Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTActivation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipalityHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRDDetails of topic
1 / 1
2.
BT
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
3.
BT
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
Palovičová, H.
4.
BT
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom územíZuzulová, V.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
5.
BTAnalýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom územíZuzulová, V.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyFehér, A.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaDepartment of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Ondrisová, K.
8.
BT
Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Prčík, M.Department of Environmental Management (FESRD)B-EMGFESRD
Details of topic
0 / 1--
9.
BT
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcí
Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic
1 / 1
10.DT
Assessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in Uzbekistan
Department of Environmental Management (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1
--
11.
BT
Comparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countriesPalšová, L.
Department of Law (FESRD)
B-RRPEFESRD
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countriesPalšová, L.Department of Law (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic1 / 1
13.
BT
Determinants of innovation production in the private sector in rural areas
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Hrivnák, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
15.BTDevelopment of economic policy in a chosen EU member stateKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRD
Details of topic
0 / 1
--
16.
DTDostupnosť služieb súkromného sektora na vidieku
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
17.BTDynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónuFáziková, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1
--
18.
BT
Dynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónuFáziková, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
19.
DisTDynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Department of EU Policies (FESRD)
D-IRV
FESRD
Details of topic
0 / 1--
20.
BT
Ekonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdou
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Vargová, A.
21.
BT
Ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku
Department of Ecology (FESRD)
B-ZBC
B-EMG
SUADetails of topic
0 / 1
--
22.DTElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
23.
DT
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1
24.
DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Šubertová, S.
25.
DT
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVT
FESRDDetails of topic1 / 1
26.
DT
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
27.
DT
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
28.
BT
Finančná analýza obceSvetlíková, V.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2
--
29.
BT
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1 Krumpálová, V.
30.BTHarmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SRBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Hodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesaDepartment of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic1 / 1 Ivan, J.
32.DTHodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Furdeková, I.
33.
BTHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľomPapcunová, V.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
34.DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1 Lörincová, D.
35.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Levice
Hanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
36.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
37.DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1 Demešová, M.
38.
DT
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho krajaDepartment of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic
1 / 1
39.
BT
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SR
Department of Public Administration (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Sámela, F.
40.DT
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Kotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1
41.
DTHodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zemeZuzulová, V.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
42.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic
0 / 1
--
43.
DT
Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížine
Zuzulová, V.Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1--
44.
BT
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
Štefunková, I.
45.
BTHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 2
46.
DT
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Kotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
47.
DT
Hodnotenie zelenej infraštruktúry mesta
Eliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
48.
DT
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Kováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Olách, M.
49.
DT
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Kováčik, M.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Identifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajine
Eliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)
B-VK
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
51.
DTImplementácia a plánovanie rozvojových projektov okresu Žiar nad HronomRumanovská, Ľ.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
1 / 1 Mališová, M.
52.
BT
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
Valach, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom mesteDepartment of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
Nová, P.
54.
BT
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybranom mesteSchwarczová, L.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
Masárová, L.
55.
DT
Institutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different Approaches
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / --
--
56.DTInštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresochDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
57.
DT
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík vo vybranom najmenej rozvinutom okrese
Melichová, K.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / --
--
58.DT
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v okrese Komárno
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Kárpáty, E.
59.
BT
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Zuzulová, V.
Department of Ecology (FESRD)
B-EMGFESRD
Details of topic
1 / 1
60.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Department of Ecology (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1 Krajčo, S.
61.
BT
Komparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grman, V.
62.
BT
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
63.
BT
Komparácia trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku s vybranými krajinami EUBuday, Š.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
Tarišková, L.
64.
BT
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPFESRDDetails of topic
1 / 1
65.BTKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obciDepartment of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1 Lenčéšová, B.
66.
BTKomunikačné nástroje a ich využitie vo vybranej obci
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Talárová, P.
67.
DT
Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Lazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 1
68.DT
Lokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu stavebných fondov
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic0 / 1--
69.
DT
Lokálne poľnohospodárske podnikateľské siete vo vybranom regióneDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
70.BT
Marketing communication tools of a public company in Nitra region
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRPEFESRDDetails of topic
1 / 1
71.BT
Metódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služieb
Eliašová, M.Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic0 / 1--
72.
DT
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
73.DT
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efekty
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1
--
74.
DT
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMGFESRD
Details of topic
1 / 1
75.
DT
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdroja
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1
--
76.
DT
Možnosti využitia odpadového tepla bioplynovej stanice v obci Bzovík
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
77.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sources
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Paľuriková, A.
79.BTNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRDepartment of Environmental Management (FESRD)B-RVT
B-EMG
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1
--
80.
DT
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RRPEFESRD
Details of topic
1 / -- Fedorov, V.
81.BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Department of Law (FESRD)B-RVTFESRD
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
83.
DT
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
84.BT
Obecné sociálne poľnohospodárstvo a záhradníctvo na Slovensku
Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic0 / 1--
85.DTObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouDepartment of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
86.
BT
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitiaDepartment of Environmental Management (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic
0 / 1
--
87.BT
Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva vo vybranom regióne
Marišová, E.Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
88.
DisT
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu udržateľnosti vidieckych oblastí na Slovensku a vo vybraných štátoch Európskej únie
Department of Law (FESRD)
D-IRV
FESRDDetails of topic0 / 1
--
89.
DT
Organizačná kultúra vybraného subjektu miestnej samosprávy
Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1 Bányiová, O.
90.DTParticipácia občanov na správe vecí verejných v meste NitraDepartment of EU Policies (FESRD)I-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1 Boreková, M.
91.DisT
Participatívne prístupy k integrovanému strategickému plánovaniu na regionálnej a miestnej úrovni
Roháčiková, O.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRV
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
92.
BT
Podmienky pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva a záhradníctva na Slovensku
Chreneková, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
93.
BTPodmienky vzniku inovácií v súkromnom sektore na vidiekuHrivnák, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Skladaná, V.
94.DT
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
95.
BT
Podnikateľská činnosť vybranej samosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
96.
DT
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
Jarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1 Karaba, D.
97.
DT
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dedinyDepartment of Environmental Management (FESRD)I-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1 Frývaldská, D.
98.DT
Podpora rozvoja vybraného mikroregiónu z fondov EÚ
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVTFESRDDetails of topic
1 / 1
Demovičová, D.
99.
BT
Podpora sociálnych služieb v Nitrianskom kraji zo zdrojov Európskej únieSvetlíková, V.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Moravčíková, L.
100.
BT
Politika EÚ v oblasti podpory a rozvoja podnikania
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Ostrčilová, B.
101.DT
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Kotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
102.
BTPotenciál využívania OZE vo vybranej obciDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
103.BTPrávne podmienky podnikania obcíIlková, Z.
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
Stoklasová, L.
104.
DT
Právne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvoja
Department of Law (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1 Čermáková, D.
105.
DT
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitostiJarábková, J.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
106.
BT
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
107.
BTPrístup LEADER ako nástroj miestneho rozvoja v prístupových krajinách – prípadová štúdia Republiky Srbsko
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic1 / --
108.DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v piatom roku po výsadbe
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
109.
DT
Produkcia a dynamika rastu energetickej trávy Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v piatom roku po výsadbe
Pauková, Ž.Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic0 / 1
--
110.
BTProperty as a Constitutional Right
Department of Law (FESRD)
B-RRPEFESRD
Details of topic
1 / 1 Molnár, J.
111.
BT
Public policy of municipalities in the development of urban-developing projectsMariš, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUADetails of topic
1 / 1
112.
DT
Rozvoj sociálneho podnikania na území Slovenskej republikyDepartment of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1
113.
BT
Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných územiach SR
Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
114.
BT
Rozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím fondov EU
Department of EU Policies (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Demjan, M.
115.BTRozvojový potenciál mesta Žilina a možnosti jeho aktivizácieHanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Frančeková, M.
116.
BT
Rozvojový potenciál vybraného regiónu a alternatívne možnosti jeho rozvoja
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
117.
DT
Rural development and implementation of CLLD in Slovakia
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPEFESRD
Details of topic
1 / 1
118.DT
School system innovations in selected EU countries
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPEFESRD
Details of topic
0 / 1
--
119.
BT
Sloboda podnikania v prostredí e-Governmentu
Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
120.
DT
Social agriculture in selected country
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--SUA
Details of topic
0 / 1--
121.
BTSociálne podnikanie v podmienkach SR
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
122.
BTSociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxe
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Moravec, P.
123.DTSociálny rozmer podnikania na Slovensku
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
124.
DT
Spoločensky zodpovedné správanie miestnej samosprávy
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
125.
BT
Spolupráca a partnerstvo obcí v cestovnom ruchu
Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1 Bojda, S.
126.
BT
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)--SUADetails of topic
1 / 1
Priečková, D.
127.
DT
Stratégie pre zhodnocovanie komunálneho odpadu v SRMarišová, E.
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
128.
DT
Strategies for recovery of municipal waste in Slovakia and EU member statesDepartment of Law (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1--
129.
DT
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených území
Končeková, L.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMGFESRD
Details of topic
1 / 1
130.DTSustainable development: Necessity or a Myth?Čechmánek, K.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRD
Details of topic
1 / 1 Koldeová, K.
131.
DTSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a TomášovcePauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVTSUA
Details of topic
0 / 1--
132.DT
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
2 / 1
133.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
Vincúr, B.
134.
BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progress
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
Dossov, A.
135.DT
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
Department of Law (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
Vávrik, J.
136.DT
The use of EU financial support for the creation of community centre for young people
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / 1
Štěpánek, J.
137.
DT
Third sector as a subject of environmental law in selected region
Department of Law (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Trestnoprávna ochrana životného prostredia v SR
Department of Law (FESRD)
B-RVTFESRD
Details of topic
1 / 1
139.DT
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Vargová, V.
140.
BT
Triedený zber komunálnych odpadov vo vybranej obciPauková, Ž.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Nováková, V.
141.
DisT
Úloha verejného sektora pri podpore udržateľného poľnohospodárstva, výrobe potravín a rozvoji vidieckych komunít v rámci integrovaného rozvoja vidieka
Schwarcz, P.
Department of EU Policies (FESRD)
D-IRVFESRD
Details of topic
0 / 1--
142.
BT
Úroveň vzdelávania a pripravenosť absolventov na trhu práce v podmienkach SR
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Krajmerová, L.
143.
DT
Use of fast-growing tree Salix for phytoremediation
Hauptvogl, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
SUA
Details of topic0 / 1--
144.
BT
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Department of Law (FESRD)
--
FESRD
Details of topic
1 / 1
Valachová, K.
145.BT
Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Laciková, L.
146.
DTUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicDepartment of EU Policies (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
147.
DT
Územná samospráva: Áno, či nie?
Čechmánek, K.
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic2 / 2 Onufer, D.
Ferancová, P.
148.DTVerejné obstarávanie v činnosti vybranej obceIlková, Z.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
149.DT
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Bandlerová, A.Department of Law (FESRD)--
FESRD
Details of topic0 / 1
--
150.
DT
Vplyv coworkingových centier na rozvoj podnikania vo vybranom regióne
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Remiášová, P.
151.
DT
Vplyv malých a stredných podnikov na rozvoj vybraného regiónu
Gubáňová, M.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
1 / 1
152.
BT
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
153.
DT
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Prčík, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVTSUADetails of topic
1 / 1
154.BT
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Prčík, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RVTFESRDDetails of topic
0 / 1
--
155.
DT
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímy
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
156.
DT
Východiská a dopady zahraničnej pracovnej mobility na Slovensku a v meste Nitra
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / --
157.
DT
Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj mesta Šala
Department of EU Policies (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
1 / 1
Páleník, P.
158.
DTVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného regiónuRumanovská, Ľ.
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRPSUADetails of topic1 / 1
159.
BT
Využitie finančných prostriedkov EU na rozvoj vybranej obce
Buday, Š.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
160.
DTVyužitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
161.BTVyužitie marketingových aktivít v samospráve
Department of EU Policies (FESRD)
B-RVT
SUADetails of topic1 / 1
162.BTVyužitie odpadov vo vybranej lokalite na energetické zhodnotenieDepartment of Regional Bioenergy (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
163.
DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRDepartment of EU Policies (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Gízelová, M.
164.
DTVyužitie podporných mechanizmov SPP vo vybranom vidieckom území SR
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
165.
DT
Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyDepartment of Environmental Management (FESRD)I-RRP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
166.DT
Využitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciu
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
167.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Záhorská, D.
168.
BT
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese Slovenska
Hauptvogl, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
169.
BT
Využívanie finančných nástrojov EÚ na podporu malého a stredného podnikania vo vybranom regióne SR
Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
170.
BT
Vývoj produkcie poľnohospodárskych odpadov v živočíšnej výrobe SR
Giertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic
0 / 1
--
171.
DT
Význam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republiky
Lazíková, J.
Department of Law (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
172.
BTVýznam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
173.DTVýznam poľovníctva a jeho výkon v urbanizovanej vidieckej krajine.Ďurkovičová, J.
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
174.BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Cifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
Moravcová, V.
175.
BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Hvizdová, V.
176.
DTWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SRBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
177.
DTWebové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Deáková, S.
178.BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveDepartment of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
179.
DTZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
180.DT
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
181.
BT
Zaručená tradičná špecialita v EÚLazíková, J.Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
182.
DT
Zhodnocovanie potravinového odpadu z domácností na Slovensku po novelizácii zákona o odpadoch
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Madajová, Z.
183.
DT
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic1 / 1
184.DT
Zhodnotenie a význam podnikateľskej činnosti vybraných obci ako podnikateľských subjektov v SR
Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Debnár, M.
185.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneDepartment of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
186.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
187.
DTZhodnotenie hospodárskeho vývoja SR po vstupe do EÚDepartment of EU Policies (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
2 / 2
188.
BT
Zhodnotenie hospodárskeho vývoja SR pred vstupom do EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRD
Details of topic
1 / 1
189.
BTZhodnotenie hospodárskeho vývoja vybraného členského štátu EÚKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)
--
SUA
Details of topic3 / -- Bellová, B.
Turek, B.
Christovová, T.
190.
DT
Zhodnotenie kvality životného prostredia vo vybranom vidieckom priestore a možnosti jeho využívania pre ekologické formy cestovného ruchu
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 2
191.
DT
Zhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávach
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
192.
BT
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
1 / 1
193.
BT
Zhodnotenie podpory Všeobecne záväzných nariadení samosprávy na rozvoj vybraného regiónu
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
194.
DTZhodnotenie pripravenosti systému krízového manažmentu vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic1 / 1
195.
DT
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávach
Končeková, L.Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
196.
DTZhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1 Jakubis, D.
197.
DT
Zhodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybraných krajín EÚ
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1
198.
BT
Zhodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín EÚ
Rumanovská, Ľ.
Department of EU Policies (FESRD)
B-RRP
SUA
Details of topic
2 / 2 Honíšková, M.
Gundová, S.
199.
DT
Zhodnotenie využitia finančných prostriedkov EÚ (ERDF) na rozvoj vybraného regiónu
Department of EU Policies (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
Čiffáryová, K.
200.
DT
Znalostné organizácie ako kľúčoví aktéri rozvoja regiónov
Fáziková, M.
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
201.
DT
Znižovanie zaťaženia životného prostredia efektívnym využívaním odpadov
Giertl, T.
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1 Gardoňová, V.