Department of Informatics (FEM) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 26

State
Name
From
Until
TypeSupervisor
Department
Application of CRM in business management
2021
2022
Grant Agency FEMP. Stuchlý
DI FEM
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)
2013
2015
VEGA K. Hennyeyová
DI FEM
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)
2020
2022
VEGA DI FEM
2014
2016
VEGA
DI FEM
20192021VEGA
DI FEM
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)
2005
2005
ITDI FEM
Implementácia e-vzdelávania do bakalárskeho vzdelávania v odbore "Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania (100/01240)
2002
2004KEGA K. HennyeyováDI FEM
Implementácia e-vzdelávania do dištančného štúdia. (4536)
2004
2004
ITDI FEM
Increasing the attractiveness of higher education by creating a new system for selecting subjects for students (002SPU-4/2021)20212022KEGA
DI FEM
Informačná stratégia podniku v agropotravinárskom sektore. (1/4636/07)
2007
2009
VEGA
DI FEM
Innovation and modernization aspects of information and communication Technologies in teaching of profile subjects in new non-informatics study programmes (010SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA
V. PopelkaDI FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)
2003
2005KEGA D. TóthováCIT FEM
Investigating of the impact of information and communication technologies on various aspects of the economy and economic growth through information society and technological development indicators (1/0557/21)20212023
VEGA
M. HallováDI FEM
Methodical procedure of Enterprise security policy processing (user guide) (012SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA
M. Hallová
DI FEM
Modernization of teaching using modern technologies in higher education20212022Grant Agency FEM
DI FEM
2006
2008
KEGA
DI FEM
Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačové spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku (004SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA
DI FEM
Návrh a spracovanie učebných materiálov s multimediálnou podporou pre vybrané profilové predmety študijných programov neinformatického zamerania Projekt č. 002SPU-4/2014
2014
2016KEGA V. Popelka
DI FEM
Návrh a tvorba inovatívnych učebných materiálov v novoakreditovaných študijných programoch neinformatického zamerania. Projekt č. 014SPU-4/2019 (014SPU-4/2019)2019
2021
KEGA
DI FEM
2010
2011VEGA K. Hennyeyová
DI FEM
Optimization and calculation of appropriations in agricultural sector enterprises through the application of MS Excel and its advanced tools (1/0104/18)
2018
2020
VEGA M. HallováDI FEM
Possibilities of using e-learning in specialized subjects at SPU in Nitra (1/0208/19)2019
2021
VEGA DI FEM
Support of decision making by managers from the aspect of business processes, information systems and accounting (1/0711/20)
2020
2022
VEGA
P. StuchlýDI FEM
The Impact of Information and Communication Technologies (ICT) on the Economic Growth of Businesses
2019
2019
SUA Grant Agency
DI FEM
Utilization of VBA (Visual Basic for Applications) in economic modelling and its application in education proces (028SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA K. Hennyeyová
DI FEM
20102010KEGA
DI FEMKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:completedrejected