Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 464

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
= bez názvu = (4446)20032005MVTSJ. PokrivčákFEM
= bez názvu = (423/2003)20032005štátne objednávky výskumu a vývojaJ. PokrivčákFEM
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)20192021KEGAS. GálováKJ FEM
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11)20112012VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGAP. FandelKŠOV FEM
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)20172019VEGAP. FandelKŠOV FEM
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy20122014VEGAA. QinetiKE FEM
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí20202021GA SPUJ. PaluchováKMO FEM
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)20182019VEGAE. HoškováKE FEM
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)20062008KEGAD. OrszághováKM FEM
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v BY, UA a UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováKE FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-10-1516)20152016CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-11-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-12-1718)20172018CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-13-1819)20182019CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-00-1920)20192020CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná matematika (4540)20042004ITD. OrszághováKM FEM
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160)20032005KEGAD. OrszághováKM FEM
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)20132015VEGAK. HennyeyováKI FEM
Assessment of the impacts of non-tariff measures - NTM on the competitiveness of the EU and selected trade partners. (PP7RP-0070-08)20092012APVVJ. PokrivčákFEM
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováKE FEM
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)20202022VEGAK. HennyeyováKI FEM
Big Data Mining & analytika pre akademickú prevádzkovú excelentnosť a optimalizáciu pedagogických výsledkov (598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaR. Benda ProkeinováCVVP FEM
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.20172018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváĽ. NagyováCVVP FEM
Biopalivá a ich vplyv na európske a globálne poľnohospodárske a nepoľnohospodárske trhy. (1/0714/09)20092011VEGAJ. PokrivčákFEM
B-Plan 2°Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Budovanie kapacít expertov na zabezpečenie kvality v Rusku a Kazachstane20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike ( 1/1189/12)20122014VEGAD. HupkováKE FEM
Centrum znalostného poľnohospodárstva - inovatívny transfer znalostí20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku (1/0433/14)20142016VEGAK. HennyeyováKI FEM
Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States. (DO7RP-0018-10)20102015APVVJ. PokrivčákFEM
Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistiky20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikKE FEM
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)20162018VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)20202022VEGAM. RichterKE FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)20112012VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)20122013VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014Visegrad GrantsJ. PokrivčákKHP FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Digitálne edukačné aplikácie z matematiky (029SPU-4/2018)20182020KEGAD. OrszághováKM FEM
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)20192019KEGAZ. KapustováKE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009MVTSP. BielikKE FEM
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)20192021VEGAT. BullováKE FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGAM. RajčániováKHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácii na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť20152017VEGAJ. PokrivčákKHP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)20162017GA SPUZ. KapustováKE FEM
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. (1/0861/08)20082010VEGAM. TóthFEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPUM. RajčániováKHP FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGAM. RajčániováKHP FEM
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022VEGAM. UrbánováKE FEM
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR20202022VEGAZ. BajusováKE FEM
      Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)20202022VEGAZ. BajusováKE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)20132014VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)20202022VEGAE. LazorčákováKHP FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)20202022VEGAO. BeňušKE FEM
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPUM. HolotováKMO FEM
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)20182020VEGAM. RichterKE FEM
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)20192021VEGAK. HennyeyováKI FEM
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGAM. HanováKŠOV FEM
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)20192021KEGAI. HolúbekKF FEM
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR (361/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov20152015rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013rozvojový projekt - ITB. BellérováKE FEM
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania (No 13204-0369/Nitra02)20122012Erasmus MundusJ. VrbováKJ FEM
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonetJ. PokrivčákKHP FEM
EULAlinks SENSE (2014-0874/001-001)20142018Erasmus MundusE. HorskáCVVP FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikKE FEM
Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácie ( Rak/Špan/SR/07)20072009MVTSE. HorskáFEM
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)20052005ITK. HennyeyováKI FEM
Factor markets (PP7RP-0025-09)20092010APVVJ. PokrivčákFEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)20192021VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGAE. HorskáFEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)20202022VEGAZ. LušňákováKMan FEM
Financial Literacy Online20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Finančná gramotnosť študentov poľnohospodárskych univerzít (SK-PL-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)20202022VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGAA. QinetiKE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)20072009VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky20202020GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR20172017GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)20172019KEGAM. TóthKF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)20152015Jean MonetM. TóthKF FEM
Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7 )20162018Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Globálny potravinový trh - analýza zmeny ponuky, dopytu a potravinovej bezpečnosti v SR. (1/3836/06)20062008VEGAR. SerenčéšFEM
Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáDFEM FEM
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)20202022VEGAE. BielekováKHP FEM
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie20182019Zmluva o dieloE. HorskáCVVP FEM
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18 - UKF)20182020VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
HRM vo vyšehradských krajinách - regionálny, národný a medzinárodný kontext20162017Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií (038SPU-4/2016 )20162018KEGAJ. BerčíkKMO FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Implementácia e-vzdelávania ako efektívneho nástroja do výučby účtovníctva podnikateľov (048SPU-4/2016)20162018KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Implementácia e-vzdelávania do bakalárskeho vzdelávania v odbore "Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania (100/01240)20022004KEGAK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do dištančného štúdia. (4536)20042004ITK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách20122014KEGAE. Pechočiaková SvitačováKSV FEM
Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu (OC-2017-1-22234)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. GálováCVVP FEM
Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov. (311/01160)20052005ITD. OrszághováFEM
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. BerčíkKMO FEM
Informačná stratégia podniku v agropotravinárskom sektore. (1/4636/07)20072009VEGAK. HennyeyováKI FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo20112012KEGAE. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)20182020KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (365/01260)20092012rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov20162016KEGAJ. DrábekováKM FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)20172019KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Inovácia rôznych foriem podpory používateľov IKT. (5b)20072008rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)20202022KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)20182020KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov (008SPU-4/2014)20132013KEGAE. OláhováCIT FEM
Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: bariéry a výzvy20172017Všeobecné výzvyP. BielikFEM
Inovácie na rozvoj zručností vysokej kvality prostredníctvom skúseností s mobilitou učenia20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. HanováCVVP FEM
Inovačné a modernizačné aspekty Informačných a komunikačných technológií vo výučbe profilových predmetov v nových študijných programoch neekonomického zamerania (010SPU-4/2016)20162018KEGAV. PopelkaKI FEM
Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (033SPU-4/2019)20192021KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovačný model kurikula a tvorba "e-podpory" pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (004SPU-4/2017)20172017KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4 (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričKMan FEM
Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Inovatívny koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (007SPU-4/2018)20182018KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)20052005ITB. BellérováKE FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)20032005KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)20102012KEGAD. TóthováCIT FEM
Integration through Education20152016Flagship projekt STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)20132013Erasmus (okrem mobilít)A. HolúbekováKJ FEM
Internacionalizácia podnikania ako faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku20152018VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)20202022VEGAR. SerenčéšKHP FEM
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015Jean MonetJ. PokrivčákKE FEM
Knowledge transfer from V4 Countries to Macedonia in field of value chain in organic agriculture20152015Small Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (609531)20132016FP7P. BielikKE FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít (026SPU-4/2013)20132016KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie ( 021SPU-4/2016)20162018KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie (027SPU-4/2017)20172019KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Konkurencieschopné obchodné modely pre vidiecke oblasti20182018HorizontP. RovnýFEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)20092011VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva20142014Všeobecné výzvyI. ZentkováKE FEM
Kontinuálny profesijný rozvoj v bezpečných-zelených-pružných potravinových dodávateľských reťazcoch v Egypte20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Kontroling a účtovný systém podniku (753)20102011GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Kontroling ako moderný nástroj riadenia podnikov agrorezortu20202022VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Kreovanie nového študijného programu I. a II. stupňa medziodborového štúdia v odboroch 9.2.6 Informačné systémy a 3.3.15 Manažment (3/7359/09)20092010KEGAM. KučeraKÚ FEM
Kreovanie študijného programu inžinierského stupňa v odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. (3/2061/04)20042006KEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Kultúrny, obchodný, sociálny a vedecký pohľad na riadenie rozmanitosti v krajinách V420172018Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Kvalita života seniorov a hodnotenie úrovne ich mentálneho zdravia vo vybraných regiónoch SR (1/0747/14)20142016VEGAZ. PolákováKŠOV FEM
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)20122015VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín (VEGA 1/0890/16)20162018VEGAR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Lektori podnikania pre odborné vzdelávanie a prípravu: neobvyklá generácia prístupu učenia sa (2012-1-ES1-LEO05-50335)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Letná škola Bezpečnosti potravín20112013KEGAJ. GolianKMO FEM
MADE IN DANUBE (DTP1-072-1.1)20172019InterregP. BielikKE FEM
Malé farmy veľké trhy20152018HorizontZ. KapsdorferováKMan FEM
Manažérske a účtovné apekty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu (1/0950/14)20142015VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Manažérske procesy a ich optimalizácia a hodnotenie (CIII-CZ-0911)20162019CEEPUSP. FandelKŠOV FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGAJ. MurgašKMan FEM
Manažment diverzity pracovnej sily v podmienkach podnikateľských subjektov SR20132016VEGAD. LančaričKMan FEM
Medzinárodná agrárna ekonómia20152017KEGAJ. PokrivčákKHP FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)20072009VEGAA. QinetiKHP FEM
Medzinárodný marketing: Višegrádska perspektíva (IVF 61100001)20122014Visegrad Scholarship ProgramE. HorskáKMO FEM
Meranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja v kontexte konkurencieschopnosti regiónov20202022VEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomiky (APVV-19-0544 )20202023Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Meranie úrovne regionálneho rozvoja s využitím matematických metód (Študijná e - pomôcka pre študijný program Geografia v regionálnom rozvoji) (035UKF-4/2011)20112013KEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)20082010KEGAE. HorskáKMO FEM
Metodický postup spracovania Bezpečnostnej politiky podniku (užívateľská príručka) (012SPU-4/2017)20172019KEGAM. HallováKI FEM
Metodologické a aplikačné aspekty skúmania konkurencieschopnosti regiónov v kontexte Stratégie Európa 2020 (1/0862/16)20152018VEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Model integrovaného riadenia talentu a jeho vplyv na ekonomické výsledky podnikov20172019VEGAR. SavovKMan FEM
Model predikcie úpadku obchodných spoločností v SR (1/0652/17)20172017VEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií (021STU-4/2011)20112012KEGAD. OrszághováKM FEM
Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej únii (1/0935/17)20172019VEGAE. LazorčákováKHP FEM
Modelovanie dopadov agrárnej politiky EÚ na ekonomickú situáciu poľnohospodárskych podnikov SR. (1/3766/06)20062008VEGAZ. SojkováFEM
Modelovanie faktorov efektívnosti výroby kravského mlieka20182020VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov20012004FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov EÚ a krajín východnej Európy - AGMEMOD 2020. ( 6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008MVTSJ. PokrivčákFEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov EÚ a krajín východnej Európy- AGMEMOD 2020. (6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Modelovanie spotreby mäsa individuálnych sociálnych skupín domácností, štrukturálne zmeny v spotrebe mäsa a analýza faktorov ovplyvňujúcich spotrebu mäsa v Slovenskej republike (1/0815/10)20102011VEGAD. HupkováFEM
Modelovanie spotreby potravín na Slovensku - nástroj kvantifikácie udržateľnosti20142016VEGAR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)20072008OP Ľudské zdrojeR. SerenčéšKHP FEM
Modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Južnom Stredomorí (561810-EPP-1-2015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Monitoring the Bioeconomy (GA 773297)20182022HorizontJ. PokrivčákKHP FEM
Možnosti využitia e-learningu v odborných predmetoch na SPU v Nitre (1/0208/19)20192021VEGAP. PolakovičKI FEM
Multifunkčnosť slovenského poľnohospodárstva - analýza environmentálnych, regionálnych a politických aspektov slovenského poľnohospodárstva pred a po vstupe do EÚ (138/01120)20032005VEGAJ. PokrivčákFEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )20142016KEGAI. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)20192021KEGAI. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový slovník II. (016SPU-4/2018)20182020KEGAI. ZentkováKE FEM
Multikultúrne vzdelávanie pre európske občianstvo20072009GrundtvigE. HorskáKMO FEM
Multimédiá vo vyučovaní matematiky (697/01160)20102010KEGAD. OrszághováKM FEM
Multimediálna učebnica "Manažérska informatika" (3/4294/06)20062008KEGAK. HennyeyováKI FEM
Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačové spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku (004SPU-4/2012)20122014KEGAK. HennyeyováKI FEM
Nadácia VÚB Otorená grantová schéma pre vzdelavanie: Zahraničný hosťujúci profesor 201320142014Granty nadáciíJ. PokrivčákKHP FEM
Nákladové účtovníctvo a podnikové informačné systémy20102011KEGAE. ŠkorecováKÚ FEM
Navrh a hodnotenie poradenskych nastrojov20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Návrh a spracovanie učebných materiálov s multimediálnou podporou pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania Projekt č. 002SPU-4/201420142016KEGAV. PopelkaKI FEM
Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania.20192021KEGAV. PopelkaKI FEM
Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania. Projekt č. 014SPU-4/201920192021KEGAV. PopelkaKI FEM
Návrh a vývoj simulačnej hry v kontexte moderných inovácií na báze multiplatformovej synergie. (011UCM-4/2016)20152016KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20162016VEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáKMO FEM
Neuromarketingová platforma vo V420152016Standard Grants STOP!!!J. BerčíkKMO FEM
New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade. (PP-7RP-0078-08)20082011APVVJ. PokrivčákFEM
New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade. (DO7RP-0016-08)20082011APVVJ. PokrivčákFEM
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov (04-GA SPU-17)20172019GA SPUZ. LušňákováKMan FEM
Nové úlohy v poľnohospodárskom, potravinárskom a bioenergetickom obchode. (7RP/SPU/08)20082011MVTSJ. PokrivčákFEM
NTM-Impact (DO7RP-0020-09)20082011APVVJ. PokrivčákFEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)20082010AVĽ. NagyováKMO FEM
Obnova konzorcionálneho prístupu vysokých škôl do databázy Scopus. (3d)20072007ITB. BellérováKE FEM
Obsahová inovácia výučby predmetov Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Marketing, Marketingová komunikácia a Výskum trhu doplnením o teoretické a praktické poznatky z oblasti neuromarketingu (010SPU-4/2013)20132014KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Oceňovanie biologického majetku ako významný nástroj metodiky účtovníctva a jeho vplyv na rentabilitu hospodárenia poľnohospodárskych podnikov (1/0265/20)20202022VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Optimalizácia a kalkulácia prostriedkov v podnikoch agrosektora prostredníctvom aplikácie MS Excel a jej pokročilých nástrojov (1/0104/18)20182020VEGAM. HallováKI FEM
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPUR. KrajčírováKÚ FEM
Optimalizácia procesov v poľnohospodárstve využitím informačných technológií a metód operačnej analýzy (1/0582/10)20102011VEGAK. HennyeyováKI FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0502/17)20172019VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na iracionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0874/16)20152015VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Osvedčené postupy v oblasti sociálneho podnikania vo vyšehradských krajinách - porovnanie a perspektívy20172017Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Otvorené vzdelávanie vo vinárskom podnikaní v rámci aj mimo Európy20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýCVVP FEM
Otvorený prístup k informáciám (2/SPU)20012002rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Palestínsko-európsky program odborného vzdelávania20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application20182019EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Pedagogické kompetencie vysokoškolských učiteľov20172018Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách slovenských vysokých škôl20032006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012002rozvojový projekt - ITI. OkenkaCIT FEM
Personálne zabezpečenie oblasti IT na pracoviskách SPU v Nitre20012001rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Perspektíva chovu oviec a kôz a produkcie ovčích a kozích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky (1/0636/20)20202022VEGAP. RovnýKMO FEM
Platíme za komunálny odpad veľa alebo málo? (1/0411/20 )20202022VEGAR. KrajčírováFEM
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov (1/0654/15)20152016VEGAI. ZentkováKE FEM
Podnikové Hospodárstvo a Ekonomika podnikov (Praktiká) (022SPU-4/2020)20202021KEGAM. UrbánováKE FEM
Podnikové informačné systémy (011SPU-4/2015)20152017KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Podpora implementácie výchovy ku globálnemu občianstvu v rámci systému globálneho vzdelávania na FEM SPU v Nitre (03-GA SPU-16)20162017GA SPUA. MravcováKSV FEM
Podpora poľnohospodárstva na Slovensku od roku 1993 a jej vplyv na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov. (758/01320)20092010GA SPUM. TóthFEM
Podpora riadiacich procesov na SPU s použitím systému pre správu obsahu webu20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Podpora rozhodovania manažérov z aspektu podnikových procesov, informačných systémov a účtovníctva (1/0711/20)20202022VEGAP. StuchlýKI FEM
Podpora sociálneho podnikania vo vyššom vzdelávaní na Blízkom východe20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Podpora zabezpečenia dát a produktivity sektora na ministerstve financií Slovenskej republiky pomocou využitia šifrovania dát a personálneho auditu20152015Granty nadáciíJ. PalkovičKŠOV FEM
PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY TRHU S POTRAVINAMI A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM SLEDOVANIA, HODNOTENIA A GENEROVANIA INOVÁCIÍ PRI PRODUKCII A DISTRIBÚCII POTRAVÍN20162018APVTZ. KapsdorferováKMan FEM
Podvojné účtovníctvo – interaktívna učebnica podporujúca inovatívne vzdelávanie (016SPU-4/2020)20202022KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (vysokoškolská učebnica v anglickom jazyku) (029SPU-4/2013)20132014KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Poľnohospodárske obchodné dohody. (255/01120)20052008MVTSJ. PokrivčákFEM
Poľnohospodárske obchodné dohody. ( FP6-513666 )20052008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EU20132014Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚ20122013Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Portál VŠ (323/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre20042004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Portálové riešenie vysokých škôl - 2. časť (Projekt č. 044SPU)20072008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Posilnenie organického poľnohospodárstva prostredníctvom budovania siete poradenského systému (21370019)20142015Standard Grants STOP!!!M. KadlečíkováKMan FEM
Posilnenie podnikovej kultúry v agrárnom vysokoškolskom vzdelávaní20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Posilnenie vedeckej spolupráce univerzít z krajín V4 za účelom zvýšenia efektivity ich projektovej spolupráce20162016Standard Grants STOP!!!P. BielikKE FEM
Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania20162019VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Postavenie poľnohospodárstva v regionálnom rozvoji (13203-1079/NITRA02)20132014Erasmus (okrem mobilít)I. ZentkováCVVP FEM
Postoje mladých ľudí k sebazamestnávaniu (1/0685/17)20172019VEGAD. MoravčíkováKSV FEM
Potenciál a perspektívy vývoja slovenského trhu s agropotravinárskymi výrobkami (APVV-18-0277)20192022Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Potenciál slovenského poľnohospodárstva v kontexte zelenej ekonomiky (1/0867/13)20132015VEGAR. SerenčéšKE FEM
Potravinová bezpečnosť20122017FP7J. PokrivčákKHP FEM
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík20172020Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Potravinová bezpečnosť v strednej a východnej Európe: vplyv svetových trhov, politík a inštitúcií (APVV-14-0662)20152018Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKE FEM
Potravinová bezpečnosť v tranzitívnych krajinách (VEGA 1/0928/17)20172019VEGAE. BielekováKHP FEM
Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky (APVV-18-0512)20192022Všeobecné výzvyM. RajčániováKHP FEM
Potravinové škandály a ich vplyv na imidž potravinárskych podnikov a behaviorálne tendencie spotrebiteľov (VEGA 1/0022/20)20202022VEGAZ. KádekováKMO FEM
Pôda ako významný faktor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0598/19)20192021VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Priame zahraničné investície v SR a vertikálna integrácia: hodnotenie vplyvu zahraničného kapitálu a know-how na organizáciu výroby a predaja potravín. (1/3765/06)20062008VEGAJ. PokrivčákFEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskeho vzdelávania (11540295)20162016Small Grants STOP!!!T. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Príprava výskumu v oblasti inžinierskej pedagogiky20152015Visegrad Scholarship ProgramT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Príspevok na projekt Evidencia publikačnej činnosti univerzít (CREPC). (CREPC)20072007ITB. BellérováKE FEM
Programový produkt efektívneho podnikania na pôde - agromarket. (3/5225/07)20072009KEGAĽ. KubicováKMO FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture20112012Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Projektový prístup k rozvoju poľnohospodárstva20122012Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Propagácia výsledkov SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Enviro, Agrokomplex, Medacta (rezerva_jun)20082008rezervaB. BellérováKE FEM
Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS20122015FP7Z. KapsdorferováKMan FEM
Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model (31410066)20142016Strategic GrantsR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Ramcový kontrakt na hodnotenie nástrojov SPP, ktoré prispievajú na všeobecný cieľ udržateľnej produkcie potravín. (AGRI-2016-EVAL-01)20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
Realizácia školského mliečneho programu a dôvody jeho nízkeho povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji. (759/01310)20092010GA SPUZ. KapsdorferováFEM
Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), WTO a CAP, analýza blahobytu, inštitucionálne súvislosti trhu s pôdou, vertikálna integrácia (1/4423/07)20072009VEGAF. KuzmaKE FEM
Región v rozvoji spoločnosti v krajinách V420152016Small Grants STOP!!!E. KapráľováCVVP FEM
Regulácia bioekonomiky: legislatíva, ekonomika a politiky20182022HorizontJ. PokrivčákKHP FEM
Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti (OC-2015-1-19600)20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti (OC-2015-2-20241 )20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Riešenie vybraných ekonomických modelov prostredníctvom programovacieho jazyka VBA (Visual Basic for Applications) a ich aplikácia vo vyučovacom procese (028SPU-4/2016)20162018KEGAK. HennyeyováKI FEM
Rozšírenie podpory zamestnancov a študentov SPU v oblasti používania informačných a komunikačných technológií20032003rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie používania OpenSource LMS MOODLE v univerzitnom prostredí20052005rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre20052006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Rozšírenie programovej podpory zamestnancov a študentov SPU v Nitre. (5b)20062007rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Rozvoj, analýzy a prepojenia koncepcie systému mobility on-line - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - hlavný riešiteľ Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (364/01260)20092010ITD. TóthováFEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre20102013OP Ľudské zdrojeĽ. NagyováKMO FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetenci í20102013OP Ľudské zdrojeĽ. MoravcováKJ FEM
Rozvoj nových kariérnych príležitostí vo vinárskom sektore a príbuzných odvetviach20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PokrivčákKHP FEM
Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v Albánsku (SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS)20182018Slovak AidE. HorskáCVVP FEM
Rozvoj profesijných kompetencií pracovníkov v odbornom vzdelávaní (Erasmus+ KA102)20172019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. ČernákováCPPP FEM
Rozvoj verejnej akreditácie poľnohospodárskych programov v Rusku (543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR)20132017TempusE. HorskáDFEM FEM
Skúmanie rozhodovania farmárov v podmienkach neurčitosti a zlepšenie manažmentu rizika fariem (OC-2016-1-20917 )20172019COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Skvalén - vzácna protirakovinová látka, ekonomické aspekty extrakcie skvalénu z amarantu a jeho ekonomická dostupnosť pri prevencií a liečbe chorých (1/0476/19)20192021VEGAM. RichterKE FEM
Slovensko - anglicko - francúzsko - nemecko - rusko - španielsky hipologický slovník (005SPU-4/2018)20182020KEGAĽ. MoravcováKJ FEM
Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security20162016HorizontZ. PalkováFEM
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie2020--Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Smerom k udržateľnosti vo výrobe, maloobchode a spotrebe20182020štátne programy výskumu a vývojaE. HorskáCVVP FEM
Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže20092010Zmluva o dieloD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálna adaptácia a participácia pracovných migrantov v celoživotnom vzdelávaní20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Sociálna diferenciácia obyvateľstva SR ako faktor zdravého stravovania a kvality života. (1/0410/19)20192021VEGAE. HoškováKE FEM
Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA Nitra (606/2017/SPU)20172018Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže20112013Zmluva o dieloD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálne inovácie vo vidieckych oblastiach V4 - transfer najlepších praktík20162017Granty nadáciíD. MoravčíkováKSV FEM
Sociálne podnikanie: cesta k udržateľnej sociálnej zmene v krajinách V420182019Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Sociálny podnik a sociálne podnikanie, porovnanie, osvedčené postupy vyšehradských krajín20162016Standard Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Socio-ekonomické a kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-15-0536)20152019Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Soft skills a empatia vysokoškolských pedagógov ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života a well-being študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole2020--GA SPUJ. RybanskáCPPP FEM
Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinami (1/0368/19)20192021VEGAJ. RybanskáKMO FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania20132015VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Spoločenská zodpovednost podnikov v kontexte krajin V420142017Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4 ( 61300004)20142016Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike (1/0912/14)20142016VEGAT. RábekKF FEM
Spoločný podnik v organizácii mladých ľudí20122012Leonardo da VinciP. BielikFEM
Spolupráca medzi univerzitami a podnikateľským sektorom pri realizácii medzinárodného obchodu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaN. TurčekováCVVP FEM
Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkov (1/0349/18)20182019VEGAI. KošičiarováKMO FEM
Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík (21310034)20132014Standard Grants STOP!!!E. HorskáKMO FEM
Správa dokumentov na podporu riadiacich procesov20062006Akcia Rakúsko - SlovenskoD. TóthováCIT FEM
Sprístupnenie prostriedkov IKT študentom so zdravotným postihnutím na SPU v Nitre20082008rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimalizácie s akcentom na profesijnú prípravu (APVV-17-0198)20182018Všeobecné výzvyT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Stav stredoškolského odborného poľnohospodársko-potravinárskeho vzdelávania v Nitrianskom regióne a návrh jeho optimálnej štruktúry. (3/4279/06)20062008KEGAD. KučírkováCPPP FEM
Stratégia politiky s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Strategické partnerstvo pre rozvoj kompetencií pri vypracovaní environmentálnych projektov20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. UbrežiováCVVP FEM
Strategické partnerstvo univerzít V4 pre udržateľný výskum prosperity malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a domácností (2016-1-CZ01-KA203-024041)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku (160TT1001408;145/2014/SPU)20142015Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!R. SerenčéšKHP FEM
Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku (1/0772/10)20102011VEGAR. SavovFEM
Strategický manažment kvality v podmienkach agropodnikateľských subjektov na Slovensku. (733/01310)20072008GA SPUR. SavovFEM
Stredo - východoeurópsky model pre konkurencieschopné a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka20152015Standard Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Stredoeurópska sieť pre výskum rizík20172017HorizontP. BielikKE FEM
Strengthening the Impact of Higher Education in the Regions20152016Erasmus+ KA3D. MoravčíkováKSV FEM
Súčasný vývoj potravinových reťazcov: vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie, organizácií výrobcov, nekalých obchodných praktík a meniacich sa preferencií spotrebiteľov (1/0216/18)20182020VEGAJ. PokrivčákKHP FEM
Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť (APVV-0894-11)20122015Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKHP FEM
Synergia manažérskych a účtovných aspektov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov. (1/0468/13)20132014VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Synergia stratégií a politiky znižovania predčasného odchodu zo školy20142014Erasmus (okrem mobilít)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Škola mladého podnikateľa (11230100378)20062008OP Ľudské zdrojeP. BielikKE FEM
Špecifiká finančného riadenia poľnohospodárskych podnikov v podmienkach Slovenskej republiky a vybraných členských krajín Európskej únie (1/0756/18)20182020VEGAM. KočnerKÚ FEM
Teaching experience of Czech VET teachers abroad20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku (1/3472/06)20062009VEGAP. BielikKE FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku. (1/3472/06)20062008VEGAP. BielikFEM
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov. (3/7382/09)20092011KEGAJ. DrábekováKM FEM
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce (041SPU-4/2018)20182019KEGAZ. LušňákováKMan FEM
Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí20192021KEGAI. UbrežiováKMan FEM
The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies20182018HorizontJ. PokrivčákKHP FEM
The Role of Project Management in the Regional Development - Joined Experience of V4 countries and India20152015Small Grants STOP!!!E. KapráľováCVVP FEM
Transfer poznatkov výskumu z oblasti biopalív do prípravy štúdijnej pomôcky pre predmet "Bioekonomika" (021SPU-4/2020)20202020KEGAZ. KapustováKE FEM
Transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov. (747/01160)20082009GA SPUJ. DrábekováFEM
Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov (1/0796/14)20142016VEGAZ. StrápekováKF FEM
Transparency of Food Pricing (PP7RP-0047-10)20112015APVVJ. PokrivčákKHP FEM
Transparency of Food Pricing (GA 265601)20112013FP7J. PokrivčákKHP FEM
Tréningové centrum odborného vzdelávania pre absolventov vysokých škôl a učiteľov v Jordánsku (561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Trhové a spotrebiteľské štúdie (CIII-SK-1117-01-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Trvalo udržateľný rozvoj rodinných poľnohospodárskych podnikov20172018Granty nadáciíD. HupkováCVVP FEM
Tvorba cudzojazyčných učebníc novej špecializácie Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu. (3/3229/05)20052007KEGAH. BorsukováKJ FEM
Tvorba modelu multidimenzionálneho hodnotenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu na národnej a regionálnej úrovni2020--GA SPUJ. PalkovičKŠOV FEM
Tvorba moderných študijných materiálov v anglickom jazyku z účtovníctva pre študijný program „International business with agrarian commodities“ (020SPU-4/2018)20182018KEGAI. VáryováKÚ FEM
Tvorba učebných pomôcok v anglickom jazyku pre predmety Štatistika, Operačný výskum a Ekonometria pre všetky odbory ekonomického štúdia. (3/7379/09)20092011KEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Účtovníctvo a marketing v podnikových informačných systémoch (interaktívna učebnica) (046SPU-4/2019)20192021KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Účtovníctvo a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (016SPU-4/2012)20122013KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Udržateľné inovácie pre agropotravinársky sektor20172020InterregJ. PokrivčákKHP FEM
Udržateľnosť malých a rodinných fariem20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýKMO FEM
Udržateľnosť malých a rodinných fariem (2016-1-SK01-KA203-022611)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýCVVP FEM
Udržateľnosť malých rodinných fariem20182021Všeobecné výzvyP. RovnýKMO FEM
Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom vzdelávania praxe v oblasti riadenia rizík (598284-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Udržateľnosť poľnohospodárstva prostredníctvom zlepšenia vzdelávania a praxe v oblasti riadenia rizík20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Udržateľný rozvoj a sociálna kohézia - národné a regionálne perspektívy (1/0880/10)20102011VEGAZ. SojkováFEM
Udržateľný rozvoj subjektov v potravinovom reťazci v podmienkach Slovenskej republiky (1/0951/12)20112013VEGAE. HorskáKMO FEM
Úloha podnikania vo vývoji agropriemyslu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
UNIFY20172020EuropeAidA. MravcováCVVP FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015Flagship projekt STOP!!!E. HorskáKMO FEM
Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov20122014VEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Vedecké centrá V4 na zvyšovanie finančnej gramotnosti a podnikateľského vzdelávanie20142015Standard Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Verejné a súkromné požiadavky na bezpečnosť a kvalitu čerstvej produkcie v krajinách strednej Európy20002001FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Virtuálna európska univerzita aktívnych občanov20172020Erasmus+ KA3M. HanováCVVP FEM
višehradská spolupráca v rámci inovatívneho vzdelávania a prípravy vo vysokoškolskom vzdelávaní (21920135)2019--Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Vlastné mená v literárnom preklade20182018Akcia Rakúsko - SlovenskoS. GálováKJ FEM
Vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na kvalitu matematického vzdelávania20132015KEGAV. MatušekKM FEM
Vplyv agrárnej a potravinovej politiky na trh s potravinami (467-033SPU-4/2010)20102010KEGAI. ZentkováKE FEM
Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ (1/0913/17)20172019VEGAD. HupkováKE FEM
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor (APVV-15-0552)20162019Všeobecné výzvyM. RajčániováKHP FEM
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor (APVV-15-0552 )20162019Všeobecné výzvyM. RajčániováKHP FEM
Vplyv informačných a komunikačných technológií (IKT) na ekonomický rast podnikov20192019GA SPUM. HallováKI FEM
Vplyv integrácie a globalizácie na podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku.20172019VEGAM. TóthKF FEM
Vplyv podpory investícií poľnohospodárskych podnikov SR na ich konkurencieschopnosť (1/0833/14)20142016VEGAĽ. BartováKŠOV FEM
Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov v SR (1/0845/17)20172019VEGAĽ. BartováKŠOV FEM
Vplyv poľnohospodárskej a potravinovej politiky EÚ na trh s potravinami a výživu obyvateľov v krajinách V4. (1/0508/20)20202021VEGAE. HoškováKE FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)20052006Granty nadáciíJ. PokrivčákKHP FEM
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zmierňovanie príjmového rizika v poľnohospodárstve SR a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov (1/0338/18)20182020VEGAA. BoháčikováKF FEM
Vplyv účtovného a daňového systému podnikateľov na konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR20152015VEGAA. Ferenczi VaňováKÚ FEM
Vplyv vládnych regulácií na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0797/16)20162018VEGAM. RajčániováKHP FEM
Vplyv vstupu do EÚ a adaptácia politiky EÚ pre biopalivá novými členskými krajinami EÚ na blahobyte, obchode a poľnohospodárskej politike. (APVV-0706-07)20082010APVVJ. PokrivčákFEM
Vplyv zmien Spoločnej poľnohospodárskej politiky na konkurencieschopnosť, majetkovú, výnosovú, finančnú situáciu a zamestnanosť v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR20142014VEGAA. Ferenczi VaňováKÚ FEM
Vybrané problémy účtovného a daňového systému podnikateľov v poľnohospodárstve SR20162016GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Vybrané vplyvy a súčasné trendy vo vývoji pracovnej sily v slovenskom poľnohospodárstve2017--GA SPUJ. KozákováKMan FEM
Výhľad vývoja trhov s poľnohospodárskymi komoditami, IPTS štúdia20052006EC Tender (Tender Európskej komisie)Ľ. BartováKŠOV FEM
Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ20032005GA SPUP. BielikKE FEM
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Vypracovanie základnej modernej vysokoškolskej učebnice v anglickom jazyku z Medzinárodnej ekonomiky a poľnohospodárskej politiky pre nový medzinárodný študijný program "Medzinárodné podnikanie s poľnohospodárskymi komoditami". (3/6194/08)20082010KEGAJ. PokrivčákFEM
Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov (413-021SPU-4/2010)20102010KEGAP. RovnýKMO FEM
Výrobný faktor pôda a analýza efektívnosti jeho využitia v poľnohospodárskych podnikoch (1/0174/18)20182020VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0185/15)20152017VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Výskum faktorov úspešnosti presadenia sa slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v ekonomickej nestabilite20112012VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívneho učenia a učenia sa v oblasti vyššieho vzdelávania (21910425)20192019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Vyšehradská spolupráca v oblasti inovatívnych praktík vo vyučovaní a štúdiu v oblasti vyššieho vzdelávania (21810332)20182019Visegrad GrantsT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
Vyššie ciele národnej organizačnej reformy (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)20122015TempusE. HorskáDFEM FEM
Vytvorenie agrárno-obchodných centier v Jordánsku-Tunisku (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie agroobchodných centier v Jordánsku20192021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (Projekt č. 005SPU-4/2014)20142016KEGAD. TóthováCIT FEM
Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre (005SPU-4/2014)20142017KEGAD. TóthováCIT FEM
Vytvorenie elektronického slovníka terminologického minima z oblasti financií s dôrazom na problematiku financovania poľnohospodárstva a vidieka. (044 SPU-4/2018)20182020KEGAI. HolúbekKF FEM
Vytvorenie online kurzu v LMS Moodle za účelom skvalitnenia akademických zručností (028SPU-4/2020)20202022KEGAS. GálováKJ FEM
Vytvorenie platformy pre transfer znalostí a inovácií v poľnohospodárstve20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Vytvorenie podnikania v digitálnom veku - rozvoj podnikateľskej kompetencie pre mladých Európanov prostredníctvom eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)20112012Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Vytvorenie siete na prenos poznatkov a inovácií v agrobiznise20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. KapráľováCVVP FEM
Výučba aplikov. matematiky s podporou IKT na SPU v Nitre (218-5c)20032003rozvojový projekt - ITD. OrszághováFEM
Vyučovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom matematickom vzdelávaní (021SPU-4/2011)20112013KEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Využitie informačných technológií a budovanie informačnej stratégie v podnikoch agrosektoru (692/01240)20102010KEGAK. HennyeyováKI FEM
Využitie IT pri zabezpečení riadenia a prevádzky fakulty20032004rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Využitie netradičných postupov pri oceňovaní biologických aktív v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby v SR (1/0588/18)20182020VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín (1/0874/14)20142016VEGAE. HorskáKMO FEM
Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiách20162016KEGAE. HorskáKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách (APVV-17-0564)20182022Všeobecné výzvyJ. BerčíkKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva (1/0570/18)20182020VEGAJ. BerčíkKMO FEM
Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov20122014VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Vývoj inteligentnej hry na báze virtuálnej reality a eyetrackingu (003UCM-4/2017)20162017KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Vývoj programov poľnohospodárskeho poistenia na univerzitách na Ukrajine20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Vývoj, verifikácia a validácia techník na zvýšenie dynamiky produktových a procesných inovácií20192023Všeobecné výzvyJ. GálováCVVP FEM
Význam globálneho občianstva v implementácii stratégií udržateľného rozvoja (034SPU-4/2020)20202022KEGAA. MravcováKSV FEM
Význam spoločenskej inovácie pri zvyšovaní kvality života v krajinách V-420152016Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V42018--Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
Význam značky kvality pri garancii kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály. (1/4442/07)20072009VEGAĽ. NagyováFEM
Vzájomné uznávanie akreditácie študijných programov v EÚ, Rusku a Číne20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov (1/0422/19)20192021VEGAM. RajčániováKHP FEM
Vzdelávanie pre samostatnú zárobkovú činnosť20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. UbrežiováCVVP FEM
Watch and Market Visegrad Food (11540109)20162016Small Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Young Businessmen20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáKMO FEM
ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI (APVV-19-0545)20202023Všeobecné výzvyA. QinetiKHP FEM
Zavedenie HACCP vzdelávacích modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych noriem20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zdieľanie vedomostí a inovácií v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach v krajinách V4 a susedných krajinách20162016Small Grants STOP!!!M. TóthKF FEM
Zhodnotenie ekonomických dopadov klimatických zmien na sektor poľnohospodárstva (1/0759/20)20202022VEGAD. HupkováKE FEM
Zlepšenie agropotravinovej logistiky a dodávateľského reťazca v regióne MENA20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Zlepšenie legislatívy družstiev pre propagáciu sociálnej kohézie (21710233)20172017Standard Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Zlepšovanie hygienických kritérií v produkcii syra v súde s EÚ štandardmi20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zlepšovanie kvality výučby na stredných odborných školách prostredníctvom modernizácie odborových didaktík profesijných predmetov (051TUKE-4/2019)20192019KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Zlepšovanie partnerstiev s podnikmi posilnením potenciálu regionálneho manažmentu kvality v západných balkánskych krajinách (543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES)20132016TempusI. ZentkováKE FEM
Zmeny v živote vidieckych domácností po vstupe do EÚ (APVV-15-0689)20162020APVTP. BielikKE FEM
Zriadenie laboratória senzorických, spotrebiteľských a neuromarketingových štúdií20152015KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti20122013Granty nadáciíĽ. NagyováKMO FEM
Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva (1/0489/15)20152017VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Zvyšovanie zamestnanosti skupiny NEET prostredníctvom včelárenia2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. ŠedíkDFEM FEM
4 K: Komunikácia - Kooperácia - Komparácia - Kompetencia (KA102)20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovT. Šeben ZaťkováCVVP FEM
6. medzinárodná manažérska konferencia (ICoM 2016) (11540177)20162016Small Grants STOP!!!J. KozákováKMan FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý