Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obceHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Schneiderová, L.
2.BTAnalýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza a hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SRKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Joštová, K.
4.DTAnalýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGSUADetails of topic1 / 1 Hrebíčková, M.
5.BTAnalýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Department of Ecology (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)Šiška, B.Department of Ecology (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
8.DTAngažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Pallová, E.
9.DT.“Brownfields“ on the territory of Nitra self-government region and opportunities of their developmentMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
10.DTBrownfields vo vybranom regióne Nitrianskeho samosprávneho krajaJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Glendová, P.
11.DTCiele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráveBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Tóthová, N.
12.DTČinnosť nadačných subjektov v oblasti ochrany životného prostredia a ich vplyv na kvalitu života vybraného regiónuĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
13.DTDlhová politika vybraných miestnych územných samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Repiská, M.
14.DTDopady elektronizácie v štátnej správe SR na služby poskytované klientomMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPSUADetails of topic1 / 1 Lokajová, A.
15.DisTDržba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidiekaPalšová, L.Department of Law (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
16.BTDuálne vzdelávanie na stredných školách ako most medzi učením a praxouMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ligačová, M.
17.DTEfficacy of sorted collection of municipal waste (in selected municipalities) of the regionMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Valenćiková, M.
18.BTeGovernment a informačné systémy obcíValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
19.DisTEkosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny zmena funkcií a adaptačný potenciál v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)D-EMSUADetails of topic0 / 1--
20.BTEnergetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Mazúrová, K.
21.DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kudláčová, V.
22.DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Civáňová, J.
23.DTEvaluation of socio-economic development of selected EU countries in the frame of EURumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Regrut, M.
24.DTExamination of the position rent influence on the price and localization of economic activities in selected settlementsMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Alimova, N.
25.DisTHodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energieFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
26.BTHodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
27.DTHodnotenie kvality dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre cestné stavbyFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Marušincová, V.
28.DTHodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
29.BTHodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamovEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 2--
30.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
31.DTHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Krajmerová, N.
32.DTHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
33.DTHodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch ZoborFehér, A.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
34.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
35.BTHodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)Halmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Horniak, L.
36.DTHospodárska politika v podmienkach SR a výhľady do budúcnostiKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Šebík, A.
37.BTIdentifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí vo vybranom katastrálnom územíKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Medveďová, K.
38.BTIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
39.BTIdentifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom územíKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Šoltýsová, T.
40.DTIdentifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentuEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Šmýkalová, D.
41.DTIdentifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
42.BTImplementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ligačová, B.
43.DTImplementácia prístupu CLLD na Slovensku a vo vybranej miestnej akčnej skupineTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lacko, D.
44.DTInovatívny produkt cestovného ruchu - možnosť rozvoja vidieckeho priestoruBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Babčanová, S.
45.DTInstitutional Environment as a Carrier of Development Policies – Comparison of Different ApproachesMelichová, K.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / ----
46.DisTInštitucionálne prostredie ako faktor regionálneho a miestneho rozvojaRoháčiková, O.Department of Public Administration (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
47.DTInštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky vo vybraných štátoch EÚFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kacz, R.
48.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Krajčo, S.
49.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Talán, M.
50.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
51.DTKomparácia uplatňovania nástrojov marketingovej komunikácie vybraných obcí Nitrianskeho krajaGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Nogová, A.
52.BTKomparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4Hanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Kovalčíková, S.
53.DTKomunitný plán rozvoja sociálnych služieb vybranej obce na SlovenskuJacková, S.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Petrus, K.
54.DTKriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióneLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Marinov, F.
Ducký, P.
55.DTLokalizačné faktory územia a ich vplyv na polohovú rentu pozemkovMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Kotvasová, N.
56.DisTManažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania vo vidieckom priestoreMura, L.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
57.BTMarketingový mix modelu orientovaného na spotrebiteľa vo vybranom podniku mesta NitraBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Ábelová, Ľ.
58.DisTMeranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovaniaJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
59.BTMonitoring využívania environmentálnych technológií v regióne (konkrétny región podľa výberu študenta)Jureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
60.DTMožnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vaňková, I.
61.DTMožnosti financovania obcí vybraného regiónu pomocou podporných programov EÚ a ich efektyCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grechová, M.
62.BTMožnosti podpory propagácie kultúry vo vybranom regióneBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
63.DTMožnosti uplatnenia separátu anaeróbnej fermentácie na trhu ako hnojiva pre poľnohospodárske plodinyGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Smitková, E.
64.DTMožnosti využitia obnoviteľných zdrojov v podmienkach SR vo väzbe stratégiu Európy 2020Kováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Spišiaková, K.
65.BTMožnosti využitia odpadového tepla v obci BzovíkGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
66.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
67.DTNástroje marketingovej komunikácie uplatňované vo vybraných zariadeniach na vidiekuGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Ružbarská, E.
68.DTNávrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaníKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Poláček, D.
69.BTNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)B-EMG, B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
70.DTNávrhy pre efektívne využitie potenciálu Oravy a Kysúc vo vidieckom cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
71.DTNew opportunities for diversification of agricultural activities in a particular regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / -- Kovácsová, M.
72.BTNové modely podnikania na vidieku – prípadové štúdie vybraných startupovMelichová, K.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / ----
73.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
74.DTObchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkouIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Terlecká, K.
75.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Panáková, S.
76.DTPestovanie a energetické využitie mikrorias v podmienkach Slovenska.Glowacka, N.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
77.DTPodmienky vzniku a rozvoja inovačných aktivít na vidiekuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
78.BTPodnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínosĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Štefek, M.
79.BTPodpora rozvoja vybraného vidieckeho územia SR z fondov EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vanyová, D.
80.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
81.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
82.BTPodpora športu na úrovni miestnych územných samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Fridrichová, M.
83.BTPolitika EÚ v oblasti podnikaniaTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sládeček, L.
84.BTPolitika obcí pri realizácii projektov územného rozvojaMariš, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Klučiar, M.
85.BTPoľnohospodárske družstvá v regióne Nitra a ich úloha v rozvoji regiónuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic0 / ----
86.BT.Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.Bandlerová, A.Department of Law (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Šranková, K.
87.BTPotenciál využívania OZE vo vybranej obciGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
88.DTPozemkové úpravy na SlovenskuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Vojtková, D.
89.BTPracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EUIlková, Z.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Civáň, M.
90.DTPrávne vzťahy obce s podnikateľskou sférou a neziskovým sektorom pri podpore regionálneho rozvojaIlková, Z.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Svýba, M.
91.DisTPrejavy sucha a adaptačné stratégie k zmierneniu dôsledkov sucha na poľnohospodársky využívanú krajinu na SlovenskuŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)D-EMSUADetails of topic0 / 1--
92.BTPriame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónuHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Halásová, A.
93.BTPrínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidiekaBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
94.DTProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax bez mykorízneho ošetrenia koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Tereková, N.
95.DTProdukcia fytomasy a dynamika rastu energetickej byliny Arundo donax s mykoríznym ošetrením koreňov v štvrtom vegetačnom rokuPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Buraj, M.
96.DTProdukčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy poľnohospodárskeho podnikuBielek, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
97.DTProjekty rozvoja obce VišňovéGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Šimková, D.
98.DisTRegionálna a komunálna podpora malého a stredného podnikaniaMura, L.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
99.BTRegionálna prepojenosť ekonomických subjektov v okrese SabinovMelichová, K.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / ----
100.DTRemeslá- potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
101.BTRetention the traditional values of life in two selected rural communitiesJacková, S.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
102.DisTRozvoj duševného vlastníctva vo vidieckych regiónochLazíková, J.Department of Law (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
103.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Košického samosprávneho kraja (Bc. Martin Janek)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
104.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (Bc. Erik Plica)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
105.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Banskobystrického kraja – RVT (Bc. Zina Machničová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Machničová, Z.
106.BTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
107.BTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
108.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho kraja – RRP (Bc. Adriana Klapková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Klapková, A.
109.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (Bc. Kristína Dugová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
110.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja (Bc. Kristína Jankovičová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
111.DTRozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja (Bc. Sylvia Hanusková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
112.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Jessica Cziriová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPSUADetails of topic0 / ----
113.BTRozvoj sociálnej ekonomiky v podmienkach vybraného regiónu (Martina Demešová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
114.DTRozvoj vybraného vidieckeho územia s využitím finančných prostriedkov Programu rozvoja vidiekaBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic2 / 2 Mudráková, K.
Blašková, A.
115.BTRozvojové zámery mesta Trnava v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchuJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Antalová, I.
116.DTSchool system innovations in selected EU countriesCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Svoren, G.
117.DTSlužby klientskych centier miestnych samosprávBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Môcová, F.
118.BTSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstvaBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kollárová, A.
119.BTSlužby poskytované podnikateľskými subjektmi vo vybranom vidieckom území a ich vplyv na kvalitu života obyvateľstva.Buday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vaňková, V.
120.DTSocial and economic convergence in SlovakiaKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPESUADetails of topic1 / 1 Tojiev, R.
121.DTSocial innovations in selected country ( for I-RRPA students)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic2 / 2 Víghová, M.
Bajužíková, M.
122.DTSociálne a ekonomické aspekty prírodných prvkov v mestskom prostredíEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Kasperkevičová, J.
Sliva, R.
123.DisTSociálne podnikanie ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja regiónovMura, L.Department of Regional and Rural Development (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
124.DTSocio-economic assessment of disparities development within the selected EU regionsTakáč, I.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Gábriš, J.
125.BTSpoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lintnerová, D.
126.DTSpoločensky zodpovedné podnikanie podniku v meste NitraBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Sládečková, N.
127.DTSpolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SRĎurkovičová, J.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Banič, M.
128.DTSystémy efektívnej kultivácie mikroriasGlowacka, N.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
129.DTŠtúdia modelového územia (región podľa výberu študenta) pre hodnotenie využitia alternatívnych zdrojov energieJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
130.DTTemný cestovný ruch na SlovenskuJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Gálová, N.
131.BTThe development potential of the selected region and alternative ways of its progressCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vincúr, B.
132.DTThe third sector as a subject of environmental law in the concrete regionPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Vávrik, J.
133.DTThe Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial PurposesValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Hruška, R.
134.DTTransakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLDMelichová, K.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / -- Kovácsová, M.
135.DTTretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste NitraMelichová, K.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / -- Nagyová, L.
136.DTTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
137.DTTrh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.Bandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Jančuv, M.
138.DTTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Šesták, M.
139.DTTypológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónochFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
140.DTÚčinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu (vo vybraných obciach) regiónuMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lisická, V.
141.DTUdržateľné využitie pamiatkových objektovMarišová, E.Department of Law (FESRD)I-RRPEFESRDDetails of topic0 / 1--
142.BTUplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Štipčáková, M.
143.BTUse of EU's cohesion policy support resources in the selected regionKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPEFESRDDetails of topic1 / 1 Babec, K.
144.BTÚstavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republikyČechmánek, K.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Valachová, K.
145.DTUtilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak RepublicSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPESUADetails of topic1 / 1 Rurová, G.
146.DTVerifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopaliváGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
147.DisTVerifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.Gaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
148.DTVínne cesty – významný produkt cestovného ruchuJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kozolka, P.
149.DTVlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu NitraBandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Jendrušáková, J.
150.BTVplyv poľnohospodárskeho subjektu hospodáriaceho v systéme ekologického poľnohospodárstva na rozvoj obceCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Šimor, M.
151.DTVplyv postojov obyvateľstva k využívaniu OZE v prospech rozvoja obceGiertl, T.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 3 Klamárová, R.
152.DTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Čerešňáková, S.
153.BTVplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho krajaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lüleiová, A.
154.DTVplyv regionálnej značky Gemer-Malohont na producentov a spotrebiteľovJarábková, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Bobáková, N.
155.DTVplyv striebornej ekonomiky na ekonomicky rastBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
156.BTVplyv ubytovacích zariadení na rozvoj regiónuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Vančo, D.
157.DTVypracovanie optimálneho modelu metodiky terénneho výskumu pre zabezpečenie efektívneho dlhodobého ekologického výskumu bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
158.DTVýrobkové reťazce a sieťové vzťahy poľnohospodárskych podnikov v regióne Zlaté MoravceFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Návarka, J.
159.DisTVýskum možností biochemickej konverzie odpadovej biomasy technológiou suchej fermentácieGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)D-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
160.DTVýskum možností využitia lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynuGaduš, J.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
161.BTVyužitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikroriasGlowacka, N.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
162.DTVyužitie finančných prostriedkov EÚ a zhodnotenie ich vplyvu na rozvoj vybraného vidieckeho územiaBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Martincová, K.
163.BTVyužitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vybraného územiaGubáňová, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic2 / 2 Šabíková, P.
Grófová, B.
164.DTVyužitie podporných mechanizmov politiky rozvoja vidieka vo vybranej obci SRSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Flimelová, M.
165.DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Ondráš, R.
166.DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetikyHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Fazekas, J.
167.DTVyužitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo vybranom regióne SRJacková, S.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
168.BTVyužívanie značky „Ubytovanie na vidieku“Beresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Záhorská, D.
169.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Tóthová, S.
170.DTVyužívanie majetku miestnych samospráv na podnikanieValach, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Grznárová, M.
171.DTVyužívanie nástrojov komunikačného mixu vo vybranom podniku cestovného ruchuBeresecká, J.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Gejdošová, R.
172.BTVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
173.BTVyužívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaHauptvogl, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
174.BTVývoj podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárstve SRBuday, Š.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Števulová, M.
175.DTVývoj vybraných sociálnych indikátorov a ich vplyv na mieru rizika chudoby v podmienkach SRKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Porubská, M.
176.DTVýznam ochrannej známky v podnikaní v podmienkach Slovenskej republikyLazíková, J.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Jankovýchová, Ž.
177.BTVznik, príčiny a dôsledky nezamestnanosti vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Moravcová, V.
178.BTZabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráveValach, M.Department of Public Administration (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Vladár, K.
179.DTZabezpečovanie služieb kultúry v meste HumennéHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Blišáková, A.
180.DTZabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho krajaHanáčková, D.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Lelovská, M.
181.BTZaručená tradičná špecialitaLazíková, J.Department of Law (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Barcíková, A.
182.DTZhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresovBalážová, E.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Budincová, L.
183.DTZhodnotenie dopadov a vplyvu participácie občanov vo vybranom regióneCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, M.
184.DTZhodnotenie dopadov kriminalitity na jej vplyv na rozvoj vybraných regiónov SRRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Vanyová, R.
185.DTZhodnotenie krajinnej štruktúry vybraného vidieckeho priestoru a jej využívanie pre ekologické formy cestovného ruchuKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Božeková, E.
186.DTZhodnotenie možností a dôsledkov spolupráce vo vybraných samosprávachCifranič, M.Department of Public Administration (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Sádovská, I.
187.BTZhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciachKotrla, M.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
188.BTZhodnotenie odpadového hospodárstva v meste NitraPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Illéšová, D.
189.BTZhodnotenie odpadového hospodárstva v obci SlažanyPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)B-RVTSUADetails of topic1 / 1 Šlágorová, N.
190.DTZhodnotenie podpory vidieckeho cestovného ruchu v Žilinskom kraji so zameraním na rozvoj podnikaniaRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Lichtenberková, R.
191.DTZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Gabrižová, L.
192.BTZhodnotenie účasti a podielu žien na komunálnych voľbách 2018 vo vybranom kraji SlovenskaJacková, S.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Mikšovská, M.
193.DisTZhodnotenie vplyvu agrodotácií na štruktúru poľnohospodárskych podnikov v SR a využívanie pôdneho fonduSchwarcz, P.Department of EU Policies (FESRD)D-IRVFESRDDetails of topic0 / 1--
194.BTZhodnotenie vplyvu VZN na rozvoj vybraného regiónuMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
195.BTZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPSUADetails of topic1 / 1 Urminský, M.
196.DTZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Fabianová, T.
197.DTZhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióneKováčik, M.Department of EU Policies (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Kolesárová, L.
198.BTZhodnotenie vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov rozvoja vybraných krajín v rámci integrácie v EÚRumanovská, Ľ.Department of EU Policies (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
199.BTZmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
200.BTZmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónuFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Solčianská, A.