Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 2710

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
" Cost-effective, resource efficient, safe and eco-friendly insects for Europe ". (OC-2018-2-23460 )
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
20012004
FP5
KŠOV FEM
2000
2001
FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
" European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) "-- COST Action CA15136 (COST Action CA15136)
20152020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. Valšíková-FreyKZ FZKI
" International Bioenterprise Education and Research ". (OC-2018-2-23186)2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
... that David beat Goliath...20132013
Flagship projekt STOP!!!
SPU
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)KBaB FBP
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)KMi FBP
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
Academic and Business Alliance for Strengthening Economic Extroversion (621756-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-KA)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieCVVP FEM
20202021Multilaterárna spolupráca
KVZ FAPZ
Action Austria - Slovakia: Fine sediment connectivity in agricultural catchments: a combined approach2017
2017
Akcia Rakúsko - Slovensko
KBaH FZKI
Actual trends in regional and local economy
2017
2018Standard Grants STOP!!!KVS FEŠRR
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)
2005
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Paganová
KBZ FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine. (1/0426/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FZKI
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Paganová
KBZ FZKI
Adopting of Problem-based learning methodologies into Environment management and Agriculture technologies' specialists' training
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. Bandlerová
FEŠRR
Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional training
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
SPU
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture
2020
2020
Horizont 2020
Z. PalkováKEAaI TF
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population.
2021
--
Erasmus+ KA2 Európske univerzityKTKRP FBP
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (PP-7RP-0078-08)20082011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Pokrivčák
KHP FEM
2008
2011
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (FP7 GA 212036)
2008
2011
FP7
J. PokrivčákKHP FEM
AGMEMOD 2020 - Agricultural Member State modelling for the EU and Eastern European countries (FP6 GA 21543)
2006
2008
FP6J. Pokrivčák
KHP FEM
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness
2015
2016Standard Grants STOP!!!
KPr FEŠRR
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)19992000Medzinárodné projekty (ostatné)D. UrminskáKBaB FBP
Agricultural commodity outlook for JRC-IPTS study; (2005-2006)
2005
2006
EC Tender (Tender Európskej komisie)
Ľ. Bartová
KŠOV FEM
Agricultural Extension in EU countries2012
2013
Erasmus (okrem mobilít)
KMan FEM
Agricultural Extension in EU countries2013
2014
Erasmus (okrem mobilít)
Z. Kapsdorferová
KMan FEM
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
20062008FP6KŠOV FEM
Agricultural policy of EU
2014
2017
Jean Monnet
P. Schwarcz
KEP FEŠRR
Agricultural Research and Innovation European Network (SEP-210176511)
2015
2018
Horizont 2020SPU
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)
2019
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
2005
2008
FP6
KŠOV FEM
Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)
2008
2008
CEEPUSJ. Rédl
KKS TF
Agriculture and Water Management in Central Asia -- Sharing Experiences from Central Eastern Europe2015
2015
Standard Grants STOP!!!
SPU
Agriculture Based Knowledge Sharing and Technology Transfer for Visegrad Universities (21610442)
2016
2016
Standard Grants STOP!!!
P. BielikSPU
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)
2009
2012
Jean Monnet
L. Palšová
KPr FEŠRR
AgrInnFoodHub: Food-Hub as a tool to promote collaborative and innovative solutions for resource management, services and logistics, for the strengthening and diversification of local agri-food systems and the community that supports them (Proposal ID 863054)
2019
2022
Horizont 2020
KZaKA FZKI
Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas (2013-1-PL1-LEO05-37532 )2013
2015
Leonardo da Vinci
Z. PalkováSPU
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. PaulenKOVV FZKI
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)20172017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chrenek
KBaB FBP
AGRO-CULTURE: AGRARIAN HERITAGE AS EUROPEAN CULTURE. DIGNIFYING RURAL COMMUNITIES AND THEIR HISTORY THROUGH SOCIAL INNOVATION AND PARTICIPATION (770621-1)
2018
2022Horizont 2020A. TóthKZaKA FZKI
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaH FZKI
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Agro-technology Innovative Consulting Network for Farmers in Universities of Uzbekistan and Azerbaijan
2020
2023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. Schwarcz
CIP FEŠRR
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. GálováKJ FEM
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)
2018
2018
Zmluva o dielo
KRR FEŠRR
Aktion Austria - Slovakia: Research grant for PostDocs
20142014Bilaterálna spolupráca
KKPaPÚ FZKI
Aktion Osterreich - Slovakei
2016
2016
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. Fuska
KKI FZKI
Aktion Österreich-Slowakei - Forschungstipendien für Diplomanden (ZI.: ICM-2011-03705)
2012
2012Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (330TT1001313)2010
2013
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
SPU
Aktívna účasť doktoranda Ing. Kubištu na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu LE NOTRE v Kasseli, Nemecko (158/04210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
J. SupukaFZKI
Aktualizácia a modernizácia vyučovacích a študijných metód a didaktických pomôcok v študijnom odbore Biotechnika parkových a krajinných úprav s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT). (3/4295/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. HillováFZKI
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.20152015
Granty nadácií
L. MaršálkováKHaBP FBP
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)
2011
2011Štátne objednávky výskumu a vývojaM. Fáziková
KRR FEŠRR
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Maršálková
KHaBP FBP
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)
2016
2017Všeobecné výzvy
KEAaI TF
Alliance for developing and implementing a European blueprint to sectoral training skills in bio-economy, new technologies & innovations in agriculture
2019
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Š. Mihina
KZSBT TF
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny
2016
2020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKŠCH FAPZ
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KÚ FEM
2017
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Š. MihinaKZSBT TF
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain
2021
--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Analysis of reasons for postponed hydraulic saturation of topsoil layers of loam Haplic Luvisol under reduced versus conventional tillage system2018
2018
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KBaH FZKI
20162017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. Tárník
KBaH FZKI
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)
2000
2002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15)
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ČimoKBaH FZKI
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KCH FBP
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)2015
2015
Zmluva o dielo
M. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme (16/GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. ZuzulováKEM FEŠRR
Analýza dopadu účinkov poľnohospodárskych xenobiotík a adaptogénov na reprodukčné procesy v podmienkach in vitro
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CBF FBP
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)
2019
2019
Zmluva o dielo
E. HorskáFEM
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Ladvenicová
KE FEM
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Horák
KBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu (0512-12)20132017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
D. Igaz
KBaH FZKI
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. OlejárKEAaI TF
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kúbek
FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)2010
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. VašíčekKBaB FBP
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov potravinárskych materiálov meraním fyzikálnych parametrov (746/03180)20082009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. BožikováTF
2019
2020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
M. Valach
KVS FEŠRR
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543) (APVV-15-0543)
2016
2020
Všeobecné výzvyN. Lukáč
KFŽ FBP
2015
2016
Bilaterálna spolupráca
KEAaI TF
2003
2003
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVD FAPZ
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy
2019
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Tárníková
KKPaPÚ FZKI
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dieloJ. Ďuďák
KSaVB TF
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)
2015
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
2013
2013
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRCPPP FEM
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)20182022Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Analýza spotrebiteľského správania na trhu so včelím medom s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. Šedík
CIT FEM
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VozárováKF TF
2001
2001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. Massanyi
KFŽ FBP
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kučera
KKS TF
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)
20182020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽarnovskýKKaST TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Analyzační metody pro zlepšení kvality mléka, zdravotního stavu a welfare malých přežvýkavců (QK21010263)
20212025
Iné
SPU
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)
2011
2014
FP7
Š. MihinaKZSBT TF
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc
2018
2022Všeobecné výzvy
KMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Capcarová
KFŽ FBP
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
2018
2018
Bilaterálna spolupráca
P. Massanyi
KFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín
2015
2019
Všeobecné výzvy
N. LukáčFBP
2016
2017
Bilaterálna spoluprácaKSaVB TF
Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov (11/2019)
2020
--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. BalážiKKaST TF
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)2017
2021
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2009
2013
OP Výskum a inovácie
V. RatajKSaVB TF
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. PaluchováKMO FEM
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)
2018
2019
Bilaterálna spolupráca
E. Aydin
KBaH FZKI
2016
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Aydin
KBaH FZKI
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. HoškováKE FEM
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533)
2004
2004
Rozvojový projekt IT
TF
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
2020
--
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2018
2022
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)20152017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Golian
KHaBP FBP
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. PintérKOVV FZKI
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)
2016
2016
Bilaterálna spolupráca
KF TF
20072007IT
KE FEM
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Lukáč
KFŽ FBP
Aplikácia zásad manažmentu rizík pre zaistenie potravinovej sebestačnosti Slovenska (1/0656/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
2004
2004
IT
KM FEM
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)20142016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike2017
2017
OP Výskum a inovácie
KKPaPÚ FZKI
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2017
2019
Granty nadáciíJ. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-03-0809)
2008
2009
CEEPUS
KMO FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. Horská
KMO FEM
Applied Economics and Management (CII-SK-0044-05-1011)
2010
2011CEEPUSKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-06-1112)
2011
2012
CEEPUS
KMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-07-1213)
2012
2013
CEEPUSE. Horská
KMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-08-1314)
2013
2014CEEPUS
KMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-09-1415)
2014
2015
CEEPUS
E. HorskáKMO FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-10-1516)
2015
2016CEEPUSE. Horská
CVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-11-1617)
20162017CEEPUS
CVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-12-1718)
2017
2018CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-13-1819)
2018
2019
CEEPUS
J. Gálová
CVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-14-1920)
2019
2020
CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Applied Economics and Management (CIII-SK-0044-15-2021)
2020
2021
CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Applying Practical Tools to tertiary EDucation in BY, UA and UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2019
2022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCVVP FEM
20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
2018
2019
Interreg
KMan FEM
20172021Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)
20202024Všeobecné výzvyKMi FBP
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. Horská
DFEM FEM
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )
2013
2015
Multilaterárna spolupráca
Ľ. CagáňKOR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )
20112015
FP7
KOR FAPZ
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)B. Šiška
KE FEŠRR
Assessment of physical quality of agricultural loamy sand Orthic Luvisol using hydrophysical soil parameters and agro-hydrological SWAP model20142014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. Horák
KBaH FZKI
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZaKA FZKI
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)2010
2013
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
20062006IT
KE FEM
Bacterial profiles of animal ejaculates and their impact on the structural integrity and functional activity of spermatozoa (CRP ICGEB)
2021
2023Granty nadáciíKFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2005
2010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)
2007
2009
APVV
FAPZ
Baltic University Programme19952017Granty nadácií
CIP FEŠRR
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 )2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Šlosár
KZ FZKI
20172017Horizont 2020
KŠCH FAPZ
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)2010
2012
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
2017
2017
Standard Grants STOP!!!
I. Ubrežiová
CVVP FEM
Best4Soil (817696)
20192021
Horizont 2020
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
2007
2009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tóth
FAPZ
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
R. Benda Prokeinová
CVVP FEM
Bildung eines FuE-Netzwerkes mit deutschen, ungarischen, slowakischen und rumänischen Partnern
2015
2015
Štátne programy výskumu a vývojaKKI FZKI
Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve. (1/0305/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)2016
2017
Bilaterálna spoluprácaM. Habánová
KVĽ FAPZ
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
T. TóthKCH FBP
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)
20192019
Horizont 2020
KRBE FEŠRR
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Šlosár
KZ FZKI
Biodiverzita - Zážitkové vzdelávanie20192019
Granty nadácií
R. Kirchner
SPU
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)
1999
2003VTP (Vedecko-technické projekty)KTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska
1996
2000
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
Biodiverzita po nehode v Černobyle2016
2016
Small Grants STOP!!!E. MňahončákováSPU
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
Biodiverzita, synantropizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na krajinotvorbu v NP Západných Karpát (1/0851/10)20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gašparík
KŠCH FAPZ
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)
2018
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gaduš
KRBE FEŠRR
20172018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Biochar as option for sustainable resource management (Cost TD1107 )
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaH FZKI
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecKB FAPZ
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)2005
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010
FP7
P. TóthKOR FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
2005
2007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVFAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2002
2004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ČernýKRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. CagáňKOR FAPZ
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)
2017
2021
Všeobecné výzvy
J. Medo
KMi FBP
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEŠRR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)
20102012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
2014
2015Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováKCH FBP
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. TátošováKKPaPÚ FZKI
2012
2013
Všeobecné výzvy
A. Vollmannová
KCH FBP
20152019Všeobecné výzvy
KCH FBP
20152019Všeobecné výzvyA. Vollmannová
KCH FBP
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. VerešFAPZ
Biology, Biotechnology and Food Sciences
2019--CEEPUS
KOVV FZKI
2018
2022
Horizont 2020
KHP FEM
Biopalivá a ich vplyv na európske a globálne poľnohospodárske a nepoľnohospodárske trhy (1/0714/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. PokrivčákKHP FEM
2018
2022Horizont 2020
KHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (PP-H2020-18-0004)2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Pokrivčák
KHP FEM
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthSPU
20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthKCH FBP
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)
2020
--CEEPUSA. KolesárováDFBP FBP
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBZ FZKI
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Biouhlie ako nástroj trvalo udržateľného poľnohospodárstva (APVV-19-0133)
2020
2024
Všeobecné výzvy
KBaH FZKI
2021
2024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaH FZKI
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Slanina
KFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. SlaninaKFŽ FBP
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KEAaI TF
Boosting NEETs’ Employability by Beekeeping
2020
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
DFEM FEM
Bošany - ateliér verejnej zelene20172018Zmluva o dieloM. Verešová
KZaKA FZKI
Botanická kuchyňa
2019
2019
Rozvojové projektyE. Mňahončáková
SPU
Botanické leto
2018
2018
Rozvojové projektyE. MňahončákováSPU
B-Plan Second Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)2012
2014
Leonardo da Vinci
CVVP FEM
20142014
FP7
K. Olšovská
KFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)
2013
2013
FP7
K. OlšovskáKFR FAPZ
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)2015
2018
CEEPUS
KGPB FAPZ
Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.20162017
Bilaterálna spolupráca
L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
2004
2004
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAPZ
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )
2014
2017
Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
Bulgarian, Russian and Armenian MBA programs in Agribusiness
2019
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKZVMP R R
Bulgarian, Russian and Kazakh MBA programs in Agribusiness2019
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
P. BielikKZVMP R R
Business Economics a Economics of Enterprises (Praktiká) (022SPU-4/2020)
2020
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Urbánová
KE FEM
CAD pre Krajinné Inžinierstvo (007/SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Fuska
KKI FZKI
Capacity Building in Agricultural Innovation Services in CEE Countries (2016-1-HU01-KA202-022944)2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
CASEE Summer School 2020 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region
2020
2020Akcia Rakúsko - SlovenskoA. Kolesárová
DFBP FBP
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)
2010
2017
Erasmus Mundus
L. Schwarczová
CIP FEŠRR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
2011
2017
CEEPUS
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)20162016CEEPUS
KKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)
2016
2016CEEPUSL. Tátošová
KKPaPÚ FZKI
20142014CEEPUS
KKPaPÚ FZKI
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century2010
2010
CEEPUS
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
20192020CEEPUSM. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013
CEEPUS
KUPH FAPZ
Ceepus Freemover Scholarship20122012CEEPUSKKI FZKI
CEEPUS III Scholarship
20152015CEEPUSKBZ FZKI
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Hupková
KE FEM
Central and Eastern European Value Network for the Promotion of Rural Business in the BioEconomy
2018
2018
Horizont 2020
SPU
Central Asian Network for Internationalisation of Higher Education20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Central Asian Network for Internationalization Higher Education2014
2014
Erasmus MundusSPU
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20152015Jean MonnetA. Bandlerová
Central European Initiative on Agricultural Land Protection
2016
2016
Jean Monnet
KPr FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT)
2017
2018Jean MonnetFEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )
20182019
Jean Monnet
L. PalšováKPr FEŠRR
Central European NeTwork for Risk Research
2017
2017
Horizont 2020
KE FEM
Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (PPI/APM/2019/1/00047/U/00001)2019
2021
Polish National Agency for Academic Exchange
CVVP FEM
Central European Rural Wastewater (CERuWa) (CE1604)
2019
2021
Interreg Central EuropeKKI FZKI
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)
20152017
Granty nadácií
J. Gaduš
KRBE FEŠRR
Centre of Excellence for European Agricultural Policy (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)
2018
2021
Jean Monnet
P. SchwarczFEŠRR
Centre of Excellence for European Agri-Food Chain (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022
Jean Monnet
P. Schwarcz
CIP FEŠRR
Centre of Excellence for European Food Environment and Health (621113-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-CoE)
2020
--Jean MonnetFBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)
2010
2014
OP Výskum a inovácie
KBaB FBP
Cities for Participatory Strategic Planning as food hubs living labs (H2020-FNR-2020: SEP-210641998 )
2020
2023
Horizont 2020
KZaKA FZKI
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )
20122014
Leonardo da Vinci
Climate change adaptation for rural development: blended learning and dissemination in V4 and EaP
20172018
Visegrad University Studies Grants STOP!!!
Ľ. JuríkKKI FZKI
Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience (620856-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-NETWORK)2020
--
Jean Monnet
KPTC R R
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
2013
2015
OP Kvalita životného prostredia
SPU
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Hennyeyová
KI FEM
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance
20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
2021
--
Horizont 2020 E. Horská
KMO FEM
Comparative Double Degree in EU and South-Korean Rural Development and Agricultural Economics (501/2015/SPU)2015
2018
Bilaterálna spolupráca
FEŠRR
Competitive Business Models for Rural Areas2018
2018
Horizont 2020P. RovnýFEM
Complex model of energetic utilization of biomass in North-Hungarian Region, Nitra-, Banska Bystrica-, Košice counties with cross border cooperation (ITMS č. 14420100021)20062008Interreg
KSaVB TF
2009
2010
Interreg
KSaVB TF
20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)E. Aydin
KBaH FZKI
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)
2012
2014
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. Paluchová
CVVP FEM
2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Medo
KMi FBP
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
Cooperation between universities and business sector in implementation of international trade20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníN. Turčeková
CVVP FEM
"Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries"
2014
2017
Strategic Grants
KMan FEM
COST Action CA18137-European Middle Class Mass Housing
2019
--
COST (European Cooperation in Science and Technology)
SPU
COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned - TUD COST Action TU1201
2013
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DFZKI FZKI
Cost Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS)2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
B. ČakovskáDFZKI FZKI
      Short term scientific mission (STSM)- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.
2016
2016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. Čakovská
DFZKI FZKI
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
Cradle-to-Cradle in Higher Education
2014
2014
Erasmus Mundus
Ľ. JuríkKKI FZKI
"Craft Beer Rveolution": Faktory, dopady a perspektívy rozvoja remeselných pivovarov na Slovensku (1/0525/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SavovKMan FEM
Creating a business in the digital age -- developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship (511822-LLP-1-2010-1-RO-KA3-KA3MP)20112012Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management
2018
2018
Visegrad Grants
KSaVB TF
Creating Extensible Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Creating Slovakian-Hungarian cross-border cooperation for ecoenergy tourism development and raising awareness for renewable energy consumption
2017
2017
Interreg
P. Otepka
KTUR FEŠRR
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area (Interreg Central Europe- Call 1)20162018Interreg Central EuropeA. KolesárováKFŽ FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.2016
2018
OP Ľudské zdrojeA. KolesárováFBP
Creation of Agro Business Centers in Jordan (586222-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. PaluchováCVVP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan20192021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Creation of Agro Business Centers in Jordan-Tunisia (610111-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)
20202023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. PaluchováCVVP FEM
Cross-border education
2014
2014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. Horská
SPU
CultTour - Garden Heritage Conservation and Tourism (Garden Heritage Conservation and Tourism)
2013
2014
Interreg
A. Tóth
KZaKA FZKI
Cultural, business, social and scientific perspective in managing diversity in V4 countries
2017
2018Small Grants STOP!!!I. Ubrežiová
CVVP FEM
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
J. GolianKHaBP FBP
Cultural heritage of small homelands (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)
2018
2020
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KHaBP FBP
Curriculum Modernization - Tajikistan (P132652)
2016
2016Granty nadáciíKZVMP R R
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód
2019
--
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody2017
2017
Bilaterálna spolupráca
KKI FZKI
Dairy Care Action (FA1308)2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGPB FAPZ
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Danube Innovation and Technology Transfer Centre Project
2012
2014
Interreg Danube Transnational Programme P. BielikKZVMP R R
Danubius Transfer Centre2012
2014
Rozvojové projekty
SPU
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽarnovskýKKaST TF
2006
2006
Rozvojový projekt IT
Z. PalkováTF
Dendrologický prieskum a štúdia obnovy evanjelického cintorína na Probstnerovej ceste v Levoči (Ni/1-614/2019/SPU)
2019
2019
Zmluva o dieloD. HalajováKZaKA FZKI
Der Immobilienmarkt der Europäischen Union2019
2020
Medzinárodné projekty (ostatné)
KPr FEŠRR
2015
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMan FEM
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Habánová
KVĽ FAPZ
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kolesárová
KFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. VollmannováKCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. BrindzaKGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Šťastný
FAPZ
Determinácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby povrchových vrstiev so zameraním na elimináciu degradačných procesov a environmentálne aspekty. (VEGA 1/0077/16)
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)TF
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
20102014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Brindza
IOBBB FAPZ
Determinácia pleiotropného účinku endokrinných disruptorov a biologicky aktívnych látokv celulárnom modelovom systéme in vitro
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
SPU
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Habánová
KVĽ FAPZ
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)
2013
2017
Všeobecné výzvyA. Kolesárová
KFŽ FBP
Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní (1/0392/20)2020
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Richter
KE FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)
2012
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KÚ FEM
Developing a holistic approach to enhance drinking water quality while supporting farming systems without harming public health (728020-1)2016
2020
Horizont 2020D. HúskaFEŠRR
20182021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KTKRP FBP
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects2019
2023
Horizont 2020
FBP
Development Education for University Communities and European Youth towards Internacional Development Cooperation (EUROP-EYD 2015)
2014
2017EuropeAidA. BandlerováFEŠRR
2017
2020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014
Visegrad Grants
J. Pokrivčák
KHP FEM
Development of environmental management course for the Aral Sea region
2021
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Z. Palková
KEAaI TF
Development of new career opportunities in the wine and wine related industries
2017
2017
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KHP FEM
2017
2020
Interreg Central Europe
M. Kliment
KKPaPÚ FZKI
2013
2017
Tempus
DFEM FEM
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST
2015
2016
Granty nadácií
E. Marišová
KPr FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs
2016
2019
Horizont 2020
KVS FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs (21710151)20172018
Standard Grants STOP!!!
KVS FEŠRR
2021--Horizont 2020 D. Moravčíková
SPU
2017
2019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. OrszághováKM FEM
Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice. (713/02320)2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Hudec
KOR FAPZ
1996
1998VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Valent
KFŽ FBP
20112014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
K. OlšovskáKFR FAPZ
2016
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. Ailer
KOVV FZKI
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. IkrényiFAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. HauptvogelKFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
2019
2023
OP Výskum a inovácieM. HabánováKVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoKGŠR FAPZ
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti na niektoré floristicko-produkčné charakteristiky trávneho ekosystému. (1/0202/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JančovičFAPZ
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)
2019
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)
2007
2009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KE FEM
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kovár
KTEKP FAPZ
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Bullová
KE FEM
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. RajčániováKHP FEM
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Pokrivčák
KHP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)
20162017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Z. KapustováKE FEM
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)
2006
2007
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KHP FEM
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Haščík
KTKŽP FBP
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. LožekFAPZ
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)
2012
2014
OP Výskum a inovácie
LN FBP
Dôležitosť environmentálnych kritérií pri zadávaní projektov pozemkových úprav (1/0452/20)2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKPaPÚ FZKI
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. TóthKZaKA FZKI
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. TomášKCH FBP
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
A. BandlerováFEŠRR
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RajčániováKHP FEM
Eastern European Countryside Revisited - Vishrad Group 25 years after the transition
20152016Standard Grants STOP!!!A. Bandlerová
DFEŠRR FEŠRR
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)2005
2007
Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
Ecologica Mednet2016
2016
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. MarišováSPU
Ecological Farming - sustainable development under the Erasmus+ programme
2014
2014
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. HorskáSPU
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
SPU
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2018
2021
Jean Monnet
KPr FEŠRR
20162016
Small Grants STOP!!!
M. Mariš
FEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)
20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)
KPr FEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)
2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)KPr FEŠRR
Economic Education for Rural Development
2009
2012
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
SPU
Economics, Social Policy and Citienship in the Europe of Regions (920305571)
2008
2010
Visegrad+ Grants
P. BielikKZVMP R R
Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union-Evidence of V4 Countries nad Perspectives for Ukraine (20920019)
2008
2010
Visegrad+ Grants
KZVMP R R
Education for self-employment
2016
2016
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
I. UbrežiováCVVP FEM
Education on Bioeconomy. A European Perspective
2019
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Š. MihinaKZSBT TF
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKPaPÚ FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov20162016
Granty nadácií
T. KaletováKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
20152019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. MacákKSaVB TF
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPr FEŠRR
20002002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. JechTF
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Balážová
KVS FEŠRR
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bíro
KVZ FAPZ
Effect of two different type of compost and mineral fertlizer on selected soil properties.
2014
2014Small Grants STOP!!!S. JavorekováKMi FBP
Eigennamen und ihre Wiedergabe in der literarischen Übersetzung
2018
2018Akcia Rakúsko - Slovensko
KJ FEM
EIT Climate-KIC
2020
2020
Horizont 2020
FZKI
EIT Climate-KIC Hub
2020
2020
Horizont 2020
E. AydinFZKI
EIT Food Hub
2019
2020
Horizont 2020
FBP
EIT Food RIS Consumer Engagement Labs20202021
Horizont 2020
A. Kolesárová
FBP
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BrestičFAPZ
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín
19992001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Eliáš
KE FEŠRR
Ekológia a rozširenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku
2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBZ FZKI
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
L. Bakay
KBZ FZKI
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)
2003
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)
2019
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. OpáthKZSBT TF
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)20202023
Všeobecné výzvy
KZ FZKI
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Bajusová
KE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)
2013
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEM
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Lazorčáková
KHP FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Beňuš
KE FEM
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KPr FEŠRR
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)
2019
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMO FEM
Ekonomické aspekty diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. LančaričSPU
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RichterKE FEM
20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KI FEM
Ekonomické aspekty vývoja produkcie ovocných destilátov vplyvom klimatických zmien a socio-ekonomické dopady legalizácie súkromnej výroby destilátov na Slovensku (1/0470/21)20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Holotová
CVVP FEM
Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka
2009
2012
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
SPU
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu
2012
2015
Všeobecné výzvy
J. GalambošováKSaVB TF
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HanováKŠOV FEM
Ekonomický YouTube kanál ako inovatívna forma vzdelávania (041SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Bencová
KF FEM
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
P. SchwarczKEP FEŠRR
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry ( 001SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Feriancová
KZaKA FZKI
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEŠRR
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBZ FZKI
2006
2007
Bilaterálna spolupráca
Z. HlaváčováTF
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF FEM
2005
2030
Rozvojový projekt IT
D. Tóthová
FEM
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov
2015
2015
Rozvojový projekt IT
D. Tóthová
CIT FEM
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Tkáč
KDaM TF
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKBaH FZKI
eLiSE -- e-Learning in Smart Environments (eLiSE 2017)
2018
2020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KZaKA FZKI
Emerging food risks identification platform
2016
2016
Granty nadáciíFBP
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
Empowering Regional Development and Innovations (562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA)
2015
2018
Granty nadácií
FEŠRR
2018
2021
Horizont 2020D. Moravčíková
KPTC R R
      Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV) (PP-H2020-18-0025)2018
2019
Horizont 2020SPU
20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Barta
KMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. JamborKFŽ FBP
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. PogranKS TF
2015
2017Strategic GrantsE. Marišová
KPr FEŠRR
2016
2017
CEEPUS
KEAaI TF
2012
2014
Leonardo da Vinci
Z. Palková
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CVVP FEM
Enhancing Biodiversity, Controlling Climate Change and Increasing Green Infrastructure (COST Training School Grant (Athens, UAE, 2015))
2015
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
2015
2018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
FEŠRR
Enhancing ENTERprising culture in Agrarian higher education institutions2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCVVP FEM
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. SchwarczFEŠRR
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
Entering the Bio Based EconomY (2013-1-NL1-LEO05-12308)
2013
2015
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
Entrepeneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach (2012-1-ES1-LEO05-50335)
2012
2014
Leonardo da Vinci
I. ZentkováCVVP FEM
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)
2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
2017
2020
Jean MonnetO. Beňuš
FEŠRR
Entrepreneurship Practices in the Field of Renewable Energy
2017
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. OtepkaKTUR FEŠRR
Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie. (215/04120)
2004
2006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Jurík
FZKI
Environmental Assessment System- Integrated Management of Environmental Sustainability (Interreg Central Europe)20162018Interreg Central EuropeA. Kolesárová
KFŽ FBP
Environmental benefits of amending of Orthic Luvisol with biochar2015
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. Horák
KBaH FZKI
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat
2020
2023
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
2010
2011
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KolesárováKFŽ FBP
2015
2017
Všeobecné výzvyKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Ivanič Porhajašová
KEaB FAPZ
Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodia
2019
2019
CEEPUS
E. Aydin
KBaH FZKI
Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny (VEGA 1/4408/07)20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZ FZKI
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)
2017
2019
GA FEŠRRKEM FEŠRR
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca
KB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)
2009
2010
APVV
FAPZ
Environmentálne technológie a technika (044SPU-4/2014)2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Environmentálny skríning premenlivosti sekundárnych metabolitov rastlinných prírodných zdrojov v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska (1/0749/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Habán
KUPH FAPZ
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)20102011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. UrminskáFBP
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)
2017
2021
Horizont 2020KFR FAPZ
2003
2013Rozvojový projekt ITKE FEM
ERASMUS Výučba učiteľa
2013
2013
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
J. Fuska
KKI FZKI
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania) (No 13204-0369/Nitra02)
2012
2012
Erasmus Mundus
KJ FEM
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)
2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. Halva
KKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)
2017
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. Halva
KKPaPÚ FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl2017
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
B. NovotnáKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa2012
2012
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
20112011
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks2010
2013
Erasmus (okrem mobilít)
KUPH FAPZ
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2012/13 (12201-0886/NITRA02)
2012
2013
Erasmus (okrem mobilít)E. HorskáSPU
2013
2014
Erasmus (okrem mobilít)
SPU
2014
2015
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
A. Bandlerová
KZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17 (2016-1-SK01-KA103-022138)
2016
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
A. Bandlerová
KZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18 (2017-1-SK01-KA103-035017)
2017
2018
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19 (2018-1-SK01-KA103-045845)
2018
2019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
A. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20 (2019-1-SK01-KA103-060110)
2019
2021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. Bielik
KZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21 (2020-1-SK01-KA103-077758)
2020
2021
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16 (2015-1-SK01-KA103-008693)
2015
2016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2015-1-SK01-KA107-008717)
2015
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
A. Bandlerová
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2016-1-SK01-KA107-022346)20162018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) ( 2017-1-SK01-KA107-035164)
2017
2019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2018-1-SK01-KA107-046092)
20182021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2019-1-SK01-KA107-060126)
2019
2022
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
P. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2020-1-SK01-KA107-077779)
2020
2022
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KZVMP R R
Erasmus+ Tréning učiteľa2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKPaPÚ FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa
2015
2015
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. Fuska
KKI FZKI
2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa
2014
2014Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)
20102013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKUPH FAPZ
20192019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
E. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa
2017
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
E. AydinKBaH FZKI
20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita2019
2019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KBaH FZKI
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKPr FEŠRR
Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentu2016
2019
Všeobecné výzvy
KKPaPÚ FZKI
Establishment of HACCP Training Modules on Food and Feed Safety in the Light of European Standards. (BestFood)2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KE FEM
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018
Bilaterálna spolupráca
I. Takáč
KEP FEŠRR
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Debrecéni
KŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Debrecéni
FAPZ
20152015
Jean Monnet
KHP FEM
EU Approaches to Public Management
2016
2019Jean MonnetM. Bumbalová
KVS FEŠRR
      EU Approaches to Public Management
20172019
Jean Monnet
KVS FEŠRR
EU Approaches towards Public Management
20152015Jean Monnet
KVS FEŠRR
EU Intellectual Property (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)
20182021
Jean Monnet
J. LazíkováKPr FEŠRR
2013
2016
Jean Monnet
FEŠRR
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)
2009
2010
Small Grants STOP!!!
E. MarišováKPr FEŠRR
EÚ RYBA
2016
2016
Granty nadácií
M. Cifranič
KVS FEŠRR
2013
2013
Erasmus Mundus
SPU
2018
2018
Horizont 2020
J. PokrivčákKHP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (PP-H2020-18-0016)2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Euro Russian Academic Network (2011-2573/001-001-EMA2)20112015
Erasmus Mundus
E. HorskáSPU
Euro Russian Academic Network PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)
20122016
Erasmus Mundus
P. BielikKE FEM
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014
Erasmus (okrem mobilít)
KGPB FAPZ
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváFBP
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018
FP7
KOR FAPZ
European Joint Doctorate in Innovative Solutions to Address Rural Challenges (RURAL 2.0)
2017
2021
Horizont 2020
A. BandlerováFEŠRR
2018
2021Horizont 2020FEŠRR
European Master Programme in Business Administration in Agribusiness
2016
2016
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikSPU
European Network for Smart Agriculture Technologies Entrepreneurs20202023
Erasmus+ (ostatné)
FEŠRR
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (OC-2015-1-19780)
2016
2020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Fikselová
KHaBP FBP
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )
2017
2021
EC Tender (Tender Európskej komisie)
M. BrestičKFR FAPZ
2018
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)
E. AydinKBaH FZKI
2020
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaH FZKI
2020
2023
Horizont 2020
FEŠRR
European Union - Latin America Academic Links (2014-0874/001-001)
2014
2018
Erasmus Mundus
E. Horská
CVVP FEM
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES
20062007
Small Grants STOP!!!
E. Marišová
KPr FEŠRR
European University of Business and Entrepreneurship (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)
2019
2022
Multilaterárna spolupráca
FEŠRR
2021
2026Horizont 2020
FEŠRR
Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor II (2013-1-SK-LEO02-06238, PLM)20132014Leonardo da Vinci
SPU
Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácie ( Rak/Špan/SR/07)
2007
2009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
E. Horská
FEM
2008
2012
EU-US Atlantis
FEŠRR
Evaluation of Farm Level Impacts of Agricultural Policy Development in the Process of Futher EU integration in Selected Visegrad and EU Countries (ACE PHARE)
19971999Flagship GrantsP. BielikKZVMP R R
Evaluation of the CAP measures contributing to the general objectives (AGRI-2016-EVAL-03)20172019EC Tender (Tender Európskej komisie)Z. BohátováCIP FEŠRR
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership
2016
2019EC Tender (Tender Európskej komisie)KEP FEŠRR
Everyday Life in European Union: Increasement of living standards and human rights protection in EU (621346-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2020
2023
Jean MonnetFEŠRR
2007
2007
Rozvojový projekt IT
D. Tóthová
CIT FEM
2001
2001Rozvojový projekt ITCIT FEM
20032005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Bežo
KGŠR FAPZ
2005
2005
IT
KI FEM
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BárekováKKPaPÚ FZKI
2009
2011
OP Výskum a inovácie
M. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
EXPAND THE BIO-BASED INDUSTRY ACROSS EUROPE
2019
2021
Horizont 2020D. Moravčíková
SPU
2012
2013
Bilaterálna spolupráca
KF TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach
20182019
Štátne programy výskumu a vývoja
KEAaI TF
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)KGŠR FAPZ
2008
2010
SAV (Slovenská akadémia vied)FZKI
Facilitation methodologies for innovative learning and teaching in Higher educational organizations
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
A. BandlerováFEŠRR
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (PP7RP-0025-09)20092010Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KHP FEM
2010
2015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Pokrivčák
KHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (FP7 GA 245123)
2010
2013
FP7J. Pokrivčák
KHP FEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Gurčík
KE FEM
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Capcarová
KFŽ FBP
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FEM
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMan FEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)
20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Lušňáková
KMan FEM
Farby a plody jesene
2019
2020Rozvojové projekty
SPU
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)20172021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
FarmersAduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (21640443 V4)
2017
2018Standard Grants STOP!!!Ľ. Feriancová
KZaKA FZKI
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development
2017
2018
Visegrad Scholarship Program
IOBBB FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)2017
2018
Visegrad+ GrantsIOBBB FAPZ
FA1405 - Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production20142019COST (European Cooperation in Science and Technology)KMi FBP
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)
2007
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KTEKP FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)
20182019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFR FAPZ
FERIA: DESIGNING AND TESTING A FORMAT FOR ENERGIZING RURAL INNOVATION ACTION (Proposal ID 869351)
2019
2022
Horizont 2020
KZaKA FZKI
Fertilizer based on sewage sludge derived char2020
2025
Horizont 2020
KKI FZKI
Festival Deň Architektúry 2019 (sídliská)
20192019
Všeobecné výzvy
M. ČibikKZaKA FZKI
Festival Deň Architektúry 2020 (funkcie a funkcionalizmus)
2020
2020
Všeobecné výzvy
M. Čibik
KZaKA FZKI
20152018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
CVVP FEM
Financial relations in the context of the European law
2016
2019
Jean Monnet
KPr FEŠRR
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)
2008
2011
Jean Monnet
P. Schwarcz
KEP FEŠRR
Financovanie adaptačných opatrení na dopady klimatickej zmeny v podmienkach poľnohospodárstva SR. (1/0734/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. HolúbekKF FEM
Finančná gramotnosť a jej úloha v trhovej ekonomike (1/0612/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
20192020
Bilaterálna spolupráca
KM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KM FEM
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKE FEM
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Gurčík
KE FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
I. Váryová
KÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR20172017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
I. VáryováKÚ FEM
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthKF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2015
2015
Jean Monnet
KF FEM
Flux measurement tecnhniques for non CO2 GHG: methods, sensors, databases and modelling (COST Action: FP0903)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)B. NovotnáKKI FZKI
2013
2013COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
FontánaNR
2018
2018
Granty nadáciíKZaKA FZKI
Food, health and law20152015Jean MonnetCIP FEŠRR
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )
2015
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. Horská
KMO FEM
Food Quality for Europe (611386-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-NETWORK)
2019
2022
Jean Monnet
FEŠRR
Food Quality for Europe (619971-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-NETWORK)
20202023Jean MonnetA. BandlerováFEŠRR
2012
2017FP7
KHP FEM
FOOD4URB: CONTRIBUTION OF URBAN FOOD FOREST TO ECOSYSTEM SERVICES IN URBAN REGION2019
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Forecasting and control of the selected species of Grapholitha and Cydia by use of new ecological methods for sustainable agriculture (SK-BG 2013-0008)20162017Bilaterálna spolupráca
KOVV FZKI
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Čanigová
KTKŽP FBP
Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s využitím netradičných záhradníckych plodín (VEGA 1/0625/19)
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
FORWARD NITRA 2014 - International Scientific Conference
2014
2015
Small Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Foster Academic Excellence: master program in Environmental and biosocial climatology and monitoring (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. RédlKKS TF
Fostering Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia
20172017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikSPU
20172020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. RédlKKS TF
2014
2014
Erasmus Mundus
SPU
Fostering university-enterprise cooperation for food industry development / FIDE
2019
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Fostering university-enterprise cooperation in the field of winemaking
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMi FBP
Fraktálne vlastnosti ovocia. (1/1321/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
Framework contract for evaluations of the CAP measures contributing to the general objective of balanced territorial development
20162019
Granty nadácií
I. Takáč
KEP FEŠRR
2017
2017
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHP FEM
Fruits and Vegetables Osmotic Drier Development (114-451-00565/2007)
2007
2007
Bilaterálna spolupráca
Ľ. KubíkKF TF
2016
2016Horizont 2020V. Kročko
KKaST TF
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie bunkovej homeostázy v podmienkach environmentálnej záťaže (APVV-19-0593)
2020
2024
Všeobecné výzvy
SPU
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie iónovej a štrukturálnej stability organizmu v podmienkach environmentálnej záťaže (1/0685/20)
2020
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)SPU
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)
2017
2021Všeobecné výzvyKGPB FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)
2007
2015
Zmluva o dieloJ. Gaduš
KRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu2007
2015
Zmluva o dielo
KRBE FEŠRR
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )
2019
2022
Horizont 2020
Z. Palková
KEAaI TF
20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KGŠR FAPZ
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0420/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HauptvoglKEM FEŠRR
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF TF
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TobiašováKPG FAPZ
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Hlaváčová
KF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Hlaváčová
KF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. HlaváčováKF TF
20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KSaVB TF
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)20032006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy
2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽivčákKFR FAPZ
Game of Alliance between Large And Small Enterprises in Rural regions
2018
2020
Horizont 2020
M. Chreneková
FEŠRR
GAP - Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience
2020--Visegrad+ GrantsKZaKA FZKI
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
Genetic screening of the meiosis regulatory genes expression under the heavy metal-induced toxicity (GSMRG)
2018
2018
Všeobecné výzvy
SPU
2011
2012
Bilaterálna spolupráca
O. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)20152018
Všeobecné výzvy
P. HauptvogelKFR FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Candrák
KGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)
2003
2005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVP. Strapák
KŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Trakovická
FAPZ
20172022
Všeobecné výzvy
R. Židek
KHaBP FBP
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)
2006
2006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. Strapák
FAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze
20172017
Všeobecné výzvy
M. Požgajová
KGPB FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti2008
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat. (1/0391/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
KVD FAPZ
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network: Building capacity for nature-based solutions in South Eastern Europe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
A. TóthKZaKA FZKI
GENIAL: Green Infrastructure Learning Network (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
A. TóthKZaKA FZKI
Genofond kosatcov20142015
Zmluva o dielo
KBZ FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)
2015
2016
Všeobecné výzvy
K. Ražná
KGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)
2016
2020
Všeobecné výzvy
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
R. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)
2018
2022
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKGŠR FAPZ
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov (1/0729/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (046SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Global Village of Science and Education20202021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KBaB FBP
2019
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
Z. Gálová
KBaB FBP
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)
2004
2005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)FAPZ
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
20142016
Slovak Aid
KSV FEM
2016
2018
Slovak Aid
KSV FEM
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)
2013
2014
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. Brestič
KFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)
KFR FAPZ
Globálne vzdelávanie - Akademici aktívne a prakticky (SAMRS 2016/RV/1/2)
2016
2017Granty nadáciíKZaKA FZKI
Globálne vzdelávanie v kontexte udržateľného poľnohospodárstva a produkcie potravinových zdrojov (023SPU-4/2021)
20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Globálny potravinový trh - analýza zmeny ponuky, dopytu a potravinovej bezpečnosti v SR. (1/3836/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FEM
GRACE- GRACE- GReen shAring in Central Europe20182021
Interreg
FZKI
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)
2016
2017Bilaterálna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
GReen Entrepreneurship Among youTh2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Green industry innovation (Nórske fondy)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Green Infrastructure - Exploring the Scope of an Integrative Concept (International Master of Landscape Architecture)
2014
2015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
A. Tóth
KZaKA FZKI
Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests (FPS COST Action FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Tóth
KZaKA FZKI
Green infrastructure approach:linking environmental with social aspects in styudying and managing urban forests (COST FP1204)20132017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
V. Paganová
KBZ FZKI
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings
2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠZ FAPZ
Grüne Infrastruktur in der Kulturlandschaft (ZI.: ICM-2014-07523, Ernst Mach Stipendien der Aktion Österreich-Slowakei)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KZaKA FZKI
Health-promoting potential of polyphenol-rich fruit extracts20192022
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Healthy animal nutrition via nanoherbal applications: investigation through omics-technologies ". (OC-2018-2-23424)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Heavy metals and life quality of animals and humans in Visegrad countries.
2017
2018Standard Grants STOP!!!N. LukáčKFŽ FBP
HERITIN- Cultural Heritage for Inclusive Societies (OC-2019-1-23907)20202023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. TóthKZaKA FZKI
Hewen20132013Erasmus Mundus
SPU
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
2014
2017
TempusP. Massanyi
KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)
2013
2017TempusP. Massanyi
CIP FEŠRR
Higher Objectives of National Organizational Reform (530296-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPHES)
2012
2015
TempusE. Horská
DFEM FEM
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)2004
2004
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. GažoFAPZ
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska
2017
2019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZaKA FZKI
Hliva ustricovitá – kumulátor a zdroj významne biologicky aktívnych látok (07-GASPU-2018)20192021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KZ FZKI
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Tóth
KOR FAPZ
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FázikováKRR FEŠRR
20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Árvay
KCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Tóth
KCH FBP
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvalo-udržateľného rozvoja2017
2017
OP Výskum a inovácie
KKPaPÚ FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Paulen
KOVV FZKI
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BielekováKHP FEM
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2020
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŠtefánikováSPU
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
20162016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KŠCH FAPZ
2019--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Macura
KŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality potravinárskych surovín fyzikálnymi metódami (718/03180)2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
TF
20142015
Bilaterálna spolupráca
KF TF
Hodnotenie kvality vody
2015
2015
CEEPUST. Kaletová
KKI FZKI
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Hodnotenie kvality závlahovej techniky pri zavlažovaní vybraných plodín. (757/03140)
2010
2010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. JobbágyTF
2017
2019
GA FEŠRR
KEM FEŠRR
20022004Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
TF
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
20212024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Ducsay
KAVR FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. UrminskáKEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)
2014
2014
Bilaterálna spolupráca
J. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)
2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEŠRR
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)
2016
2017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KFR FAPZ
2014
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)
2020
2021
GA FAPZ
KVD FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVD FAPZ
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KotusKKaST TF
Hodnotenie ultraštrukturálnych a funkčných zmien ľudských adenokarcinomových buniek NCI-H295R in vitro exponovaných rizikovými a biologicky aktívnymi látkami
2020
2021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
SPU
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Macura
KŠCH FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AndrejiKŠCH FAPZ
2018
2019
Zmluva o dielo
CVVP FEM
20182020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Hornyák Gregáňová
KM FEM
2017
2022
OP Výskum a inovácie
KEAaI TF
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2018
2018
Horizont 2020
R. ChleboKŠCH FAPZ
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Strapák
KŠZ FAPZ
HRM in Visegrad countries - regional, national, and international context2016
2017
Small Grants STOP!!!
CVVP FEM
Human Resource Development of NGOs (SKHU/1902/4.1/061)2020
2021
Interreg
E. MarišováFEŠRR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)