Summary of topics offered - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | H | I | M | N | P | R | S | T | V

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.BTAnalýza zmeny krajiny v časovom horizonteHalva, J.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Landczman, V.
2.
BT
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQŠinka, K.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
4.BTDiaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
FZKI
Details of topic1 / 1
5.
BT
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Halva, J.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--FZKIDetails of topic
1 / 1
6.
BT
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
Lackóová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Hrabovský, A.
7.
DisT
Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcíHalászová, K.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
8.
DisT
Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)B-KBCFZKI
Details of topic
0 / 2
--
10.
BT
Návrh čiastkového miestneho územného systému ekologickej stability
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUADetails of topic0 / 2--
11.
DT
Návrh ekostablizačných opatrení v krajine
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Katona, P.
12.
DT
Návrh funkčného usporiadania územia v k. ú. Drážovce
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / --
--
13.
DT
Návrh informačného systému pre poľnohospodárske družstvo Nedožery-BrezanyMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
14.
DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)I-KIISUADetails of topic0 / --
--
15.DT
Návrh (rekonštrukcia) poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KIIFZKIDetails of topic
0 / 1
--
16.
BT
Pozemkové úpravy na Slovensku
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
Bešinová, N.
17.BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Konc, Ľ.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBC
FZKIDetails of topic
1 / --
18.
BT
Prieskum dopravných pomerov vo vybranom katastrálnom území na účely pozemkových úprav
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1
--
19.
DT
Rekultivácia skládky
Tátošová, L.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
20.
DisT
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic0 / 1
--
21.
DisT
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / --
--
22.DTTopografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadovDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 2
Hlavatá, L.
23.
DT
Tvorba a vizualizácia geodetickej dokumentácie
Muchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Moravanský, M.
24.
BT
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--SUA
Details of topic
0 / 2--
25.
DT
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Muchová, Z.
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
--FZKIDetails of topic
1 / 1
26.DTVyužitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstveDepartment of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)--
FZKI
Details of topic
1 / -- Turňová, G.
27.DisTVzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úpravMuchová, Z.Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic0 / 1--