Summary of topics offered - Department of Ecology (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | H | I | K | M | N | P | R | S | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza a hodnotenie dodržiavania povinností obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadomKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Šubertová, S.
2.DTAnalýza a zhodnotenie komunálneho a separovaného zberu odpadu na vybranej lokalitePauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-RVTSUADetails of topic2 / 2 Kubasáková, J.
Vanek, M.
3.BTAnalýza zmeny klímy a dopadov sucha vo vybranom subregióne Bratislavského samosprávneho kraja s návrhom konkrétnych adaptačných opatrení v danom územíZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza zmeny klímy a dopadov záplav vo vybranom subregióne Bratislavského samosprávneho kraja s návrhom konkrétnych adaptačných opatrení v danom územíZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
5.DisTBioenergetický potenciál biomasy poľných plodín v podmienkach meniacej sa klímyŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)D-EMSUADetails of topic0 / 1--
6.DTHodnotenie diverzity vyšších rastlín v porastoch rastlín využívaných na energetické účelyKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
7.BTHodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesaEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 2--
8.BTHodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamovEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 2--
9.BTHodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich environmentálnych problémov obyvateľmi vybraných obcíKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Godárová, P.
10.DTHodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Slovensku pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu ZemeZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
11.BTIdentifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom územíKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Angst, T.
12.DTIdentifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentuEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
13.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území stredného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Nováková, V.
14.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
15.BTKomparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území západného SlovenskaZuzulová, V.Department of Ecology (FESRD)B-EMGFESRDDetails of topic1 / 1 Kalužová, N.
16.DTManažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu resp. mikroregiónuKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 1 Miškolciová, M.
17.BTNakladanie s nebezpečným odpadom v spoločnosti Veolia Voda Veľký Krtíš a LučenecPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)B-EMGSUADetails of topic1 / 1 Balla, N.
18.DTNávrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaníKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-EMGFESRDDetails of topic0 / 1--
19.DTProdukcia biomasy rýchlorastúcej energetickej byliny Arundo donax na juhozápadnom SlovenskuPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-EMGSUADetails of topic1 / 1 Malinová, L.
20.DisTProjekcie emisií skleníkovo aktívnych plynov a amoniaku z poľnohospodárstvaŠiška, B.Department of Ecology (FESRD)D-EMSUADetails of topic0 / 1--
21.BTRozvoj CHKO Dunajské Luhy na podporu lokálneho turizmu a eko-vzdelávania (ponuka BSK)Končeková, L.Department of Ecology (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
22.DTSociálne a ekonomické aspekty prírodných prvkov v mestskom prostredíEliašová, M.Department of Ecology (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 2--
23.DTSystém separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach Lehota a BábPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)I-EMGSUADetails of topic1 / 1 Lahučký, M.
24.DTSystém separovaného zberu odpadu a jeho uplatnenie v meste BratislavaPauková, Ž.Department of Ecology (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Luščáková, L.
25.DTZhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.Department of Ecology (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Tkáčiková, L.