Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | I | K | M | N | P | S | Š | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
2.DTAplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
3.DTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
4.BTAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
5.BTDaňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.Krajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic1 / 1 Šoóki, R.
6.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 3--
7.BTEnvironmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)B-UCT
B-EMG
B-EM
B-EEM
SUADetails of topic1 / 2 Bachorecová, R.
8.BTEvidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Hazdová, N.
Jančovičová, L.
9.BTEvidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
10.BTEvidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Krošňáková, M.
Michaličková, R.
11.BTEvidencia a účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľských subjektovKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
12.DTInventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
13.BTInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Szabóová, T.
Španková, V.
14.BTKontrola vecnej správnosti účtovných zápisovLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
15.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
16.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 3--
17.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Némethová, V.
Kázmérová, K.
18.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
19.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
20.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Ševčovičová, D.
21.DTMarketingové nástroje a ich informačná podporaLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
22.DTNáklady a výnosy - položky tvoriace výsledok hospodáreniaKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / 2 Kašparová, M.
Kurecová, P.
23.BTProblematika analytickej evidencie v podvojnom účtovníctve.Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
24.BTSkvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Udermanová, A.
25.BTSkvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
26.BTSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
27.BTSkvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
28.BTSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
29.BTSledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Lenčéšová, S.
Mesárošová, M.
30.DTSledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
31.BTSoftvérové riešenie podvojného účtovníctvaLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Kurali, R.
32.BTŠtruktúra a účtovanie výnosov vo vybranej účtovnej jednotkeStuchlý, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kamenská, T.
33.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
34.BTÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Matejková, L.
Krepušová, T.
35.BTÚčtovanie a evidencia dlhodobého majetkuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 1 Bolechová, K.
Lackovičová, A.
36.BTÚčtovanie a evidencia krátkodobého majetkuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Kondraťuková, D.
Brisudová, V.
37.BTÚčtovanie a evidencia zásobLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Gombárová, K.
38.BTÚčtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctveLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic2 / 2 Dovičák, P.
Brisudová, P.
39.BTÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
40.BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
41.BTÚčtovníctvo ako významný zdroj objektívnych informáciíLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
42.DTUplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení.Látečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
43.BTVedenie účtovníctva vo vybranom podnikuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Jacková, A.
Makarová, A.
44.BTVedenie účtovníctva vo vybranom podniku s podporou softvérového spracovaniaLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kecskésová, D.
45.DTVýsledok hospodárenia a základ dane z príjmov vo vybranom podnikuFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 2 Szonlajtnerová, D.
46.DTVyužitie marketingovo-obchodných nástrojov v informačnom systéme podnikuKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 2--
47.DTVyužitie výsledkov finančnej analýzy pri hodnotení vybraného podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic2 / 2 Majlingová, R.
Folentová, K.
48.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Bigaz, R.
Šišková, S.
49.BTZhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic3 / 1 Vojtelová, B.
Raffáčová, M.
Fazekašová, N.
50.BTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Žilková, M.
51.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Debnárová, M.
Hanesová, L.
52.BTZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Pospišová, M.
53.BTZhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 2--
54.BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Mošaťová, L.
Palušová, S.
55.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
56.BTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic2 / 2 Dobaiová, P.
Braunová, M.
57.DTZhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
58.DTZhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ daneKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic0 / 1--
59.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Suchá, D.
Bugárová, B.
60.BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
61.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Nepeľová, A.
62.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
63.DTZhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SRKučera, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--