Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 14

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Centrum pre výskum potenciálu biomasy (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017Granty nadáciíJ. GadušKRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)20172020VEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-14-0488)20152018Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-15-NEWPROJECT-8011)20162020Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Rozšírenie databázy alternatívnych zdrojov biomasy vhodných na produkciu bioplynu (15/2019)20202021GA SPUT. GiertlKRBE FEŠRR
Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú Európu (SEP-210526355)20192019HorizontJ. GadušKRBE FEŠRR
Verifikácia environmentálnych a socioekonomických podmienok využitia fytoenergetiky v regiónoch na Slovensku (3/2017)20172019GA FEŠRRM. KotrlaKRBE FEŠRR
Verifikácia využívania rýchlorastúcich drevín na výrobu biopalív (11-GA SPU-17)20172018GA SPUT. GiertlKRBE FEŠRR
Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík (NI/1-355/2018/SPUGa)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu (90/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý