Katedra marketingu a obchodu (FEM) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 54

StavNázev
Od
DoDruhGarant
Pracoviště
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)2005
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
KMO FEM
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. Paluchová
KMO FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-03-0809)20082009
CEEPUS
KMO FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-04-0910)
2009
2010
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-05-1011)
2010
2011CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-06-1112)2011
2012
CEEPUSKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-07-1213)
2012
2013
CEEPUS
KMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-08-1314)2013
2014
CEEPUS
E. Horská
KMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-09-1415)
2014
2015
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
Community on Food Consumer Science (ID SEP-210649561)2021--
Horizont 2020
E. Horská
KMO FEM
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KZ FZKI
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMO FEM
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMO FEM
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na Slovensku (1/0245/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Implementácia nových technológií v obsahovej inovácii predmetu E-obchodovanie v oblasti užívateľskej skúsenosti (UX) a rozhrania (UI) (030SPU-4/2021)20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKMO FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)2011
2012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
KMO FEM
International Marketing: A Visegrad Perspective (IVF 61100001)2012
2014
Visegrad Scholarship Program
E. Horská
KMO FEM
20172020Všeobecné výzvyKMO FEM
Letná škola Bezpečnosti potravín
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKMO FEM
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2007
2009
Grundtvig
E. Horská
KMO FEM
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KMO FEM
Neurogastronómia: aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej zážitkovej gastronómii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie. (1/0878/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Berčík
KMO FEM
Neuromarketing base in V4
2015
2016Standard Grants STOP!!!KMO FEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)
2008
2010SAV (Slovenská akadémia vied)
KMO FEM
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Optimalizácia ekonomiky chovu oviec a kôz vo výrobno-ekonomických podmienkach Slovenskej republiky (1/0679/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
KMO FEM
Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics (21310034)
2013
2014
Standard Grants STOP!!!
E. HorskáKMO FEM
Perspektíva chovu oviec a kôz a produkcie ovčích a kozích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky (1/0636/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Rovný
KMO FEM
Potravinové škandály a ich vplyv na imidž potravinárskych podnikov a behaviorálne tendencie spotrebiteľov (VEGA 1/0022/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Z. KádekováKMO FEM
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre20102013
OP Ľudské zdroje
Ľ. Nagyová
KMO FEM
Socio-ekonomické a kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-15-0536)
2015
2019
Všeobecné výzvy
Ľ. NagyováKMO FEM
Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkov (1/0349/18)
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMO FEM
Udržateľnosť malých rodinných fariem2018
2021
Všeobecné výzvyP. RovnýKMO FEM
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáKMO FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015
Flagship projekt STOP!!!
E. HorskáKMO FEM
20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. RovnýKMO FEM
Výskum faktorov úspešnosti presadenia sa slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v ekonomickej nestabilite
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
KMO FEM
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. HorskáKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách (APVV-17-0564)
2018
2022
Všeobecné výzvyKMO FEM
2018
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Berčík
KMO FEM
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Young Businessmen
2015
2015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. Horská
KMO FEM
Zriadenie laboratória senzorických, spotrebiteľských a neuromarketingových štúdií
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Nagyová
KMO FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti2012
2013
Granty nadáciíĽ. Nagyová
KMO FEMLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý