Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Bojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 2
--
2.
DP
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 2--
3.
DP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 2--
4.
BP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
5.
BPDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Šoóki, R.
6.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 3
--
7.
BP
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPUPodrobnosti témy1 / 2 Bachorecová, R.
8.
BP
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy
2 / 2
9.BPEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
Michaličková, R.
Krošňáková, M.
10.
DP
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
11.BP
Inventarizácia zásob a jej vysporiadanie
Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
Španková, V.
Szabóová, T.
12.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
13.
BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 3
--
14.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
15.
BP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Ševčovičová, D.
18.DPMarketingové nástroje a ich informačná podpora
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DP
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Košovská, I.Katedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2 Kašparová, M.
Kurecová, P.
20.
DizP
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Katedra účtovníctva (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
21.BPSkvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Udermanová, A.
22.
BPSkvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2--
23.
BP
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 2
Budzáková, J.
24.BPSkvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
25.
BPSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2--
26.BPSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy2 / 2
27.
DPSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BPŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotkeKatedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
29.
DizPTrojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postaveniaKatedra účtovníctva (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
30.
BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
BP
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Košovská, I.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCTFEM
Podrobnosti témy
2 / 2
32.
BP
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
33.
DizPÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
34.DPUplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Katedra účtovníctva (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.
DP
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
36.
DP
Využitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
37.
DPVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKatedra účtovníctva (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2 Majlingová, R.
Folentová, K.
38.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKatedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
39.
DizP
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.
Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.
BP
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
3 / 1
41.
BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy2 / 2
42.
BPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
43.
BP
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Pospišová, M.
44.
BP
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
45.BPZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy2 / 2
46.
BPZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
Braunová, M.
Dobaiová, P.
49.
DP
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKatedra účtovníctva (FEM)I-EKP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
50.
BP
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
51.BP
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
52.BP
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Nepeľová, A.
53.
BP
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
Ferenczi Vaňová, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
Šípošová, M.
Szombathová, M.
54.
DPZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 2
--