Summary of topics offered - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | H | K | M | P | Š | T | V | W | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny
Halaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
2.BTAnalýza vybranej závlahovej sústavyDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
3.
DTAnalýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic
0 / 2
--
4.BTDažďové vody v riešení zelených plôch obceDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / -- Kováčová, K.
5.
BT
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1
6.
DT
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1 Melicherčíková, P.
7.
BT
Monitoring občasných vodných tokov v krajine
Kaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
8.
DTMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKaletová, T.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
FZKI
Details of topic
1 / 2
10.DT
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
SUA
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Priebeh kvality vody vo vybranom povodíDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic
1 / 1
Remišová, M.
12.
BTPrírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach SlovenskaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--
SUA
Details of topic1 / 1
13.DT
Štúdia úpravy vodného toku
Halaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKIDetails of topic
1 / 2
Hubinák, V.
14.
DT
Tvorba povrchového odtoku na svahuDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
Jurík, Ľ.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Pokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic1 / 1 Ivan, J.
17.
DT
Vplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlín
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)--FZKIDetails of topic
0 / 2
--
18.
DisT
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na SlovenskuJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic
0 / 1
--
19.
BT
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Novotná, B.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
20.
DT
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
I-KII
SUA
Details of topic1 / --
21.
DT
Využitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiach
Fuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
22.BT
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajine
Fuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKIDetails of topic1 / 1 Baross, D.
23.
BT
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Bárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 2--
24.
DisT
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nichDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LE
FZKI
Details of topic0 / 1
--
25.DT
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Fuska, J.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
26.
DisT
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Halaj, P.
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
D-LE
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
27.DisT
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKI
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klímeDepartment of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
B-KBC
SUA
Details of topic1 / 1
29.
BT
Znečistenie povrchových vôd odpadmiPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic
1 / 1