Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 44

Stav
Názov
OdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)
1999
2000Medzinárodné projekty (ostatné)KBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)
20122015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chrenek
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)2010
2014
OP Výskum a inovácie
KBaB FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaB FBP
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
KBaB FBP
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie (026SPU-4/2021)20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChrenekKBaB FBP
2019
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
Z. Gálová
KBaB FBP
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov (027SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
KBaB FBP
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Chrenek
KBaB FBP
Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov (1/0611/15)20152018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie. (024SPU-4/2013)
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Molekulárno-genetická analýza genómu a proteómu obilnín a olejnín. (1/0447/16)20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ (APVV-17-0124)
2018
2021
Všeobecné výzvyP. Chrenek
KBaB FBP
Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro (1/0049/19)
2019
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Chrenek
KBaB FBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. BalážováKBaB FBP
Spolupráca v oblasti výskumu a vzdelávania
2020
2021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKBaB FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)2016
2020
Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Vytvorenie nového predmetu Environmentálna biotechnológia a tvorba novej modernej vysokoškolskej učebnice Environmentálna biotechnológia pre podporu rozvoja študijného programu Agrobiotechnológie v súvislosti s požiadavkami praxe. (030SPU-4-2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa
2008
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBaB FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaB FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)
2012
2013
OP Ľudské zdrojeKBaB FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KBaB FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý