
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Krajčírová, R.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu3 / 1 Fazekašová, N.
Vojtelová, B.
Raffáčová, M.
41.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
42.BP
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Ferenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEM
Podrobnosti tématu
2 / 2
Debnárová, M.
Hanesová, L.
43.BP
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
44.
BP
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.
BP
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
2 / 2
46.
BP
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.
DP
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2 Braunová, M.
Dobaiová, P.
49.DP
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane
Krajčírová, R.
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKPSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.BPZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2 Bugárová, B.
Suchá, D.
51.
BP
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
52.BP
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Krajčírová, R.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
53.BP
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu
2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
54.
DP
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Kučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 2--