Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 73

StavNázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Aktion Austria - Slovakia: Research grant for PostDocs
2014
2014
Bilaterálna spolupráca
KKPaPÚ FZKI
20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike
2017
2017OP Výskum a inovácieK. Halászová
KKPaPÚ FZKI
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. TátošováKKPaPÚ FZKI
Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.
2016
2017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)
2016
2016
CEEPUS
KKPaPÚ FZKI
2014
2014
CEEPUSJ. Halva
KKPaPÚ FZKI
Development of new methodologies and a strategy on common NATURA 2000 site assessment in Central Europe (CE1203)2017
2020
Interreg Central Europe
KKPaPÚ FZKI
Dôležitosť environmentálnych kritérií pri zadávaní projektov pozemkových úprav (1/0452/20)2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Muchová
KKPaPÚ FZKI
Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Šinka
KKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)
20172017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKPaPÚ FZKI
Erasmus+ Tréning učiteľa
2016
2016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentu2016
2019
Všeobecné výzvy
KKPaPÚ FZKI
E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo (042SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Báreková
KKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Šinka
KKPaPÚ FZKI
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Green industry innovation (Nórske fondy)
2016
2017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
2017
2017
OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Challenges for forest management in eastern Austria: Will we be able to control wind erosion under climate change?2017
2020
Bilaterálna spoluprácaKKPaPÚ FZKI
20192022
Bilaterálna spolupráca
L. LackóováKKPaPÚ FZKI
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Implementácia vedeckých poznatkov z oblasti ochrany pôdy pred degradáciou v edukačnom procese krajinných inžinierov (040SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Šinka
KKPaPÚ FZKI
Improving life in a changing environment through Biophilic Design (ILIBID)20182018Horizont 2020
KKPaPÚ FZKI
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) -- COST Action TD 1406 (i2MHB)
2015
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKPaPÚ FZKI
Katalóg krajinnoekologických zariadení a opatrení
2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie, GIS a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v krajinárstve (031SPU-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKPaPÚ FZKI
Letná škola praktickej geodézie
2018
2019
Granty nadácií
KKPaPÚ FZKI
LIFE-STRESS: Strategies and Tools for Resilient European Smart Societies (LIFE15 ENV/IT/000718)
2016
2019
Horizont 2020
KKPaPÚ FZKI
2018
2018
CEEPUS
KKPaPÚ FZKI
Measuring the impact of spatial data and services on the performance of public sector processes (Proposal ID 693926)
2016
2016
Horizont 2020
KKPaPÚ FZKI
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Nadacia tatrabanky - Kvalita vzdelávania 20152016
2016
Granty nadácií
KKPaPÚ FZKI
Nature-based solutions for urban air quality and climate change towards better quality of life (SEP-210644217)
2020
--
Horizont 2020 KKPaPÚ FZKI
2015
2016
Granty nadáciíZ. Muchová
KKPaPÚ FZKI
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
2018
2019
OP Kvalita životného prostrediaKKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (310020R571)2019
2021
OP Kvalita životného prostrediaKBaH FZKI
Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu (4535)
2004
2004
IT
Z. Muchová
KKPaPÚ FZKI
Postavenie krajinotvorby s dôrazom na hodnotenie ekologickej stability krajiny v projektoch komplexných pozemkových úprav. (1/1317/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Potenciál digitálnej fotogrametrie pri erodologickom výskume
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Pozemkové úpravy - postupy, prístupy a vysvetlenia (698/04200)
2010
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Primeraná kriteriálna selekcia lokalít pre pozemkové úpravy zohľadňujúca environmentálne aspekty (1/0244/21)20212024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Protected and Endangered Plant Species Monitoring (MyGeoss)
2015
2016Horizont 2020KKPaPÚ FZKI
20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Rozhodovanie v krajinnoekologickom plánovaní ako dôsledok vnímania krajiny obyvateľstvom
2016
2016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Tárníková
KKPaPÚ FZKI
Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine
2018
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
L. LackóováKKPaPÚ FZKI
2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKPaPÚ FZKI
Social participation in spatial planning as a challenge for future V4 land management (Project number 201810003)
2018
2020
Standard Grants STOP!!!
KZaKA FZKI
Strategy to Strengthen Ecosystem Management (CE1216)20172020Interreg Central EuropeM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2014)
20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Šinka
KKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (031SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Súbor základných textov pre oblasť pozemkových úprav vrátane multimediálnych učebníc a e-lerningového systému (037SPU-4/2011)2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Muchová
KKPaPÚ FZKI
Supporting the EU integration through EMAS scheme implementation20132013Jean MonnetL. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Tvorba národnej sústavy kvalifikácií (ITMS26120130023)
2013
2015
OP Ľudské zdroje
KKPaPÚ FZKI
Určenie intenzity veternej erózie s využitím matematického modelovania (1/0050/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Vplyv vegetácie na ochranu pôdy a vodný režim krajiny (1/0974/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2020
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Výskum dlhodobého vplyvu degradačných účinkov veternej erózie vplyvom klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôd.
2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
20122015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Využitie digitálnej fotogrametrie pri ochrane pôdy pred účinkami erózie
20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2008
2009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKPaPÚ FZKI
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v manažmente poľnohospodárskej krajiny: Zmena zrnitostného zloženia pôdy erodovanej vetrom vplyvom klimatických zmien.
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Wind erosion in the Pannonian region: A major threat to arable soils under current and future climate conditions? (KR17AC0K13751)
2018
2019Granty nadácií
KKPaPÚ FZKI
Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva (1/0711/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Báreková
KKPaPÚ FZKI
2018
2020
OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
3D modelovanie a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v laboratóriu diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie a GIS v krajinárstve (Projekt č. 027SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKPaPÚ FZKILegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý