Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 57

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11)20112012VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy20122014VEGAA. QinetiKE FEM
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)20182019VEGAE. HoškováKE FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováKE FEM
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováKE FEM
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike ( 1/1189/12)20122014VEGAD. HupkováKE FEM
Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistiky20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikKE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)20202022VEGAM. RichterKE FEM
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)20192019KEGAZ. KapustováKE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009MVTSP. BielikKE FEM
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby20192021VEGAT. BullováKE FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)20162017GA SPUZ. KapustováKE FEM
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022VEGAM. UrbánováKE FEM
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR20202022VEGAZ. BajusováKE FEM
      Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)20202022VEGAZ. BajusováKE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)20132014VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín20202022VEGAO. BeňušKE FEM
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)20182020VEGAM. RichterKE FEM
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013rozvojový projekt - ITB. BellérováKE FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikKE FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGAA. QinetiKE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)20072009VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)20052005ITB. BellérováKE FEM
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015Jean MonetJ. PokrivčákKE FEM
Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (609531)20132016FP7P. BielikKE FEM
Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva20142014Všeobecné výzvyI. ZentkováKE FEM
MADE IN DANUBE (DTP1-072-1.1)20172019InterregP. BielikKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )20142016KEGAI. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)20192021KEGAI. ZentkováKE FEM
Multijazyčný výkladový slovník II. (016SPU-4/2018)20182020KEGAI. ZentkováKE FEM
Obnova konzorcionálneho prístupu vysokých škôl do databázy Scopus. (3d)20072007ITB. BellérováKE FEM
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov (1/0654/15)20152016VEGAI. ZentkováKE FEM
Podnikové Hospodárstvo a Ekonomika podnikov (Praktiká) (022SPU-4/2020)20202021KEGAM. UrbánováKE FEM
Posilnenie vedeckej spolupráce univerzít z krajín V4 za účelom zvýšenia efektivity ich projektovej spolupráce20162016Standard Grants STOP!!!P. BielikKE FEM
Potenciál slovenského poľnohospodárstva v kontexte zelenej ekonomiky (1/0867/13)20132015VEGAR. SerenčéšKE FEM
Potravinová bezpečnosť v strednej a východnej Európe: vplyv svetových trhov, politík a inštitúcií (APVV-14-0662)20152018Všeobecné výzvyJ. PokrivčákKE FEM
Pôda ako významný faktor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0598/19)20192021VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Príspevok na projekt Evidencia publikačnej činnosti univerzít (CREPC). (CREPC)20072007ITB. BellérováKE FEM
Propagácia výsledkov SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Enviro, Agrokomplex, Medacta (rezerva_jun)20082008rezervaB. BellérováKE FEM
Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), WTO a CAP, analýza blahobytu, inštitucionálne súvislosti trhu s pôdou, vertikálna integrácia (1/4423/07)20072009VEGAF. KuzmaKE FEM
Skvalén - vzácna protirakovinová látka, ekonomické aspekty extrakcie skvalénu z amarantu a jeho ekonomická dostupnosť pri prevencií a liečbe chorých (1/0476/19)20192021VEGAM. RichterKE FEM
Sociálna diferenciácia obyvateľstva SR ako faktor zdravého stravovania a kvality života. (1/0410/19)20192021VEGAE. HoškováKE FEM
Stredoeurópska sieť pre výskum rizík20172017HorizontP. BielikKE FEM
Škola mladého podnikateľa (11230100378)20062008OP Ľudské zdrojeP. BielikKE FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku (1/3472/06)20062009VEGAP. BielikKE FEM
Transfer poznatkov výskumu z oblasti biopalív do prípravy štúdijnej pomôcky pre predmet "Bioekonomika" (021SPU-4/2020)20202020KEGAZ. KapustováKE FEM
Vplyv agrárnej a potravinovej politiky na trh s potravinami (467-033SPU-4/2010)20102010KEGAI. ZentkováKE FEM
Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ (1/0913/17)20172019VEGAD. HupkováKE FEM
Vplyv poľnohospodárskej a potravinovej politiky EÚ na trh s potravinami a výživu obyvateľov v krajinách V4. (1/0508/20)20202021VEGAE. HoškováKE FEM
Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ20032005GA SPUP. BielikKE FEM
Výrobný faktor pôda a analýza efektívnosti jeho využitia v poľnohospodárskych podnikoch (1/0174/18)20182020VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Výrobný faktor pôda ako významný indikátor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0185/15)20152017VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Zavedenie HACCP vzdelávacích modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych noriem20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zhodnotenie ekonomických dopadov klimatických zmien na sektor poľnohospodárstva (1/0759/20)20202022VEGAD. HupkováKE FEM
Zlepšovanie hygienických kritérií v produkcii syra v súde s EÚ štandardmi20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
Zlepšovanie partnerstiev s podnikmi posilnením potenciálu regionálneho manažmentu kvality v západných balkánskych krajinách (543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES)20132016TempusI. ZentkováKE FEM
Zmeny v živote vidieckych domácností po vstupe do EÚ (APVV-15-0689)20162020APVTP. BielikKE FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý