Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 2585

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
„ Rozšírenie parku v Dolnom konci v obci Záriečie“20182018Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. StreďanskýKKPaPÚ FZKI
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováKGŠR FAPZ
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat20202021Multilaterárna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ. (3/3169/05)20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine. (1/0426/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováFZKI
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. CandrákováKRV FAPZ
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Adopting of Project -based learning methodologies to Agribusiness management specialist professional training20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (PP-7RP-0078-08)20082011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (DO7RP-0016-08)20082011Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy Trade (FP7 GA 212036)20082011FP7J. PokrivčákKHP FEM
AGMEMOD 2020 - Agricultural Member State modelling for the EU and Eastern European countries (FP6 GA 21543)20062008FP6J. PokrivčákKHP FEM
Agrárne právo EÚ (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)20112014Jean MonnetA. BandlerováKPr FEŠRR
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)19992000Medzinárodné projekty (ostatné)D. UrminskáKBaB FBP
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)20092012Jean MonnetL. PalšováKPr FEŠRR
AgrInnFoodHub: Food-Hub ako nástroj na podporu kolaboratívnych a inovatívnych riešení pre manažment zdrojov, služieb a logistiky, pre posilnenie a diverzifikáciu lokálnych agro-potravinových systémov a lokálnej komunity (Proposal ID 863054)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas (2013-1-PL1-LEO05-37532 )20132015Leonardo da VinciZ. PalkováSPU
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. PaulenKOVV FZKI
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChrenekKBaB FBP
AGRO-CULTURE: Agrárne dedičstvo ako európska kultúra. Zveľadenie vidieckych komunít a ich histórie prostredníctvom sociálnej inovácie a participácie (770621-1)20182022Horizont 2020A. TóthKZaKA FZKI
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HudecKOR FAPZ
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Agro-technologická inovatívna poradenská sieť pre farmárov na univerzitách v Uzbekistane a Azerbajdžane20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. SchwarczCIP FEŠRR
Agro-technologická inovatívna poradenská sieť pre poľnohospodárov na univerzitách v Jordánsku (617269-EPP-1-2020-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Akademická internacionalizácia na posilnenie hospodárskej extroverzie (621756-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-KA)20202023Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieJ. GálováCVVP FEM
Akademické písanie nielen pre študentov ekonomických a pôdohospodárskych vied (016SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. GálováKJ FEM
Akcia Rakúsko - Slovensko20162016MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. FuskaKKI FZKI
Akcia Rakúsko - Slovensko: Konektivita jemných sedimentov v poľnohospodársky využívaných povodiach: kombinovaný prístup20172017Akcia Rakúsko - SlovenskoE. AydinKBaH FZKI
Akcia Rakusko - Slovensko: Vyskumný grant pre postdoktorandov20142014Bilaterálna spoluprácaM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
..ako Dávid porazil Goliáša...20132013Flagship projekt STOP!!!P. BielikSPU
Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka (330TT1001313)20102013Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 D. MoravčíkováSPU
Aktívna účasť doktoranda Ing. Kubištu na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu LE NOTRE v Kasseli, Nemecko (158/04210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRJ. SupukaFZKI
Aktivovanie halofytov - od génov po ekosystému (FA0901 219/09)20092014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Aktualizácia a modernizácia vyučovacích a študijných metód a didaktických pomôcok v študijnom odbore Biotechnika parkových a krajinných úprav s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT) (3/4295/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HillováFZKI
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.20152015Granty nadáciíL. MaršálkováKHaBP FBP
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MaršálkováKHaBP FBP
Aktuálne trendy v regionálnej a miestnej ekonomike20172018Standard Grants STOP!!!M. BumbalováKVS FEŠRR
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)20162017Všeobecné výzvyL. TóthKEAaI TF
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníŠ. MihinaKZSBT TF
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. ArpášováKŠCH FAPZ
Alternatívy oceňovania biologických aktív a ich vplyv na rentabilitu hospodárenia v poľnohospodárskych podnikoch ( 1/0527/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Analýza a interpretácia obsahu vody v pôde s ohľadom na jej prístupnosť pre rastliny v podmienkach klimatickej zmeny20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. TárníkKBaH FZKI
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. HolotaKZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. KováčKZSBT TF
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HalajKKI FZKI
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15)20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. UrminskáFBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠnircKCH FBP
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme (16/GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. ZuzulováKEM FEŠRR
Analýza dostupnosti hlavných a alternatívnych vstupov pre priemysel spracovávajúci buničinu (NI/1-255/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloE. HorskáFEM
Analýza dôvodov oneskoreného hydralulického nasýtenia vrchnej vrstvy pôdy (Haplic Luvisol) obrábaných redukovanou orbou v porovnaní s konvenčnou orbou20182018MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Analýza ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a podnikov pôsobiacich v tomto odvetví pred a po vstupe Slovenska do EÚ (1/0803/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LadvenicováKE FEM
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HorákKBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu (0512-12)20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRD. IgazKBaH FZKI
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. OlejárKEAaI TF
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KúbekFAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KúbekFAPZ
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FandelKŠOV FEM
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. VašíčekKBaB FBP
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov potravinárskych materiálov meraním fyzikálnych parametrov (746/03180)20082009GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. BožikováTF
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)20192020Štátne objednávky výskumu a vývojaM. ValachKVS FEŠRR
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FandelKŠOV FEM
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)20162020Všeobecné výzvyN. LukáčKFŽ FBP
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku (SK-SRB-2013-0039)20152016Bilaterálna spoluprácaZ. PalkováKEAaI TF
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. TomanKVD FAPZ
Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKE FEM
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dieloJ. ĎuďákKSaVB TF
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KučeraKKS TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Analýza profesijných kompetencií akademických pracovníkov v štátoch strednej Európy (SK-CZ-2013-0209)20132013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRT. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)20182022Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Analýza spotrebiteľského správania na trhu so včelím medom s akcentom na jeho kvalitu a nutričnú hodnotu20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. ŠedíkCIT FEM
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VozárováKF TF
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. MassanyiKFŽ FBP
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KučeraKKS TF
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KučeraKKS TF
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc20182022Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KačániováFBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)20172018Bilaterálna spoluprácaE. TvrdáKFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BajčanKCH FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. CapcarováKFŽ FBP
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HúskaKVS FEŠRR
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)20182018Bilaterálna spoluprácaP. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín20152019Všeobecné výzvyN. LukáčFBP
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)20162017Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov (11/2019)2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. BalážiKKaST TF
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia fotogrametrie vo výskumnovzdelávacom procese a v praxi20162016Granty nadáciíJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)20172021Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.20092013OP Výskum a inovácieV. RatajKSaVB TF
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. PaluchováKMO FEM
Aplikácia koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0444/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy ( 041SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Aplikácia Marshallovej a Hicksovej dopytovej funkcie pri kvantifikácii zmien životnej úrovne obyvateľov SR vo väzbe na spotrebu potravín podľa výživových odporúčaní. (1/0711/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HoškováKE FEM
Aplikácia matematiky v obchodných činnostiach - tvorba a použitie moderných vzdelávacích materiálov v samostatnom štúdiu matematických predmetov. (3/4293/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533)20042004Rozvojový projekt ITZ. PalkováTF
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín2020--Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)20182022Všeobecné výzvyJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. PintérKOVV FZKI
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)20162016Bilaterálna spoluprácaV. VozárováKF TF
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v BY, UA a UZ (609636-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v krajinách BY, UA a UZ (618099-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. PaluchováCVVP FEM
Aplikácia technológie bezdotykových kariet v službách SlPK pri SPU v Nitre. (5f)20072007ITB. BellérováKE FEM
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-03-0809)20082009CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-04-0910)20092010CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CII-SK-0044-05-1011)20102011CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-06-1112)20112012CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-07-1213)20122013CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-08-1314)20132014CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-09-1415)20142015CEEPUSE. HorskáKMO FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-10-1516)20152016CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-11-1617)20162017CEEPUSE. HorskáCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-12-1718)20172018CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-13-1819)20182019CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-14-1920)20192020CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná ekonómia a manažment (CIII-SK-0044-15-2021)20202021CEEPUSJ. GálováCVVP FEM
Aplikovaná matematika (4540)20042004ITD. OrszághováKM FEM
Aplikované úlohy z matematiky v ekonómii (101/01160)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BihuňováKZaKA FZKI
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KosibaKDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. HujoKDaM TF
ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME20182019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)20172021Všeobecné výzvyP. MassanyiKFŽ FBP
Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania IKT a IS v podnikoch agropotravinárskeho sektora (1/0575/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)2020--Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ŠiškaKE FEŠRR
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HalajováKZaKA FZKI
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)20102013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Automatizovaný knižnično-informačný systém - komplexná automatizácia - odborných činností SlPk v jednotnom systéme. (5f)20062006ITB. BellérováKE FEM
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TvrdáKFŽ FBP
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)Ľ. CagáňFAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)20072009APVVĽ. CagáňFAPZ
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 )20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠlosárKZ FZKI
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Best4Soil (817696)20192021Horizont 2020 M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthFAPZ
Bezpečnosť potravín- Malé podniky, no globálny trh: úloha malých a rodinných podnikov pri bezpečnosti potravín a výživy (Horizont 2020, Sustainable Food Security)20152019Horizont 2020P. SchwarczKEP FEŠRR
Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti (21910129)20192020Visegrad GrantsĽ. JuríkKKI FZKI
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
Bezpečnostné aspekty využívania cloud computingu ako efektívneho a ekonomického spôsobu spracovania informácií v podniku (1/0306/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Big Data Mining & analytika pre akademickú prevádzkovú excelentnosť a optimalizáciu pedagogických výsledkov (598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníR. Benda ProkeinováCVVP FEM
Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve. (1/0305/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaM. HabánováKVĽ FAPZ
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)20172018Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠlosárKZ FZKI
Biodiverzita - Zážitkové vzdelávanie20192019Granty nadáciíR. KirchnerSPU
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)20032006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ŠťastnýFAPZ
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTP (Vedecko-technické projekty)J. NovákKTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecKB FAPZ
Biodiverzita po nehode v Černobyle20162016Small Grants STOP!!!E. MňahončákováSPU
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Biodiverzita, synantropizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na krajinotvorbu v NP Západných Karpát (1/0851/10)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NovákFAPZ
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. KadlečíkFAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Bioekenomická výučby v Európskej perspektíve (OC-2018-2-23397)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ŽidekKHaBP FBP
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GadušKRBE FEŠRR
Biofarma - naše zamestnanie, naše poslanie II.20172018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváĽ. NagyováCVVP FEM
Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok ( "1/0617/20")20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecKB FAPZ
Biológia, biotechnológie a potravinárstvo2019--CEEPUSM. KačániováKOVV FZKI
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)20052007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. NôžkováFAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ČernýKRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Biologická regulácia záraz (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthKOR FAPZ
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)20172021Všeobecné výzvyJ. MedoKMi FBP
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. EliašováKE FEŠRR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)20102012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)20142015Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováKCH FBP
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. TátošováKKPaPÚ FZKI
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. VerešFAPZ
BioMonitor - Monitoring the Bioeconomy (H2020 GA 773297)20182022Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
Biopalivá a ich vplyv na európske a globálne poľnohospodárske a nepoľnohospodárske trhy (1/0714/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (proposal 812664)20182022Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and Policies (PP-H2020-18-0004)20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd (VEGA 1/0447/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthSPU
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)2020--CEEPUSA. KolesárováDFBP FBP
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. JakábováKBZ FZKI
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. AngelovičováFAPZ
Biouhlie ako možnosť trvalo udržateľného riadenia zdrojov (Cost TD1107 )20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. HorákKBaH FZKI
Biouhlie ako nástroj trvalo udržateľného poľnohospodárstva (APVV-19-0133)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. HorákKBaH FZKI
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. SlaninaKFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. SlaninaKFŽ FBP
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Bošany - ateliér verejnej zelene20172018Zmluva o dieloM. VerešováKZaKA FZKI
Botanická kuchyňa20192019Rozvojové projektyE. MňahončákováSPU
Botanické leto20182018Rozvojové projektyE. MňahončákováSPU
B-Plan 2°Round (2012-1-IT1-LEO05-02826)20122014Leonardo da VinciI. ZentkováCVVP FEM
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)20132013FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
Budovanie budúcnosti pre nových ekologických poľnohospodárov prostredníctvom odborného tréningu (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Budovanie kapacít expertov na zabezpečenie kvality v Rusku a Kazachstane20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. HorskáCVVP FEM
Budovanie kapacít v poľnohospodárskom poradenstve v krajinách strednej a vychodnej Europy (2016-1-HU01-KA202-022944)20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. KapsdorferováKMan FEM
Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004Inovácia a budovanie unikátnych pracovískM. HaloFAPZ
Bulharské, ruské a kazašské programy MBA v agrobiznise2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikKZVMP R R
CAD pre Krajinné Inžinierstvo (007/SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. FuskaKKI FZKI
CASEE Summer School 2020 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region20202020Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KolesárováDFBP FBP
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)20102017Erasmus MundusL. SchwarczováCIP FEŠRR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.20112017CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)20162016CEEPUSB. NovotnáKKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)20162016CEEPUSL. TátošováKKPaPÚ FZKI
CEEPUS - prednáškový a výskumný pobyt akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov - ČESKO (11659)20142014CEEPUSJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20192020CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ceepus mobilita učiteľa20122012CEEPUSJ. FuskaKKI FZKI
Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike ( 1/1189/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HupkováKE FEM
Central Asian Network for Internationalisation of Higher Education20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Central Asian Network for Internationalization Higher Education20142014Erasmus MundusE. HorskáSPU
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)20102014OP Výskum a inovácieD. UrminskáKBaB FBP
Centrum excelentnosti pre európske potravinárske prostredie a zdravie (621113-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-CoE)2020--Jean MonnetA. KolesárováFBP
Centrum excelentnosti pre európsku poľnohospodársku politiku (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)20182021Jean MonnetP. SchwarczFEŠRR
Centrum excelentnosti pre európsky agropotravinový reťazec (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022Jean MonnetP. SchwarczCIP FEŠRR
Centrum pre výskum potenciálu biomasy (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017Granty nadáciíJ. GadušKRBE FEŠRR
Centrum znalostného poľnohospodárstva - inovatívny transfer znalostí20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváI. ZentkováCVVP FEM
Cezhraničná spolupráca prepojených laboratórií pre zlepšenie konkurenceschopnosti českých a slovenských producentov zeleniny (NFP304010P627)20192020InterregT. BojňanskáSPU
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Climate change, ecosystems’ transformation and food security: joint initiatives and research based on EU experience (620856-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-NETWORK)2020--Jean MonnetD. MoravčíkováKPTC R R
Cloud computing - efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku (1/0433/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
COST Action TU1201 Mestské záhradkárske kolónie v európskych mestách - budúcnosť, výzvy a poučenie - TUD COST Action TU120120132016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Cost Action TU1306 Podpora vedomostí o vzťahu informačných a komunikačných technológií a verejných priestranstiev s cieľom zlepšiť ich využitie a atraktivity20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
      Krátka vedecká stáž v Bilbao- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
COST Action 1402: Zlepšenie stratégie posudzovania rizík alergénov bielkovín nových potravín20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
COST Akcia CA18137- Európske masové bývanie strednej triedy2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáSPU
Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaní20142014Erasmus MundusĽ. JuríkKKI FZKI
Creating Extensible Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.20162018OP Ľudské zdrojeA. KolesárováFBP
Cross-border education20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
CultTour - Zachovanie kultúrneho dedičstva historických záhrad a ich využitie pre udržateľný turizmus (Garden Heritage Conservation and Tourism)20132014InterregA. TóthKZaKA FZKI
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019--Všeobecné výzvyM. GáborKGPB FAPZ
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody20172017Bilaterálna spoluprácaB. NovotnáKKI FZKI
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti agroturistiky20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikKE FEM
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Demonštračný viaczdrojový systém výroby elektriny a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie na SPU. (343/03170)20062006Rozvojový projekt ITZ. PalkováTF
Dendrologický prieskum a štúdia obnovy evanjelického cintorína na Probstnerovej ceste v Levoči (Ni/1-614/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloD. HalajováKZaKA FZKI
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín (1/0308/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. VollmannováKCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BobkováKHaBP FBP
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)20042007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. BrindzaKGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ŠťastnýFAPZ
Determinácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby povrchových vrstiev so zameraním na elimináciu degradačných procesov a environmentálne aspekty. (VEGA 1/0077/16)20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoTF
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaIOBBB FAPZ
Determinácia pleiotropného účinku endokrinných disruptorov a biologicky aktívnych látokv celulárnom modelovom systéme in vitro20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. KňažickáSPU
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve (1/0274/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KačániováKMi FBP
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní (1/0392/20)20202024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorv na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0242/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Determinanty ekonomiky pestovania a spracovania liečivých rastlín na Slovensku (1/0720/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Determinanty fungovania potravinovej vertikály mlieka v podmienkach Slovenskej republiky, jej konkurencieschopnosť a efektívnosť (1/0356/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RichterKE FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v informačnej spoločnosti (1/0788/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Determinanty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu v synergii manažérskych a účtovných aspektov (1/0842/12)20122013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects20192023Horizont 2020V. VietorisFBP
Development of Agriculture in Visegrad Countries (IVF 21310423)20132014Visegrad GrantsJ. PokrivčákKHP FEM
Development of environmental management course for the Aral Sea region2021--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Development of new methodologies and a strategy on common NATURA 2000 site assessment in Central Europe (CE1203)20172020Interreg Central EuropeM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Digital Innovation Hubs in the Danube Region20172019InterregZ. KapsdorferováKMan FEM
Digitálne edukačné aplikácie z matematiky (029SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. OrszághováKM FEM
Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice. (713/02320)20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. HudecKOR FAPZ
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)19961998VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ValentKFŽ FBP
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVK. OlšovskáKFR FAPZ
Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností (023SPU-4/2016)20162017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. AilerKOVV FZKI
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. IkrényiFAPZ
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. IkrényiFAPZ
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a pľlnohospodárstvo (APVV-15-0573)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HauptvogelKFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášFAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023OP Výskum a inovácieM. HabánováKVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoKGŠR FAPZ
Dokument starostlivosti o dreviny a štúdia obnovy historického parku v Budmericiach (NI/1-660/2019/SPU)20192020Štátne objednávky výskumu a vývojaD. HalajováKZaKA FZKI
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti na niektoré floristicko-produkčné charakteristiky trávneho ekosystému. (1/0202/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JančovičFAPZ
Dopad produkcie biopalív na poľnohospodárstvo ( 035SPU-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. KapustováKE FEM
Dopad variantných scenárov administrácie priamych platieb na ekonomiku poľnohospodárskych podnikov: prípadová štúdia rumunského poľnohospodárstva (T 514/1120)20072009MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. BielikKE FEM
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Dopady manažmentu obhospodarovania pôdy na rentabilitu rastlinnej výroby (1/0525/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BullováKE FEM
Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít (1/0830/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RajčániováKHP FEM
Dopady poľnohospodárskych dotácií na produktivitu fariem a potravinovú bezpečnosť (1/0930/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrivčákKHP FEM
Dopady produkcie bioenergie na ceny a dostupnosť potravín (04-GA SPU-16)20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. KapustováKE FEM
Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku. (1/0861/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthFEM
Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov (723/01120)20062007GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. RajčániováKHP FEM
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HaščíkKTKŽP FBP
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. LožekFAPZ
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)20122014OP Výskum a inovácieR. ŽidekLN FBP
Dôležitosť environmentálnych kritérií pri zadávaní projektov pozemkových úprav (1/0452/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
DTC - Centrum transferu poznatkov20122014Rozvojové projektyD. HúskaSPU
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
Dusíkom obohatené biouhlie kombinované s kompostom - výhody pre pôdu v podmienkach klimatickej zmeny20142015MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Duševné vlastníctvo v EÚ (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonnetJ. LazíkováKPr FEŠRR
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Dynamizovanie mládeže pre sociálne inovácie20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky. (1/0861/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RajčániováKHP FEM
ECOLOGICA - on line vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Ecologica Mednet20162016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováSPU
Ecological Farming - sustainable development under the Erasmus+ programme20142014Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáSPU
Ecological requirements of selected taxa in the genus Rosa in Slovakia20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. BakayKBZ FZKI
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov20162016Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. BárekKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. BárekKKI FZKI
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
Efektívne využitie satelitnej navigácie v systéme presného poľnohospodárstva. (748/03140)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. MacákKSaVB TF
Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii (024SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. CapcarováKFŽ FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Efektívnosť agrosubjektov na Slovenku (1/0070/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. UrbánováKE FEM
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. MarišováKPr FEŠRR
Efektívnosť technickej a technologickej inovácie pestovania vybraných okopanín a olejnín (VEGA 1/7686/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JechTF
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)19992001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
EIT Climate-KIC in Slovakia20202020Horizont 2020 J. HorákFZKI
EIT Food Hub20192020Horizont 2020 A. KolesárováFBP
EIT Food RIS Consumer Engagement Labs20202021Horizont 2020 A. KolesárováFBP
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičFAPZ
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. BakayKBZ FZKI
Ekológia a variabilta gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v oblasti Modrého Kameňa (IPA)20142015Granty nadáciíL. BakayKBZ FZKI
Ekologická a energetická optimalizácia produkčného agrosystému s podporou informačných technológií a manažmentu priestorovo diferencovaných vstupov. (1/3478/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. NozdrovickýTF
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekFAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)20032015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KováčFAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. OpáthKZSBT TF
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Ekologické urbáne poľnohospodárstvo - z teórie do praxe2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváL. GabrínySPU
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TočkaFAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
Ekonómia politiky biopalív v EÚ a jej dopad na poľnohospodárstvo v SR (1/0065/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. BajusováKE FEM
Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda (1/0052/13)20132014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LadvenicováKE FEM
Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo (1/0549/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LazorčákováKHP FEM
Ekonomické a legislatívne podmienky konkurencieschopnosti liehovarníckeho priemyslu SR v kontexte legalizácie domácej výroby liehovín (1/0740/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. BeňušKE FEM
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. LazíkováKPr FEŠRR
Ekonomické a právne základy podnikania v agropotravinárstve (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonnetO. BeňušKPr FEŠRR
Ekonomické aspekty a analýzy vývoja produkcie ovocia a ovocných destilátov na Slovensku (13-GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. HolotováKMO FEM
Ekonomické aspekty diverzity pracovnej sily v Slovenskej republike2019--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. LančaričSPU
Ekonomické aspekty extrakcie oleja a skvalénu z amarantu (1/0699/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RichterKE FEM
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKŠCH FAPZ
Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektoru a budovanie bezpečnostnej politiky podniku (1/0112/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Ekonomické aspekty regionálneho rozvoja v špecifických oblastiach krajín V4 (21610402 )20162016Small Grants STOP!!!M. MarišFEŠRR
Ekonomické koncepty vodnej politiky EÚ- kritické hodnotenie a nové návrhy (OC-2017-1-22406)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
EKonomické koncepty vodnej politiky EÚ- kritické hodnotenie a nové návrhy (OC-2016-1-20859)20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka20092012Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 P. BielikSPU
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu20122015Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HanováKŠOV FEM
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 P. SchwarczKEP FEŠRR
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry ( 001SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Ekosystémy mestskej zelene a ozelenenie miest - BROADEN20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RačekKBZ FZKI
Elektrická a tepelná vodivosť vlhkých materiálov (SK-CZ-02606)20062007Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováTF
Elektronický slovník finančných pojmov v podobe aplikácie pre mobilný telefón. (040SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. HolúbekKF FEM
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR (361/01260)20052030Rozvojový projekt ITD. TóthováFEM
Elektronizácia procesov sledovania grantov so zapojením študentov formou startupov20152015Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity (APVV-15-0160)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. HorákKBaH FZKI
eLiSE - e-vzdelávanie v inteligentnom prostredí (eLiSE 2017)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Emisie amoniaku a skleníkových plynov zo stavieb živočíšnej výroby (CA 16106)20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Emisie skleníkových plynov a amoniaku z budov určených na chov zvierat20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BartaKMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. JamborKFŽ FBP
Energetická hospodárnosť veľkokapacitných objektov pre chov hospodárskych zvierat (1/0815/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. PogranKS TF
Energetická politika krajín V4 v oblasti obnoviteľných zdrojov20152017Strategic GrantsE. MarišováKPr FEŠRR
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. MassanyiKFŽ FBP
Entering the Bio Based Economy (2013-1-NL1-LEO05-12308)20132015Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie. (215/04120)20042006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkFZKI
Environmentálne benefity aplikácie biouhlia do pôdy (Orthic Luvisol)20152015MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat2019--Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)20102011Bilaterálna spoluprácaM. CapcarováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)20152017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Ivanič PorhajašováKEZ FAPZ
Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodia20192019CEEPUSE. AydinKBaH FZKI
Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny (VEGA 1/4408/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019GA FEŠRRL. KončekováKEM FEŠRR
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)20092010APVVP. FerusFAPZ
Environmentálne technológie a technika (044SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. JanoškoKDaM TF
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)20162018Interreg Central EuropeA. KolesárováKFŽ FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)20142015Bilaterálna spoluprácaS. JavorekováKMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. UrminskáFBP
EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020 (73013)20172021Horizont 2020M. BrestičKFR FAPZ
E-publikovanie na SPU v Nitre - II. etapa (213-5c)20032013Rozvojový projekt ITB. BellérováKE FEM
ERASMUS Výučba učiteľa20132013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS - Intenzívny jazykový kurz pre cudzincov ( v rámci Programu celoživotného vzdelávania (No 13204-0369/Nitra02)20122012Erasmus MundusJ. VrbováKJ FEM
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovB. NovotnáKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20122012Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture20112011Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (okrem mobilít)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2012/13 (12201-0886/NITRA02)20122013Erasmus (okrem mobilít)E. HorskáSPU
Erasmus mobility študentov a pracovníkov VŠ 2013/14 (13201-0766/NITRA02)20132014Erasmus (okrem mobilít)E. HorskáSPU
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16, 2016/17 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2015-1-SK01-KA107-008717)20152017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2014/15 (2014-1-SK01-KA103-000135)20142015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2016/17 (2016-1-SK01-KA103-022138)20162017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2017/18 (2017-1-SK01-KA103-035017)20172018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2018/19 (2018-1-SK01-KA103-045845)20182019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2019/20 (2019-1-SK01-KA103-060110)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov VŠ 2020/21 (2020-1-SK01-KA103-077758)20202020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2015/16 (2015-1-SK01-KA103-008693)20152016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2016/17, 2017/18 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2016-1-SK01-KA107-022346)20162018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2017/18, 2018/19 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) ( 2017-1-SK01-KA107-035164)20172019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2018/19, 2019/20 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2018-1-SK01-KA107-046092)20182020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2019/20, 2020/21 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2019-1-SK01-KA107-060126)20192021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ mobility študentov a zamestnancov 2020/21, 2021/22 s partnerskými krajinami (mimo EÚ) (2020-1-SK01-KA107-077779)20202022Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovP. BielikKZVMP R R
Erasmus+ Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BárekováKKPaPÚ FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20142014Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erazmus - Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentu20162019Všeobecné výzvyL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Etnicka migrácia a štrukturálne zmeny na vidieku -- prípradová štúdia migrácie Slovákov z Vojvodiny20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniFAPZ
EU Agricultural and Energy Policy and Food Security20152015Jean MonnetJ. PokrivčákKHP FEM
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)20092010Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
EÚ RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničKVS FEŠRR
EULAlinks II20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
EULAlinks SENSE (2014-0874/001-001)20142018Erasmus MundusE. HorskáCVVP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (proposal 822398)20182018Horizont 2020 J. PokrivčákKHP FEM
EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies (PP-H2020-18-0016)20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Euro Ruská akademická sieť PLUS (2012-2734/001-001-EMA2)20122016Erasmus MundusP. BielikKE FEM
Euro Russian Academic Network (2011-2573/001-001-EMA2)20112015Erasmus MundusE. HorskáSPU
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
Európska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean MonnetL. PalšováKPr FEŠRR
Európska platfoma pre charakterizovanie systémov častíc20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Európska platforma pre charakteristiku systémov častíc (OC-2019-1-23993)20202022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Európska sieť fenotypovania rastlín 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)M. BrestičKFR FAPZ
"Európska sieť na podporu výskumu karotenoidov a ich aplikácie v agro - potravinárstve a medicíne" (COST Action CA15136)20152020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Európska sieť pre podnikateľov v oblasti inteligentných technológií v poľnohospodárstve20202023Erasmus+ (ostatné)E. MarišováFEŠRR
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováKHaBP FBP
Európska sieť pre poľnohospodársky výskum a inovácie (SEP-210176511)20152018Horizont 2020P. BielikSPU
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Európska univerzita obchodu a podnikania (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)20192022Multilaterárna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. KolesárováFBP
Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor II (2013-1-SK-LEO02-06238, PLM)20132014Leonardo da VinciE. HorskáSPU
Európske štúdie kultúrnych dimenzií medzinárodného podnikania: manažérske a marketingové implikácie ( Rak/Špan/SR/07)20072009MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)E. HorskáFEM
Európsko-čínska sieť vyššieho výskumu v oblasti regenerácie pôdy a výroby potravín (101000547-1)20212026Horizont 2020 A. BandlerováFEŠRR
Európsky magisterský program v odbore riadenie poľnohospodárskych podnikov20162016Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. BielikSPU
Európsky Network alebo znižovanie bakteriálnej kolonizácie a jej stálosť v potravinách a prostredia pri spracovaní potravín (FA 1202)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural Economics (2008-1745/001-001 CPT-USTRAN)20082012EU-US AtlantisA. BandlerováFEŠRR
E-vzdelávanie - brána k profesnému rastu. (5c)20072007Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie na SPU v Nitre (3/SPU)20012001Rozvojový projekt ITD. TóthováCIT FEM
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
E-vzdelávanie v nových študijných programoch v rámci dištačného štúdia. (308/01240)20052005ITK. HennyeyováKI FEM
E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo (042SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BárekováKKPaPÚ FZKI
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Experimentálne metódy určenia vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov (SK-CZ-0121-11)20122013Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach20182019Štátne programy výskumu a vývojaZ. PalkováKEAaI TF
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTP (Vedecko-technické projekty)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Extenzívne bylinné úpravy v záhradno-architektonickej tvorbe. (4/2003/08)20082010SAV (Slovenská akadémia vied)D. HillováFZKI
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (PP7RP-0025-09)20092010Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (DO7RP-0018-10)20102015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. PokrivčákKHP FEM
Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States (FP7 GA 245123)20102013FP7J. PokrivčákKHP FEM
Faktory ekonomickej efektívnosti výroby kravského mlieka (1/0635/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KolesárováKFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. CapcarováKFŽ FBP
Faktory úspešnosti internacionalizácie agropotravinárskych podnikov SR (1/3757/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. HorskáFEM
Faktory úspešnosti procesu nástupníctva v malých a stredných rodinných podnikoch na Slovensku (1/0316/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. LušňákováKMan FEM
Farby a plody jesene20192020Rozvojové projektyE. MňahončákováSPU
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)20172021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánKUPH FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)20182019MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
FERIA: Tvorba a testovanie formátu na posilnenie vidieckej inovačnej činnosti (Proposal ID 869351)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Festival - Deň architektúry20192019Všeobecné výzvyM. ČibikKZaKA FZKI
Financial Literacy Online20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáCVVP FEM
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)20082011Jean MonnetP. SchwarczKEP FEŠRR
Finančná gramotnosť študentov poľnohospodárskych univerzít (SK-PL-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaR. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančná gramotnosť študentov v aspekte štrukturálnej zmeny bakalárskeho štúdia na univerzite s dôrazom na zvýšenie zamestnanosti absolventov bakalárskeho štúdia na trhu práce (1/0474/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák GregáňováKM FEM
Finančné trhy a prístup k úverovým zdrojom v poľnohospodárskom sektore20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. QinetiKE FEM
Finančné vzťahy v kontexte európskeho práva20162019Jean MonnetB. PavlíkováKPr FEŠRR
Finančno-ekonomické determinanty konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR v podmienkach SR (1/4635/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKE FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve Slovenskej republiky20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
Finančný kontroling v poľnohospodárstve SR20172017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)I. VáryováKÚ FEM
Finančný manažment a podnikateľské riziko v poľnohospodárstve SR (046SPU-4/2016)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthKF FEM
Fiscal and Monetary Policy in EU (564913-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-MODULE)20152015Jean MonnetM. TóthKF FEM
FontánaNR20182018Granty nadáciíS. BellérováKZaKA FZKI
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security (FP7 GA 290693)20122017FP7J. PokrivčákKHP FEM
FOOD4URB: PRÍNOS MESTSKÝCH JEDLÝCH LESOV PRE EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V MESTSKOM REGIÓNE20192022COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ČanigováKTKŽP FBP
Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s využitím netradičných záhradníckych plodín (VEGA 1/0625/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
FORWARD NITRA 2014 - medzinárodná vedecká konferencia20142015Small Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Fostering Latina America Sustainable Development through higher education mobility and cooperation20142014Erasmus MundusE. HorskáSPU
Fraktálne vlastnosti ovocia. (1/1321/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkTF
Framework contract for the evaluation of CAP measures contributing to the general objective of viable food production (AGRI-2016-EVAL-01)20172017EC Tender (Tender Európskej komisie)J. PokrivčákKHP FEM
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie bunkovej homeostázy v podmienkach environmentálnej záťaže (APVV-19-0593)20202024Všeobecné výzvyM. PožgajováSPU
Funkčná analýza génov zodpovedných za udržanie iónovej a štrukturálnej stability organizmu v podmienkach environmentálnej záťaže (1/0685/20)20202020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PožgajováSPU
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely (APVV-15-0275)20162020Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )20192022Horizont 2020Z. PalkováKEAaI TF
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. RažnáKGŠR FAPZ
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HauptvoglKTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0420/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HauptvoglKEM FEŠRR
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov (VEGA 1/7695/20 )20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičFAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽivčákKFR FAPZ
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)20112012Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)20152018Všeobecné výzvyP. HauptvogelKFR FAPZ
Genetické a molekulárne markery kvality cereálií a pseudocereálií. (1/0471/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováFBP
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVP. StrapákKŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TrakovickáFAPZ
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)20172022Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze20172017Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genetické technológie rastlín (001SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloFAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat. (1/0391/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Genetický skríning expresie regulačných génov meiózy v podmienkach záťaže ťažkými kovmi (GSMRG)20182018Všeobecné výzvyM. PožgajováSPU
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
GENIAL - Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL -Vzdelávacia sieť Zelená infraštruktúra: Budovanie kapacít pre prírode blízke riešenia v Juhovýchodnej Európe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL: Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
Genofond kosatcov20142015Zmluva o dieloM. KnollKBZ FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaKZaKA FZKI
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020Všeobecné výzvyJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)20162017Bilaterálna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)20182022Všeobecné výzvyN. MoravčíkováKGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov (1/0729/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (046SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)20042005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičFAPZ
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania20142016Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Globálna univerzita IV.: Zavádzanie rozvojových tém do univerzitného systému vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7 )20162018Slovak AidD. MoravčíkováKSV FEM
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)20132014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu20042008SAV (Slovenská akadémia vied)M. BrestičKFR FAPZ
Globálne vzdelávanie - Akademici aktívne a prakticky (SAMRS 2016/RV/1/2)20162017Granty nadáciíM. BihuňováKZaKA FZKI
Globálny potravinový trh - analýza zmeny ponuky, dopytu a potravinovej bezpečnosti v SR. (1/3836/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. SerenčéšFEM
GRACE20182021InterregK. HalászováFZKI
GReen Entrepreneurship Among youTh20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
HERITIN- kultúrne dedičstvo pre inkluzívnu spoločnosť (OC-2019-1-23907)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Hewen20132013Erasmus MundusE. HorskáSPU
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)20142017TempusP. MassanyiKFŽ FBP
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. GažoFAPZ
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. TóthKZaKA FZKI
Hliva ustricovitá – kumulátor a zdroj významne biologicky aktívnych látok (07-GASPU-2018)20192021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. GolianKZ FZKI
Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi (1/0827/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FázikováKRR FEŠRR
Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kalu20202025Horizont 2020 Ľ. JuríkKKI FZKI
Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (VEGA 1/0235/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ÁrvayKCH FBP
Hodnotenie a monitorovania welfare hospodárskych zvierat (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín (2018-1-TR01-KA204-058739)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáDFEM FEM
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JablonickýKDaM TF
Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvalo-udržateľného rozvoja20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. PaulenKOVV FZKI
Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska (VEGA 1/0768/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BielekováKHP FEM
Hodnotenie fyzikálnej kvality poľnohospodárskych piesočnato-hlinitých Orthic Luvisoli pomocou hydrofyzikiálnych pôdnych parametrov a agro-hydrologyckého modelu SWAP20142014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
Hodnotenie kvality a bezpečnosti nových potravín s pridanou výživovou hodnotou využitím moderných analytických metód (1/0337/20)20202020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŠtefánikováSPU
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality potravinárskych surovín fyzikálnymi metódami (718/03180)20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. BožikováTF
Hodnotenie kvality vajec domácej hydiny v priebehu skladovania (SK-CZ-2013-0113)20142015Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Hodnotenie kvality vody20152015CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20142014Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20152015Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JarábkováKRR FEŠRR
Hodnotenie kvality závlahovej techniky pri zavlažovaní vybraných plodín. (757/03140)20102010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. JobbágyTF
Hodnotenie opatrení SPP prispievajúcich k jej hlavným cieľom (AGRI-2016-EVAL-03)20172019EC Tender (Tender Európskej komisie)Z. BohátováCIP FEŠRR
Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie (GA FEŠRR 2/2017)20172019GA FEŠRRM. PrčíkKEM FEŠRR
Hodnotenie poľnohospodárskych materiálov metódami fraktálnej analýzy (192/03180)20022004Inovácia a budovanie unikátnych pracovískĽ. KubíkTF
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie rizík chemizácie na zdravie včelstiev a opeľovací servis20172017Horizont 2020R. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. UrminskáKEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. ŠiškaKE FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (1/4416/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. DemoKTUR FEŠRR
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)20142015MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)20202021GA FAPZM. PšenkováKVD FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka (1/0292/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. TomanKVD FAPZ
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na externé prostredie20182019Zmluva o dieloE. HorskáCVVP FEM
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18 - UKF)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Hornyák GregáňováKM FEM
Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému (313011B682)20172022OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Hodnotenie zdravotného stavu včelstiev v Európe (SEP-210488700)20182018Horizont 2020R. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ÁrvayKCH FBP
Hodnotiaca štúdia implementácie Európskeho inovačného partnerstva20162019EC Tender (Tender Európskej komisie)I. TakáčKEP FEŠRR
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
HRM vo vyšehradských krajinách - regionálny, národný a medzinárodný kontext20162017Small Grants STOP!!!I. UbrežiováCVVP FEM
Hrozno a jeho vedľajšie produkty ako zdroj tanínov vo výžive zvierat (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Hry aliancie medzi veľkými a malými podnikmi vo vidieckych regiónoch20182020Horizont 2020M. ChrenekováFEŠRR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KováčFAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KováčFAPZ
HU-TAF-4163: Analýza historických materiálov s dôrazom na introgresívne hybridy dubov v Maďarsku20142014EC Tender (Tender Európskej komisie)L. BakayKBZ FZKI
Hydrológia poľnohospodárskej krajiny - učebnica (aj pre dištatančné vzdelávanie ) (003SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AntalKBaH FZKI
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GadušKRBE FEŠRR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika odrôd jabĺk vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)20192023Všeobecné výzvyJ. VašíčekKBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KováčikKFŽ FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášFBP
Chemické zloženie, antioxidačná kapacita a antimikrobiálny účinok liečivých rastlín (SK-SRB-2016-0026)20172018Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
IDEE (viac vzdelávania pre Európu)20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. BihuňováKZaKA FZKI
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. KadlečíkFAPZ
Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca (05-GA FAPZ SPU-19)20202022GA FAPZM. GažarováKVĽ FAPZ
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
Identifikácia nových prístupov pre miestny, participatívny a udržateľný potravinársky výrobný model20152018Horizont 2020E. MarišováFEŠRR
Identifikácia potenciálne ohrozených povrchových vodných zdrojov znečistených fosforom z poľnohospodárskych činností20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. NovotnáKKI FZKI
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou (1/0671/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HalvaKKPaPÚ FZKI
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro20192019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. JamborKFŽ FBP
Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií (038SPU-4/2016 )20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BerčíkKMO FEM
Implementácia enviromentálnych a ekologických aspektov do vedeckej a výchovno-vydelávacej činnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre20142014Granty nadáciíJ. KozákováKMan FEM
Implementácia e-vzdelávania ako efektívneho nástroja do výučby účtovníctva podnikateľov (048SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Implementácia e-vzdelávania do bakalárskeho vzdelávania v odbore "Riadenie v poľnohospodárstve" formou dištančného vzdelávania (100/01240)20022004KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do dištančného štúdia. (4536)20042004ITK. HennyeyováKI FEM
Implementácia e-vzdelávania do študijného programu "Automatizačná a informatizačná technika v riadení kvality produkcie". (3/4284/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. PalkováTF
Implementácia e-vzdelávania do vzdelávania pracovníkov a študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti informačných technológií formou letných škôl20022004Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (035SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BárekováKKPaPÚ FZKI
Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Pechočiaková SvitačováKSV FEM
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)20172019Granty nadáciíJ. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019Granty nadáciíM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketingu (OC-2017-1-22234)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)J. GálováCVVP FEM
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia IT do výučby matematických predmetov - príprava a použitie e-vzdelávacích študijných materiálov. (311/01160)20052005ITD. OrszághováFEM
Implementácia koncepcie zelenej infraštruktúry na prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov výskumu mestských lesov (COST Training School Grant (Pieve Tesino, GreenInUrbs, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. ŠťastnáFAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthováKOR FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MrázováKVĽ FAPZ
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových postupov počítačovej grafiky do vyučovacieho procesu (039SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KravárováKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov pre hodnotenie zelenej infraštruktúry do vyučovacieho procesu (038SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kravárová
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Implementácia platformy pre podporu otvoreného publikovania ako nástroj na zlepšenie vizibility a kredibility študijných odborov záhradníctva a krajinárstva (KEGA 019SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HorákKBaH FZKI
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy s využitím modulárneho systému štúdia a stavby študijných plánov (036SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja (SK/09/LDV/PRO/01-93230632)20092010Leonardo da VinciL. PalšováKPr FEŠRR
Implementácia prírode blízkych riešení pre tvorbu dômyselných cirkulárnych miest (CA COST Action CA17133)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)M. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia programovania v krajinárstve20192019Granty nadáciíJ. FuskaKKI FZKI
Implementácia prvkov presného poľnohospodárstva v manažmente vybraných systémov pestovania poľných plodín (VEGA 1/0587/03)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. NozdrovickýTF
Implementácia skúseností krajín V4 v rozvoji podnikania - šanca pre Ukrajinu (31510041)20152016Strategic GrantsA. BandlerováFEŠRR
Implementácia Smart and Green riešení v krajinách V420182019Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. BerčíkKMO FEM
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. (013SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KročkoKTKŽP FBP
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Improve Skills through mobility Learning Experiences20132013Leonardo da VinciE. HorskáSPU
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Improving life in a changing environment through Biophilic Design (ILIBID)20182018Horizont 2020L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health (2018-SK1-KA204-046285)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)20072008MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. MassanyiFBP
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRO. KadlečíkKGPB FAPZ
INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020Všeobecné výzvyA. TóthKZaKA FZKI
Informačná stratégia podniku v agropotravinárskom sektore. (1/4636/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HennyeyováKI FEM
Informačné systémy a nákladové účtovníctvo20112012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. ŠkorecováKÚ FEM
Informačné systémy v podniku, účtovníctvo a marketing (interaktívna učebnica) (027SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. LátečkováKÚ FEM
Informačný systém na administráciu grantových schém MŠ SR - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR - od roku 2012 je hl. riešiteľom Žilinská univerzita - Ing. Juraj Fabuš, PhD. (365/01260)20092012Rozvojový projekt ITD. TóthováFEM
Information Hub on Youth Digital Training and Education20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých a stredne veľkých mestách (SEP-210579659)20192024Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) -- COST Action TD 1406 (i2MHB)20152019COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Innovation Management for Multifunctional Agriculture20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. PollákováKPG FAPZ
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiKFŽ FBP
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve (598345-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve a v práve životného prostredia v krajinách Latinskej Ameriky (618249-EPP-1-2020-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve v krajinách Latinskej Ameriky (609578-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Inovácia a tvorba vzdelávacích materiálov podporujúcich rozvoj kľúčových matematických kompetencií študentov20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. DrábekováKM FEM
Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva (029SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KošovskáKÚ FEM
Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (036SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (1/0629/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KročkoKTKŽP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii (017/SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FikselováKHaBP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia obsahu a procesu výučby predmetu Manažérska komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku (045SPU-4/2011)20112012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. NagyováKMO FEM
Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom aplikácie výsledkov priemyselného výskumu20202023OP Výskum a inovácieL. GabrínySPU
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. HlebaKMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VietorisKTKRP FBP
Inovácia rôznych foriem podpory používateľov IKT. (5b)20072008Rozvojový projekt ITE. OláhováCIT FEM
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)20152015OP Výskum a inovácieJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia SW a HW podpory výučby automatizácie technologických procesov v novom študijnom programe "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike". (024SPU-4/2016 )20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PapKEAaI TF
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia technologických postupov pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín. (KEGA 039SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MezeyKOVV FZKI
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
Inovácia učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe predmetu Hodnotenie a balenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu (027SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČuboňKTKŽP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HaščíkKTKŽP FBP
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PrístavkaKKaST TF
Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov (008SPU-4/2014)20132013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. OláhováCIT FEM
Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučby (019SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. IgazKBaH FZKI
Inovácia vzdelávacieho procesu v odbore záhradníctvo aplikáciou ekologických abiotických faktorov (Projekt č. 008SPU-4/2018)20182018Granty nadáciíJ. JedličkaKOVV FZKI
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. UrminskáKBaB FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie (014SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MakováKMi FBP
Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: bariéry a výzvy20172017Všeobecné výzvyP. BielikFEM
Inovácie na rozvoj zručností vysokej kvality prostredníctvom skúseností s mobilitou učenia20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. HanováCVVP FEM
Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. (05-GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)E. IvanišováKTKRP FBP
Inovácie regionálnej udržateľnosti: aliancia Európskej univerzity (101004073)20202023Erasmus+ KA2 Európske univerzityP. SchwarczSPU
Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie20192021Erasmus MundusA. KolesárováKFŽ FBP
Inovácie v prevencii rakoviny použitím technológií z oblasti medicíny a potravinárstva20182020Granty nadáciíL. GabrínySPU
Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat (011UPJŠ-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChrenekKBaB FBP
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín20192020Granty nadáciíA. GogolákováKBZ FZKI
Inovačná sieť zameraná na inkluzívne, zdravé a udržateľné potravinové systémy v mestských oblastiach pre všetkých (101000711)20212026Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Inovačné a modernizačné aspekty Informačných a komunikačných technológií vo výučbe profilových predmetov v nových študijných programoch neekonomického zamerania (010SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PopelkaKI FEM
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (5/2017)20172019GA FEŠRRD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BullaKFŽ FBP
Inovačný koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (033SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovačný model kurikula a tvorba "e-podpory" pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (004SPU-4/2017)20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívna aplikácia optickej metódy v pôdoznalectve: laserová difrakcia pri stanovení zrnitosti pôdy (026SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152019Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152018Všeobecné výzvyJ. GalambošováKFR FAPZ
Inovatívne aspekty medzinárodného odborného vzdelávania vo vzťahu k požiadavkám trhu práce20142016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)20162019Všeobecné výzvyM. BrestičKFR FAPZ
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MarišKRR FEŠRR
Inovatívne podnikateľské vzdelávanie - nevyhnutný predpoklad budúcej prosperity regiónu V4 (31410020)20142016Strategic GrantsD. LančaričKMan FEM
Inovatívne poľnohospodárstvo20182018Program rozvoja vidieka SR 2014-2020D. MoravčíkováSPU
Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia (009SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Inovatívne prístupy použitia bylín v urbanizovanom prostredí20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. ŠajbidorováKBZ FZKI
Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“. (011SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. HlebaKMi FBP
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičKFR FAPZ
Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov "Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu" pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika (012UKF-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiKFŽ FBP
Inovatívne vyučovacie postupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne vyučovacie prístupy podporené IKT pre eko-sociálnu udržateľnosť v Jordánsku a Sýrii (598695-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. GálováCVVP FEM
Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov (APVV-15-0315)20162021Všeobecné výzvyP. CzakoKTKRP FBP
Inovatívne vzdelávanie pre vidiecke inovácie20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. SchwarczFEŠRR
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovatívny koncept kurikula a metodická "e-podpora" pre prípravu učiteľov profesíjnych poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov (007SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Inovatívny manažment a multifunkčné využívanie tradičných výmladkových lesov - odpoveď na budúce ekologické, ekonomické a sociálne výzvy v sektore európskeho lesníctva (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. MelichováKRR FEŠRR
Inštitucionálny repozitár elektronických dokumentov a jeho odraz v službách SlPK. (320/20100)20052005ITB. BellérováKE FEM
Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby (3/111103)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthováCIT FEM
Integrácia inovačných trendov do univerzitného štúdia problematiky strojov na pozberovú úpravu a skladovanie rastlinných produktov (3/5124/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽitňákKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. KročkoTF
Integrácia progresívnych informačných technológií a soft-skills do študijných programov zameraných na manažment výrobných procesov (011TU Z-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ČičoKKaST TF
Integrácia študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu s dôrazom na unifikáciu prístupu k virtuálnej informačnej infraštruktúre a prostriedkom IKT (Projekt č. 386-017SPU-4/2010)20102012KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthováCIT FEM
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
Integrácia univerzitného IS s rezortnými IS - Portál VŠ a CRŠ (001SPU-2/2013)20132014Rozvojový projekt ITZ. PalkováSPU
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation20192019Horizont 2020Z. PalkováKEAaI TF
Integrating Digital Literacy Education into Middle / High School Curriculum: Palestinian Perspective2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Integration through Education20152016Flagship projekt STOP!!!T. Šeben ZaťkováCPPP FEM
Integrovaná ochrana pôdy a vodnych zdrojov v poľnohospodársky využívanej krajine (1/0268/14)20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AntalKBaH FZKI
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )20032008Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Integrovaná regulácia škodcov v Európe (H2020-SFS-2018-2020)20182018FP7P. TóthKOR FAPZ
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie (APVV-14-0726)20152018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BrestičKFR FAPZ
Integrované metodiky hodnotenia rizík zmesí mykotoxínov v potravinách a krmivách (GP/EFSA/AFSCO/2016/01)20172018Medzinárodné projekty (ostatné)A. KolesárováFBP
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JarábkováKRR FEŠRR
Integrovanie obsahu a foriem výuky predmetu Vodné stavby na univerzitách a vytvorenie multimediálnej učebnice pre tento predmet. (3/6191/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkFZKI
Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica). (3/4276/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HrubecKKaST TF
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. KováčFAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Integrovaný systém na podporu evaluácie a akreditácie VŠ20062006Rozvojové projektyD. TóthováCIT FEM
Integrovaný výskum komplexnej recyklácie živín z poľnohospodárskych odpadov a vedľajších produktov na trvalo udržateľné zvyšovanie rastlinnej výroby a kvality životného prostredia20182019Granty nadáciíK. HalászováDFZKI FZKI
Inteligentne a trvaloudržateľne - budúcnosť miest krajín V420162018Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Intelligent precision FARMING might save the world2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-F1-ERA10-03634)20102010Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-FI1-ERA10-03634)20112011Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov2018--Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)20132013Erasmus (okrem mobilít)A. HolúbekováKJ FEM
Interakcia energetickej efektívnosti technológií a progresu kvalitatívnych zmien vnútorného prostredia ustajňovacích objektov (1/0657/16)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LendelováKS TF
Interakcia koňa a človeka v terapeutickom procese2020--GA FAPZE. MlynekováKŠZ FAPZ
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)E. MlynekováKŠZ FAPZ
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive20162017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. AngelovičováKHaBP FBP
Interaktívna experimentálna záhrada (035SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. ŠajbidorováKBZ FZKI
Interaktívne topografické pieskovisko20182019Granty nadáciíA. TárníkKBaH FZKI
Interaktívne vzdelávanie ako nástroj na analýzu a návrhy riešení vo výučbe modelovania vody v krajine (Projekt č. 029SPU-4/2020 )20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. NovotnáKKI FZKI
Interaktívny pracovný zošit pre praktické cvičenia práce v CAD systémoch20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Fuska
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii20152016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RažnáKGŠR FAPZ