Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 49

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí20202021GA SPUJ. PaluchováKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPUM. HolotováKMO FEM
Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií (038SPU-4/2016 )20162018KEGAJ. BerčíkKMO FEM
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. BerčíkKMO FEM
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Letná škola Bezpečnosti potravín20112013KEGAJ. GolianKMO FEM
Medzinárodný marketing: Višegrádska perspektíva (IVF 61100001)20122014Visegrad Scholarship ProgramE. HorskáKMO FEM
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)20082010KEGAE. HorskáKMO FEM
Multikultúrne vzdelávanie pre európske občianstvo20072009GrundtvigE. HorskáKMO FEM
Neurodidaktický kontext vysokoškolskej edukácie20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. HorskáKMO FEM
Neuromarketingová platforma vo V420152016Standard Grants STOP!!!J. BerčíkKMO FEM
Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv na spotrebiteľa (4/2004/08)20082010AVĽ. NagyováKMO FEM
Obsahová inovácia výučby predmetov Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, Marketing, Marketingová komunikácia a Výskum trhu doplnením o teoretické a praktické poznatky z oblasti neuromarketingu (010SPU-4/2013)20132014KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0502/17)20172019VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na iracionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0874/16)20152015VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Perspektíva chovu oviec a kôz a produkcie ovčích a kozích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky (1/0636/20)20202022VEGAP. RovnýKMO FEM
Potravinové škandály a ich vplyv na imidž potravinárskych podnikov a behaviorálne tendencie spotrebiteľov (VEGA 1/0022/20)20202022VEGAZ. KádekováKMO FEM
Programový produkt efektívneho podnikania na pôde - agromarket. (3/5225/07)20072009KEGAĽ. KubicováKMO FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre20102013OP Ľudské zdrojeĽ. NagyováKMO FEM
Socio-ekonomické a kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-15-0536)20152019Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Spokojnosť so životom a ďalšie psychologické dispozície ako faktory predikujúce behaviorálne tendencie spojené s plytvaním potravinami (1/0368/19)20192021VEGAJ. RybanskáKMO FEM
Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkov (1/0349/18)20182019VEGAI. KošičiarováKMO FEM
Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík (21310034)20132014Standard Grants STOP!!!E. HorskáKMO FEM
Udržateľnosť malých a rodinných fariem20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýKMO FEM
Udržateľnosť malých rodinných fariem20182021Všeobecné výzvyP. RovnýKMO FEM
Udržateľný rozvoj subjektov v potravinovom reťazci v podmienkach Slovenskej republiky (1/0951/12)20112013VEGAE. HorskáKMO FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015Flagship projekt STOP!!!E. HorskáKMO FEM
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov (413-021SPU-4/2010)20102010KEGAP. RovnýKMO FEM
Výskum faktorov úspešnosti presadenia sa slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v ekonomickej nestabilite20112012VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravín (1/0874/14)20142016VEGAE. HorskáKMO FEM
Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiách20162016KEGAE. HorskáKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách (APVV-17-0564)20182022Všeobecné výzvyJ. BerčíkKMO FEM
Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva (1/0570/18)20182020VEGAJ. BerčíkKMO FEM
Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov20122014VEGAĽ. NagyováKMO FEM
Young Businessmen20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáKMO FEM
Zriadenie laboratória senzorických, spotrebiteľských a neuromarketingových štúdií20152015KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti20122013Granty nadáciíĽ. NagyováKMO FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý