Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 2444

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
= bez názvu = (4446)20032005MVTSJ. PokrivčákFEM
= bez názvu = (423/2003)20032005štátne objednávky výskumu a vývojaJ. PokrivčákFEM
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)20072009VEGAJ. StreďanskýKKPaPÚ FZKI
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováKGŠR FAPZ
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat20202021Multilaterárna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.20062008KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine. (1/0426/09)20092011VEGAV. PaganováFZKI
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)20172017VEGAE. CandrákováKRV FAPZ
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10)20102011VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)20192021VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional training20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
Agrárne právo EÚ (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)20112014Jean MonetA. BandlerováKPr FEŠRR
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)20092012Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
AgrInnFoodHub: Food-Hub ako nástroj na podporu kolaboratívnych a inovatívnych riešení pre manažment zdrojov, služieb a logistiky, pre posilnenie a diverzifikáciu lokálnych agro-potravinových systémov a lokálnej komunity (Proposal ID 863054)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas (2013-1-PL1-LEO05-37532 )20132015Leonardo da VinciZ. PalkováSPU
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)20172017KEGAP. ChrenekKBaB FBP
AGRO-CULTURE: Agrárne dedičstvo ako európska kultúra. Zveľadenie vidieckych komunít a ich histórie prostredníctvom sociálnej inovácie a participácie (770621-1)20182022HorizontA. TóthKZaKA FZKI
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)20082010VEGAK. HudecKOR FAPZ
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)20112013VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)20082010VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)20082010VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)20192021KEGAS. GálováKJ FEM
Akcia Rakúsko - Slovensko20162016MVTSJ. FuskaKKI FZKI
Akcia Rakúsko - Slovensko: Konektivita jemných sedimentov v poľnohospodársky využívaných povodiach: kombinovaný prístup20172017Akcia Rakúsko - SlovenskoE. AydinKBaH FZKI
Akcia Rakusko - Slovensko: Vyskumný grant pre postdoktorandov20142014Bilaterálna spoluprácaM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
..ako Dávid porazil Goliáša...20132013Flagship projekt STOP!!!P. BielikSPU
Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (330TT1001313)20102013Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!D. MoravčíkováSPU
Aktívna účasť doktoranda Ing. Kubištu na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu LE NOTRE v Kasseli, Nemecko (158/04210)20032005rezerva vedy MŠ SRJ. SupukaFZKI
Aktivovanie halofytov - od génov po ekosystému (FA0901 219/09)20092014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Aktualizácia a modernizácia vyučovacích a študijných metód a didaktických pomôcok v študijnom odbore Biotechnika parkových a krajinných úprav s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT) (3/4295/06)20062008KEGAD. HillováFZKI
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.20152015Granty nadáciíL. MaršálkováKHaBP FBP
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)20172019KEGAL. MaršálkováKHaBP FBP
Aktuálne trendy v regionálnej a miestnej ekonomike20172018Standard Grants STOP!!!M. BumbalováKVS FEŠRR
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)20162017Všeobecné výzvyL. TóthKEAaI TF
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaŠ. MihinaKZSBT TF
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021VEGAI. KošovskáKÚ FEM
Analýza a interpretácia obsahu vody v pôde s ohľadom na jej prístupnosť pre rastliny v podmienkach klimatickej zmeny20162017GA SPUA. TárníkKBaH FZKI
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)20192020GA SPUT. HolotaKZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)20092011VEGAP. HalajKKI FZKI
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15)20142014VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)20072009VEGAD. UrminskáFBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.20192020GA SPUM. ŠnircKCH FBP
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Analýza dôvodov oneskoreného hydralulického nasýtenia vrchnej vrstvy pôdy (Haplic Luvisol) obrábaných redukovanou orbou v porovnaní s konvenčnou orbou20182018MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11)20112012VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12)20122014VEGAJ. HorákKBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu (0512-12)20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠD. IgazKBaH FZKI
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )20132015VEGAM. OlejárKEAaI TF
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)20052007VEGAA. KúbekFAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007VEGAA. KúbekFAPZ
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGAP. FandelKŠOV FEM
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)20182021VEGAJ. VašíčekKBaB FBP
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov potravinárskych materiálov meraním fyzikálnych parametrov (746/03180)20082009GA SPUM. BožikováTF
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území2019--Zmluva o dieloM. ValachKVS FEŠRR
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)20172019VEGAP. FandelKŠOV FEM
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)20162020Všeobecné výzvyN. LukáčKFŽ FBP
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku (SK-SRB-2013-0039)20152016Bilaterálna spoluprácaZ. PalkováKEAaI TF
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPUR. TomanKVD FAPZ
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy20122014VEGAA. QinetiKE FEM
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy20192020GA SPUM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dieloJ. ĎuďákKSaVB TF
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)20112013VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)20182022Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180)20022004VEGAV. VozárováKF TF
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001GA SPUP. MassanyiKFŽ FBP
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)20182020VEGAP. FinduraKSaVB TF
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08)20082010VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)20182020VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu20172017VEGAM. KučeraKKS TF
Analyzačné metódy pre zlepšenie kvality mlieka, zdravotného stavu a pohody, adaptované pre malé prežúvavce20202022Všeobecné výzvyK. TvarožkováSPU
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc20182022Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)20082010VEGAM. KačániováFBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)20172018Bilaterálna spoluprácaE. TvrdáKFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)20112013VEGAD. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)20122014VEGAD. BajčanKCH FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)20122014VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013VEGAD. HúskaKVS FEŠRR
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)20182018Bilaterálna spoluprácaP. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín20152019Všeobecné výzvyN. LukáčFBP
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)20162017Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)20182020KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia fotogrametrie vo výskumnovzdelávacom procese a v praxi20162016Granty nadáciíJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)20172021Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.20092013OP Výskum a inovácieV. RatajKSaVB TF
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí20202021GA SPUJ. PaluchováKMO FEM
Aplikácia koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0444/19)20192022VEGAE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy ( 041SPU-4/2016)20162016KEGAE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)20182019VEGAE. HoškováKE FEM
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)20062008KEGAD. OrszághováKM FEM
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533)20042004rozvojový projekt - ITZ. PalkováTF
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)20182020VEGAZ. GálováKBaB FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ZajácKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)20182022Všeobecné výzvyJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)20152017VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08)20082010VEGAE. PintérKOVV FZKI
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)20152017KEGAJ. Maková
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)20162016Bilaterálna spoluprácaV. VozárováKF TF
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v BY, UA a UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováKE FEM
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)20162018KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-10-1516)20152016CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-11-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-12-1718)20172018CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-13-1819)20182019CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-00-1920)20192020CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná matematika (4540)20042004ITD. OrszághováKM FEM
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160)20032005KEGAD. OrszághováKM FEM
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)20142016KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky20162017GA SPUJ. KosibaKDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)20182021VEGAĽ. HujoKDaM TF
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)20172021Všeobecné výzvyP. MassanyiKFŽ FBP
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)20132015VEGAK. HennyeyováKI FEM
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách2020--Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ŠiškaKE FEŠRR
Assessment of the impacts of non-tariff measures - NTM on the competitiveness of the EU and selected trade partners. (PP7RP-0070-08)20092012APVVJ. PokrivčákFEM
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)20162018KEGAD. HalajováKZaKA FZKI
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)20102013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováKE FEM
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)20202023VEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009MVTSĽ. CagáňFAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)20072009APVVĽ. CagáňFAPZ
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 )20162018GA SPUM. ŠlosárKZ FZKI
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Best4Soil (817696)20192021Horizont 2020 M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)20072009KEGAD. TóthFAPZ
Bezpečnosť potravín- Malé podniky, no globálny trh: úloha malých a rodinných podnikov pri bezpečnosti potravín a výživy (Horizont 2020, Sustainable Food Security)20152019HorizontP. SchwarczKEP FEŠRR
Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti (21910129)20192020Visegrad GrantsĽ. JuríkKKI FZKI
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)20102011VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)20202022VEGAK. HennyeyováKI FEM
Big Data Mining & analytika pre akademickú prevádzkovú excelentnosť a optimalizáciu pedagogických výsledkov (598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaR. Benda ProkeinováCVVP FEM
Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve. (1/0305/17)20172019VEGAS. JavorekováKMi FBP
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaM. HabánováKVĽ FAPZ
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)20172018Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)20142016VEGAM. ŠlosárKZ FZKI
Biodiverzita - Zážitkové vzdelávanie20192019Granty nadáciíR. KirchnerSPU
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)20032006VEGAP. ŠťastnýFAPZ
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTPJ. NovákKTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGAT. BaranecKB FAPZ
Biodiverzita po nehode v Černobyle20162016Small Grants STOP!!!E. MňahončákováSPU
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)20062008VEGAS. JavorekováKMi FBP
Biodiverzita, synantropizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na krajinotvorbu v NP Západných Karpát (1/0851/10)20092011VEGAJ. NovákFAPZ
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)20062008VEGAO. KadlečíkFAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Bioekenomická výučby v Európskej perspektíve (OC-2018-2-23397)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ŽidekKHaBP FBP
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.20172018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváĽ. NagyováCVVP FEM
Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok ( "1/0617/20")20202022VEGAI. MezeyováKZ FZKI
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)20142016VEGAT. BaranecKB FAPZ
Biológia, biotechnológie a potravinárstvo2019--CEEPUSM. KačániováKMi FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)20052007KEGAS. JavorekováKMi FBP
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)20052007APVTJ. NôžkováFAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev20172019KEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGAI. ČernýKRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)20082010VEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Biologická regulácia záraz (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthKOR FAPZ
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)20172021Všeobecné výzvyJ. MedoKMi FBP
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)20192021VEGAM. EliašováKE FEŠRR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)20102012VEGAB. BobčekFAPZ
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)20142015Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováKCH FBP
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)20142016VEGAL. TátošováKKPaPÚ FZKI
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)20102011GA SPUT. VerešFAPZ
Biopalivá a ich vplyv na európske a globálne poľnohospodárske a nepoľnohospodárske trhy. (1/0714/09)20092011VEGAJ. PokrivčákFEM
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd (VEGA 1/0447/16)20162018VEGAT. TóthSPU
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd20162018VEGAT. TóthKCH FBP
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)20062008VEGAA. JakábováKBZ FZKI
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGAM. AngelovičováFAPZ
Biouhlie ako možnosť trvalo udržateľného riadenia zdrojov (Cost TD1107 )20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. HorákKBaH FZKI
Biouhlie ako nástroj trvalo udržateľného poľnohospodárstva (APVV-19-0133)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. HorákKBaH FZKI
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Botanická kuchyňa20192019rozvojový projektE. MňahončákováSPU
Botanické leto20182018rozvojový projektE. MňahončákováSPU
B-Plan 2°Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)20132013FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
Budovanie budúcnosti pre nových ekologických poľnohospodárov prostredníctvom odborného tréningu (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Budovanie kapacít expertov na zabezpečenie kvality v Rusku a Kazachstane20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. HorskáCVVP FEM
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004UPM. HaloFAPZ
CAD pre Krajinné Inžinierstvo (007/SPU-4/2016)20162018KEGAJ. FuskaKKI FZKI
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)20102017Erasmus MundusL. SchwarczováCIP FEŠRR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.20112017CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)20162016CEEPUSB. NovotnáKKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)20162016CEEPUSL. TátošováKKPaPÚ FZKI
CEEPUS - prednáškový a výskumný pobyt akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov - ČESKO (11659)20142014CEEPUSJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20112012CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ceepus mobilita učiteľa20122012CEEPUSJ. FuskaKKI FZKI
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike ( 1/1189/12)20122014VEGAD. HupkováKE FEM
Central Asian Network for Internationalisation of Higher Education20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Central Asian Network for Internationalization Higher Education20142014Erasmus MundusE. HorskáSPU
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)20102014OP Výskum a inovácieD. UrminskáKBaB FBP
Centrum excelentnosti pre európsku poľnohospodársku politiku (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)20182021Jean MonetP. SchwarczFEŠRR
Centrum excelentnosti pre európsky agropotravinový reťazec (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Centrum pre výskum potenciálu biomasy (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017Granty nadáciíJ. GadušKRBE FEŠRR
Centrum znalostného poľnohospodárstva - inovatívny transfer znalostí20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Cezhraničná spolupráca prepojených laboratórií pre zlepšenie konkurenceschopnosti českých a slovenských producentov zeleniny (NFP304010P627)20192020InterregT. BojňanskáSPU
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku (1/0433/14)20142016VEGAK. HennyeyováKI FEM
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States. (DO7RP-0018-10)20102015APVVJ. PokrivčákFEM
COST Action TU1201 Mestské záhradkárske kolónie v európskych mestách - budúcnosť, výzvy a poučenie - TUD COST Action TU120120132016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Cost Action TU1306 Podpora vedomostí o vzťahu informačných a komunikačných technológií a verejných priestranstiev s cieľom zlepšiť ich využitie a atraktivity20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
      Krátka vedecká stáž v Bilbao- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
COST Action 1402: Zlepšenie stratégie posudzovania rizík alergénov bielkovín nových potravín20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
COST Akcia CA18137- Európske masové bývanie strednej triedy2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáSPU
Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaní20142014Erasmus MundusĽ. JuríkKKI FZKI
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.20162018OP Ľudské zdrojeA. KolesárováFBP
Cross-border education20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
CultTour - Zachovanie kultúrneho dedičstva historických záhrad a ich využitie pre udržateľný turizmus (Garden Heritage Conservation and Tourism)20132014InterregA. TóthKZaKA FZKI
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019--Všeobecné výzvyM. GáborKGPB FAPZ
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody20172017Bilaterálna spoluprácaB. NovotnáKKI FZKI
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistiky20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikKE FEM
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)20102011VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Demonštračný viaczdrojový systém výroby elektriny a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie na SPU. (343/03170)20062006rozvojový projekt - ITZ. PalkováTF
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)20102011VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)20132015VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )20132015VEGAZ. GálováKBaB FBP
Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín (1/0308/14)20142016VEGAA. VollmannováKCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)20202023VEGAA. BobkováKHaBP FBP
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)20062008VEGAP. ŠťastnýFAPZ
Determinácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby povrchových vrstiev so zameraním na elimináciu degradačných procesov a environmentálne aspekty. (VEGA 1/0077/16)20162016VEGAM. KorenkoTF
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGAJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Determinácia pleiotropného účinku endokrinných disruptorov a biologicky aktívnych látokv celulárnom modelovom systéme in vitro20182021VEGAZ. KňažickáSPU
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)20142016VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve (1/0274/20)20202023VEGAS. JavorekováKMi FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)20162019VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019VEGAM. KačániováKMi FBP
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní (1/0392/20)20202024VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)20172019VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorv na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0242/18)20182019VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)20162018VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)20202022VEGAM. RichterKE FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)20112012VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)20122013VEGAA. LátečkováKÚ FEM
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects2019--HorizontV. VietorisFBP
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014Visegrad GrantsJ. PokrivčákKHP FEM
Development of new methodologies and a strategy on common NATURA 2000 site assessment in Central Europe (CE1203)20172020InterregM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Digitálne edukačné aplikácie z matematiky (029SPU-4/2018)20182020KEGAD. OrszághováKM FEM
Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice. (713/02320)20062006GA SPUK. HudecKOR FAPZ
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)19961998VEGAM. ValentKFŽ FBP
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVTK. OlšovskáKFR FAPZ
Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností (023SPU-4/2016)20162017KEGAŠ. AilerKOVV FZKI
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)20062008VEGAI. IkrényiFAPZ
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)20092011VEGAI. IkrényiFAPZ
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)20162018VEGAS. JavorekováKMi FBP
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a pľlnohospodárstvo (APVV-15-0573)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HauptvogelKFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)20082010VEGAP. EliášFAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023OP Výskum a inovácieM. HabánováKVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVTM. BežoKGŠR FAPZ
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti na niektoré floristicko-produkčné charakteristiky trávneho ekosystému. (1/0202/08)20082010VEGAJ. JančovičFAPZ
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)20192019KEGAZ. KapustováKE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009MVTSP. BielikKE FEM
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov20162016VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)20192021VEGAT. BullováKE FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGAM. RajčániováKHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácii na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť20152017VEGAJ. PokrivčákKHP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)20162017GA SPUZ. KapustováKE FEM
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. (1/0861/08)20082010VEGAM. TóthFEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPUM. RajčániováKHP FEM
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)20172019VEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009VEGAO. LožekFAPZ
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)20122014OP Výskum a inovácieR. ŽidekLN FBP
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)20172020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
DTC - Centrum transferu poznatkov20122014rozvojový projektD. HúskaSPU
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)20082010VEGAJ. TomášKCH FBP
Dusíkom obohatené biouhlie kombinované s kompostom - výhody pre pôdu v podmienkach klimatickej zmeny20142015MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Duševné vlastníctvo v EÚ (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetJ. LazíkováKPr FEŠRR
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní20172019VEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Dynamizovanie mládeže pre sociálne inovácie20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGAM. RajčániováKHP FEM
ECOLOGICA - on line vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Ecologica Mednet20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováSPU
Ecological Farming - sustainable development under the Erasmus+ programme20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
Ecological requirements of selected taxa in the genus Rosa in Slovakia20172019GA SPUL. BakayKBZ FZKI
Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2016)20162018KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov20162016Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. BárekKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. BárekKKI FZKI
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)20102011VEGAP. KováčikFAPZ
Efektívne využitie satelitnej navigácie v systéme presného poľnohospodárstva. (748/03140)20092010GA SPUM. MacákKSaVB TF
Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii (024SPU-4/2018)20182020KEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014KEGAK. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)20082010VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022VEGAM. UrbánováKE FEM
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)20112012VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Efektívnosť technickej a technologickej inovácie pestovania vybraných okopanín a olejnín (VEGA 1/7686/20)20002002VEGAJ. JechTF
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)19992001VEGAD. BíroKVZ FAPZ
EIT Centrum pre potraviny20192020Granty nadáciíA. KolesárováFBP
EIT Food Hub20192020Horizont 2020 A. KolesárováFBP
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)20042006VEGAM. BrestičFAPZ
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20162017GA SPUL. BakayKBZ FZKI
Ekológia a variabilta gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v oblasti Modrého Kameňa (IPA)20142015Granty nadáciíL. BakayKBZ FZKI
Ekologická a energetická optimalizácia produkčného agrosystému s podporou informačných technológií a manažmentu priestorovo diferencovaných vstupov. (1/3478/06)20062008VEGAL. NozdrovickýTF
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)20072009VEGAJ. MlynekFAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)20032015VEGAĽ. KováčFAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)20192019VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment20172019VEGAP. FinduraKSaVB TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)20092011VEGAR. OpáthKZSBT TF
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)20102011VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGAI. TočkaFAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)20072009VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR20202022VEGAZ. BajusováKE FEM
      Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)20202022VEGAZ. BajusováKE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)20132014VEGAJ. LadvenicováKE FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)20202022VEGAE. LazorčákováKHP FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)20202022VEGAO. BeňušKE FEM
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011GA SPUJ. LazíkováKPr FEŠRR
Ekonomické a právne základy podnikania v agropotravinárstve (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetO. BeňušKPr FEŠRR
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPUM. HolotováKMO FEM
Ekonomické aspekty diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike2019--VEGAD. LančaričSPU
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)20182020VEGAM. RichterKE FEM
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGAĽ. GurčíkKŠCH FAPZ
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)20192021VEGAK. HennyeyováKI FEM
Ekonomické aspekty regionálneho rozvoja v špecifických oblastiach krajín V4 (21610402 )20162016Small Grants STOP!!!M. MarišFEŠRR
Ekonomické koncepty vodnej politiky EÚ- kritické hodnotenie a nové návrhy (OC-2017-1-22406)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
EKonomické koncepty vodnej politiky EÚ- kritické hodnotenie a nové návrhy (OC-2016-1-20859)20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka20092012Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!P. BielikSPU
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu20122015Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGAM. HanováKŠOV FEM
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)20132014KEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!P. SchwarczKEP FEŠRR
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry ( 001SPU-4/2017)20172019KEGAĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekosystémy mestskej zelene a ozelenenie miest - BROADEN20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)20192021KEGAM. RačekKBZ FZKI
Elektrická a tepelná vodivosť vlhkých materiálov (SK-CZ-02606)20062007Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováTF
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)20192021KEGAI. HolúbekKF FEM
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR (361/01260)20052030rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov20152015rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)20092011VEGAZ. TkáčKDaM TF
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity (APVV-15-0160)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. HorákKBaH FZKI
eLiSE - e-vzdelávanie v inteligentnom prostredí (eLiSE 2017)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Emisie amoniaku a skleníkových plynov zo stavieb živočíšnej výroby (CA 16106)20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Emisie skleníkových plynov a amoniaku z budov určených na chov zvierat20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )20152018VEGAM. BartaKMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca2020--GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Energetická hospodárnosť veľkokapacitných objektov pre chov hospodárskych zvierat (1/0815/12)20122015VEGAŠ. PogranKS TF
Energetická politika krajín V4 v oblasti obnoviteľných zdrojov20152017Strategic GrantsE. MarišováKPr FEŠRR
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Entering the Bio Based Economy (2013-1-NL1-LEO05-12308)20132015Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie. (215/04120)20042006KEGAĽ. JuríkFZKI
Environmentálne benefity aplikácie biouhlia do pôdy (Orthic Luvisol)20152015MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat2019--Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)20102011Bilaterálna spoluprácaM. CapcarováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)20092010GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)20152017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023VEGAJ. Ivanič PorhajašováKEZ FAPZ
Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodia20192019CEEPUSE. AydinKBaH FZKI
Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny (VEGA 1/4408/07)20072009VEGAA. UherKZ FZKI
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019Granty nadáciíL. KončekováKE FEŠRR
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)20092010APVVP. FerusFAPZ
Environmentálne technológie a technika (044SPU-4/2014)20142016KEGAI. JanoškoKDaM TF
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)20142015Bilaterálna spoluprácaS. JavorekováKMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)20102011KEGAD. UrminskáFBP
EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020 (73013)20172021HorizontM. BrestičKFR FAPZ
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013rozvojový projekt - ITB. BellérováKE FEM
ERASMUS Výučba učiteľa20132013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania (No 13204-0369/Nitra02)20122012Erasmus MundusJ. VrbováKJ FEM
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovB. NovotnáKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20122012Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture20112011Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (okrem mobilít)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2012/13 (12201-0886/NITRA02)20122013Erasmus (okrem mobilít)E. HorskáSPU
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2013/14 (13201-0766/NITRA02)20132014Erasmus (okrem mobilít)E. HorskáSPU
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2015-1-SK01-KA107-008717)20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2014/15 (2014-1-SK01-KA103-000135)20142015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17 (2016-1-SK01-KA103-022138)20162017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18 (2017-1-SK01-KA103-035017)20172018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19 (2018-1-SK01-KA103-045845)20182019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20 (2019-1-SK01-KA103-060110)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16 (2015-1-SK01-KA103-008693)20152016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2016-1-SK01-KA107-022346)20162018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) ( 2017-1-SK01-KA107-035164)20172019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2018-1-SK01-KA107-046092)20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2019-1-SK01-KA107-060126)20192021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BárekováKKPaPÚ FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20142014Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erazmus - Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentu20162019Všeobecné výzvyL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Etnicka migrácia a štrukturálne zmeny na vidieku -- prípradová štúdia migrácie Slovákov z Vojvodiny20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)20122014VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)20072009VEGAO. DebrecéniFAPZ
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonetJ. PokrivčákKHP FEM
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)20092010Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
EÚ RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničKVS FEŠRR
EULAlinks II20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
EULAlinks SENSE (2014-0874/001-001)20142018Erasmus MundusE. HorskáCVVP FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikKE FEM
Euro Russian Academic Network (2011-2573/001-001-EMA2)20112015Erasmus MundusE. HorskáSPU
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
Európska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Európska platfoma pre charakterizovanie systémov častíc20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Európska platforma pre charakteristiku systémov častíc (OC-2019-1-23993)20202022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Európska sieť fenotypovania rastlín 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)M. BrestičKFR FAPZ
"Európska sieť na podporu výskumu karotenoidov a ich aplikácie v agro - potravinárstve a medicíne" (COST Action CA15136)20152019COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováKHaBP FBP
Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácie (SEP-210176511)20152018HorizontP. BielikSPU
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Európska univerzita obchodu a podnikania (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)20192022Multilaterárna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor II (2013-1-SK-LEO02-06238, PLM)20132014Leonardo da VinciE. HorskáSPU
Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácie ( Rak/Špan/SR/07)20072009MVTSE. HorskáFEM
Európsky magisterský program v odbore riadenie poľnohospodárskych podnikov20162016Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. BielikSPU
Európsky Network alebo znižovanie bakteriálnej kolonizácie a jej stálosť v potravinách a prostredia pri spracovaní potravín (FA 1202)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural Economics (2008-1745/001-001 CPT-USTRAN)20082012EU-US AtlantisA. BandlerováFEŠRR
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001rozvojový projekt - ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)20052005ITK. HennyeyováKI FEM
E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo (042SPU-4/2019)20192021KEGAA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Experimentálne metódy určenia vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov (SK-CZ-0121-11)20122013Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach20182019štátne programy výskumu a vývojaZ. PalkováKEAaI TF
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTPJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Extenzívne bylinné úpravy v záhradno-architektonickej tvorbe. (4/2003/08)20082010AVD. HillováFZKI
Factor markets (PP7RP-0025-09)20092010APVVJ. PokrivčákFEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)20192021VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)20072008GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)20152018VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGAE. HorskáFEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)20202022VEGAZ. LušňákováKMan FEM
Farby a plody jesene20192020rozvojový projektE. MňahončákováSPU
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)20172021VEGAM. HabánKUPH FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)20182019MVTSM. BrestičKFR FAPZ
FERIA: Tvorba a testovanie formátu na posilnenie vidieckej inovačnej činnosti (Proposal ID 869351)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Festival - Deň architektúry20192019Všeobecné výzvyM. ČibikKZaKA FZKI
Financial Literacy Online20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)20082011Jean MonetP. SchwarczKEP FEŠRR
Finančná gramotnosť študentov poľnohospodárskych univerzít (SK-PL-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)20202022VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGAA. QinetiKE FEM
Finančné vzťahy v kontexte európskeho práva20162019Jean MonetB. PavlíkováKPr FEŠRR
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)20072009VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky20202020GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR20172017GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)20172019KEGAM. TóthKF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)20152015Jean MonetM. TóthKF FEM
FontánaNR20182018Granty nadáciíS. BellérováKZaKA FZKI
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
FOOD4URB: PRÍNOS MESTSKÝCH JEDLÝCH LESOV PRE EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V MESTSKOM REGIÓNE20192022COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami20162016VEGAM. ČanigováKTKŽP FBP
Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s využitím netradičných záhradníckych plodín (VEGA 1/0625/19)20192021VEGAI. MezeyováKZ FZKI
FORWARD NITRA 2014 - medzinárodná vedecká konferencia20142015Small Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Fostering Latina America Sustainable Development through higher education mobility and cooperation20142014Erasmus MundusE. HorskáSPU
Fraktálne vlastnosti ovocia. (1/1321/04)20042006VEGAĽ. KubíkTF
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie bunkovej homeostázy v podmienkach environmentálnej záťaže (APVV-19-0593)20202024Všeobecné výzvyM. PožgajováSPU
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie iónovej a štrukturálnej stability organizmu v podmienkach environmentálnej záťaže (1/0685/20)2020--VEGAM. PožgajováSPU
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely (APVV-15-0275)20162020Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )20192022HorizontZ. PalkováKEAaI TF
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPUK. RažnáKGŠR FAPZ
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGAM. HauptvoglKTUR FEŠRR
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)20192021VEGAĽ. KubíkKF TF
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015VEGAE. TobiašováKPG FAPZ
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)20132016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)20142016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky20172017VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov (VEGA 1/7695/20 )20002002VEGAĽ. KubíkKF TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)20032006KEGAM. BrestičFAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy2020--VEGAM. ŽivčákKFR FAPZ
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)20202022VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)20112012Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)20152018Všeobecné výzvyP. HauptvogelKFR FAPZ
Genetické a molekulárne markery kvality cereálií a pseudocereálií. (1/0471/09)20092011VEGAZ. GálováFBP
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)20172019VEGAR. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)20092011VEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVTP. StrapákKŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011VEGAA. TrakovickáFAPZ
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)20172022Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006MVTSP. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze2017--Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genetické technológie rastlín (001SPU-4/2012)20122014KEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011KEGAJ. BrindzaFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008VEGAP. StrapákFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGAM. HaloFAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat.20122015VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Genetický skríning expresie regulačných génov meiózy v podmienkach záťaže ťažkými kovmi (GSMRG)2018--Všeobecné výzvyM. PožgajováSPU
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
GENIAL - Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL -Vzdelávacia sieť Zelená infraštruktúra: Budovanie kapacít pre prírode blízke riešenia v Juhovýchodnej Európe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL: Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
Genofond kosatcov20142015Zmluva o dieloM. KnollKBZ FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)20112013KEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020Všeobecné výzvyJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)20162017Bilaterálna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)20182022Všeobecné výzvyN. MoravčíkováKGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov (1/0729/17)20172019VEGAZ. GálováKBaB FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)20172019KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (046SPU-4/2018)20182020KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)20042005MVTSM. BrestičFAPZ
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania20142016Slovak AidD. MoravčíkováSPU
Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7 )20162018Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)20132014MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu20042008AVM. BrestičKFR FAPZ
Globálne vzdelávanie - Akademici aktívne a prakticky (SAMRS 2016/RV/1/2)20162017Granty nadáciíM. BihuňováKZaKA FZKI
Globálny potravinový trh - analýza zmeny ponuky, dopytu a potravinovej bezpečnosti v SR. (1/3836/06)20062008VEGAR. SerenčéšFEM
GRACE20182021InterregK. HalászováFZKI
GReen Entrepreneurship Among youTh20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
HERITIN- kultúrne dedičstvo pre inkluzívnu spoločnosť (OC-2019-1-23907)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Hewen20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)20142017TempusP. MassanyiKFŽ FBP
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004GA SPUJ. GažoFAPZ
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska20172019GA SPUA. TóthKZaKA FZKI
Hliva ustricovitá – kumulátor a zdroj významne biologicky aktívnych látok (07-GASPU-2018)20192021GA SPUM. GolianKZ FZKI
Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi (1/0827/14)20142016VEGAP. TóthKOR FAPZ
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)20132015VEGAM. FázikováKRR FEŠRR
Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (VEGA 1/0235/16)20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Hodnotenie a monitorovania welfare hospodárskych zvierat (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáDFEM FEM
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)20172019VEGAT. TóthKCH FBP
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)20122014VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvalo-udržateľného rozvoja20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)20202022VEGAE. BielekováKHP FEM
Hodnotenie fyzikálnej kvality poľnohospodárskych piesočnato-hlinitých Orthic Luvisoli pomocou hydrofyzikiálnych pôdnych parametrov a agro-hydrologyckého modelu SWAP20142014MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)20052007VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie kvality a bezpečnosti nových potravín s pridanou výživovou hodnotou využitím moderných analytických metód (1/0337/20)20202020VEGAJ. ŠtefánikováSPU
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality potravinárskych surovín fyzikálnymi metódami (718/03180)20062006GA SPUM. BožikováTF
Hodnotenie kvality vajec domácej hydiny v priebehu skladovania (SK-CZ-2013-0113)20142015Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Hodnotenie kvality vody20152015CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20142014Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20152015Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGAJ. JarábkováKRR FEŠRR
Hodnotenie kvality závlahovej techniky pri zavlažovaní vybraných plodín. (757/03140)20102010GA SPUJ. JobbágyTF
Hodnotenie opatrení SPP prispievajúcich k jej hlavným cieľom (AGRI-2016-EVAL-03)20172019EC Tender (Tender Európskej komisie)Z. BohátováCIP FEŠRR
Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie (GA FEŠRR 2/2017)20172019GA FEŠRRM. PrčíkKEM FEŠRR
Hodnotenie poľnohospodárskych materiálov metódami fraktálnej analýzy (192/03180)20022004UPĽ. KubíkTF
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie rizík chemizácie na zdravie včelstiev a opeľovací servis20172017HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)20152017VEGAJ. UrminskáKEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)20132016VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (1/4416/07)20072009VEGAM. DemoKTUR FEŠRR
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)20142015MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka (1/0292/14)20142016VEGAR. TomanKVD FAPZ
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia20132013VEGAM. KotusKKaST TF
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie20182019Zmluva o dieloE. HorskáCVVP FEM
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18)20182020VEGAJ. BereseckáKRR FEŠRR
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18 - UKF)20182020VEGAR. Hornyák GregáňováKM FEM
Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému (313011B682)20172022OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Hodnotenie zdravotného stavu včelstiev v Európe (SEP-210488700)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)20172020VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Hodnotiaca štúdia implementácie Európskeho inovačného partnerstva20162019EC Tender (Tender Európskej komisie)I. TakáčKEP FEŠRR
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy20202022VEGAP. HricKRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)20032005VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
HRM vo vyšehradských krajinách - regionálny, národný a medzinárodný kontext20162017Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Hrozno a jeho vedľajšie produkty ako zdroj tanínov vo výžive zvierat (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Hry aliancie medzi veľkými a malými podnikmi vo vidieckych regiónoch20182020HorizontM. ChrenekováFEŠRR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)20042006VEGAĽ. KováčFAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)20042006VEGAĽ. KováčFAPZ
HU-TAF-4163: Analýza historických materiálov s dôrazom na introgresívne hybridy dubov v Maďarsku20142014EC Tender (Tender Európskej komisie)L. BakayKBZ FZKI
Hydrológia poľnohospodárskej krajiny - učebnica (aj pre dištatančné vzdelávanie ) (003SPU-4/2012)20122014KEGAJ. AntalKBaH FZKI
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)20172020VEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika odrôd jabĺk vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. BrestičKFR FAPZ
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)20192023Všeobecné výzvyJ. VašíčekKBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“2020--GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)20172019KEGAJ. LidikováKCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGAJ. LidikováKCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)20032006KEGAJ. TomášFBP
Chemické zloženie, antioxidačná kapacita a antimikrobiálny účinok liečivých rastlín (SK-SRB-2016-0026)20172018Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
IDEE (viac vzdelávania pre Európu)20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. BihuňováKZaKA FZKI
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGAS. HluchýFAPZ
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007VEGAO. KadlečíkFAPZ
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat20182020VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Identifikácia nových prístupov pre miestny, participatívny a udržateľný potravinársky výrobný model20152018HorizontE. MarišováFEŠRR
Identifikácia potenciálne ohrozených povrchových vodných zdrojov znečistených fosforom z poľnohospodárskych činností20182020VEGAB. NovotnáKKI FZKI
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)20142017VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou (1/0671/14)20142016VEGAJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro20192019GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií (038SPU-4/2016 )20162018KEGAJ. BerčíkKMO FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Implementácia e-vzdelávania ako efektívneho nástroja do výučby účtovníctva podnikateľov (048SPU-4/2016)20162018KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Implementácia e-vzdelávania do bakalárskeho vzdelávania v odbore "Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania (100/01240)20022004KEGAK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do dištančného štúdia. (4536)20042004ITK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do študijného programu "Automatizačná a informatizačná technika v riadení kvality produkcie". (3/4284/06)20062008KEGAZ. PalkováTF
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (035SPU-4/2018)20182020KEGAA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách20122014KEGAE. Pechočiaková SvitačováKSV FEM
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)20172019Granty nadáciíJ. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019Granty nadáciíM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu (OC-2017-1-22234)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. GálováCVVP FEM
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe20152017KEGAM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov. (311/01160)20052005ITD. OrszághováFEM
Implementácia koncepcie zelenej infraštruktúry na prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov výskumu mestských lesov (COST Training School Grant (Pieve Tesino, GreenInUrbs, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)20072009KEGAD. ŠťastnáFAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)20152015KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie20152017KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových postupov počítačovej grafiky do vyučovacieho procesu (039SPU-4/2016)20162018KEGAA. KravárováKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov pre hodnotenie zelenej infraštruktúry do vyučovacieho procesu (038SPU-4/2015)20152017KEGAA. Kravárová
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)20112013KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia platformy pre podporu otvoreného publikovania ako nástroj na zlepšenie vizibility a kredibility študijných odborov záhradníctva a krajinárstva (KEGA 019SPU-4/2020)20202022KEGAJ. HorákKBaH FZKI
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20192021KEGAJ. JobbágyKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy20172019KEGAP. FinduraKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy s využitím modulárneho systému štúdia a stavby študijných plánov (036SPU-4/2016)20162018KEGAP. FinduraKSaVB TF
Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja (SK/09/LDV/PRO/01-93230632)20092010Leonardo da VinciL. PalšováKPr FEŠRR
Implementácia prírode blízkych riešení pre tvorbu dômyselných cirkulárnych miest (CA COST Action CA17133)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)M. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia programovania v krajinárstve2019--Granty nadáciíJ. FuskaKKI FZKI
Implementácia prvkov presného poľnohospodárstva v manažmente vybraných systémov pestovania poľných plodín (VEGA 1/0587/03)20032005VEGAL. NozdrovickýTF
Implementácia skúseností krajín V4 v rozvoji podnikania - šanca pre Ukrajinu (31510041)20152016Strategic GrantsA. BandlerováFEŠRR
Implementácia Smart and Green riešení v krajinách V420182019Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. BerčíkKMO FEM
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. (013SPU-4/2020)20202022KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)20202022KEGAM. KotusKKaST TF
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)20202022KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Improve Skills through mobility Learning Experiences20132013Leonardo da VinciE. HorskáSPU
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Improving life in a changing environment through Biophilic Design (ILIBID)20182018HorizontL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health (2018-SK1-KA204-046285)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)20092011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)20072008MVTSP. MassanyiFBP
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠO. KadlečíkKGPB FAPZ
INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020Všeobecné výzvyA. TóthKZaKA FZKI
Informačná stratégia podniku v agropotravinárskom sektore. (1/4636/07)20072009VEGAK. HennyeyováKI FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo20112012KEGAE. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)20182020KEGAA. LátečkováKÚ FEM
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (365/01260)20092012rozvojový projekt - ITD. TóthováFEM
Information Hub on Youth Digital Training and Education20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých a stredne veľkých mestách (SEP-210579659)20192024Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) -- COST Action TD 1406 (i2MHB)20152019COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Innovation Management for Multifunctional Agriculture20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021KEGAN. PollákováKPG FAPZ
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)20152017KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve (598345-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve v krajinách Latinskej Ameriky (609578-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov20162016KEGAJ. DrábekováKM FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)20172019KEGAI. KošovskáKÚ FEM
Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (036SPU-4/2015)20152017KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)20162018KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (1/0629/19)20192021VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii (017/SPU-4/2019)20192021KEGAM. FikselováKHaBP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGAĽ. NagyováKMO FEM
Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom aplikácie výsledkov priemyselného výskumu2018--OP Výskum a inovácieL. GabrínySPU
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)20202022KEGAL. HlebaKMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)20192021KEGAV. VietorisKTKRP FBP
Inovácia rôznych foriem podpory používateľov IKT. (5b)20072008rozvojový projekt - ITE. OláhováCIT FEM
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)20152015OP Výskum a inovácieJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia SW a HW podpory výučby automatizácie technologických procesov v novom študijnom programe "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike". (024SPU-4/2016 )20162016KEGAM. PapKEAaI TF
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní20172019KEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)20202022KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia technologických postupov pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín. (KEGA 039SPU-4/2015)20152017KEGAJ. MezeyKOVV FZKI
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)20172019KEGAM. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)20152017KEGAZ. GálováKBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)20122014KEGAM. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)20082010KEGAS. JavorekováKMi FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008KEGAT. TóthKCH FBP
Inovácia učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe predmetu Hodnotenie a balenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu (027SPU-4/2019)20192021KEGAJ. ČuboňKTKŽP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)20162016KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)20182020KEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)20102011KEGAK. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)20182020KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)20172019KEGAM. KorenkoKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)20202022KEGAM. PrístavkaKKaST TF
Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov (008SPU-4/2014)20132013KEGAE. OláhováCIT FEM
Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučby (019SPU-4/2017)20172019KEGAD. IgazKBaH FZKI
Inovácia vzdelávacieho procesu v odbore záhradníctvo aplikáciou ekologických abiotických faktorov (Projekt č. 008SPU-4/2018)20182018Granty nadáciíJ. JedličkaKOVV FZKI
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)20162018KEGAD. UrminskáKBaB FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie (014SPU-4/2017)20172019KEGAJ. MakováKMi FBP
Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: bariéry a výzvy20172017Všeobecné výzvyP. BielikFEM
Inovácie na rozvoj zručností vysokej kvality prostredníctvom skúseností s mobilitou učenia20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. HanováCVVP FEM
Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. (05-GASPU-2018)20192020GA SPUM. TokárKTKRP FBP
Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie20192021Erasmus MundusA. KolesárováKFŽ FBP
Inovácie v prevencii rakoviny použitím technológií z oblasti medicíny a potravinárstva20182020Granty nadáciíL. GabrínySPU
Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat (011UPJŠ-4/2014)20142016KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín20192020Granty nadáciíA. GogolákováKBZ FZKI
Inovačné a modernizačné aspekty Informačných a komunikačných technológií vo výučbe profilových predmetov v nových študijných programoch neekonomického zamerania (010SPU-4/2016)20162018KEGAV. PopelkaKI FEM
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov20172019KEGAZ. TkáčKDaM TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov20162016VEGAM. KotusKKaST TF
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)20172019VEGAD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)20182020VEGAD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky20162018KEGAJ. BullaKFŽ FBP
Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (033SPU-4/2019)20192021KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovačný model kurikula a tvorba "e-podpory" pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (004SPU-4/2017)20172017KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívna aplikácia optickej metódy v pôdoznalectve: laserová difrakcia pri stanovení zrnitosti pôdy (026SPU-4/2017)20172019KEGAE. AydinKBaH FZKI
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152019Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152018Všeobecné výzvyJ. GalambošováKFR FAPZ
Inovatívne aspekty medzinárodného odborného vzdelávania vo vzťahu k požiadavkám trhu práce20142016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)20162019Všeobecné výzvyM. BrestičKFR FAPZ
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)20182021VEGAM. MarišKRR FEŠRR
Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4 (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričKMan FEM
Inovatívne poľnohospodárstvo20182018Program rozvoja vidieka SR 2014-2020D. MoravčíkováSPU
Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia (009SPU-4/2017)20172019KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Inovatívne prístupy použitia bylín v urbanizovanom prostredí20202021GA SPUV. ŠajbidorováKBZ FZKI
Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“. (011SPU-4/2018)20182020KEGAL. HlebaKMi FBP
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)20162018VEGAM. BrestičKFR FAPZ
Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov "Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu" pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika (012UKF-4/2019)20192021KEGAI. MezeyováKZ FZKI
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)20182020KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov (APVV-15-0315)20162021Všeobecné výzvyP. CzakoKTKRP FBP
Inovatívne vzdelávanie pre vidiecke inovácie20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. SchwarczFEŠRR
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)20202022KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovatívny koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (007SPU-4/2018)20182018KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívny manažment a multifunkčné využívanie tradičných výmladkových lesov - odpoveď na budúce ekologické, ekonomické a sociálne výzvy v sektore európskeho lesníctva (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)20182020VEGAK. MelichováKRR FEŠRR
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)20052005ITB. BellérováKE FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)20032005KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrácia inovačných trendov do univerzitného štúdia problematiky strojov na pozberovú úpravu a skladovanie rastlinných produktov (3/5124/07)20072009KEGAM. ŽitňákKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)20142016KEGAV. KročkoTF
Integrácia progresívnych informačných technológií a soft-skills do študijných programov zameraných na manažment výrobných procesov (011TU Z-4/2017)20172019KEGAM. KotusKKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)20162018KEGAP. ČičoKKaST TF
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)20102012KEGAD. TóthováCIT FEM
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)20152017KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ (001SPU-2/2013)20132014rozvojový projekt - ITZ. PalkováSPU
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation20192019HorizontZ. PalkováKEAaI TF
Integrating Digital Literacy Education into Middle / High School Curriculum: Palestinian Perspective2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Integration through Education20152016Flagship projekt STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Integrovaná ochrana pôdy a vodnych zdrojov v poľnohospodársky využívanej krajine (1/0268/14)20142017VEGAJ. AntalKBaH FZKI
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )20032008Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Integrovaná regulácia škodcov v Európe (H2020-SFS-2018-2020)20182018FP7P. TóthKOR FAPZ
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)20172019KEGAM. ChrenekováKRR FEŠRR
Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie (APVV-14-0726)20152018APVTM. BrestičKFR FAPZ
Integrované metodiky hodnotenia rizík zmesí mykotoxínov v potravinách a krmivách (GP/EFSA/AFSCO/2016/01)20172018Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)A. KolesárováFBP
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGAJ. JarábkováKRR FEŠRR
Integrovanie obsahu a foriem výuky predmetu Vodné stavby na univerzitách a vytvorenie multimediálnej učebnice pre tento predmet. (3/6191/08)20082010KEGAĽ. JuríkFZKI
Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica). (3/4276/06)20062008KEGAJ. HrubecKKaST TF
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)20042006VEGAK. KováčFAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)20042006VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ20062006rozvojový projektD. TóthováCIT FEM
Integrovaný výskum komplexnej recyklácie živín z poľnohospodárskych odpadov a vedľajších produktov na trvalo udržateľné zvyšovanie rastlinnej výroby a kvality životného prostredia20182019Granty nadáciíK. HalászováDFZKI FZKI
Inteligentne a trvaloudržateľne - budúcnosť miest krajín V420162018Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-F1-ERA10-03634)20102010Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-FI1-ERA10-03634)20112011Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov2018--Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)20162018KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)20132013Erasmus (okrem mobilít)A. HolúbekováKJ FEM
Interakcia energetickej efektívnosti technológií a progresu kvalitatívnych zmien vnútorného prostredia ustajňovacích objektov (1/0657/16)20162019VEGAJ. LendelováKS TF
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive20162017VEGAM. AngelovičováKHaBP FBP
Interaktívna experimentálna záhrada (035SPU-4/2016)20162018KEGAV. ŠajbidorováKBZ FZKI
Interaktívne topografické pieskovisko20182019Granty nadáciíA. TárníkKBaH FZKI
Interaktívne vzdelávanie ako nástroj na analýzu a návrhy riešení vo výučbe modelovania vody v krajine (Projekt č. 029SPU-4/2020 )20202022KEGAB. NovotnáKKI FZKI
Interaktívny pracovný zošit pre praktické cvičenia práce v CAD systémoch20152017KEGAJ. Fuska
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii20152016KEGAK. RažnáKGŠR FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva2020--KEGAR. ChleboKŠCH FAPZ
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)20202022KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Internacionalizácia podnikania ako faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku20152018VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Internacionalizácia Technicko-Prírodovedeckej univerzity v Bydgoszczi v Poľsku (NAWA 2018)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovZ. GálováKBaB FBP
Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl (3/3228/05)20052007KEGAP. FeketeKEP FEŠRR
International Master of Science in Rural Development (2004-0018/001FRAME MUNB123)20042010Erasmus MundusA. BandlerováFEŠRR
International Master of Science in Rural Development (2010-0114-R04-018/001)20102015Erasmus MundusA. BandlerováFEŠRR
Internetové vzdelávanie pre udržateľný rozvoj20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. FehérKTUR FEŠRR
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)20162017Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20172017Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20162016Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne rastliny: Dynamika populácií a riziko introdukcie nových druhov (SK-RO-0013-10)20112012Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)19982008Bilaterálna spoluprácaJ. NovákKTEKP FAPZ
Investičné stratégie pri zmene vstupu bioplynovej stanice (1/0424/20)20202022VEGAR. SerenčéšKHP FEM
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)20152015Erasmus MundusP. MassanyiKFŽ FBP
Inžiniersky program pre poľnohospodárskych technikov v agrosektore Uzbekistanu20152017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Inžiniersky výskum krajinno-architektonických aspektov sídelnej zelenej infraštruktúry (Tripartite Convention 01/2016; E+ Higher Education Learning Agreement for Traineeships)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. TóthKZaKA FZKI
Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis20152015Jean MonetJ. PokrivčákKE FEM
Jean Monnet Module: "European Union Business Law" (175785-LLP-1-SK-AJM-MO)20102013Jean MonetJ. LazíkováKPr FEŠRR
Jedna europa jedna kvalita potravin (Visegrad+)20192020Granty nadáciíĽ. BelejKHaBP FBP
Joint Eranet20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Journal of Central European Agriculture20002003Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)20032005rezerva vedy MŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Katalóg krajinnoekologických zariadení a opatrení20172019GA SPUM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)20102011GA SPUJ. NôžkováFAPZ
Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaP20172018Visegrad University Studies Grants STOP!!!Ľ. JuríkKKI FZKI
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska20202022KEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)20042008AVM. BrestičFAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)20082009Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Klimatický park (HUSK 1101/2.2.1/0158)20132015OP Kvalita životného prostrediaA. RogožníkováSPU
Klobásovica - vysokoškolský festival výroby krajových klobás2019--Granty nadáciíM. BobkoKTKŽP FBP
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)20122015VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Knižnica popínavých drevín20192019Granty nadáciíE. MňahončákováSPU
Knowledge transfer from V4 Countries to Macedonia in field of value chain in organic agriculture20152015Small Grants STOP!!!E. HorskáCVVP FEM
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov (Projekt č. 026SPU-4/2016)20152015KEGAJ. RusnákKKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov20172017KEGAJ. RusnákKKS TF
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)20112013VEGAT. BaranecFAPZ
Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne. (SK-SRB-2016-0008)20172018Bilaterálna spoluprácaV. VietorisKTKRP FBP
Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácie (2/0040/12)20122015VEGAD. IgazKBaH FZKI
Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-14-0488)20152018Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexné štúdium vybraných druhov rodu Sorbus.L. na území Českej a Slovenskej republiky (SK-CZ-2013-0253)20142015Bilaterálna spoluprácaM. RačekKBZ FZKI
Komplexný kooperačný model energetiky obnoviteľných zdrojov troch slovenských krajov a jedného maďarského regiónu (HUSK /0801/2.1.2/0214)20092010InterregJ. MagaKSaVB TF
Komplexný systém ochrany a bezstresového pestovania ovocných drevín pre územie SR s využitím digitálnej signalizačnej techniky. (APVV-0151-06)20072009APVTJ. MezeyKOVV FZKI
Komplexný výskum mulčovacích fólií pre poľnohospodárske aplikácie (APVV-0279-12)20132016Všeobecné výzvyM. ŠlosárKZ FZKI
Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-15-NEWPROJECT-8011)20162020Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum technológie pestovania a následnej konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach priebiehajúcej klimatickej zmeny a potenciálnej energetickej krízy v Európe (1/0602/15)20152017VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Kompostovanie a vplyv aplikácie kompostu na kvalitu a zdravie pôdy v podmienkach začínajúcej biofarmy. (APVV-14-0546)20152019Všeobecné výzvyS. JavorekováKMi FBP
Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (609531)20132016FP7P. BielikKE FEM
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti2020--GA SPUZ. MaškováKMi FBP
Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentov (SK-PL-2015-NEWPROJECT-6802)20162017Bilaterálna spoluprácaA. FehérKTUR FEŠRR
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)20202022KEGAM. MacákKUPH FAPZ
Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít (026SPU-4/2013)20132016KEGAT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie ( 021SPU-4/2016)20162018KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie (027SPU-4/2017)20172019KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Konkurencieschopné obchodné modely pre vidiecke oblasti20182018HorizontP. RovnýFEM
Konkurencieschopnosť agropotravinárskych podnikov SR na európskom trhu potravín (1/0230/09)20092011VEGAI. UbrežiováKMan FEM
Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte udržateľného poľnohospodárstva20142014Všeobecné výzvyI. ZentkováKE FEM
Konštrukčné, tepelno-techické,etologické a hygienické riešenie alternatívnych podlahových konštrukcií v ustajňovacích objektoch pre hovädzí dobytok. (1/0771/09)20092011VEGAJ. LendelováKS TF
Kontaminácia prízemných vrstiev atmosféry polutantmi síry a dusíka v poľnohospodárskych oblastiach hornej Nitry. (1/4435/07)20072009VEGAP. LazorFBP
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny20152017VEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Kontinuálny profesijný rozvoj v bezpečných-zelených-pružných potravinových dodávateľských reťazcoch v Egypte20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. PaluchováCVVP FEM
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Kontrola pre človeka patogénnych mikroorganizmov v systémoch rastlinnej produkcie (CA 16110 )20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Kontroling a účtovný systém podniku (753)20102011GA SPUI. VáryováKÚ FEM
Kontroling ako moderný nástroj riadenia podnikov agrorezortu20202022VEGAĽ. GurčíkKE FEM
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)20122014KEGAD. BíroKVZ FAPZ
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)20092010GA SPUB. GálikFAPZ
Kooperačný model komplexného energetického využitia biomasy jedného maďarského a troch slovenských krajov (ITMS č. 14420100021)20062008InterregJ. MagaKSaVB TF
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováKVS FEŠRR
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTSJ. CandrákKGPB FAPZ
Krajina formovaná vodou20172017CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Krajinná architektúra a lesníctvo v urbanizovanom prostredí - inovatívne učebné plány pre Bielorusko a Ukrajinu20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinná architektúra, meské lesy a zelená infraštruktúra miest - GREENER20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinno architektonická štúdia revitalizácie Hviezdoslavovho parku v Martine20192020Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI