Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | F | H | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Fungovanie ekologického poľnohospodárstva na SlovenskuPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
5.BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Zuzulová, V.
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.BP
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BP
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.
BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
10.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DPMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular region
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / --
13.
BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
14.
DP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Katedra práva (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
15.BP
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DPPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
DP
School system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
BP
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Katedra práva (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Priečková, D.
20.DP
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVTSPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DPThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionKatedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Vávrik, J.
23.
DP
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DPVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.
Katedra práva (FEŠRR)
--
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
32.DPZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--