Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 14

Stav
Název
OdDo
Druh
GarantPracoviště
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)2019
2019
Horizont 2020J. GadušKRBE FEŠRR
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRBE FEŠRR
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)
2015
2017
Granty nadácií
J. GadušKRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)
2007
2015
Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
2007
2015
Zmluva o dielo
KRBE FEŠRR
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gaduš
KRBE FEŠRR
Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-14-0488)
2015
2018
Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-15-NEWPROJECT-8011)
2016
2020
Všeobecné výzvy
J. Gaduš
KRBE FEŠRR
Rozšírenie databázy alternatívnych zdrojov biomasy vhodných na produkciu bioplynu (15/2019)
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. Giertl
KRBE FEŠRR
Verifikácia environmentálnych a socioekonomických podmienok využitia fytoenergetiky v regiónoch na Slovensku (3/2017)
2017
2019
GA FEŠRRM. Kotrla
KRBE FEŠRR
Verifikácia využívania rýchlorastúcich drevín na výrobu biopalív (11-GA SPU-17)20172018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRBE FEŠRR
Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík (NI/1-355/2018/SPUGa)
20182018Zmluva o dieloJ. Gaduš
KRBE FEŠRR
Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu (90/2018/SPU)
20182018Zmluva o dielo
KRBE FEŠRR
20122013Bilaterálna spoluprácaJ. Gaduš
CVOZE TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý