Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | H | K | M | P | Š | T | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BPAnalýza vybranej závlahovej sústavyFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / --
5.
BP
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
Jurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KIIFZKIPodrobnosti témy
1 / 1
Melicherčíková, P.
7.
BP
Monitoring občasných vodných tokov v krajineKaletová, T.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.DPMožnosti využitia pôvodných hydromelioračných opatrení v súčasnej krajineKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KII
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kerek, M.
9.
BPPosúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodíKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
Kanyicsková, K.
10.DP
Posúdenie vzniku jednotlivých prírodných katastrof vo vybranej lokalite a možnosti ich prevencie
Novotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
11.BPPriebeh kvality vody vo vybranom povodí
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Prírodné požiare a ich vplyv na životné prostredie, monitoring a prevencia v celosvetovom meradle a v podmienkach Slovenska
Novotná, B.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Szabó, D.
13.
DP
Štúdia úpravy vodného toku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
1 / 2 Hubinák, V.
14.
DP
Tvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.
BP
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mestaJurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBC
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Ivan, J.
17.
DPVplyv závlahy na spektrometrické zmeny povrchu rastlínBárek, V.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
18.
DizP
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Výskyt prírodných katastrof a živelných pohrôm vo vybranej oblasti a návrh preventívnych opatrení
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Peknušiaková, N.
21.
DPVyužitie WebGIS pre publikovanie údajov o vodných nádržiachKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajine
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Baross, D.
23.
BP
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Bárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2
--
24.
DizP
Zarastanie korýt vodných tokov vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenie v nichVelísková, Y.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
DP
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.
DizP
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení na vybraných vodných tokoch a ich vplyv na zmenu biodiverzity ichtyocenóz
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenských nádržiach v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy
Velísková, Y.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KID
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBCSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Szalaiová, K.
29.
BP
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1