Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2
--
3.
DP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.BPDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
6.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 3
--
7.
BP
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Škorecová, E.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
8.BPEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEMPodrobnosti témy2 / 2 Hazdová, N.
Jančovičová, L.
9.
BP
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti témy
2 / 2
10.
DP
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podniku
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 2
--
11.BP
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Kočner, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy2 / 2
12.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
13.
BP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 3
--
14.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Némethová, V.
Kázmérová, K.
15.BP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKatedra účtovníctva (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
18.
DP
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DP
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodáreniaKatedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEMPodrobnosti témy
2 / 2
Kašparová, M.
Kurecová, P.
20.
DizP
Signifikácia informačných systémov v marketingu.Katedra účtovníctva (FEM)D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
22.
BP
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
BP
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 2
24.BP
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
25.
BP
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
26.
BP
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
27.DPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Štruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Stuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kamenská, T.
29.
DizPTrojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
30.
BP
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2--
31.
BP
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti témy
2 / 2
32.
BP
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
33.
DizP
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
Bojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
34.
DPUplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
35.DPVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Szonlajtnerová, D.
36.
DP
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podniku
Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.DP
Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPFEM
Podrobnosti témy
2 / 2
38.
BP
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Ferenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 2
39.
DizPZdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
40.BP
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
3 / 1
Vojtelová, B.
Raffáčová, M.
Fazekašová, N.
41.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy2 / 2 Žilková, M.
Molnárová, H.
42.
BP
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Ferenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy
2 / 2
Hanesová, L.
Debnárová, M.
43.BP
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
BP
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
Kočner, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
46.
BP
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.DPZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.BP
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2 Braunová, M.
Dobaiová, P.
49.
DP
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.
Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
51.
BP
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy0 / 2
--
52.BPZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Nepeľová, A.
53.
BP
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Ferenczi Vaňová, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
Szombathová, M.
Šípošová, M.
54.
DP
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Katedra účtovníctva (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--