Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1 Schneiderová, L.
3.BT
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Fehér, A.Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
4.
BT
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Zuzulová, V.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
5.BT
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Zuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMGFESRD
Details of topic
1 / 1
8.BTAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaDepartment of Environmental Management (FESRD)B-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1 Lacika, J.
10.DTAssessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
11.
BTComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countries
Department of Law (FESRD)
B-RRPEFESRDDetails of topic
0 / 1
--
12.BT
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countries
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
13.
BTDeterminants of innovation production in the private sector in rural areas
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
Pliešovský, J.
15.
BT
Development of economic policy in a chosen EU member state
Kováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1--
16.
DT
Dostupnosť služieb súkromného sektora na vidieku
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónu
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
18.BT
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1--
19.
DisT
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populáciaSchwarcz, P.
Department of EU Policies (FESRD)
D-IRV
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
20.BTEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouDepartment of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
21.
BT
Ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku
Šiška, B.Department of Ecology (FESRD)
B-ZBC
B-EMG
SUA
Details of topic
0 / 1--
22.DTElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1 Molnár, K.
23.DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic1 / 1
24.
DT
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
25.
DT
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Halmová, D.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Krist, M.
26.
DT
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Beresecká, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
27.
DT
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasyDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1 Halenárová, M.
28.
BT
Finančná analýza obce
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 2
--
29.
BT
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
Krumpálová, V.
30.BT
Harmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SR
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1--
31.
DT
Hodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
1 / 1
Ivan, J.
32.
DT
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUADetails of topic
1 / 1
Furdeková, I.
33.
BT
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
34.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Department of Public Administration (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Lörincová, D.
35.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
36.DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
37.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
38.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
39.
BTHodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
40.
DT
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1
41.
DT
Hodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1
--
42.
DT
Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme
Zuzulová, V.
Department of Ecology (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
43.
DT
Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížine
Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic
0 / 1
--
44.BTHodnotenie využívania dotačného programu mesta VrábleDepartment of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1 Štefunková, I.
45.
BT
Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 2
Švéda, R.
46.DT
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic
0 / 1
--
47.
DTHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaEliašová, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
48.
DT
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1 Olách, M.
49.
DT
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-VK
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
SUADetails of topic1 / 1 Mališová, M.
52.
BT
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Valach, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Nová, P.
53.BT
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Department of Public Administration (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
54.
BTImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
Masárová, L.
55.
DT
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different Approaches
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / --
--
56.
DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
57.
DT
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
Melichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / ----
58.
DT
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
59.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1
60.
BT
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Department of Ecology (FESRD)
B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1
61.BTKomparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Grman, V.
62.
BT
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
63.BTKomparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EUBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
Tarišková, L.
64.BT
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
65.BT
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Gubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic
1 / 1
Lenčéšová, B.
66.
BT
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1 Talárová, P.
67.
DTKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneDepartment of Law (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic
2 / 1
Krupová, N.
Šothová, J.
68.DT
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Mariš, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic0 / 1--
69.DTLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneFáziková, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
70.BTMarketing communication tools of a public company in Nitra regionRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
71.
BT
Metódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služiebEliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
72.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
73.
DT
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyDepartment of Public Administration (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1--
74.
DT
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1 Vaľková, H.
75.
DT
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Fehér, A.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
76.
DT
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1
--
77.
DT
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sources
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
78.
BT
Nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1 Paľuriková, A.
79.BTNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RVT
B-EMG
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1--
80.
DTNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / --
81.
BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic
0 / 1
--
82.
BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
83.
DT
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Department of Law (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
84.
BTObecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na SlovenskuChreneková, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic0 / 1
--
85.DT
Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkou
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
86.
BT
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-EM
FESRD
Details of topic
0 / 1--
87.
BTOchrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióneDepartment of Law (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
88.
DisT
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Department of Law (FESRD)
D-IRV
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
89.
DT
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
90.
DT
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
SUADetails of topic
1 / 1
Boreková, M.
91.
DisT
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1
--
92.
BT
Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na Slovensku
Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1--
93.
BT
Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidieku
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Skladaná, V.
94.DT
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Magyarová, I.
95.
BTPodnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Rigó, B.
96.
DT
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SRJarábková, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic1 / 1
97.
DT
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dediny
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1 Frývaldská, D.
98.
DT
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
Demovičová, D.
99.
BTPodpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únie
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
100.
BTPolitika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikaniaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
101.
DT
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1
--
102.
BT
Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1
103.
BT
Právne podmienky podnikania obcí
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Stoklasová, L.
104.
DTPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaDepartment of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Čermáková, D.
105.
DT
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
Jarábková, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
106.
BT
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
107.
BTPrístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky SrbskoMelichová, K.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / -- Sabo, V.
108.DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic1 / 1 Balla, N.
109.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbeDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
110.
BT
Property as a Constitutional Right
Čechmánek, K.
Department of Law (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
111.
BTPublic policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Alklay, H.
112.DTRozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikyDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Sabová, K.
113.
BT
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
114.
BT
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Buday, Š.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
115.BTRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieDepartment of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
116.BTRozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvojaCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
117.
DT
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPE
FESRDDetails of topic
1 / 1
Palko, M.
118.
DT
School system innovations in selected EU countries
Cifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1
--
119.BT
Sloboda podnikania v prostredí e-Governmentu
Čechmánek, K.
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
120.
DT
Social agriculture in selected countryChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)--
SUA
Details of topic
0 / 1--
121.
BT
Sociálne podnikanie v podmienkach SR
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
122.
BT
Sociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxeDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1
123.
DT
Sociálny rozmer podnikania na Slovensku
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
124.DT
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávy
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
125.
BTSpolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1
126.
BT
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Department of Law (FESRD)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Priečková, D.
127.DT
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
Marišová, E.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
128.
DT
Strategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member states
Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1
--
129.
DT
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
130.
DT
Sustainable development: Necessity or a Myth?Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic
1 / 1
131.
DT
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
132.DTSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic2 / 1
133.BT
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRDDetails of topic
1 / 1
Vincúr, B.
134.
BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressDepartment of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic1 / 1 Dossov, A.
135.
DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
Vávrik, J.
136.
DT
The use of EU financial support for the creation of community centre for young people
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
Štěpánek, J.
137.DTThird sector as a subject of environmental law in selected regionPalšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Chernova, A.
139.
DT
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
140.
BTTriedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obciPauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1 Nováková, V.
141.DisTÚloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidiekaSchwarcz, P.
Department of EU Policies (FESRD)
D-IRV
FESRD
Details of topic0 / 1
--
142.
BTÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUADetails of topic
1 / 1
143.
DT
Use of fast-growing tree Salix for phytoremediation
Hauptvogl, M.Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
SUA
Details of topic
0 / 1
--
144.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.
Department of Law (FESRD)
--
FESRD
Details of topic
1 / 1
145.
BT
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Department of Law (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1 Laciková, L.
146.
DT
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
147.
DT
Územná samospráva: Áno, či nie?Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic
2 / 2
Onufer, D.
Ferancová, P.
148.
DT
Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obce
Ilková, Z.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
149.
DT
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Department of Law (FESRD)--
FESRD
Details of topic
0 / 1--
150.
DT
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
Takáč, I.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Remiášová, P.
151.DT
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu
Gubáňová, M.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic1 / 1 Klučková, B.
152.BT
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Šimor, M.
153.
DT
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
1 / 1
154.BT
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1--
155.
DT
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímy
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1--
156.
DT
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Lőrincz Richterová, M.
157.
DT
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaDepartment of EU Policies (FESRD)I-RVTSUA
Details of topic
1 / 1
158.
DT
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónu
Rumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1
Sýkora, M.
159.
BT
Využitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obce
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
Hrachovický, P.
160.
DT
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
161.BT
Využitie marketingových aktivít v samospráve
Gubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
SUA
Details of topic1 / 1 Godárová, P.
162.
BT
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1
--
163.
DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gízelová, M.
164.
DT
Využitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SR
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
165.DT
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Department of Environmental Management (FESRD)I-RRP
SUA
Details of topic0 / 1
--
166.
DT
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
167.
BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1
168.BT
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese Slovenska
Hauptvogl, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Čurgali, D.
169.
BT
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1 Padúchová, N.
170.
BT
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
171.
DT
Význam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyDepartment of Law (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1 Baďurová, P.
172.
BT
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Jarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
Remišová, S.
173.
DTVýznam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.Ďurkovičová, J.
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
174.
BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
175.
BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
176.DT
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Beresecká, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1 Bartová, A.
177.
DT
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1 Deáková, S.
178.
BT
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
Valach, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
179.
DT
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéDepartment of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1
--
180.DTZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
181.
BTZaručená tradičná špecialita v EÚDepartment of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Čizmadia, M.
182.DTZhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadochDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic
1 / 1
Madajová, Z.
183.
DT
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Dzúriková, N.
184.
DT
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Ďurkovičová, J.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
185.DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
186.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
187.
DT
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPFESRDDetails of topic
2 / 2
188.
BT
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
Chobotová, N.
189.BTZhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
--SUA
Details of topic
3 / -- Bellová, B.
Turek, B.
Christovová, T.
190.DTZhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic1 / 2 Martančíková, E.
191.
DT
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
192.
BT
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Torišková, E.
193.
BT
Zhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónuDepartment of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
194.
DT
Zhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
195.
DT
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
Končeková, L.Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
Thomková, J.
196.DTZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
197.
DT
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPFESRDDetails of topic
1 / 1
198.
BTZhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUADetails of topic2 / 2
199.DTZhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Čiffáryová, K.
200.
DT
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónovFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
201.
DT
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1 Gardoňová, V.