Summary of topics offered - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | H | I | M | N | P | R | S | T | V

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Halva, J.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1
2.
BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
3.DTAnalýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUADetails of topic
2 / 2
4.BT
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Tátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--FZKIDetails of topic1 / 1 Peniažka, J.
5.
BT
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Homolova, E.
6.
BT
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
7.
DisT
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LEFZKIDetails of topic0 / 1
--
8.DisTInformačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstveHalászová, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1--
9.
BT
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveKliment, M.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
10.BT
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Šinka, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
11.
DT
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Šinka, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Katona, P.
12.DTNávrh funkčného usporiadania územia v k. ú. DrážovceDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / ----
13.
DT
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-Brezany
Muchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KIISUA
Details of topic
0 / --
--
15.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Konc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KIIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Pozemkové úpravy na Slovensku
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Bešinová, N.
17.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úpravKonc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBCFZKIDetails of topic1 / --
18.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Rekultivácia skládky
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
20.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajinyHalászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
21.DisTSpektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LEFZKI
Details of topic
0 / --
--
22.DT
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Kliment, M.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KIIFZKIDetails of topic1 / 2 Hlavatá, L.
23.
DTTvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Moravanský, M.
24.
BT
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Šinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
25.
DT
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územiaMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic1 / 1 Morongová, L.
26.
DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveTátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / --
27.DisTVzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--