Katedra manažmentu (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 34

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. LušňákováKMan FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4 (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričKMan FEM
Internacionalizácia podnikania ako faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Malé farmy veľké trhy20152018Horizont 2020Z. KapsdorferováKMan FEM
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MurgašKMan FEM
Manažment diverzity pracovnej sily v podmienkach podnikateľských subjektov SR20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. LančaričKMan FEM
Model integrovaného riadenia talentu a jeho vplyv na ekonomické výsledky podnikov20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovKMan FEM
Monitorovací a hodnotiaci systém na vidieku spojený s presným učením2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. KapsdorferováKMan FEM
Navrh a hodnotenie poradenskych nastrojov20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. HorskáKMO FEM
Nové trendy v teórii a praxi manažmentu ľudských zdrojov (04-GA SPU-17)20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. LušňákováKMan FEM
PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY TRHU S POTRAVINAMI A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM SLEDOVANIA, HODNOTENIA A GENEROVANIA INOVÁCIÍ PRI PRODUKCII A DISTRIBÚCII POTRAVÍN20162018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVZ. KapsdorferováKMan FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EU20132014Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚ20122013Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Posilnenie organického poľnohospodárstva prostredníctvom budovania siete poradenského systému (21370019)20142015Standard Grants STOP!!!M. KadlečíkováKMan FEM
Postavenie malých a stredných podnikov v procese internacionalizácie podnikania20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Project Based Approach in the Development of Agriculture20112012Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Projektový prístup k rozvoju poľnohospodárstva20122012Erasmus (okrem mobilít)Z. KapsdorferováKMan FEM
Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS20122015FP7Z. KapsdorferováKMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. UbrežiováKMan FEM
Spoločenská zodpovednost podnikov v kontexte krajin V420142017Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte krajín V4 ( 61300004)20142016Strategic GrantsZ. KapsdorferováKMan FEM
Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce (041SPU-4/2018)20182019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. LušňákováKMan FEM
Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí (005SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KozákováKMan FEM
Vplyv diverzity pracovnej sily na výkonnosť podnikov v podmienkach SR20192019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KozákováKMan FEM
Vybrané vplyvy a súčasné trendy vo vývoji pracovnej sily v slovenskom poľnohospodárstve20172017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KozákováKMan FEM
Význam spoločenskej inovácie pri zvyšovaní kvality života v krajinách V-420152016Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
      The development of CSR in non-metropolitan regions in V42018--Standard Grants STOP!!!Z. KapsdorferováKMan FEM
6. medzinárodná manažérska konferencia (ICoM 2016) (11540177)20162016Small Grants STOP!!!J. KozákováKMan FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý