Katedra marketingu a obchodu (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 54

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2005
2007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí
2020
2021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. PaluchováKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809)
2008
2009
CEEPUS
KMO FEM
20092010CEEPUSE. Horská
KMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. Horská
KMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112)20112012
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-07-1213)
2012
2013
CEEPUS
KMO FEM
2013
2014
CEEPUS
KMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415)2014
2015
CEEPUSE. HorskáKMO FEM
2020
2023APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKZ FZKI
2019
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Holotová
KMO FEM
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
Implementácia novej potravinovej stratégie EÚ v potravinovej vertikále na Slovensku (1/0245/21)20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Horská
KMO FEM
Implementácia nových technológií v obsahovej inovácii predmetu E-obchodovanie v oblasti užívateľskej skúsenosti (UX) a rozhrania (UI) (030SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Berčík
KMO FEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
J. BerčíkKMO FEM
20112012
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Komunita spotrebiteľskej vedy o potravinách (ID SEP-210649561)
2021
--
Horizont 2020 E. HorskáKMO FEM
20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
2017
2020Všeobecné výzvyĽ. Nagyová
KMO FEM
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKMO FEM
20122014Visegrad Scholarship ProgramE. Horská
KMO FEM
2008
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2007
2009
GrundtvigKMO FEM
20172017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. Horská
KMO FEM
Neurogastronómia: aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej zážitkovej gastronómii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie. (1/0878/21)
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BerčíkKMO FEM
Neuromarketingová platforma vo V4
2015
2016
Standard Grants STOP!!!
J. Berčík
KMO FEM
2008
2010
SAV (Slovenská akadémia vied)
Ľ. Nagyová
KMO FEM
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Optimalizácia ekonomiky chovu oviec a kôz vo výrobno-ekonomických podmienkach Slovenskej republiky (1/0679/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. RovnýKMO FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0502/17)20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na iracionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA 1/0874/16)
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMO FEM
Perspektíva chovu oviec a kôz a produkcie ovčích a kozích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky (1/0636/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Potravinové škandály a ich vplyv na imidž potravinárskych podnikov a behaviorálne tendencie spotrebiteľov (VEGA 1/0022/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Privátne značky ako alternatíva nákupu (8/2019)
2020
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMO FEM
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre2010
2013
OP Ľudské zdrojeKMO FEM
Socio-ekonomické a kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-15-0536)
2015
2019
Všeobecné výzvy
Ľ. NagyováKMO FEM
Spotrebiteľské správanie a preferencie na trhu bezlepkových výrobkov (1/0349/18)2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Spôsoby internacionalizácie podnikania vo vyšehradských štátoch - hľadanie regionálnych špecifík (21310034)
2013
2014
Standard Grants STOP!!!
KMO FEM
2015
2015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. RovnýKMO FEM
2018
2021
Všeobecné výzvyKMO FEM
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Horská
KMO FEM
Unique V4 Experience in the Sphere of Higher Education and Youth Initiatives20152015Flagship projekt STOP!!!E. Horská
KMO FEM
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Nagyová
KMO FEM
Výrobné a marketingové prístupy k vertikále zemiakov (413-021SPU-4/2010)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Výskum faktorov úspešnosti presadenia sa slovenských agrárnych komodít na trhu EÚ v ekonomickej nestabilite
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Využitie nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v spotrebiteľských štúdiách20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2018
2022
Všeobecné výzvyJ. BerčíkKMO FEM
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BerčíkKMO FEM
Využitie vplyvov etnocentrizmu pri podpore nákupu a spotreby domácej produkcie v podmienkach globalizácie a meniacich sa trhov
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Young Businessmen20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKMO FEM
20152015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti
2012
2013
Granty nadácií
Ľ. NagyováKMO FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý