Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT. Problematika „brownfields“ a ich formy využitia v podmienkach Bratislavského samosprávneho krajaMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP, I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Baniariová, V.
2.BTActivities of regional development agencies in the selected regionGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Nosaľová, M.
3.BTAgrárna politika EU a jej aplikácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
4.BTAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Csámpai, P.
5.BTAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hegedűs, D.
6.DTAnalýza a hodnotenie stretov záujmov a konfliktov pri riešení environmentálneho manažmentu v rámci aktivít realizovaných vo vybranom energetickom podnikuOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Gubáň, P.
7.BTAnalýza a hodnotenie dodržiavania povinností obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadomKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Šubertová, S.
8.DTAnalýza a zhodnotenie komunálneho a separovaného zberu odpadu na vybranej lokalitePauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-RVTSUADetails of topic2 / 2 Kubasáková, J.
Vanek, M.
9.DTAnalýza kultúrnej krajiny a identity obce (resp. subregiónu) a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zemanovičová, L.
10.DTAnalýza malého a stredného podnikania vo vybranom regióneTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rumanovský, P.
11.DTAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Ondrišeková, L.
12.BTAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
13.BTAnalýza zmeny klímy a dopadov sucha vo vybranom subregióne Bratislavského samosprávneho kraja s návrhom konkrétnych adaptačných opatrení v danom územíZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
14.BTAnalýza zmeny klímy a dopadov záplav vo vybranom subregióne Bratislavského samosprávneho kraja s návrhom konkrétnych adaptačných opatrení v danom územíZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
15.DTAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraného mestaGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Belanová, B.
16.DisTBioenergetický potenciál biomasy poľných plodín v podmienkach meniacej sa klímyŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)D-EMSUADetails of topic0 / 1--
17.BTComparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
18.DTCompetence and functioning of the Client Centers at district offices in selected regions of SlovakiaMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Tojiev, K.
19.DTČinnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónuĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Drábová, A.
20.DTDaňové príjmy miestnej samosprávy a ich vplyv na jej hospodárenie a výkon kompetenciíBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Gašparíková, M.
21.DTDevelopment of the social entrepreneurship in Ukraine (Bc. Iryna Tsymbaliuk)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTEFESRDDetails of topic0 / 1--
22.DTDifferences in regional competitiveness in the Slovak RepublicBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
23.DisTDynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populáciaSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
24.DTEconomic activities of social enterprises in the EU (Bc. Nikoleta Janáčková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPESUADetails of topic0 / 1--
25.BTEkonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdouTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Justusová, T.
26.DTEkonomické činnosti sociálnych podnikov v krajinách EÚ (Bc. Monika Salgóová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTSUADetails of topic0 / 1--
27.DTEmployment development in the agricultural sector in Slovakia and its comparison with the EU countriesBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Servická, Z.
28.DTEnvironmentálna výchova, vzdelávanie a možnosti zvýšenia environmentálneho vedomia obyvateľovHúska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
29.DTEnvironmentálne determinanty rozvoja cestovného ruchu vo vybraných obciachKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Marečková, V.
30.DTEnvironmentálny potenciál vybraných obcí z hľadiska využitia ekoturizmuKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Baštrnáková, I.
31.BTEvaluation of chosen priorities of Cohesion policy during 2007 – 2013 in selected regionKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
32.DTEvaluation of the position rent influence on the price and localization of economic activities in selected settlementsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPESUADetails of topic1 / 1 Kanatuly, A.
33.DTHodnotenie diverzity vyšších rastlín v porastoch rastlín využívaných na energetické účelyKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
34.DisTHodnotenie ekosystémov a ekosystémových služieb a ich zonácia vo vybranom regióne oblasti Aralského jazera v UzbekistaneFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
35.BTHodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 2--
36.DTHodnotenie implementácie prístupu Leader vo vybranej miestnej akčnej skupineTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bédiová, V.
37.DTHodnotenie marginality vidieckeho regiónu a návrh jeho využitia pre bioenergetiku (región podľa výberu študenta )Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPSUADetails of topic0 / 3--
38.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kratinová, B.
39.BTHodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamovEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 2--
40.BTHodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmi vybraných obcíKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Godárová, P.
41.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Slovensku pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
42.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej obciHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Miklušová, S.
43.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej oblastiHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Halenárová, M.
44.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej oblastiHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Páleník, P.
45.BTHospodárenie s vodou vo vybranom území SRBielek, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
46.BTCharakteristika podnikateľskej štruktúry na poľnohospodárskej pôde a jej regionálna komparáciaBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
47.DTChránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji (Bc. Denisa Galganová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
48.BTIdentifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom územíKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Angst, T.
49.DTIdentifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentuEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
50.DTIdentifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
51.BTIdentifikácia zdrojov obnoviteľnej energie v málo rozvinutom regióne SRJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EM, B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 3--
52.BTImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Danišovičová, N.
53.BTImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / -- Slivová, Z.
54.DTInnovation process in Local Self – GovernmentValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / -- Farská, L.
55.DTInovácie v samospráve vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / -- Novák, J.
56.DTInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / -- Rahmonova, F.
57.DTInštitucionálne a finančné zabezpečovanie vzdelávacích služieb vo vybranom mesteHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rečková, H.
58.BTInštitucionálne podmienky vzniku a prevádzky malých fariem na SlovenskuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kočičková, N.
59.DisTInštitucionálne prostredie ako faktor regionálneho a miestneho rozvojaRoháčiková, O.Department of Public Administration (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
60.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Bekešová, B.
Kmecová, S.
61.DTInštitút verejného ochrancu práv a jeho vzťah k územnej samospráveĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Vajdová, D.
62.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území stredného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Nováková, V.
63.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
64.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území západného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kalužová, N.
65.DTKomparácia mikrostanovíšť agátových a dubovo-hrabových lesov v CHKO Cerová vrchovinaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Olmán, D.
66.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
67.BTKomparácia právnej úpravy životného prostredia vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hurajtová, S.
68.BTKomparácia vybraných makroekonomických indikátorov v jednotlivých regiónoch SRHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bédiová, K.
69.DTKompetencie a fungovanie Klientskych centier na okresných úradoch vo vybraných okresoch SRMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Babišová, D.
Ščípová, E.
70.BTKompetencie pamiatkových úradov a význam ochrany pamiatkového fondu SR z pohľadu vidieckeho turizmuMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
71.BTKoncepcia regionálneho rozvoja založená na teórii exportnej bázyMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Lendel, L.
72.DTKooperatívne aktivity miestnych samospráv vo vybranom územíBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Urminský, B.
73.DTKooperatívne aktivity miestnych samospráv vo vybranom územíBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Gajdošová, L.
74.DTKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 1 Zambojová, S.
Svetlík, P.
75.DTManažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu resp. mikroregiónuKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Miškolciová, M.
76.DisTMeranie a analýza výkonnosti, nákladovosti a prepojenosti procesov vykonávaných orgánmi štátnej správy s procesmi vykonávanými samosprávnymi orgánmi (externa)Roháčiková, O.Department of Public Administration (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
77.DisTMeranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovaniaJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
78.DTMožnosti a formy podpory rozvoja podnikania vo vybranom regióne SlovenskaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Chudicová, V.
79.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu mesta Trnava v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Karas, D.
80.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu okresu Nitra v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zentková, R.
81.DTMožnosti financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Čermáková, D.
82.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Mandelíková, J.
83.DisTMožnosti pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie (externa)Fehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
84.DTMožnosti udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy vo vybranej obciHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Belková, M.
85.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
86.DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
87.DTMožnosti využitia odpadov vo vybranej lokalite na výrobu biopalívGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Legutky, B.
88.DTMožnosti využitia skládkového plynu na výrobu elektrickej energie, tepla, a biopalivaGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Orečný, J.
89.BTMultiplikačný efekt rybej farmy na miestny rozvojFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
90.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
91.BTNakladanie s nebezpečným odpadom v spoločnosti Veolia Voda Veľký Krtíš a LučenecPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)B-EMGSUADetails of topic1 / 1 Balla, N.
92.DTNávrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaníKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
93.DTNávrh na vytvorenie konkrétneho produktu cestovného ruchu „Jantárová cesta, resp. cesty šľachtických rodov, cyrilo-metodská cesta alebo cesta vojenskými bunkrami v pohraničí“ na území Slovenskej republiky so zameraním na Bratislavský samosprávny krajOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kotesová, H.
94.DTNávrh opatrení na zlepšenie využívania lesov v oblasti Západných Tatier - RoháčeHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kubalová, L.
95.DTNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Pavlíčková, K.
96.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
97.DTNove možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činnostiPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
98.BTObčianska participácia vo vybranej samospráveBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sabo, D.
99.BTObčianska participácia vo vybranej samospráveBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Boorová, K.
100.DTObec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energiePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kokošková, L.
101.DTObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Piktor, L.
102.BTOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
103.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Špániková, V.
104.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EUBandlerová, A.Department of Law (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Savara, J.
105.DTOchrana spotrebiteľa v EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Nagyová, P.
106.BTOchrana spotrebiteľa v potravinová bezpečnosť v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ostrožlík, J.
107.DTOrganizačná kultúra Mesta MichalovceBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Žák, M.
108.DTOrganizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávyBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Cepková, S.
Mišková, L.
109.DTParticipácia občanov na spravovaní vecí verejných vo vybraných vidieckych obciachGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zajacová, P.
110.DTPodmienky podnikania v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky v SR.Ilková, Z.Department of Law (FESRD)I-VKFESRDDetails of topic1 / 1 Grznár, P.
111.DTPodnikateľská aktivita na vidieku a podmienky jej rozvojaFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Hercová, K.
Gašparíková, S.
112.DTPodnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Žatko, J.
113.BTPodpora najmenej rozvinutých okresov v SRBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Flórová, B.
114.BTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic2 / 2 Mališová, M.
Supek, I.
115.BTPodpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Čiffáryová, K.
116.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
117.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
118.BTPolitika EÚ v oblasti podnikaniaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Skovajsová, N.
119.DisTPoľnohospodárske politiky a politiky regionálneho rozvoja v EÚ z pohľadu OECD (externa)Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
120.DTPorovnanie konkurencieschopnosti regiónov SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Masaryková, M.
121.BTPostavenie a význam cestovného ruchu v národnom hospodárstveHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lörincová, D.
122.DTPostupy ochrany a obnovy vodných ekosystémov a mokradí (alebo terestrických ekosystémov) v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácieKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kontorová, Ž.
123.DTPotenciál regionálneho zásobovacieho a spotrebného trhu s vybranými agrokomoditami vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
124.DTPotenciál rozvoja striebornej ekonomiky v podmienkach Nitrianskeho krajaMelichová, K.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gašparíková, R.
125.BTPracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EUIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Dzurjaninová, K.
126.BTPrávne podmienky podnikania obcíiIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lutišan, M.
127.DTPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Koldeová, K.
128.DisTPridaná hodnota programu LEADER a jej hodnotenieFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
129.DTPriestorové aspekty vzniku úspešných MSP na vidiekuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic2 / 2 Klimašovská, A.
Nedas, D.
130.BTPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Oravcová, B.
131.DTProblematika „brownfields“ a možnosti ich využitia pre zabezpečenie regionálneho rozvoja v podmienkach Bratislavského samosprávneho krajaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
132.DTProdukcia biomasy rýchlorastúcej energetickej byliny Arundo donax na juhozápadnom SlovenskuPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-EMGSUADetails of topic1 / 1 Malinová, L.
133.DisTProjekcie emisií skleníkovo aktívnych plynov a amoniaku z poľnohospodárstvaŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)D-EMSUADetails of topic0 / 1--
134.DTProjektová aktivita v cestovnom ruchu – problémy a príležitostiJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Gažová, S.
135.BTRealizácia a využitie vzdelávacích projektov realizovaných z fondov EÚ u konkrétneho žiadateľaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
136.DTRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Hoppan, M.
137.DTRozmiestnenie ekonomických síl vo vybranom regióne a ich vplyv na formovanie krajských disparítMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP, I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Zavarská, V.
138.BTRozvoj CHKO Dunajské Luhy na podporu lokálneho turizmu a eko-vzdelávania (ponuka BSK)Končeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
139.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Janek, M.
140.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Plica, E.
141.BTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
142.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Dugová, K.
143.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Jankovičová, K.
144.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Hanusková, S.
145.DTRozvoj podnikania s rýchlorastúcimi drevinami ako obnoviteľnými zdrojmi energie na SlovenskuMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
146.DTRozvoj regiónu zvyšovaním využívania OZEGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Dacej, M.
147.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / -- Cziriová, J.
148.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Demešová, M.
149.BTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
150.DTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Mojžiš, E.
151.BTSmall and middle enterprises in V4 regionsBeňuš, O.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Zajac, O.
152.DTSmart Regions – vývoj problematiky a návrh jej aplikácie pre Bratislavský samosprávny krajOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ilavský, A.
153.DTSociálne a ekonomické aspekty prírodných prvkov v mestskom prostredíEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
154.DTSocio-ekonomické zhodnotenie a posúdenie vývoja disparít vo vybraných regiónoch EÚTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Šiňanská, L.
155.BTSpoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Profektuš, D.
156.DTSpolupráca obcí a developerov pre rozvoj územiaFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Ružičková, R.
157.BTStructural changes and winners and loosers among the economic sectors within the regionsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPESUADetails of topic0 / 1--
158.DTSúčasné tendencie vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska.Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
159.DTSúčasné tendencie vývoja trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska.Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Szász, M.
160.BTSúdny systém EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Roháčová, K.
161.DTSufficiency Economy and Sustainable DevelopmentHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic1 / -- Promma, P.
162.DTSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Lehota a BábPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-EMGSUADetails of topic1 / 1 Lahučký, M.
163.DTSystém separovaného zberu odpadu a jeho uplatnenie v meste BratislavaPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Luščáková, L.
164.DTSystém zabezpečovania miestnych verejných služieb vo vybranom mesteValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Michaličková, L.
165.BTŠtruktúra ekonomickej základne a špecializačné tendencie vidieckych regiónov v SRFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Tóth, N.
166.BTTéma: Využívanie environmentálnych technológií v regióne .... (región podľa výberu študenta )Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 2--
167.DTTestovanie miery invazívnosti klonov Paulownia pestovaných v podmienkach juhozápadného SlovenskaJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMSUADetails of topic0 / 2--
168.BTThe municipality as a subject in the environmental law in the field of renewable energyPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
169.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
170.DTTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Billíková, M.
171.DTTrh s nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / -- Pólyová, L.
172.BTÚroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektoraBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sedláková, L.
173.DTUse of alternate energy sources in transport in conditions of the Slovak RepublicKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Krupka, J.
174.DTUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Syvokhina, A.
175.DTVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Malíková, D.
176.DTVerifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopaliváGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
177.DTVplyv európskej legislatívy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v SRGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Bálint, D.
178.BTVplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného územiaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
179.BTVplyv nelegálnych skládok odpadov na životné prostredie vo vybranom mikroregióne a možnosti ich elimináciKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Srňan, D.
180.BTVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
181.BTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom mikroregióne Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kapcová, B.
182.DTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 2 Madajová, N.
Marková, L.
183.DTVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gatial, M.
184.DTVýkon záložného práva uskutočnením dobrovoľnej dražby vo vybranom regióneĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Matúška, Ľ.
185.DisTVýskum možností biochemickej konverzie biomasy technológiou suchej fermentácie (externa)Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
186.DTVýskum možností využitia vybraných druhov mikro rias na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Záhumenský, A.
187.DTVyužitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného regiónuBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Hamarová, L.
188.DTVyužitie operačných programov EU pre rozvoj turizmu v Žilinskom kraji.Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
189.DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vozárová, K.
190.BTVyužitie podporných mechanizmov SPP EÚ vo vybranom regióne SRSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
191.DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 2 Jaššo, M.
192.DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Beňák, M.
193.DTVyužitie programu obnovy dediny pre zlepšenie kvality života vo vybranom vidieckom priestoreKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Srogoňová, I.
194.BTVyužitie programu rozvoja vidieka SR v obci ...za obdobie rokov 2014 – 2016Húska, D.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Fodor, D.
195.DTVyužitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kopčan, J.
196.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Záhorská, D.
197.BTVyužívanie environmentálnych technológií v regióne.... (konkrétny región podľa záujmu študenta)Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
198.DTVyužívanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybranej vidieckej oblasti v SRRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Geršiová, K.
199.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lőrinčíková, L.
200.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieBumbalová, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Betáková, V.
201.BTVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie v SR a v EÚGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
202.BTVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom regióne SR a EÚGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Vargová, V.
203.BTVývoj energetiky vo sveteGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Košecová, N.
204.BTVývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Látečka, M.
205.BTVývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Halas, M.
206.DTVývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku v podmienkach EUBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Chrančoková, J.
207.BTVýznam a podpora podnikateľských inkubátorov na stredných školách a univerzitáchMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRP, B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Baďurová, P.
208.BTVýznam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybraného regiónuBeňuš, O.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gízelová, M.
209.DTVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Matesková, E.
210.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Surkova, O.
211.BTZamestnanosť ako rozvojový faktor v jednotlivých regiónoch SRHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Sabová, K.
212.DTZhodnotenie dynamiky produkcie plantáže energetickej trávy Miscanthus v konkrétnych prírodných podmienkach a technológiách pestovaniaKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Doktorová, P.
213.DTZhodnotenie elektromobility a jej dopadov vo vybranom regióne SRGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
214.DTZhodnotenie hospodársko-sociálnej integrácie mesto-vidiek vo vybranom okrese Žilinského krajaKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kotvasová, S.
215.DTZhodnotenie hospodársko-sociálnej interakcie mesto - vidiek v rámci Prešovského krajaKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kmeťová, T.
216.DTZhodnotenie inovácií vzdelávacieho systému vo vybraných krajinách EÚCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Tkáčová, P.
217.DTZhodnotenie marketingovej komunikačnej stratégie vo vybranej samospráveMoravčíková, K.Centre of International Programmes (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Artim, M.
218.DTZhodnotenie marketingovej komunikačnej stratégie vo vybranej samospráveMoravčíková, K.Centre of International Programmes (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Krátka, L.
219.DTZhodnotenie miestnej a regionálnej úrovne kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestoreKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Jenčová, A.
220.DTZhodnotenie nástrojov marketingovej komunikácie v rámci propagácie vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióneMoravčíková, K.Centre of International Programmes (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Fodorová, M.
221.DTZhodnotenie pôsobnosti, organizácie a úloh krízového manažmentu verejnej správy na SlovenskuCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kiačiková, D.
222.DTZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Tkáčiková, L.
223.DTZhodnotenie stavu chudoby a sociálnej exklúzie vo vybranom regióneKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)FESRDDetails of topic2 / 2 Jančová, P.
Hergezelová, M.
224.BTZhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Jakubis, D.
Žemberová, S.
225.BTZhodnotenie vybraných opatrení Kohéznej politiky v období 2007 – 2013 vo vybranom regióneKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Pénzešová, R.
226.DTZhodnotenie využitia nenávratných finančných prostriedkov z EÚ v operačných programoch Regionálny operačný program a Integrovaný regionálny operačný program mestom NitraSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Szabó, N.
227.BTZhodnotenie využitia Programu obnovy dediny v regiónoch SlovenskaKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Harangozóová, R.
228.BTŽivnostenské podnikanie a jeho zastúpenie v regiónoch SRBeňuš, O.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Szekerová, L.