Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Schneiderová, L.
3.
BP
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
4.BPAnalýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Zifcsáková, E.
5.
BP
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.DP
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajiny
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Prčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Ondrisová, K.
8.
BP
Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Prčík, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíKatedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Assessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in Uzbekistan
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Reymov, T.
11.
BP
Comparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countries
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countries
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Gattellaro, S.
13.
BP
Determinants of innovation production in the private sector in rural areas
Hrivnák, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
BP
Development of economic policy in a chosen EU member state
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Dostupnosť služieb súkromného sektora na vidieku
Fáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DizP
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Schwarcz, P.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Ekonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdou
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BP
Ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-ZBC
B-EMZ
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Elektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
I-RRPS
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
23.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Miklušová, S.
24.
DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krist, M.
25.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Šubertová, S.
26.
DP
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Kvasnovská, L.
27.
DP
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Giertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Finančná analýza obceSvetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BP
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
30.
BP
Harmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SR
Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Hodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa
Eliašová, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DP
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste TrstenáMariš, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
BP
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dubaiová, M.
34.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
35.DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
36.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Bédiová, K.
37.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Cifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Demešová, M.
38.DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Cziriová, J.
39.
BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
40.DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
41.
DPHodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
42.
BP
Hodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmi
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme
Katedra ekológie (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
45.BPHodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 2
47.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
48.DPHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Dubovská, M.
49.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
51.
BP
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajine
Eliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-VKFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
52.DP
Implementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad Hronom
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Mališová, M.
53.BP
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Nová, P.
54.
BPImplementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.BPImplementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
56.
DP
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
58.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / --
--
59.
DP
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese KomárnoMelichová, K.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kárpáty, E.
60.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaKatedra ekológie (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Krajčo, S.
61.
BP
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Talán, M.
62.
BP
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
63.
BP
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1
--
64.
BP
Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EU
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Tarišková, L.
65.
BP
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1
66.BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Lenčéšová, B.
67.
BP
Komunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
68.DPKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
2 / 1
69.
DP
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.DPLokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Marketing communication tools of a public company in Nitra region
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Dubeň, M.
72.
BPMetódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služiebEliašová, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.DP
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Vaňková, I.
74.
DP
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Grechová, M.
75.DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Vaľková, H.
76.
DP
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Fehér, A.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
DP
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
78.
DP
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
79.
BP
Nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Paľuriková, A.
80.
BP
Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
B-EMZ
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
81.
DPNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
2 / -- Kovácsová, M.
Fedorov, V.
82.
BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
83.BP
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
84.
DP
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.BP
Obecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na Slovensku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DP
Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkou
Ilková, Z.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
87.
BP
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
Hauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EM
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
88.
BP
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Marišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
0 / 1
--
89.
DizP
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Katedra práva (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
90.
DP
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
91.
DP
Participácia občanov na správe vecí verejných v meste Nitra
Gubáňová, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Boreková, M.
92.DizP
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
D-IRVFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BPPodmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na SlovenskuKatedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.BP
Podmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidieku
Hrivnák, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
95.
DPPodnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
96.
BPPodnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Rigó, B.
97.
DP
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
98.
DP
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dedinyZuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Frývaldská, D.
99.
DP
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
BP
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únie
Svetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Moravčíková, L.
101.
BP
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Takáč, I.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Ostrčilová, B.
102.DP
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1--
103.
BP
Potenciál využívania OZE vo vybranej obciKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
104.
BP
Právne podmienky podnikania obcíIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
105.
DP
Právne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvoja
Ilková, Z.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Čermáková, D.
106.
DP
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
107.BP
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
108.
BP
Prístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / --
109.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Balla, N.
110.
DP
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BP
Property as a Constitutional RightKatedra práva (FEŠRR)B-RRPSFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Molnár, J.
112.BP
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projects
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Alklay, H.
113.DP
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republiky
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
BP
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Buday, Š.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Magáthová, I.
115.BP
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Demjan, M.
116.
BP
Rozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácie
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
117.
BP
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
118.
DP
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
119.DPSchool system innovations in selected EU countriesKatedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
120.
BP
Sloboda podnikania v prostredí e-Governmentu
Katedra práva (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Blaško, P.
121.DPSocial agriculture in selected countryChreneková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
122.
BP
Sociálne podnikanie v podmienkach SR
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
123.
BP
Sociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxe
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Moravec, P.
124.
DP
Sociálny rozmer podnikania na Slovensku
Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
DP
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávy
Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Oravcová, B.
126.
BP
Spolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchu
Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Bojda, S.
127.BP
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Katedra práva (FEŠRR)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Priečková, D.
128.DPStratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SR
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
129.
DP
Strategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member states
Marišová, E.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
DP
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
131.DP
Sustainable development: Necessity or a Myth?
Čechmánek, K.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy1 / 1 Koldeová, K.
132.
DP
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovceKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DPSystém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciachPauková, Ž.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RRP
SPUPodrobnosti témy
2 / 1
134.
BP
The development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPSFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vincúr, B.
135.
BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Dossov, A.
136.
DP
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
137.
DP
The use of EU financial support for the creation of community centre for young peopleRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
138.DP
Third sector as a subject of environmental law in selected region
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.BP
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
Ďurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Chernova, A.
140.
DP
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
141.
BPTriedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obci
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Nováková, V.
142.
BPÚroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SRMariš, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Krajmerová, L.
143.DP
Use of fast-growing tree Salix for phytoremediation
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
144.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Katedra práva (FEŠRR)
--FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
145.
BP
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Čechmánek, K.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
146.
DP
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
147.
DP
Územná samospráva: Áno, či nie?Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
2 / 2
148.
DP
Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obce
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
149.
DP
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Bandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)--
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
150.DPVplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Remiášová, P.
151.
DP
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Klučková, B.
152.
BP
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceKatedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
153.
DP
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
154.BPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
155.DP
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímy
Šiška, B.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1--
156.
DP
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / --
Lőrincz Richterová, M.
157.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta ŠalaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVT
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Páleník, P.
158.
DP
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Sýkora, M.
159.
BP
Využitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obce
Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Hrachovický, P.
160.
DP
Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.BP
Využitie marketingových aktivít v samospráve
Gubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Godárová, P.
162.
BP
Využitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenie
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.DP
Využitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SR
Schwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
164.
DPVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SRKatedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šeböková, M.
165.
DP
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Hauptvogl, M.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
DP
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
Hauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
168.
BP
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Čurgali, D.
169.
BP
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SRRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
170.
BP
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy0 / 1
--
171.DPVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Baďurová, P.
172.
BP
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Remišová, S.
173.
DP
Význam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.
Ďurkovičová, J.
Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
174.
BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
175.BP
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Hvizdová, V.
176.DP
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
177.
DP
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
178.
BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
179.
DP
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Blišáková, A.
180.DP
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Hanáčková, D.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
181.
BP
Zaručená tradičná špecialita v EÚ
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
182.DP
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Giertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
183.
DP
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Ďurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
184.
DP
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Ďurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Debnár, M.
185.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
186.
DP
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Sádovská, M.
187.
DPZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
2 / 2
188.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti témy
1 / 1
Chobotová, N.
189.
BP
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚ
Katedra európskych politík (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti témy
3 / --
190.
DPZhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchuKatedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 2 Martančíková, E.
191.
DP
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Cifranič, M.
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
192.
BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavbyKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
193.
BP
Zhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónu
Marišová, E.Katedra práva (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.
DPZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
195.DPZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1
196.
DP
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚKatedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
197.
DP
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
198.
BP
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2 Honíšková, M.
Gundová, S.
199.
DP
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1 Čiffáryová, K.
200.
DP
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónov
Fáziková, M.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti témy
1 / 1
Takáčová, E.
201.
DP
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gardoňová, V.