Katedra biochémie a biotechnológie (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 45

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)
19992000Medzinárodné projekty (ostatné)KBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)
2017
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChrenekKBaB FBP
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Vašíček
KBaB FBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012Erasmus (okrem mobilít)P. Chrenek
KBaB FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)
20102014OP Výskum a inovácie
KBaB FBP
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)2019
2023
Všeobecné výzvy
KBaB FBP
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie (026SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Internacionalizácia Technicko-Prírodovedeckej univerzity v Bydgoszczi v Poľsku (NAWA 2018)
2019
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KBaB FBP
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov (027SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
KBaB FBP
Kryokonzervácia živočíšnych genetických zdrojov slovenských plemien
2021
--
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKBaB FBP
20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. Chrenek
KBaB FBP
Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov (1/0611/15)
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Chrenek
KBaB FBP
Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie. (024SPU-4/2013)
2013
2015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. UrminskáKBaB FBP
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2018
2021
Všeobecné výzvy
P. ChrenekKBaB FBP
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chrenek
KBaB FBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Spolupráca v oblasti výskumu a vzdelávania
2020
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KBaB FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Urminská
KBaB FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa
2008
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBaB FBP
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca (2/0066/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Chrenek
KBaB FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)
2012
2013
OP Ľudské zdroje
KBaB FBP
Živočíšne genetické zdroje in situ a ex situ (APVV SK-SRB-16-0005)
2017
2018Bilaterálna spoluprácaP. ChrenekKBaB FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý