Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 538

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
2008
2011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
20082011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
2008
2011
FP7
KHP FEM
20062008
FP6
J. PokrivčákKHP FEM
2020
2023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
2020
2023Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieJ. GálováCVVP FEM
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. GálováKJ FEM
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. KošovskáKÚ FEM
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)2019
2019
Zmluva o dielo
E. Horská
FEM
2011
2012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
20102012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
Analýza kvality vzduchu a účinkov vybraných aróm s dezinfekčným účinkom na emócie spotrebiteľa vrátane zhodnotenia biologických faktorov plesní a celkového počtu mikroorganizmov (CPM) (NI/1-411/2020/SPU)
2020
2020
Zmluva o dielo
KMO FEM
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKE FEM
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)
2015
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
2013
2013
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
CPPP FEM
Analýza spotrebiteľského správania na trhu so včelím medom s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. ŠedíkCIT FEM
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí
2020
2021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KMO FEM
Aplikácia inovatívnych postupov pre zefektívnenie práce s ľudskými zdrojmi v medzinárodnom potravinárskom podniku (NI/1-379-2020/SPU)
2020
2020
Zmluva o dielo
KMan FEM
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. OrszághováKM FEM
20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v krajinách BY, UA a UZ (618099-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20202023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
2007
2007
ITB. BellérováKE FEM
Aplikácia zásad manažmentu rizík pre zaistenie potravinovej sebestačnosti Slovenska (1/0656/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HudákováKMan FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUS
KMO FEM
2009
2010
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011)
2010
2011
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112)20112012
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
2012
2013
CEEPUS
E. Horská
KMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-08-1314)20132014
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415)
2014
2015
CEEPUSKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-10-1516)
2015
2016CEEPUSCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-11-1617)
2016
2017
CEEPUS
CVVP FEM
2017
2018
CEEPUSCVVP FEM
2018
2019
CEEPUS
J. Gálová
CVVP FEM
2019
2020
CEEPUS
J. GálováCVVP FEM
20202021
CEEPUS
CVVP FEM
20042004
IT
D. Országhová
KM FEM
20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Országhová
KM FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME
2018
2019
Interreg
KMan FEM
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hennyeyová
KI FEM
2006
2006
IT
KE FEM
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. HennyeyováKI FEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCVVP FEM
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.20172018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Ľ. NagyováCVVP FEM
20182022
Horizont 2020
KHP FEM
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Pokrivčák
KHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (proposal 812664)
2018
2022
Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KHP FEM
B-Plan 2°Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)
2012
2014
Leonardo da Vinci
I. Zentková
CVVP FEM
2020
2023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy (2016-1-HU01-KA202-022944)
2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike ( 1/1189/12)20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
20142014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KI FEM
"Craft Beer Rveolution": Faktory, dopady a perspektívy rozvoja remeselných pivovarov na Slovensku (1/0525/21)
20212024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Savov
KMan FEM
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikKE FEM
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Gurčík
KE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RichterKE FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Látečková
KÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)
2012
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)
20132014
Visegrad Grants
J. Pokrivčák
KHP FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region2017
2019
Interreg
KMan FEM
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KM FEM
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Kapustová
KE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KE FEM
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Rajčániová
KHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácií na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť (1/0930/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)
20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. Kapustová
KE FEM
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. (1/0861/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)
2006
2007
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. RajčániováKHP FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Ekologicky efektívne poľnohospodárstvo EÚ – aktuálne výzvy
2021
2023
GA FEM
E. Richterová
KŠOV FEM
2020
2023
Všeobecné výzvy
KZ FZKI
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Bajusová
KE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)20132014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHP FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMO FEM
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Richter
KE FEM
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Ekonomické aspekty vývoja produkcie ovocných destilátov vplyvom klimatických zmien a socio-ekonomické dopady legalizácie súkromnej výroby destilátov na Slovensku (1/0470/21)
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HolotováCVVP FEM
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HanováKŠOV FEM
Ekonomický YouTube kanál ako inovatívna forma vzdelávania (041SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR (361/01260)
2005
2030
Rozvojový projekt IT
FEM
2015
2015
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)
2003
2013
Rozvojový projekt IT
B. Bellérová
KE FEM
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania (No 13204-0369/Nitra02)
2012
2012
Erasmus Mundus
J. VrbováKJ FEM
Etika v podnikaní na Slovensku
2020
--
GA FEMJ. KozákováKMan FEM
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security
2015
2015
Jean MonnetJ. PokrivčákKHP FEM
EULAlinks SENSE (2014-0874/001-001)
2014
2018
Erasmus MundusE. Horská
CVVP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (proposal 822398)
2018
2018Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)
2012
2016
Erasmus MundusP. BielikKE FEM
Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácie ( Rak/Špan/SR/07)20072009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FEM
2007
2007
Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001
Rozvojový projekt IT
D. Tóthová
CIT FEM
20052005
IT
KI FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (PP7RP-0025-09)
2009
2010
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (DO7RP-0018-10)2010
2015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
20102013FP7J. PokrivčákKHP FEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Gurčík
KE FEM
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáFEM
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. LušňákováKMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Lušňáková
KMan FEM
2015
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Financovanie adaptačných opatrení na dopady klimatickej zmeny v podmienkach poľnohospodárstva SR. (1/0734/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Holúbek
KF FEM
Finančná gramotnosť a jej úloha v trhovej ekonomike (1/0612/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák Gregáňová
KM FEM
Finančná gramotnosť študentov poľnohospodárskych univerzít (SK-PL-18-0031)2019
2020
Bilaterálna spoluprácaR. Hornyák Gregáňová
KM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák Gregáňová
KM FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KÚ FEM
2017
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
I. Váryová
KÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR
2021
--
GA FEM
I. Váryová
KÚ FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2015
2015
Jean Monnet
M. TóthKF FEM
FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security (FP7 GA 290693)20122017
FP7
J. PokrivčákKHP FEM
Framework contract for the evaluation of CAP measures contributing to the general objective of viable food production (AGRI-2016-EVAL-01)2017
2017
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
20142016
Slovak Aid
D. MoravčíkováKSV FEM
2016
2018Slovak Aid
KSV FEM
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. SerenčéšFEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. HorskáDFEM FEM
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Bieleková
KHP FEM
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie20182019Zmluva o dieloE. HorskáCVVP FEM
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18 - UKF)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Hornyák Gregáňová
KM FEM
2016
2017
Small Grants STOP!!!
CVVP FEM
2021
--GA FEME. Matejková
KŠOV FEM
20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. BerčíkKMO FEM
2014
2014
Granty nadácií
KMan FEM
Implementácia e-vzdelávania ako efektívneho nástroja do výučby účtovníctva podnikateľov (048SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
2002
2004
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
2004
2004
ITK. Hennyeyová
KI FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl
20022004
Rozvojové projekty
CIT FEM
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSV FEM
Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu (OC-2017-1-22234)
2018
2022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Gálová
CVVP FEM
Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov. (311/01160)
2005
2005ITD. Országhová
FEM
20212023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. HorskáKMO FEM
Implementácia nových technológií v obsahovej inovácii predmetu E-obchodovanie v oblasti užívateľskej skúsenosti (UX) a rozhrania (UI) (030SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Berčík
KMO FEM
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMO FEM
Implementácia vybraných cieľov trvalo udržateľného rozvoja do výučby spotrebiteľskej psychológie – tvorba kreatívnych multimediálnych e-materiálov a webovej platformy pre vysokoškolské štúdium
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Rybanská
CPPP FEM
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Hennyeyová
KI FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo
2011
2012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (365/01260)
2009
2012
Rozvojový projekt ITD. TóthováFEM
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Košovská
KÚ FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
KMO FEM
2007
2008
Rozvojový projekt IT
E. OláhováCIT FEM
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov (008SPU-4/2014)20132013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)CIT FEM
Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: bariéry a výzvy20172017Všeobecné výzvyFEM
20182021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Inovačné a modernizačné aspekty Informačných a komunikačných technológií vo výučbe profilových predmetov v nových študijných programoch neekonomického zamerania (010SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovačný model kurikula a tvorba "e-podpory" pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (004SPU-4/2017)
2017
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben Zaťková
CPPP FEM
2014
2016
Strategic Grants
D. Lančarič
KMan FEM
Inovatívne spájanie pre udržateľné poľnohospodárstvo2020
2023
Subkontrakty H2020
Z. Kapsdorferová
KMan FEM
Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCVVP FEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCVVP FEM
Inovatívny koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (007SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEM
INPLACE
2021
--Horizont 2020
KSV FEM
2005
2005ITB. BellérováKE FEM
Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania
2019
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. KapsdorferováKMan FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)
2010
2012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
Integration through Education
2015
2016Flagship projekt STOP!!!CPPP FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ
2006
2006
Rozvojové projekty
D. Tóthová
CIT FEM
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)20132013
Erasmus (okrem mobilít)
A. HolúbekováKJ FEM
Interaktívna učebnica - modernizácia vo výučbe účtovníctva (039SPU-4/2021 )
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Látečková
KÚ FEM
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Ubrežiová
KMan FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHP FEM
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015Jean MonnetJ. Pokrivčák
KHP FEM
2015
2015Small Grants STOP!!!E. Horská
CVVP FEM
2013
2016
FP7
P. Bielik
KE FEM
Komunita spotrebiteľskej vedy o potravinách (ID SEP-210649561)2021
--
Horizont 2020
KMO FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít (026SPU-4/2013)2013
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie ( 021SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie (027SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Konkurencieschopné obchodné modely pre vidiecke oblasti2018
2018
Horizont 2020
P. Rovný
FEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMan FEM
2014
2014
Všeobecné výzvy
KE FEM
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Paluchová
CVVP FEM
2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
Kontroling ako moderný nástroj riadenia podnikov agrorezortu (1/0263/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Kontrolingové nástroje a ich význam a uplatnenie v praxi malých a stredných poľnohospodárskych podnikov na Slovensku (30/2019)
20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KE FEM
2009
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
20042006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
2017
2018Small Grants STOP!!!I. Ubrežiová
CVVP FEM
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. Horská
KMO FEM
Kvalita života seniorov a hodnotenie úrovne ich mentálneho zdravia vo vybraných regiónoch SR (1/0747/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Poláková
KŠOV FEM
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvy
KMO FEM
Kvantifikácia efektivity činností katedier v rámci verejných vysokých škôl ekonomického smeru pomocou Data Envelopment Analysis (DEA)
2021
--
GA FEM
KF FEM
Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín (VEGA 1/0890/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
2012
2014
Leonardo da Vinci
CVVP FEM
20112013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Logistika - teória a prax v kontexte súčasných trendov udržateľnosti (037SPU-4/2021)
2021
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠajbidorováKMan FEM
MADE IN DANUBE (DTP1-072-1.1)2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme D. MoravčíkováKE FEM
20152018Horizont 2020 Z. KapsdorferováKMan FEM
Manažérske a účtovné apekty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu (1/0950/14)
2014
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. LátečkováKÚ FEM
2016
2020
CEEPUS
KŠOV FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Murgaš
KMan FEM
2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Master v oblasti logistiky 2.0 (PPI/APM/2019/1/00087/U/DRAFT/00001)
2020
2021
Polish National Agency for Academic Exchange
KMan FEM
Medzinárodná agrárna ekonómia (030SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Pokrivčák
KHP FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Medzinárodné financie a platobná bilancia Slovenskej republiky (028SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Medzinárodný marketing: Višegrádska perspektíva (IVF 61100001)2012
2014
Visegrad Scholarship Program
KMO FEM
Meranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja v kontexte konkurencieschopnosti regiónov
20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
2020
2023
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód (Študijná e - pomôcka pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji) (035UKF-4/2011)
2011
2013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Metodický postup spracovania Bezpečnostnej politiky podniku (užívateľská príručka) (012SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Metodologické a aplikačné aspekty skúmania konkurencieschopnosti regiónov v kontexte Stratégie Európa 2020 (1/0862/16)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Mikroekonómia pre študentov VŠ vo videách (044SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Zentková
KE FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovKMan FEM
Model predikcie úpadku obchodných spoločností v SR (1/0652/17)
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
2011
2012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Országhová
KM FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Lazorčáková
KHP FEM
Modelovanie dopadov agrárnej politiky EÚ na ekonomickú situáciu poľnohospodárskych podnikov SR. (1/3766/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FEM
Modelovanie faktorov efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0641/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov2001
2004
FP5
Ľ. Bartová
KŠOV FEM
20062008
FP6
KŠOV FEM
20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FEM
Modelovanie spotreby potravín na Slovensku - nástroj kvantifikácie udržateľnosti
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)
2007
2008
OP Ľudské zdroje
KHP FEM
Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom Stredomorí (561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Modernizácia vyučovania s využitím moderných technológií vo vysokoškolskom vzdelávaní
2021
2022
GA FEM
KI FEM
Monitorovací a hodnotiaci systém na vidieku spojený s presným učením (2020-1-HU01-KA202-078738)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMan FEM
Možnosti využitia e-learningu v odborných predmetoch na SPU v Nitre (1/0208/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KI FEM
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Zentková
KE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Multijazyčný výkladový slovník II. (016SPU-4/2018)
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2007
2009
Grundtvig
KMO FEM
2010
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
Multimediálna učebnica "Manažérska informatika" (3/4294/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hennyeyová
KI FEM
Nadácia VÚB Otorená grantová schéma pre vzdelávanie: Zahraničný hosťujúci profesor 2013
2014
2014
Granty nadácií
J. Pokrivčák
KHP FEM
Nákladové účtovníctvo a podnikové informačné systémy2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
2015
2017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PopelkaKI FEM
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEM
20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKMO FEM
Neurogastronómia: aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej zážitkovej gastronómii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie. (1/0878/21)
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
Neuromarketingová platforma vo V4
2015
2016Standard Grants STOP!!!J. BerčíkKMO FEM
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov (04-GA SPU-17)
2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMan FEM
20092012Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (DO7RP-0020-09)
2008
2011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (FP7 GA 227202)
2009
2011FP7
KHP FEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)
2008
2010
SAV (Slovenská akadémia vied)
Ľ. Nagyová
KMO FEM
2007
2007
IT
B. Bellérová
KE FEM
Obsahová inovácia výučby predmetov Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Marketing, Marketingová komunikácia a Výskum trhu doplnením o teoretické a praktické poznatky z oblasti neuromarketingu (010SPU-4/2013)
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Oceňovanie biologického majetku ako významný nástroj metodiky účtovníctva a jeho vplyv na rentabilitu hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (1/0265/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Optimalizácia a kalkulácia prostriedkov v podnikoch agrosektora prostredníctvom aplikácie MS Excel a jej pokročilých nástrojov (1/0104/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Optimalizácia ekonomiky chovu oviec a kôz vo výrobno-ekonomických podmienkach Slovenskej republiky (1/0679/21)
20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
2017
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KÚ FEM
Optimalizácia procesov v poľnohospodárstve využitím informačných technológií a metód operačnej analýzy (1/0582/10)20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Hennyeyová
KI FEM
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. NagyováKMO FEM
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
20172017Standard Grants STOP!!!
CVVP FEM
Otvorené vzdelávanie vo vinárskom podnikaní v rámci aj mimo Európy
2016
2016
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
2001
2002
Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Palestínsko-európsky program odborného vzdelávania
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Paluchová
CVVP FEM
2018
2019
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
Pedagogické kompetencie vysokoškolských učiteľov20172018
Small Grants STOP!!!
T. Šeben Zaťková
CPPP FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl20032006
Rozvojové projekty
CIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012002
Rozvojový projekt IT
I. Okenka
CIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre
2001
2001
Rozvojové projekty
CIT FEM
Perspektíva chovu oviec a kôz a produkcie ovčích a kozích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky (1/0636/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. RovnýKMO FEM
Platformy pre dištančné vzdelávanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. TóthováCIT FEM
Platíme za komunálny odpad veľa alebo málo? (1/0411/20 )
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FEM
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov (1/0654/15)20152016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ZentkováKE FEM
Podnikové Hospodárstvo a Ekonomika podnikov (Praktiká) (022SPU-4/2020)
2020
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Urbánová
KE FEM
Podnikové informačné systémy (011SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Podpora implementácie výchovy ku globálnemu občianstvu v rámci systému globálneho vzdelávania na FEM SPU v Nitre (03-GA SPU-16)20162017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KSV FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)FEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu
2006
2006
Rozvojové projektyCIT FEM
Podpora rozhodovania manažérov z aspektu podnikových procesov, informačných systémov a účtovníctva (1/0711/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. StuchlýKI FEM
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
2015
2015
Granty nadácií
J. PalkovičKŠOV FEM
20162018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVZ. KapsdorferováKMan FEM
Podvojné účtovníctvo – interaktívna učebnica podporujúca inovatívne vzdelávanie (016SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Poľnohospodárske obchodné dohody. ( FP6-513666 )
2005
2008
FP6
Ľ. BartováKŠOV FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EU2013
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KMan FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚ20122013Erasmus (okrem mobilít)KMan FEM
Portál VŠ (323/01260)
2005
2030
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre
2004
2004
Rozvojové projekty
D. Tóthová
CIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)2007
2008
Rozvojové projektyD. Tóthová
CIT FEM
Posilnenie organického poľnohospodárstva prostredníctvom budovania siete poradenského systému (21370019)2014
2015
Standard Grants STOP!!!
KMan FEM
2016
2019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Posilnenie vedeckej spolupráce univerzít z krajín V4 za účelom zvýšenia efektivity ich projektovej spolupráce
2016
2016
Standard Grants STOP!!!
P. BielikKE FEM
Postavenie, finančné potreby a riziká malých fariem na Slovensku. (VEGA 1/0735/21)
2021--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
2013
2014
Erasmus (okrem mobilít)
CVVP FEM
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSV FEM
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík (APVV-16-0321)2017
2020
Všeobecné výzvy
J. Pokrivčák
KHP FEM
Potravinová bezpečnosť v tranzitívnych krajinách (VEGA 1/0928/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky (APVV-18-0512)
2019
2022
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Potravinové škandály a ich vplyv na imidž potravinárskych podnikov a behaviorálne tendencie spotrebiteľov (VEGA 1/0022/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Kádeková
KMO FEM
Pôda ako významný faktor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0598/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Priame zahraničné investície v SR a vertikálna integrácia: hodnotenie vplyvu zahraničného kapitálu a know-how na organizáciu výroby a predaja potravín. (1/3765/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHP FEM
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HorváthováKJ FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskeho vzdelávania (11540295)20162016Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskej pedagogiky2015
2015
Visegrad Scholarship ProgramCPPP FEM
2007
2007
IT
B. BellérováKE FEM
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMO FEM
Programový produkt efektívneho podnikania na pôde - agromarket. (3/5225/07)
2007
2009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Kubicová
KMO FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture
2011
2012
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
Projektový prístup k rozvoju poľnohospodárstva
2012
2012Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Propagácia výsledkov SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Enviro, Agrokomplex, Medacta (rezerva_jun)
2008
2008
Rezerva
KE FEM
2012
2015
FP7
KMan FEM
2014
2016
Strategic Grants
KŠOV FEM
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FEM
Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), WTO a CAP, analýza blahobytu, inštitucionálne súvislosti trhu s pôdou, vertikálna integrácia (1/4423/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)F. Kuzma
KE FEM
20152016Small Grants STOP!!!E. KapráľováCVVP FEM
2015
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Ľ. BartováKŠOV FEM
Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti (OC-2015-2-20241 )
2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠOV FEM
Riešenie vybraných ekonomických modelov prostredníctvom programovacieho jazyka VBA (Visual Basic for Applications) a ich aplikácia vo vyučovacom procese (028SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hennyeyová
KI FEM
Rizikové faktory dosahovania potravinovej dostatočnosti v krajinách V4
2021
2021
GA FEM
KŠOV FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií
20032003
Rozvojový projekt IT
CIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí
2005
2005
Rozvojové projekty
CIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre
2005
2006
Rozvojové projekty
CIT FEM
2006
2007
Rozvojový projekt ITE. OláhováCIT FEM
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (364/01260)
2009
2010ITD. Tóthová
FEM
Rozvoj biopodnikania v agropotravinárskom priemysle (2020-1-SK01-KA202-078295)
2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
20102013OP Ľudské zdrojeKMO FEM
2010
2013
OP Ľudské zdrojeKJ FEM
2017
2017
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KHP FEM
Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v Albánsku (SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS)
20182018Slovak AidE. Horská
CVVP FEM
2017
2019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
CPPP FEM
2013
2017
Tempus
DFEM FEM
20212023
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancie
J. GálováCVVP FEM
SI4FOOD - Sustainable Innovation for the Agri-Food Sector2017
2020
Interreg
KHP FEM
2017
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. Bartová
KŠOV FEM
Skúmanie vplyvu informačných a komunikačných technológií na rôzne aspekty ekonomiky a ekonomického rastu prostredníctvom indikátorov informačnej spoločnosti a technologického rozvoja (1/0557/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Skvalén - vzácna protirakovinová látka, ekonomické aspekty extrakcie skvalénu z amarantu a jeho ekonomická dostupnosť pri prevencií a liečbe chorých (1/0476/19)
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Slovensko - anglicko - francúzsko - nemecko - rusko - španielsky hipologický slovník (005SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Moravcová
KJ FEM
2016
2016
Horizont 2020
Z. Palková
FEM
SMART WINE REGION (SWineR-KA203-47A2F58C)2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváD. HupkováKE FEM
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Smerom k udržateľnosti vo výrobe, maloobchode a spotrebe
2018
2020
Štátne programy výskumu a vývojaCVVP FEM
20092010Zmluva o dielo
KSV FEM
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. Horská
CVVP FEM
Sociálna diferenciácia obyvateľstva SR ako faktor zdravého stravovania a kvality života. (1/0410/19)
20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Hošková
KE FEM
2017
2018
Zmluva o dielo
E. HorskáFEM
Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže
2011
2013
Zmluva o dielo
KSV FEM
2016
2017
Granty nadáciíD. MoravčíkováKSV FEM
2018
2019
Standard Grants STOP!!!
CVVP FEM
20162016
Standard Grants STOP!!!
I. Ubrežiová
CVVP FEM
2015
2019
Všeobecné výzvy
KMO FEM
Socio-ekonomické aspekty environmentálneho občianstva v kontexte výziev Európskej zelenej dohody (1/0254/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Mravcová
KSV FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole
2019
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Rybanská
CPPP FEM
Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinami (1/0368/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEM
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
20142017Strategic GrantsZ. Kapsdorferová
KMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4 ( 61300004)2014
2016
Strategic GrantsZ. Kapsdorferová
KMan FEM
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. RábekKF FEM
Spoločný podnik v organizácii mladých ľudí20122012
Leonardo da Vinci
FEM
Spolupráca medzi univerzitami a podnikateľským sektorom pri realizácii medzinárodného obchodu
2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníN. Turčeková
CVVP FEM
Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkov (1/0349/18)
2018
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Košičiarová
KMO FEM
Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu (046SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
2013
2014
Standard Grants STOP!!!KMO FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov
2006
2006
Akcia Rakúsko - Slovensko
D. Tóthová
CIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre
2008
2008
Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
2018
2018Všeobecné výzvyT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. KučírkováCPPP FEM
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
I. ZentkováCVVP FEM
20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváCVVP FEM
Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácností (2016-1-CZ01-KA203-024041)
2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku (160TT1001408;145/2014/SPU)
2014
2015
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
KHP FEM
Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku (1/0772/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Savov
FEM
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
R. SavovFEM
Stredo - východoeurópsky model pre konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka20152015
Standard Grants STOP!!!
KF FEM
2019
2021
Polish National Agency for Academic ExchangeE. Horská
CVVP FEM
20172017
Horizont 2020
KE FEM
2015
2016
Erasmus+ KA3 D. Moravčíková
KSV FEM
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
2012
2015
Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Synergia manažérskych a účtovných aspektov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov. (1/0468/13)
20132014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Synergia stratégií a politiky znižovania predčasného odchodu zo školy
2014
2014Erasmus (okrem mobilít)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Škola mladého podnikateľa (11230100378)
2006
2008
OP Ľudské zdroje
P. Bielik
KE FEM
Špecifiká finančného riadenia poľnohospodárskych podnikov v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných členských krajín Európskej únie (1/0756/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KočnerKÚ FEM
Štatistická gramotnosť I (005SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. PalkovičKŠOV FEM
Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ, Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita na Slovensku (AGRI-2018-EVAL-01)
2019
2019
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku (1/3472/06)
2006
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. BielikKE FEM
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Bielik
FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku.
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. DrábekováKM FEM
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce (041SPU-4/2018)20182019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Lušňáková
KMan FEM
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KozákováKMan FEM
2015
2015
Small Grants STOP!!!
E. Kapráľová
CVVP FEM
TradeAg - Agricultural Trade Agreements (FP6 GA 513666)2005
2008
FP6
KHP FEM
Transfer poznatkov výskumu z oblasti biopalív do prípravy štúdijnej pomôcky pre predmet "Bioekonomika" (021SPU-4/2020)
2020
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. KapustováKE FEM
2011
2015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
Transfop - Transparency of Food Pricing (FP7 GA 265601)2011
2013
FP7KHP FEM
2008
2009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)FEM
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF FEM
Tréningové centrum odborného vzdelávania pre absolventov vysokých škôl a učiteľov v Jordánsku (561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)2015
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Trhové a spotrebiteľské štúdie (CIII-SK-1117-01-1617)
2016
2017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Trvalo udržateľný rozvoj rodinných poľnohospodárskych podnikov2017
2018
Granty nadácií
D. Hupková
CVVP FEM
Tvorba cudzojazyčných učebníc novej špecializácie Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu. (3/3229/05)
2005
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KJ FEM
Tvorba modelu multidimenzionálneho hodnotenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu na národnej a regionálnej úrovni
2020
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. PalkovičKŠOV FEM
Tvorba moderných študijných materiálov v anglickom jazyku z účtovníctva pre študijný program „International business with agrarian commodities“ (020SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. VáryováKÚ FEM
20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Účtovníctvo a marketing v podnikových informačných systémoch (interaktívna učebnica) (046SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Látečková
KÚ FEM
Účtovníctvo a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (016SPU-4/2012)
2012
2013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. Rovný
KMO FEM
20162019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. RovnýCVVP FEM
2020
2023Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. Rovný
CVVP FEM
Udržateľnosť malých rodinných fariem2018
2021
Všeobecné výzvyP. Rovný
KMO FEM
2018
2021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCVVP FEM
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. SojkováFEM
Udržateľný rozvoj subjektov v potravinovom reťazci v podmienkach Slovenskej republiky (1/0951/12)20112013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. HorskáKMO FEM
2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. HorskáCVVP FEM
2017
2020
EuropeAid
A. Mravcová
CVVP FEM
20152015Flagship projekt STOP!!!
KMO FEM
Uplatnenie CRM v podnikovom riadení
2021
2022GA FEMP. Stuchlý
KI FEM
Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. SojkováKŠOV FEM
Vedecké centrá V4 na zvyšovanie finančnej gramotnosti a podnikateľského vzdelávanie
2014
2015
Standard Grants STOP!!!
M. TóthKF FEM
20002001
FP5
KŠOV FEM
2017
2020
Erasmus+ KA3 M. HanováCVVP FEM
2019
2020
Visegrad Grants
T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Vlastné mená v literárnom preklade
2018
2018
Akcia Rakúsko - Slovensko
KJ FEM
Vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na kvalitu matematického vzdelávania
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. MatušekKM FEM
Vonkajšie a vnútorne faktory ovplyvňujúce kvalitu matematického vzdelávania (017SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Matušek
KM FEM
Vplyv agrárnej a potravinovej politiky na trh s potravinami (467-033SPU-4/2010)
2010
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ (1/0913/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Vplyv diverzity pracovnej sily na výkonnosť podnikov v podmienkach SR
2019
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMan FEM
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor (APVV-15-0552)
2016
2019
Všeobecné výzvy
KHP FEM
2019
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KI FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. TóthKF FEM
Vplyv oceňovania majetku na vykazovanie finančnej situácie a výkonnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR (1/0662/21)
20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Vplyv podpory investícií poľnohospodárskych podnikov SR na ich konkurencieschopnosť (1/0833/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov v SR (1/0845/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Bartová
KŠOV FEM
2020
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Vplyv priemyselných klastrov na výkonnosť podnikov a vývoj hospodárstva SR (1/0659/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHP FEM
Vplyv priemyselných klastrov na výkonnosť podnikov a vývoj hospodárstva SR (1/0764/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Nambuge
KHP FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)
2005
2006
Granty nadácií
KHP FEM
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BoháčikováKF FEM
Vplyv účtovného a daňového systému podnikateľov na konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Vplyv vstupu do EÚ a adaptácia politiky EÚ pre biopalivá novými členskými krajinami EÚ na blahobyte, obchode a poľnohospodárskej politike (APVV-0706-07)
2008
2010
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Vplyv zavedenia daní z nezdravých potravín a dotácií na zdravé potraviny na štruktúru potravinového koša obyvateľov SR (1/0635/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. HoškováKE FEM
Vplyv zmien Spoločnej poľnohospodárskej politiky na konkurencieschopnosť, majetkovú, výnosovú, finančnú situáciu a zamestnanosť v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Ferenczi VaňováKÚ FEM
Vybrané problémy účtovného a daňového systému podnikateľov v poľnohospodárstve SR2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KÚ FEM
20172017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Kozáková
KMan FEM
Vybudovanie výskumného centra Agrobiotech
2013
2015OP Výskum a inovácie
DFEM FEM
Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech2013
2015
OP Výskum a inovácieĽ. GurčíkKE FEM
Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech
2013
2015
OP Výskum a inovácie
KE FEM
Výhľad vývoja trhov s poľnohospodárskymi komoditami, IPTS štúdia2005
2006
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KŠOV FEM
Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ
2003
2005
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. BielikKE FEM
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Nagyová
KMO FEM
20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov (413-021SPU-4/2010)2010
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
20182020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0185/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Výskum faktorov úspešnosti slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v podmienkach ekonomickej nestability (1/1055/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
KMO FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívneho učenia a učenia sa v oblasti vyššieho vzdelávania (21910425)2019
2020
Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
2018
2019Visegrad GrantsCVVP FEM
Vyššie ciele národnej organizačnej reformy (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)
20122015
Tempus
DFEM FEM
Vytvorenie agrárno-obchodných centier v Jordánsku-Tunisku (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. Paluchová
CVVP FEM
2019
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (005SPU-4/2014)
2014
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)CIT FEM
Vytvorenie elektronického slovníka terminologického minima z oblasti financií s dôrazom na problematiku financovania poľnohospodárstva a vidieka. (044 SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF FEM
Vytvorenie online kurzu v LMS Moodle za účelom skvalitnenia akademických zručností (028SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEM
20142014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Vytvorenie podnikania v digitálnom veku - rozvoj podnikateľskej kompetencie pre mladých Európanov prostredníctvom eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)20112012
Leonardo da Vinci
CVVP FEM
2015
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. Kapráľová
CVVP FEM
Výučba aplikov. matematiky s podporou IKT na SPU v Nitre (218-5c)20032003Rozvojový projekt ITD. Országhová
FEM
2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
J. Gálová
CVVP FEM
Vyučovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom matematickom vzdelávaní (021SPU-4/2011)
2011
2013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KM FEM
20102010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty
2003
2004Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Využitie moderných vzdelávacích metód vo výučbe predmetu Manažment rozvoja agroturizmu a vidieckeho turizmu (Projekt č. 036SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. KošovskáKÚ FEM
Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín (1/0874/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Horská
KMO FEM
Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiách
2016
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách (APVV-17-0564)
2018
2022
Všeobecné výzvyJ. BerčíkKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva (1/0570/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BerčíkKMO FEM
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
Využívanie nových trendov v manažmente poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v súlade s cieľmi spoločnej európskej poľnohospodárskej a environmentálnej politiky (1/0114/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Využívanie nových trendov v manažmente poľnohospodárskych podnikov na Slovensku v súlade s novými cieľmi spoločnej európskej poľnohospodárskej a environmentálnej politiky (1/0211/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. JuríčkováKMan FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)2016
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)CPPP FEM
20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
2019
2023Všeobecné výzvyCVVP FEM
Význam globálneho občianstva v implementácii stratégií udržateľného rozvoja (034SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. MravcováKSV FEM
Význam spoločenskej inovácie pri zvyšovaní kvality života v krajinách V-4
2015
2016
Standard Grants STOP!!!
Z. Kapsdorferová
KMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V4
2018
--
Standard Grants STOP!!!Z. Kapsdorferová
KMan FEM
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
FEM
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Vzájomné uznávanie akreditácie študijných programov v EÚ, Rusku a Číne2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. Horská
CVVP FEM
20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Rajčániová
KHP FEM
2016
2016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. Ubrežiová
CVVP FEM
Watch and Market Visegrad Food (11540109)
2016
2016
Small Grants STOP!!!
CVVP FEM
Young Businessmen2015
2015
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. Horská
KMO FEM
ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI (APVV-19-0545)
20202023
Všeobecné výzvy
A. Qineti
KHP FEM
      ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI
2021
2023
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Zásady makroekonómie a hospodárska politika (Projekt č. 045SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Zavedenie HACCP vzdelávacích modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych noriem20162019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KE FEM
Zdieľanie vedomostí a inovácií v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach v krajinách V4 a susedných krajinách
2016
2016
Small Grants STOP!!!M. Tóth
KF FEM
Zhodnotenie dopadov klimatických zmien na sektor poľnohospodárstva a možnosti adaptácie2021--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Zhodnotenie ekonomických dopadov klimatických zmien na sektor poľnohospodárstva (1/0759/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
2017
2017
Standard Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Zlepšovanie hygienických kritérií v produkcii syra v súde s EÚ štandardmi2017
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. Bielik
KE FEM
20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CPPP FEM
Zlepšovanie možností využitia apiterapie a apiterapeutických produktov vo vysokoškolskom vzdelávaní (2020-1-SK01-KA203-078301)2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváCIT FEM
Zlepšovanie partnerstiev s podnikmi posilnením potenciálu regionálneho manažmentu kvality v západných balkánskych krajinách (543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES)
2013
2016TempusI. ZentkováKE FEM
Zmeny v živote vidieckych domácností po vstupe do EÚ (APVV-15-0689)
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVP. BielikKE FEM
20152015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2012
2013
Granty nadácií
KMO FEM
Zvyšovanie atraktivity vysokoškolského štúdia vytvorením nového systému výberu predmetov pre študentov (002SPU-4/2021)
2021
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KI FEM
Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva (1/0489/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Zvyšovanie vedomostí mládeže o sociálnom podnikaní (KA205-09536E38)
2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia20202020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. Šedík
DFEM FEM
20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovCVVP FEM
6. medzinárodná manažérska konferencia (ICoM 2016) (11540177)
2016
2016
Small Grants STOP!!!
KMan FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý