Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2
--
2.
DT
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
Látečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
3.DTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
4.
BT
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
5.
BT
Daňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
Krajčírová, R.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTSUA
Details of topic
1 / 1
Šoóki, R.
6.
BT
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 3
--
7.
BT
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)B-UCT
B-EMG
B-EM
B-EEM
SUADetails of topic1 / 2
8.BT
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Košovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
Jančovičová, L.
Hazdová, N.
9.
BT
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEMDetails of topic2 / 2 Michaličková, R.
Krošňáková, M.
10.
DT
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podniku
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2--
11.
BT
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Španková, V.
Szabóová, T.
12.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
13.
BT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3
--
14.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
2 / 2
Kázmérová, K.
Némethová, V.
15.
BT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
16.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2
--
17.DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic1 / -- Ševčovičová, D.
18.
DT
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Látečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 2
--
19.DTNáklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
2 / 2
20.
DisT
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Department of Accountancy (FEM)
D-ATM
SUADetails of topic
0 / 2
--
21.
BT
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2
--
22.
BT
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 2
--
23.
BT
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 2
24.
BT
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2--
25.BT
Skvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
26.
BT
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic2 / 2 Mesárošová, M.
Lenčéšová, S.
27.DT
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
28.BT
Štruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Stuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
29.DisT
Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / --
--
30.
BT
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2
--
31.BTÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEMDetails of topic
2 / 2
Matejková, L.
Krepušová, T.
32.
BT
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2--
33.
DisT
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic
0 / 1
--
34.
DT
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
35.DT
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEMDetails of topic1 / 2
36.
DT
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podniku
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
37.DT
Využitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Košovská, I.
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
2 / 2
38.
BT
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
2 / 2 Šišková, S.
Bigaz, R.
39.
DisT
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic0 / 2--
40.
BTZhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚDepartment of Accountancy (FEM)B-UCTFEM
Details of topic
3 / 1
41.BTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachDepartment of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2 Žilková, M.
Molnárová, H.
42.
BT
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEM
Details of topic
2 / 2
43.
BT
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
45.
BT
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Palušová, S.
Mošaťová, L.
46.
BT
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 1
--
47.DT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
48.BTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
Braunová, M.
Dobaiová, P.
49.
DT
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
SUA
Details of topic0 / 1
--
50.
BT
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Bugárová, B.
Suchá, D.
51.
BT
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2
--
52.
BT
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 1
Nepeľová, A.
53.
BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEM
Details of topic
2 / 2
54.
DT
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--