Katedra hospodárskej politiky (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 61

StavNázov
Od
DoDruh
Garant
Pracovisko
20082011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. PokrivčákKHP FEM
2008
2011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
2008
2011
FP7
J. PokrivčákKHP FEM
2006
2008
FP6J. PokrivčákKHP FEM
2018
2022
Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
20182022
Horizont 2020
KHP FEM
20172018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Pokrivčák
KHP FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)
20132014
Visegrad Grants
KHP FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácií na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť (1/0930/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)
2006
2007
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KHP FEM
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Rajčániová
KHP FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. LazorčákováKHP FEM
2015
2015
Jean Monnet
J. PokrivčákKHP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (proposal 822398)
2018
2018Horizont 2020 KHP FEM
20172018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
2009
2010
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
20102015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
2010
2013
FP7
J. Pokrivčák
KHP FEM
FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security (FP7 GA 290693)
2012
2017
FP7
J. PokrivčákKHP FEM
2017
2017
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. BielekováKHP FEM
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015Jean MonnetKHP FEM
Medzinárodná agrárna ekonómia (030SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
Medzinárodná ekonomická integrácia (1/4630/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKHP FEM
Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomiky (APVV-19-0544 )
2020
2023
Všeobecné výzvy
J. PokrivčákKHP FEM
Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej únii (1/0935/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. LazorčákováKHP FEM
Moderné stredoškolské ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike (11230100348)
2007
2008
OP Ľudské zdrojeR. SerenčéšKHP FEM
Multifunkčnosť slovenského poľnohospodárstva - analýza environmentálnych, regionálnych a politických aspektov slovenského poľnohospodárstva pred a po vstupe do EÚ (1/0496/03)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Nadácia VÚB Otorená grantová schéma pre vzdelávanie: Zahraničný hosťujúci profesor 2013
2014
2014Granty nadáciíJ. Pokrivčák
KHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (PP7RP-0070-08)2009
2012
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Pokrivčák
KHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (DO7RP-0020-09)
2008
2011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners (FP7 GA 227202)
2009
2011FP7J. PokrivčákKHP FEM
Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application (JRC/SVQ/2018/D.4/0009/NC)
2018
2019EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík (APVV-16-0321)
2017
2020
Všeobecné výzvy
J. Pokrivčák
KHP FEM
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky (APVV-18-0512)20192022Všeobecné výzvyKHP FEM
Priame zahraničné investície v SR a vertikálna integrácia: hodnotenie vplyvu zahraničného kapitálu a know-how na organizáciu výroby a predaja potravín. (1/3765/06)
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
Rozvoj nových kariérnych príležitostí vo vinárskom sektore a príbuzných odvetviach
2017
2017
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KHP FEM
2017
2020
InterregJ. PokrivčákKHP FEM
Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu (046SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Lazorčáková
KHP FEM
Strategické riadenie agropotravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku (160TT1001408;145/2014/SPU)20142015
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
R. Serenčéš
KHP FEM
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť (APVV-0894-11)
2012
2015
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ, Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita na Slovensku (AGRI-2018-EVAL-01)
2019
2019
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
2005
2008
FP6
KHP FEM
20112015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
Transfop - Transparency of Food Pricing (FP7 GA 265601)20112013FP7KHP FEM
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektor (APVV-15-0552)2016
2019
Všeobecné výzvy
KHP FEM
Vplyv priemyselných klastrov na výkonnosť podnikov a vývoj hospodárstva SR (1/0659/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. NambugeKHP FEM
Vplyv priemyselných klastrov na výkonnosť podnikov a vývoj hospodárstva SR (1/0764/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku (G/140/05/61050)
2005
2006
Granty nadácií
KHP FEM
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
Vplyv vstupu do EÚ a adaptácia politiky EÚ pre biopalivá novými členskými krajinami EÚ na blahobyte, obchode a poľnohospodárskej politike (APVV-0706-07)20082010
Všeobecné výzvy
KHP FEM
2008
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
Vzájomné väzby finančných a komoditných trhov (1/0422/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHP FEM
ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI (APVV-19-0545)
2020
2023
Všeobecné výzvy
KHP FEM
      ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE EÚ: AKTUÁLNE VÝZVY A PERSPEKTÍVY DO BUDÚCNOSTI
2021
2023
Všeobecné výzvy
A. QinetiKHP FEM
Zásady makroekonómie a hospodárska politika (Projekt č. 045SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Serenčéš
KHP FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý