Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 40

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)19992000Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)D. UrminskáKBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)20172017KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)20182021VEGAJ. VašíčekKBaB FBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)20182020KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)20182020VEGAZ. GálováKBaB FBP
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)20102014OP Výskum a inovácieD. UrminskáKBaB FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )20132015VEGAZ. GálováKBaB FBP
Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov (1/0729/17)20172019VEGAZ. GálováKBaB FBP
Global Village of Science and Education20202021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. GálováKBaB FBP
Global Village of Science and Education - Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w obszarze nauki i edukacji. (NAWA 2018)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovZ. GálováKBaB FBP
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)20192023Všeobecné výzvyJ. VašíčekKBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)20152017KEGAZ. GálováKBaB FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)20162018KEGAD. UrminskáKBaB FBP
Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat (011UPJŠ-4/2014)20142016KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov20192022Bilaterálna spoluprácaP. ChrenekKBaB FBP
Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku (APVV-14-0043)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ChrenekKBaB FBP
Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov (1/0611/15)20152018VEGAP. ChrenekKBaB FBP
Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie. (024SPU-4/2013)20132015KEGAD. UrminskáKBaB FBP
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)20122014KEGAZ. GálováKBaB FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách20152017KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)20162018VEGAZ. GálováKBaB FBP
Molekulárno-genetická analýza genómu a proteómu obilnín a olejnín. (1/0447/16)20162018VEGAZ. GálováKBaB FBP
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi. (2/0109/19)20192021VEGAJ. ŽiarovskáKBaB FBP
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ (APVV-17-0124)20182021Všeobecné výzvyP. ChrenekKBaB FBP
Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro (1/0049/19)20192022VEGAP. ChrenekKBaB FBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)20122014VEGAP. ChrenekKBaB FBP
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
SHARING ADVANCES ON LARGE ANIMAL MODELS (SALAAM) (COST-SALAAM)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)20162020Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)20202022KEGAZ. GálováKBaB FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice z predmetu Molekulárna biológia a inovácia praktických cvičení v súlade s požiadavkami praxe (036SPU-4/2019)20192021KEGAZ. GálováKBaB FBP
Vytvorenie nového predmetu Environmentálna biotechnológia a tvorba novej modernej vysokoškolskej učebnice Environmentálna biotechnológia pre podporu rozvoja študijného programu Agrobiotechnológie v súvislosti s požiadavkami praxe. (030SPU-4-2019)20192021KEGAD. UrminskáKBaB FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa20082008GA SPUM. ChňapekKBaB FBP
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca (2/0066/13)20132015VEGAZ. GálováKBaB FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)20122013OP Ľudské zdrojeZ. GálováKBaB FBP
Živočíšne genetické zdroje in situ a ex situ (APVV SK-SRB-16-0005)20172018Bilaterálna spoluprácaP. ChrenekKBaB FBPLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý