Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Schneiderová, L.
2.BPAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPAnalýza a hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SRKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Joštová, K.
4.DPAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hrebíčková, M.
5.BPAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Pallová, E.
9.DP.“Brownfields“ on the territory of Nitra self-government region and opportunities of their developmentMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPBrownfields vo vybranom regióne Nitrianskeho samosprávneho krajaJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Glendová, P.
11.DPCiele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráveBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, N.
12.DPČinnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónuĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPDlhová politika vybraných miestnych územných samosprávBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Repiská, M.
14.DPDopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientomMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Lokajová, A.
15.DizPDržba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidiekaPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPDuálne vzdelávanie na stredných školách ako most medzi učením a praxouMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ligačová, M.
17.DPEfficacy of sorted collection of municipal waste (in selected municipalities) of the regionMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Valenćiková, M.
18.BPeGovernment a informačné systémy obcíValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Takáčová, E.
19.BPEnergetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.Gaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Mazúrová, K.
20.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Civáňová, J.
21.DPEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kudláčová, V.
22.DPEvaluation of socio-economic development of selected EU countries in the frame of EURumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Regrut, M.
23.DPExamination of the position rent influence on the price and localization of economic activities in selected settlementsMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Alimova, N.
24.DizPHodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energieFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPHodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPHodnotenie kvality dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre cestné stavbyFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Marušincová, V.
27.DPHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPHodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamovEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
29.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krajmerová, N.
31.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 2 Bányiová, O.
34.BPHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Horniak, L.
35.DPHospodárska politika v podmienkach SR a výhľady do budúcnostiKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šebík, A.
36.BPIdentifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí vo vybranom katastrálnom územíKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Medveďová, K.
37.BPIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
38.BPIdentifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom územíKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šoltýsová, T.
39.DPIdentifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentuEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šmýkalová, D.
40.DPIdentifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ligačová, B.
42.DPImplementácia prístupu CLLD na Slovensku a vo vybranej miestnej akčnej skupineTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lacko, D.
43.DPInovatívny produkt cestovného ruchu - možnosť rozvoja vidieckeho priestoruBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Babčanová, S.
44.DPInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
45.DizPInštitucionálne prostredie ako faktor regionálneho a miestneho rozvojaRoháčiková, O.Katedra verejnej správy (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPInštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky vo vybraných štátoch EÚFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kacz, R.
47.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Talán, M.
48.BPKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Krajčo, S.
49.BPKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPKomparácia uplatňovania nástrojov marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho krajaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Nogová, A.
51.BPKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kovalčíková, S.
52.DPKomunitný plán rozvoja sociálnych služieb vybranej obce na SlovenskuJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Petrus, K.
53.DPKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 1 Marinov, F.
Ducký, P.
54.DPLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu pozemkovMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kotvasová, N.
55.DizPManažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania vo vidieckom priestoreMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPMarketingový mix modelu orientovaného na spotrebiteľa vo vybranom podniku mesta NitraBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ábelová, Ľ.
57.DizPMeranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovaniaJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPMonitoring využívania environmentálnych technológií v regióne (konkrétny región podľa výberu študenta)Jureková, Z.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
59.DPMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaňková, I.
60.DPMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grechová, M.
61.BPMožnosti podpory propagácie kultúry vo vybranom regióneBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Boreková, M.
62.DPMožnosti uplatnenia separátu anaeróbnej fermentácie na trhu ako hnojiva pre poľnohospodárske plodinyGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Smitková, E.
63.DPMožnosti využitia obnoviteľných zdrojov v podmienkach SR vo väzbe stratégiu Európy 2020Kováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Spišiaková, K.
64.BPMožnosti využitia odpadového tepla v obci BzovíkGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPNástroje marketingovej komunikácie uplatňované vo vybraných zariadeniach na vidiekuGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ružbarská, E.
67.DPNávrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaníKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Poláček, D.
68.BPNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)B-EMZ, B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
69.DPNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Pavlíčková, K.
70.DPNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Kovácsová, M.
71.BPNové modely podnikania na vidieku – prípadové štúdie vybraných startupovMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
72.BPNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Terlecká, K.
74.DPOchrana poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Panáková, S.
75.DPPestovanie a energetické využitie mikrorias v podmienkach Slovenska.Glowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPPodmienky vzniku a rozvoja inovačných aktivít na vidiekuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPPodnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Štefek, M.
78.BPPodpora rozvoja vybraného vidieckeho územia SR z fondov EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vanyová, D.
79.BPPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPPodpora športu na úrovni miestnych územných samosprávBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Fridrichová, M.
82.BPPolitika EÚ v oblasti podnikaniaTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sládeček, L.
83.BPPolitika obcí pri realizácii projektov územného rozvojaMariš, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Klučiar, M.
84.BPPoľnohospodárske družstvá v regióne Nitra a ich úloha v rozvoji regiónuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
85.BP.Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.Bandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Šranková, K.
86.BPPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
87.DPPozemkové úpravy na SlovenskuBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vojtková, D.
88.BPPracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EUIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Civáň, M.
89.DPPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Svýba, M.
90.DizPPrejavy sucha a adaptačné stratégie k zmierneniu dôsledkov sucha na poľnohospodársky využívanú krajinu na SlovenskuŠiška, B.Katedra ekológie (FEŠRR)D-EMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, A.
92.BPPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Oravcová, B.
93.DPProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Tereková, N.
94.DPProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Buraj, M.
95.DPProdukčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy poľnohospodárskeho podnikuBielek, P.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gubáň, P.
96.DPProjekty rozvoja obce VišňovéGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, D.
97.DizPRegionálna a komunálna podpora malého a stredného podnikaniaMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
98.BPRegionálna prepojenosť ekonomických subjektov v okrese SabinovMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / ----
99.DPRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hoppan, M.
100.BPRetention the traditional values of life in two selected rural communitiesJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
101.DizPRozvoj duševného vlastníctva vo vidieckych regiónochLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
102.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Janek, M.
103.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Plica, E.
104.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Banskobystrického kraja – RVT (Bc. Zina Machničová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Machničová, Z.
105.BPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
106.BPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
107.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho kraja – RRP (Bc. Adriana Klapková)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Klapková, A.
108.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Dugová, K.
109.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jankovičová, K.
110.DPRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hanusková, S.
111.BPRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / -- Cziriová, J.
112.BPRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Demešová, M.
113.DPRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím finančných prostriedkov Programu rozvoja vidiekaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Mudráková, K.
Blašková, A.
114.BPRozvojové zámery mesta Trnava v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Antalová, I.
115.DPSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Svoren, G.
116.DPSlužby klientskych centier miestnych samosprávBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Môcová, F.
117.BPSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstvaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kollárová, A.
118.BPSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstva.Buday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vaňková, V.
119.DPSocial and economic convergence in SlovakiaKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPASPUPodrobnosti témy1 / 1 Tojiev, R.
120.DPSocial innovations in selected country ( for I-RRPA students)Chreneková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Víghová, M.
Bajužíková, M.
121.DPSociálne a ekonomické aspekty prírodných prvkov v mestskom prostredíEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 1 Kasperkevičová, J.
Sliva, R.
122.DizPSociálne podnikanie ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja regiónovMura, L.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
123.DPSocio-economic assessment of disparities development within the selected EU regionsTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, J.
124.BPSpoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lintnerová, D.
125.DPSpoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste NitraBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sládečková, N.
126.DPSpolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SRĎurkovičová, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Banič, M.
127.DPSystémy efektívnej kultivácie mikroriasGlowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPŠtúdia modelového územia (región podľa výberu študenta) pre hodnotenie využitia alternatívnych zdrojov energieJureková, Z.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
129.DPTemný cestovný ruch na SlovenskuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gálová, N.
130.BPThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vincúr, B.
131.DPThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vávrik, J.
132.DPThe Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial PurposesValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Hruška, R.
133.DPTransakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLDMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Kovácsová, M.
134.DPTretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste NitraMelichová, K.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / -- Nagyová, L.
135.DPTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
136.DPTrh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.Bandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jančuv, M.
137.DPTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šesták, M.
138.DPTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
139.DPÚčinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (vo vybraných obciach) regiónuMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lisická, V.
140.DPUdržateľné využitie pamiatkových objektovMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)I-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
141.BPUplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Štipčáková, M.
142.BPUse of EU's cohesion policy support resources in the selected regionKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPAFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Babec, K.
143.BPÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Valachová, K.
144.DPUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPASPUPodrobnosti témy1 / 1 Rurová, G.
145.DPVerifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopaliváGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
146.DizPVerifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.Gaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPVínne cesty – významný produkt cestovného ruchuJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kozolka, P.
148.DPVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Katedra práva (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jendrušáková, J.
149.BPVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Šimor, M.
150.DPVplyv postojov obyvateľstva k využívaniu OZE v prospech rozvoja obceGiertl, T.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 3 Klamárová, R.
151.DPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čerešňáková, S.
152.BPVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lüleiová, A.
153.DPVplyv regionálnej značky Gemer-Malohont na producentov a spotrebiteľovJarábková, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Bobáková, N.
154.DPVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gatial, M.
155.BPVplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vančo, D.
156.DPVypracovanie optimálneho modelu metodiky terénneho výskumu pre zabezpečenie efektívneho dlhodobého ekologického výskumu bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
157.DPVýrobkové reťazce a sieťové vzťahy poľnohospodárskych podnikov v regióne Zlaté MoravceFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Návarka, J.
158.DizPVýskum možností biochemickej konverzie odpadovej biomasy technológiou suchej fermentácieGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)D-EMFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
159.DPVýskum možností využitia lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPVyužitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikroriasGlowacka, N.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
161.DPVyužitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územiaBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Martincová, K.
162.BPVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného územiaGubáňová, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy2 / 2 Šabíková, P.
Grófová, B.
163.DPVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Flimelová, M.
164.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Ondráš, R.
165.DPVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Fazekas, J.
166.DPVyužitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo vybranom regióne SRJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
167.BPVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Záhorská, D.
168.DPVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, S.
169.DPVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Grznárová, M.
170.DPVyužívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchuBeresecká, J.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)FEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gejdošová, R.
171.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
172.BPVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
173.BPVývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SRBuday, Š.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Števulová, M.
174.DPVývoj vybraných sociálnych indikátorov a ich vplyv na mieru rizika chudoby v podmienkach SRKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Porubská, M.
175.DPVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Jankovýchová, Ž.
176.BPVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Moravcová, V.
177.BPZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vladár, K.
178.DPZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Blišáková, A.
179.DPZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lelovská, M.
180.BPZaručená tradičná špecialitaLazíková, J.Katedra práva (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Barcíková, A.
181.DPZhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresovBalážová, E.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Budincová, L.
182.DPZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sádovská, M.
183.DPZhodnotenie dopadov kriminalitity na jej vplyv na rozvoj vybraných regiónov SRRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Vanyová, R.
184.DPZhodnotenie krajinnej štruktúry vybraného vidieckeho priestoru a jej využívanie pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Božeková, E.
185.DPZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Sádovská, I.
186.BPZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciachKotrla, M.Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
187.BPZhodnotenie odpadového hospodárstva v meste NitraPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Illéšová, D.
188.BPZhodnotenie odpadového hospodárstva v obci SlažanyPauková, Ž.Katedra ekológie (FEŠRR)B-RVTSPUPodrobnosti témy1 / 1 Šlágorová, N.
189.DPZhodnotenie podpory vidieckeho cestovného ruchu v Žilinskom kraji so zameraním na rozvoj podnikaniaRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Lichtenberková, R.
190.DPZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Katedra ekológie (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Gabrižová, L.
191.BPZhodnotenie účasti a podielu žien na komunálnych voľbách 2018 vo vybranom kraji SlovenskaJacková, S.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Mikšovská, M.
192.DizPZhodnotenie vplyvu agrodotácií na štruktúru poľnohospodárskych podnikov v SR a využívanie pôdneho fonduSchwarcz, P.Katedra európskych politík (FEŠRR)D-IRVFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
193.BPZhodnotenie vplyvu VZN na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Katedra práva (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
194.BPZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Urminský, M.
195.DPZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, T.
196.DPZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Katedra európskych politík (FEŠRR)I-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Kolesárová, L.
197.BPZhodnotenie vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín v rámci integrácie v EÚRumanovská, Ľ.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 1--
198.BPZmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RRPFEŠRRPodrobnosti témy0 / 2--
199.BPZmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónuFáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)B-RVTFEŠRRPodrobnosti témy1 / 1 Solčianská, A.