Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Palovičová, H.
4.
BP
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom územíZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
5.BPAnalýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajiny
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Ondrisová, K.
8.BP
Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíKatedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
DP
Assessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Comparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countries
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
BP
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gattellaro, S.
13.
BP
Determinants of innovation production in the private sector in rural areasHrivnák, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
BP
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Hrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Pliešovský, J.
15.
BP
Development of economic policy in a chosen EU member state
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DPDostupnosť služieb súkromného sektora na vidieku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BPDynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
18.BP
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Fáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DisP
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Schwarcz, P.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
20.
BP
Ekonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdou
Takáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
BP
Ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku
Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)
B-ZBc
B-EMZ
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
22.
DP
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Molnár, K.
23.DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
24.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Halmová, D.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Halmová, D.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
26.
DP
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kvasnovská, L.
27.DP
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halenárová, M.
28.
BP
Finančná analýza obce
Svetlíková, V.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
BP
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Svetlíková, V.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.BP
Harmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
31.
DPHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesaEliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
DP
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
BPHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Dubaiová, M.
34.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
35.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
36.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bédiová, K.
37.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Demešová, M.
38.DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cziriová, J.
39.BPHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.
DP
Hodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
44.
BP
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Papcunová, V.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Štefunková, I.
45.
BP
Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 2 Švéda, R.
46.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
47.
DP
Hodnotenie zelenej infraštruktúry mesta
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
48.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Olách, M.
49.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajine
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-VKFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mališová, M.
52.BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nová, P.
53.
BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom meste
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Masárová, L.
55.
DP
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different Approaches
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / --
--
56.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
57.DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kárpáty, E.
59.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaKatedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Zuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
61.
BP
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
62.BPKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
63.
BP
Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Tarišková, L.
64.BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kovalčíková, S.
65.BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
BPKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Talárová, P.
67.
DP
Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
2 / 1 Krupová, N.
Šothová, J.
68.
DP
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Mariš, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
69.DPLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.BP
Marketing communication tools of a public company in Nitra region
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
71.BPMetódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služiebEliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1
--
73.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
75.DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Fehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DP
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci BzovíkGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.DPMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesKatedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.BP
Nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
Lazíková, J.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
79.
BPNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
B-EMZ
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DP
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / -- Fedorov, V.
81.
BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
DP
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
84.BP
Obecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na Slovensku
Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.
DP
Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EM
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
87.BPOchrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DisP
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej úniePalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
89.
DP
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bányiová, O.
90.
DP
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Boreková, M.
91.DisP
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Roháčiková, O.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.BPPodmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuChreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidieku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
94.
DP
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Magyarová, I.
95.
BP
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosKatedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rigó, B.
96.
DP
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Karaba, D.
97.
DP
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dedinyZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Frývaldská, D.
98.
DP
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Demovičová, D.
99.
BP
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únie
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
100.
BPPolitika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikaniaTakáč, I.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
101.
DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
102.BPPotenciál využívania OZE vo vybranej obciKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.
BP
Právne podmienky podnikania obcí
Ilková, Z.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
104.DPPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Čermáková, D.
105.
DP
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuťková, K.
106.BPPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
107.BP
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
Melichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / --
108.
DPProdukcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Balla, N.
109.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
110.
BP
Property as a Constitutional Right
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
111.BP
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
112.
DP
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republiky
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
113.
BP
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Magáthová, I.
114.
BP
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Demjan, M.
115.
BP
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
116.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
117.
DP
Rural development and implementation of CLLD in SlovakiaTakáč, I.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
118.
DP
School system innovations in selected EU countriesCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.BP
Sloboda podnikania v prostredí e-Governmentu
Katedra práva (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.
DPSocial agriculture in selected countryChreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BP
Sociálne podnikanie v podmienkach SR
Ilková, Z.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
122.
BPSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Moravec, P.
123.
DP
Sociálny rozmer podnikania na SlovenskuChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DP
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávy
Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Oravcová, B.
125.BPSpolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchuKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
126.BP
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Katedra práva (FEŠRR)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
127.
DPStratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SRKatedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
DP
Strategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member statesMarišová, E.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DPSúčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených územíKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Angst, T.
130.
DP
Sustainable development: Necessity or a Myth?
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Koldeová, K.
131.
DP
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovceKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
DP
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachPauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPSPU
Podrobnosti tématu
2 / 1
133.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Dossov, A.
135.
DP
The third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vávrik, J.
136.
DP
The use of EU financial support for the creation of community centre for young people
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
137.
DP
Third sector as a subject of environmental law in selected region
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
BPTrestnoprávna ochrana životného prostredia v SRĎurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
139.DPTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
140.
BP
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
141.
DisP
Úloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidiekaSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.BP
Úroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SR
Mariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Krajmerová, L.
143.
DP
Use of fast-growing tree Salix for phytoremediation
Hauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
145.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
146.DP
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
147.DPÚzemná samospráva: Áno, či nie?Čechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
2 / 2
148.
DP
Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obce
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Bandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
DPVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
151.
DPVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klučková, B.
152.
BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Šimor, M.
153.
DP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVTSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krličková, D.
154.
BP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
155.
DP
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímy
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
DP
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Melichová, K.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / --
Lőrincz Richterová, M.
157.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Páleník, P.
158.
DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Sýkora, M.
159.BPVyužitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
160.
DP
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
BPVyužitie marketingových aktivít v samospráve
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVTSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Godárová, P.
162.BPVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
163.DP
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
164.
DP
Využitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SR
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šeböková, M.
165.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
166.
DP
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
BP
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Záhorská, D.
168.BP
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese Slovenska
Hauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
169.
BP
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
170.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SRGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu0 / 1--
171.
DP
Význam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republiky
Lazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
172.BPVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
173.DP
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
174.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
175.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
176.DPWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
177.
DP
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Deáková, S.
178.
BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
179.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.DPZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
181.
BP
Zaručená tradičná špecialita v EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
182.
DP
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Madajová, Z.
183.DPZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
184.
DP
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Katedra práva (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Debnár, M.
185.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Sabo, D.
187.
DP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚ
Kováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
2 / 2
Bábsky, T.
Šedovič, P.
188.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚ
Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
189.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
Kováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
--SPU
Podrobnosti tématu
3 / --
190.
DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 2 Martančíková, E.
191.DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
193.
BP
Zhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónu
Marišová, E.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
194.
DP
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Justusová, T.
195.
DP
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
196.
DP
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jakubis, D.
197.
DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
198.
BP
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
199.
DP
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čiffáryová, K.
200.
DPZnalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónov
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Takáčová, E.
201.
DP
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gardoňová, V.