Katedra ekonomiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 64

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11)2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)2007
2007
ITB. Bellérová
KE FEM
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)
2006
2006ITB. BellérováKE FEM
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. HupkováKE FEM
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KE FEM
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Gurčík
KE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Richter
KE FEM
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)2019
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)
2007
2009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. Bielik
KE FEM
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BullováKE FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)
20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. Kapustová
KE FEM
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)
2020
2023APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Bajusová
KE FEM
2013
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Beňuš
KE FEM
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
2003
2013
Rozvojový projekt IT
B. Bellérová
KE FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)
2012
2016
Erasmus Mundus
KE FEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Gurčík
KE FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)
2005
2005
IT
B. BellérováKE FEM
Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (609531)20132016
FP7
KE FEM
Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva
2014
2014
Všeobecné výzvy
KE FEM
Kontroling ako moderný nástroj riadenia podnikov agrorezortu (1/0263/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Kontrolingové nástroje a ich význam a uplatnenie v praxi malých a stredných poľnohospodárskych podnikov na Slovensku (30/2019)20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Ľ. Dobošová
KE FEM
MADE IN DANUBE (DTP1-072-1.1)
2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme
D. MoravčíkováKE FEM
Mikroekonómia pre študentov VŠ vo videách (044SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Modelovanie faktorov efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0641/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. GurčíkKE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník (039SPU-4/2014 )
2014
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Zentková
KE FEM
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých (041SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Zentková
KE FEM
Multijazyčný výkladový slovník II. (016SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ZentkováKE FEM
20072007IT
KE FEM
Podnikateľské subjekty v agrosektore ako aktéri rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti regiónov (1/0654/15)20152016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Podnikové Hospodárstvo a Ekonomika podnikov (Praktiká) (022SPU-4/2020)
2020
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Urbánová
KE FEM
2016
2016
Standard Grants STOP!!!
KE FEM
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Pôda ako významný faktor konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov (1/0598/19)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Príspevok na projekt Evidencia publikačnej činnosti univerzít (CREPC). (CREPC)
2007
2007
ITKE FEM
20082008RezervaKE FEM
Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), WTO a CAP, analýza blahobytu, inštitucionálne súvislosti trhu s pôdou, vertikálna integrácia (1/4423/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Skvalén - vzácna protirakovinová látka, ekonomické aspekty extrakcie skvalénu z amarantu a jeho ekonomická dostupnosť pri prevencií a liečbe chorých (1/0476/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. RichterKE FEM
SMART WINE REGION2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KE FEM
Sociálna diferenciácia obyvateľstva SR ako faktor zdravého stravovania a kvality života. (1/0410/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Stredoeurópska sieť pre výskum rizík20172017Horizont 2020
KE FEM
Škola mladého podnikateľa (11230100378)
2006
2008
OP Ľudské zdroje
P. Bielik
KE FEM
Technicko-technologické a ekonomické varianty efektívnej výroby ovocia na Slovensku (1/3472/06)
2006
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. BielikKE FEM
Transfer poznatkov výskumu z oblasti biopalív do prípravy štúdijnej pomôcky pre predmet "Bioekonomika" (021SPU-4/2020)
20202020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Vplyv agrárnej a potravinovej politiky na trh s potravinami (467-033SPU-4/2010)
2010
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Zentková
KE FEM
Vplyv cenovej volatility v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike a EÚ (1/0913/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Vplyv poľnohospodárskej a potravinovej politiky EÚ na trh s potravinami a výživu obyvateľov v krajinách V4. (1/0508/20)20202021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Vplyv zavedenia daní z nezdravých potravín a dotácií na zdravé potraviny na štruktúru potravinového koša obyvateľov SR (1/0635/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Hošková
KE FEM
Výkonnosť a efektívnosť agropotravinárskych podnikov SR v období vstupu do EÚ
2003
2005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KE FEM
Výrobný faktor pôda a analýza efektívnosti jeho využitia v poľnohospodárskych podnikoch (1/0174/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Ladvenicová
KE FEM
20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEM
Zavedenie HACCP vzdelávacích modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle európskych noriem
2016
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KE FEM
Zhodnotenie dopadov klimatických zmien na sektor poľnohospodárstva a možnosti adaptácie
2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Hupková
KE FEM
Zhodnotenie ekonomických dopadov klimatických zmien na sektor poľnohospodárstva (1/0759/20)
20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. HupkováKE FEM
20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. BielikKE FEM
2013
2016
Tempus
KE FEM
Zmeny v živote vidieckych domácností po vstupe do EÚ (APVV-15-0689)20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVKE FEMLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý