Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Demir, B.
2.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
3.
BP
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Fehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Zuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
5.BP
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Zuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajiny
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Ondrisová, K.
8.
BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BP
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcí
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Lacika, J.
10.
DP
Assessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in Uzbekistan
Eliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
BP
Comparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countries
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
BP
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countries
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Gattellaro, S.
13.
BP
Determinants of innovation production in the private sector in rural areas
Hrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BPDeterminanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Pliešovský, J.
15.BPDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Dostupnosť služieb súkromného sektora na vidiekuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuFáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
20.BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
21.BPEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)
B-ZBC
B-EMZ
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernmentKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Molnár, K.
23.DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Šubertová, S.
24.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Miklušová, S.
25.
DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Krist, M.
26.
DP
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcíBeresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Kvasnovská, L.
27.
DP
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
28.BP
Finančná analýza obce
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BPFormy sociálneho podnikania v Nitrianskom krajiKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Krumpálová, V.
30.
BPHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DPHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Ivan, J.
32.
DP
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
33.
BP
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
34.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu KomárnoHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
35.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
36.DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu ŠaľaHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Bédiová, K.
37.
DPHodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Demešová, M.
38.DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Sámela, F.
40.
DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
41.DPHodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zeme
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeKatedra ekológie (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
43.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefunková, I.
45.
BP
Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)
Halmová, D.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 2
Švéda, R.
46.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Hodnotenie zelenej infraštruktúry mesta
Eliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Dubovská, M.
48.DPHospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
49.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-VKFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DP
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad Hronom
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mališová, M.
52.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Nová, P.
53.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.
BP
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
55.DP
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different Approaches
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / --
--
56.DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochHrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DPInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okreseMelichová, K.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / --
--
58.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese Komárno
Melichová, K.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Kárpáty, E.
59.
BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaKatedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
60.BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Zuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
61.
BP
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚKatedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grman, V.
62.
BPKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
63.BP
Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Tarišková, L.
64.
BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Kovalčíková, S.
65.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy
1 / 1
66.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPSPUPodrobnosti témy
1 / 1
67.
DP
Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Lazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
2 / 1
Krupová, N.
Šothová, J.
68.
DP
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Mariš, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
69.
DP
Lokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióne
Fáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
70.
BP
Marketing communication tools of a public company in Nitra region
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Dubeň, M.
71.
BP
Metódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služieb
Eliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
73.DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
74.
DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Vaľková, H.
75.
DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
76.
DP
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
77.
DP
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sources
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
78.
BP
Nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Paľuriková, A.
79.
BP
Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
B-EMZ
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.DPNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Fedorov, V.
81.BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióneKatedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.DP
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Palšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
84.
BPObecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuChreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
85.DPObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkou
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.BPOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-EMFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
87.
BP
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Marišová, E.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
DizPOchrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Katedra práva (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DPOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyHanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Bányiová, O.
90.
DP
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Boreková, M.
91.
DizP
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
92.BP
Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na Slovensku
Chreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidieku
Hrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
94.
DPPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióneKatedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
95.BPPodnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosKatedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
96.DPPodpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
97.
DP
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dediny
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Frývaldská, D.
98.
DP
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
99.
BP
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únie
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
BPPolitika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Ostrčilová, B.
101.
DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
102.
BPPotenciál využívania OZE vo vybranej obciKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
103.
BPPrávne podmienky podnikania obcíKatedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
104.
DP
Právne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvoja
Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
105.
DP
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitostiKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Kuťková, K.
106.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
107.
BP
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
Melichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Sabo, V.
108.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbeKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
109.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
110.
BP
Property as a Constitutional RightČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPSFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Molnár, J.
111.
BP
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
DP
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikyKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
113.BPRozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Magáthová, I.
114.
BP
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
115.BP
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
116.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
117.DPRural development and implementation of CLLD in SlovakiaKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
118.
DPSchool system innovations in selected EU countriesKatedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
119.
BP
Sloboda podnikania v prostredí e-GovernmentuKatedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
120.
DP
Social agriculture in selected country
Chreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
121.BP
Sociálne podnikanie v podmienkach SR
Ilková, Z.Katedra práva (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
122.
BP
Sociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxe
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Moravec, P.
123.DP
Sociálny rozmer podnikania na Slovensku
Chreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
124.DP
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávy
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Oravcová, B.
125.BP
Spolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Bojda, S.
126.
BPStrategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcieKatedra práva (FEŠRR)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
127.
DP
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SRMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
128.
DP
Strategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member states
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
129.DPSúčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených územíKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Angst, T.
130.
DP
Sustainable development: Necessity or a Myth?
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
131.
DPSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVTSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
DP
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
2 / 1
133.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
134.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Dossov, A.
135.
DP
The third sector as a subject of environmental law in the concrete regionKatedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Vávrik, J.
136.
DP
The use of EU financial support for the creation of community centre for young people
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Štěpánek, J.
137.
DPThird sector as a subject of environmental law in selected regionKatedra práva (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
138.BPTrestnoprávna ochrana životného prostredia v SRĎurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
139.
DPTrh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Vargová, V.
140.
BP
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
141.
DizP
Úloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidieka
Katedra európskych politík (FEŠRR)D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
142.BP
Úroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
143.
DP
Use of fast-growing tree Salix for phytoremediation
Hauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
144.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyKatedra práva (FEŠRR)--FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
145.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Laciková, L.
146.
DP
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
147.
DP
Územná samospráva: Áno, či nie?Čechmánek, K.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
2 / 2
Onufer, D.
Ferancová, P.
148.
DP
Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obceKatedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
149.
DP
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.DP
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Remiášová, P.
151.
DP
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
152.
BP
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Šimor, M.
153.DP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVTSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
154.
BP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
155.
DP
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímyKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
156.DP
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / --
Lőrincz Richterová, M.
157.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta Šala
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Páleník, P.
158.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
159.
BP
Využitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obceBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Hrachovický, P.
160.
DPVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
161.
BP
Využitie marketingových aktivít v samospráve
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVTSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Godárová, P.
162.
BP
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
DP
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Gízelová, M.
164.
DP
Využitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SR
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
165.DP
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Hauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
DP
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Záhorská, D.
168.BP
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese Slovenska
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Čurgali, D.
169.
BP
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
170.BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
171.
DP
Význam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Baďurová, P.
172.
BP
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
173.
DP
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Ostrožlík, J.
174.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
175.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Hvizdová, V.
176.
DP
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
177.
DP
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Deáková, S.
178.
BP
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
179.DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Lelovská, M.
181.BP
Zaručená tradičná špecialita v EÚ
Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Čizmadia, M.
182.DPZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochGiertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Madajová, Z.
183.DPZhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SRĎurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Dzúriková, N.
184.
DP
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
185.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
186.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneKatedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
187.
DP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
2 / 2
Bábsky, T.
Šedovič, P.
188.BPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Chobotová, N.
189.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
Kováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
--SPUPodrobnosti témy
3 / --
Bellová, B.
Turek, B.
Christovová, T.
190.DP
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Kotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2
191.DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
192.
BP
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
193.
BP
Zhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónu
Marišová, E.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
194.DP
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
195.DPZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Thomková, J.
196.DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Jakubis, D.
197.
DPZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Žemberová, S.
198.BP
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPSPU
Podrobnosti témy
2 / 2
Honíšková, M.
Gundová, S.
199.DPZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
200.
DP
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Takáčová, E.
201.
DP
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadovGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gardoňová, V.