Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 2
--
2.
DT
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
3.
DT
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 2
--
4.BTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
5.
BT
Daňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
Krajčírová, R.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
SUA
Details of topic1 / 1
6.
BT
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 3
--
7.BT
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
B-EMG
B-EM
B-EEM
SUA
Details of topic
1 / 2
8.
BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2 Jančovičová, L.
Hazdová, N.
9.
BT
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEMDetails of topic2 / 2 Michaličková, R.
Krošňáková, M.
10.
DT
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podniku
Látečková, A.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
11.BTInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
12.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
13.
BT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 3
--
14.
DT
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic
2 / 2
15.
BT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
16.
DT
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic
0 / 2
--
17.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic
1 / --
18.
DT
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2--
19.DT
Náklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodárenia
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEMDetails of topic2 / 2 Kašparová, M.
Kurecová, P.
20.
DisT
Signifikácia informačných systémov v marketingu.Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)D-ATMSUA
Details of topic
0 / 2--
21.
BT
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2
--
22.
BT
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Department of Accountancy (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 2
--
23.
BT
Skvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Budzáková, J.
24.
BT
Skvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 2
--
25.
BTSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuDepartment of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 2
--
26.BTSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic2 / 2
27.
DTSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
28.BT
Štruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotke
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
29.
DisT
Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho a environmentálneho postavenia
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMPFEM
Details of topic
0 / ----
30.
BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2--
31.
BT
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Košovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic
2 / 2
Matejková, L.
Krepušová, T.
32.BT
Účtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic0 / 2--
33.
DisTÚčtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýrobyBojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic0 / 1
--
34.DT
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
35.DTVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuDepartment of Accountancy (FEM)I-EKP
FEM
Details of topic
1 / 2 Szonlajtnerová, D.
36.
DTVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / 2
--
37.
DTVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podniku
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
FEM
Details of topic
2 / 2
Majlingová, R.
Folentová, K.
38.
BT
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Ferenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCTFEM
Details of topic
2 / 2
Šišková, S.
Bigaz, R.
39.
DisT
Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.
Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 2
--
40.
BT
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Krajčírová, R.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
3 / 1
Fazekašová, N.
Vojtelová, B.
Raffáčová, M.
41.
BT
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachDepartment of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic2 / 2
42.
BT
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachDepartment of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic2 / 2
43.
BT
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1 Pospišová, M.
44.
BT
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--SUADetails of topic
0 / 2
--
45.BT
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
Kočner, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEM
Details of topic
2 / 2
Palušová, S.
Mošaťová, L.
46.BT
Zhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 1
--
47.
DTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1--
48.BTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic2 / 2 Braunová, M.
Dobaiová, P.
49.
DT
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
Bugárová, B.
Suchá, D.
51.
BT
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic0 / 2--
52.
BT
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 1
53.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
54.DT
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--