Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | F | H | K | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic
0 / 1
--
2.
BT
Fungovanie ekologického poľnohospodárstva na SlovenskuPalšová, L.
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
3.
DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.
Department of Ecology (FESRD)
I-EMGFESRD
Details of topic
0 / 1
--
4.
BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)
B-EMG
FESRDDetails of topic0 / 1
--
5.
BT
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Department of Ecology (FESRD)
B-EMGFESRDDetails of topic
0 / 1
--
6.
BTKomparácia právnej úpravy ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Department of Law (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1--
7.
BT
Komparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚ
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRDDetails of topic
0 / 1
--
8.BT
Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
9.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Možnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Municipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesDepartment of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
12.
DT
New opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionDepartment of Law (FESRD)I-RRPE
FESRD
Details of topic
1 / --
13.
BT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1
--
14.
DT
Nové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic0 / 1--
15.
BT
Obec ako subjekt práva životného prostredia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Department of Law (FESRD)
B-RVTFESRDDetails of topic
0 / 1
--
16.
DT
Podnikateľ ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Palšová, L.Department of Law (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1
--
18.
DT
School system innovations in selected EU countriesCifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1--
19.
BT
Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Department of Law (FESRD)
--
SUADetails of topic1 / 1
20.
DT
Systém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Podrečany a Tomášovce
Department of Regional Bioenergy (FESRD)
I-RVT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
The development potential of the selected region and alternative ways of its progressDepartment of Public Administration (FESRD)
B-RRPE
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
The third sector as a subject of environmental law in the concrete region
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RRPEFESRD
Details of topic
1 / 1
Vávrik, J.
23.DT
Tretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regióne
Palšová, L.
Department of Law (FESRD)
I-RVTFESRD
Details of topic
0 / 1--
24.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyDepartment of Law (FESRD)
--
FESRDDetails of topic
1 / 1
Valachová, K.
25.DTVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Department of Law (FESRD)
--
FESRDDetails of topic0 / 1
--
26.
BT
Vplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obce
Cifranič, M.
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Využívanie značky „Ubytovanie na vidieku“
Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1--
28.BT
Vznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
B-RVTFESRD
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
30.
DT
Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Zhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióne
Department of Public Administration (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
32.
DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--