Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 540

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
.20172019KEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
.20172019VEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováDGaPB FAaFR
A Study of Abiotic and Biotic Components of Nature Reserve Alúvium Žitavy and Reserves Importance to Biodiversity Conservation of Agricultural Land. (1/0275/08)20082010VEGA J. NoskovičDEaZ FAaFR
Acidification of corn: A strategy to improve the quality of extruded corn intended for animal nutrition20202021Multilateral cooperationB. GálikDAN FAaFR
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)20172017VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
Adaptation of sustainable agroecosystem and mitigation of climate change. (1/0466/10)20102011VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
Advanced information technologies to support beekeeping20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. ChleboDSAS FAaFR
Agricultural systems and food products for environmental protection and healthly human nutrition (1/0558/16)20162016VEGA M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Agro-environmental, phytopathological and toxicological aspects of Fusarium head blight and Fusarium kernel rot of cereals concerning to food safety of cereal products quality (1/0121/08)20082010VEGA K. HudecDPP FAaFR
Alien plants: population dynamics and risk of introduction of new taxa (SK-RO-0013-10)20112012Bilateral cooperationP. EliášDB FAaFR
Alternative sources of animal protein in the poultry diet20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. ArpášováDSAS FAaFR
An evaluation of the toxicological aspects of the milk production in relation to the environment and risk to humans. (1/0292/14)20142016VEGA R. TomanDVS FAaFR
Analysis of harmful gases production in rural area and proposal of ccientifically substantiated technological measures for its minimisation (1/0609/12)20122015VEGA Š. MihinaKZSBT TF
Analysis of the Production and Qualitative Parameters of Pork of the Mangalica Breed the efficiency of the Slovak Warmblood horse (1/0818/16)20152019VEGA J. MlynekDAH FAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)20052007VEGA A. KúbekFAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007VEGA A. KúbekFAaFR
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003SUA Grant Agency R. TomanDVS FAaFR
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Apple varieties characteristics regarding the safety and health20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )20132015Multilateral cooperationĽ. CagáňDPP FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )20112015FP7Ľ. CagáňDPP FAaFR
Assessment of toxicological aspects of milk production in various environmentally affected areas (1/2019)20202021Grant Agency FAFRM. PšenkováDVS FAaFR
Bacterial toxins for insect control (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňDPP FAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009MVTS Ľ. CagáňFAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)20072009SRDAĽ. CagáňFAaFR
Basic hygienical procedures of venison primal treatment (038SPU-4/2018)20172019KEGA P. ŠmehýlDSAS FAaFR
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services20172017Horizont 2020R. ChleboDSAS FAaFR
Best4Soil (817696)20192021Horizont 2020M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)20072009KEGA D. TóthFAaFR
Bioactive Properties of Apple Juice and Honey Pasteurized by Non-Thermal High Pressure Technology (SK-PT-2015-0008)20162017Bilateral cooperationM. HabánováDHN FAaFR
Biocorridors of Podunajská nížina lowland and structure of vegetation (1/0731/14)20142016VEGA T. BaranecDB FAaFR
Biodiversity, synantrophisation, ruderalisation, de- and reforestation of secondary alpine grassland and their effect on the landscape formation in the national parks of Western Carpathian Mountains (1/0851/10)20092011VEGA J. NovákFAaFR
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)20032006VEGA P. ŠťastnýFAaFR
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTP (Vedecko-technické projekty)J. NovákDGEaFC FAaFR
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGA T. BaranecDB FAaFR
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)20062008VEGA O. KadlečíkFAaFR
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGA J. GašparíkDSAS FAaFR
Biodiverzity evaluation by genetic technology20082008KEGA M. BežoDGaPB FAaFR
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthDPP FAaFR
Biological control of pests and pathogens of maize with fungi and bacteria (1/0756/08)20082010VEGA Ľ. CagáňDPP FAaFR
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)20052007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. NôžkováFAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGA I. ČernýDCP FAaFR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018VEGA O. DebrecéniDAH FAaFR
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)20102012VEGA B. BobčekFAaFR
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)20102011SUA Grant Agency T. VerešFAaFR
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGA M. AngelovičováFAaFR
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (excluding mobilities)P. ChrenekDB&B FBFS
      Biotechnology and animal product quality (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (excluding mobilities)P. ChrenekDB&B FBFS
Boarding habits and life style of selected population groups in the Slovak Republic in relationship to morbidity, mortality and possibility of their influencing (1/2321/05)20052007VEGA J. DaniškaDHN FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. OlšovskáDPP FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)20132013FP7K. OlšovskáDPP FAaFR
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaDGaABB FAaFR
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004Inovácia a budovanie unikátnych pracovískM. HaloFAaFR
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthDPP FAaFR
Building the interdisciplinary cooperation in plant environmental stress tolerance research to cope with climate change20182019Bilateral cooperationM. BrestičDPP FAaFR
By-products from grape processing as an bioactive substances source in animal nutrition (APVV-16-0170)20172021General callsB. GálikDAN FAaFR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.20112017CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20192020CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Climate change as a challenge for improved plant tolerance studies for drought and high temperature (SK-CN-0023-09)20082009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičDPP FAaFR
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)20132015OP Kvalita životného prostrediaA. RogožníkováSUA
Colostrum of sows, its importance and changes of its composition (01-GA SPU-16)20162017SUA Grant Agency M. RolinecDAN FAaFR
Comparison of the impact of Bt maize on entomofauna in the condirtions of Czech and Slovak Republic (SK-CZ-2013-0249)20152015Bilateral cooperationĽ. CagáňDPP FAaFR
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)20122014Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňDPP FAaFR
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Creation of modern textbook for innovative teaching a subject Soil Anthropization in Slovak and English language (001SPU-4/2018)20182020KEGA N. PollákováDSS FAaFR
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaDGaABB FAaFR
Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health Protection (1/0102/10)20102011VEGA M. HabánováDHN FAaFR
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)20042007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. BrindzaDGaPB FAaFR
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)20062008VEGA P. ŠťastnýFAaFR
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGA J. BrindzaIBCaB FAaFR
Determinating the effect of load on internal environment of horses (1/0392/20)20202024VEGA M. HaloDAH FAaFR
Determinating the effect of load on internal environment of horses2020--VEGA M. HaloDAH FAaFR
Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population health (1/0127/14)20142016VEGA M. HabánováDHN FAaFR
Determining the authenticity of species and geographical origin of bee pollen (SK-PT-2015-0023)20162017Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
Develop advanced university textbook written, electronic and multimedia forms, including didactic resources on the topic "Human Nutrition and Nutritional Assessment" for students SUA and SB HP UVM in Kosice. (3/5082/07)20072009KEGA P. ChleboFAaFR
Dictionary of forage crops terminology20152015KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Distribution, natural enemies, pollination, and volatile organic compounds of parasitic plants from genera Orobanche and Phelipanche and consequences for their biological control (1/0678/11)20112013VEGA P. TóthDPP FAaFR
Distribution, species spectrum and co-incidence of toxinogenic fungi with the invasive pests of the corn (713/02320)20062006SUA Grant Agency K. HudecDPP FAaFR
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVK. OlšovskáDPP FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia20132015KEGA J. BrindzaIBCaB FAaFR
Diversity, distribution and biology of endangered archaeophytic weeds in Slovakia (1/0086/08)20082010VEGA P. EliášFAaFR
Diversity of wheat and its wild relatives and for their use n innovation of new biological resources for food and agriculture (APVV-15-0573)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HauptvogelDPP FAaFR
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)20062008VEGA I. IkrényiFAaFR
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)20092011VEGA I. IkrényiFAaFR
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023OP Výskum a inovácieM. HabánováDHN FAaFR
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoDGaPB FAaFR
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009VEGA O. LožekFAaFR
Drought as a challenge for screening improved cereals for sustainable crop production (SK-BG-0017-10)20122013MVTS M. BrestičDPP FAaFR
Ecoclogisation of vegetable production by using of soil biostimulants (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthDPP FAaFR
Ecological and rationalized production of animal raw materials and foodstuffs in pigs and poultry (1/4434/07)20072009VEGA J. MlynekFAaFR
Ecological intensification of food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/0715/19)20192019VEGA M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Ecologization of Agricultural Practicies and the Environmental Function of Agriculture on the Intensive Farmland (1/4441/07)20072009VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
Economic aspects of beekeeping in Slovakia (1/0681/2013)20132015VEGA Ľ. GurčíkDSAS FAaFR
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)20102011VEGA P. KováčikFAaFR
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014KEGA K. Fatrcová ŠramkováDHN FAaFR
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGA D. BíroDAN FAaFR
Effect of agroecological and agrotechnical conditions un biochemical quality od barley.2020--VEGA J. MolnárováDCPGE FAaFR
Effect of soil properties to the occurrence of selected pathogens and pests of sunflower and maize (1/0597/10)20102011VEGA P. BokorDPP FAaFR
Effectivelly utilization of energy sources in animal nutrition in relation to nutrients conversion and production of safety foods (1/0610/08)20082010VEGA D. BíroDAN FAaFR
Efficiency of nutrients utilization and energy from feeds by the of safety foods production (1/6126/99)19992001VEGA D. BíroDAN FAaFR
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)20042006VEGA M. BrestičFAaFR
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)20032015VEGA Ľ. KováčFAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGA I. TočkaFAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGA J. GašparíkDSAS FAaFR
Ekologizácia aracionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGA I. TočkaDSAS FAaFR
Enhancing the adaptation performace of agroecosystems with emphasis on productivity, product quality and reduction of GHG. (1/0512/18)20182018VEGA M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Ensuring sustainable grassland biomass usable for energy and feed purposes20172017VEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Environmental Assessment of Specific Biotopes of Danubian Lowland (1/0604/20)20202023VEGA J. Ivanič PorhajašováDEaZ FAaFR
Environmental contamination as a risk factor affecting the quality of table eggs and poultry meat20152017VEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
Environmental effects of production system on realization of genetic information of production, reproduction and health of animals2019--General callsR. KasardaDGaABB FAaFR
Environmental evaluation of soil organic carbon regulation in different ecosystems (APVV-14-0087)20152017General callsE. TobiašováDSS FAaFR
Environmental stress: antioxidant mechanisms to improve the production and quality of food (SK–IT-0018-08)20092011Bilateral cooperationP. EliášDB FAaFR
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)20092010SRDAP. FerusFAaFR
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)20172021Horizont 2020M. BrestičDPP FAaFR
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture20112011Erasmus+ KA1 Mobility of individualsM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (excluding mobilities)M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmus+ KA1 Mobility of individualsM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Establishment of a virtual nutritional counseling and increased efficacy of nutritional practice (037SPU-4/2017)20172019KEGA M. HabánováDHN FAaFR
Ethologycal and physiological conseqences of acting of productive load and climatic changes to animal production (1/0717/12)20122014VEGA O. DebrecéniDAH FAaFR
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)20072009VEGA O. DebrecéniFAaFR
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (excluding mobilities)R. KasardaDGaABB FAaFR
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)20182018FP7P. TóthDPP FAaFR
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC TenderM. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (SK-BG-2013-0029)20142015MVTS M. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of functional traits and their utilising to selection indexes (134/02230)20032005VEGA P. StrapákDAH FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. AndrejiDSAS FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques. (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HalajKKI FZKI
Evaluation of the risk of bioavailability of selected potentially toxic elements in burdened territory by anthropogenic activities from contaminated sediments (1/0003/15)20152017VEGA J. UrminskáDEaZ FAaFR
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGA M. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a inovácieM. BežoDGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieM. BežoDGaPB FAaFR
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTP (Vedecko-technické projekty)J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Farm potential of Slovak newly bred intergeneric hybrids of grasses in changing climate conditions20202022VEGA P. HricDCPGE FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Feeding of ruminants and nonruminants (016SPU-4/2017)20172019KEGA M. ŠimkoDAN FAaFR
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)20072010MVTS J. NovákDGEaFC FAaFR
Feeds consevration and adjustment (002SPU-4/2012)20122014KEGA D. BíroDAN FAaFR
Fodder crops glossary20172017KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/2018/20)20202022VEGA M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Forage and seed production use Slovak newly intergeneric hybrids xFestulolium A. et Gr. in climatic conditions of the Danube Lowland20172017VEGA P. HricDGEaFC FAaFR
Forage crops - explanatory dictionary (028SPU-4/2018)20182018KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Forage crops - glossary of terminology20142014KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Forage crops dictionary2019--KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Forest ecosystems trophic disposition from the aspect of game nutrition (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019General callsJ. GašparíkDSAS FAaFR
Fresh vs. stored honey: comprehensive study of Slovak honey after extraction and during the storage using physico-chemical, microbiological and molecular-genetic methods2019--General callsM. GáborDGaABB FAaFR
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination and karyogamy (APVV-16-0090)20172021General callsM. PožgajováDGaABB FAaFR
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006SUA Grant Agency K. RažnáDGaPB FAaFR
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)20032006KEGA M. BrestičFAaFR
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genetic and breeding parameters in selection of the farm animals. (1/0391/12)20122015VEGA M. HaloDAH FAaFR
Genetic diversity in wheats germplasm and its exploitation in organic farming (APVV-14-0924)20152018General callsP. HauptvogelDPP FAaFR
Genetic diversity of cattle and horse breeds (SK-AT-0012-10)20112012Bilateral cooperationO. KadlečíkDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of cattle fertility (1/0769/09)20092011VEGA J. CandrákDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of show-jumping and diversity with use of genomic information of horses with national importance in Slovakia (1/0742/17)20172019VEGA R. KasardaDGaABB FAaFR
Genetic risk of cadmium and lead impact on the cell cycle regulation in meiosis20172017General callsM. PožgajováDGaABB FAaFR
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVP. StrapákDAH FAaFR
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011VEGA A. TrakovickáFAaFR
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006MVTS P. StrapákFAaFR
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011KEGA J. BrindzaFAaFR
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008VEGA P. StrapákFAaFR
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGA M. HaloFAaFR
Genetics and epigenetics of ewes milk production in Slovakia (APVV-15-0072)20162020General callsV. TančinDVS FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)20152016General callsK. RažnáDGaPB FAaFR
Genomic Indicators of extranulcear DNA as source of Diversity for Animal Breeding (APVV-17-0060)20182022General callsN. MoravčíkováDGaABB FAaFR
Genomic indicators of Pinzgau cattle diversity (SK-AT-2015-0016)20162017Bilateral cooperationR. KasardaDGaABB FAaFR
Genomic selection of cereals for drought tolerance (APVV-15-0156)20162020General callsJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins.20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Global climate change and production : strategy to improve wheat and rye genotypes for drought and high temperatures tolerance (SK-CN-0035-12)20132014MVTS M. BrestičDPP FAaFR
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)20042005MVTS M. BrestičFAaFR
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu20042008SASM. BrestičDPP FAaFR
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)20162017Bilateral cooperationB. GálikDAN FAaFR
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
Growing of turfs in low input conditions20122012VEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004SUA Grant Agency J. GažoFAaFR
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGA V. MacuraDSAS FAaFR
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGA L. DucsayDACHaPN FAaFR
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilateral cooperationJ. NôžkováDGaPB FAaFR
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGA V. MacuraDSAS FAaFR
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGA J. AndrejiDSAS FAaFR
honeyBEEs - Operationalizing HEalth Status Index in Europe (SEP-210488700)20182018Horizont 2020R. ChleboDSAS FAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)20042006VEGA Ľ. KováčFAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)20042006VEGA Ľ. KováčFAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. BrestičDPP FAaFR
Identification of critical anthropometric parameters in relation to obesity and risk components of the food chain (05-GA FAPZ SPU-19)20202022Grant Agency FAFRM. GažarováDHN FAaFR
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGA S. HluchýFAaFR
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007VEGA O. KadlečíkFAaFR
Impact of Climate Changes in the Retrospect and Present on the Some Floristic-Productions Characteristics of the Grassland Ecosystem. (1/0202/08)20082010VEGA J. JančovičFAaFR
Impact of plant essential oils and extracts on microbial composition of chicken intestinal microflora considering their health and utility20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. ArpášováDSAS FAaFR
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019Granty nadáciíM. GažarováDHN FAaFR
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)20072009KEGA D. ŠťastnáFAaFR
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)20152015KEGA M. TóthováDPP FAaFR
Implementation of a modern innovative concept nutritional application into the students' learning process and the subsequent use of knowledge in practice (004SPU-4/2019)20192021KEGA J. MrázováDHN FAaFR
Implementation of innovative teaching methods and approaches to the educational process with emphasis on performance nutrition practice and implementation of nutritional counseling on the Web20152017KEGA M. GažarováDHN FAaFR
Improvement of animal products nutritional quality by increasing content of bioactive fatty acids, utilizing natural feeds and by-products feedstuffs with stress on safety and suitability (1/0723/15)20152018VEGA D. BíroDAN FAaFR
Improvement of water infiltration in soil and increase of yield quantity and quality of cultivated plants by rational application of vermicompost and two kinds of earthworms (1/0378/20)2020--VEGA P. KováčikDACHaPN FAaFR
Improving of dual education in hygiene of animal breeding technologies20172019KEGA I. ImrichDVS FAaFR
Increasing milk production efficiency and improving health of dairy cows through selection of high performance silage maize hybrids (APVV-15-0549)20162020General callsM. ŠimkoDAN FAaFR
Increasing of nutrients transformation to suitable production of safety animal food by effectively utilization of origin natural resources (1/0662/11)20112014VEGA D. BíroDAN FAaFR
Indicators of genetic diversity and differentiation of shared autochthonous horse breeds in Austria, Czech Republic and Slovak Republic (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRO. KadlečíkDGaABB FAaFR
Inferring signatures of selection from whole genome sequences (DS-FR-19-0002)20202020Multilateral cooperationR. KasardaDGaABB FAaFR
Influence of global climate change to the European corn borer population dynamics (1/0732/14 )20142017VEGA Ľ. CagáňDPP FAaFR
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle20172017Granty nadáciíM. PožgajováDGaABB FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the corse Animal Production (035SPU-4/2015)20152017KEGA P. StrapákDAH FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the course of Cattle breeding20182020KEGA P. StrapákDAH FAaFR
Innovation of teaching and application of statistical methods in the analysis of biological data and processes in animal production. (012SPU-4/2019)20192021KEGA J. CandrákDGaABB FAaFR
Innovation of teaching content and elaboration of modern university textbook for the course of the Management, husbandry and technology of livestock (015SPU-4/2019)20192021KEGA K. VavrišínováDAH FAaFR
Innovative approaches to improve photosynthetic performance of strategic crops under changing climate conditions (1/0923/16)20162018VEGA M. BrestičDPP FAaFR
Innovative phenomic tools in assesment of wheat genetic resources towards the improved performance and adaptability to climate extremes (APVV-15-0721)20162019General callsM. BrestičDPP FAaFR
Innovative technology of variable nitrogen application considering the limiting environmental factors20152018General callsJ. GalambošováDPP FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0223/14)20142014VEGA J. GašparíkDSAS FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0511/15)20152018VEGA J. GašparíkDSAS FAaFR
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022KEGA P. StrapákDAH FAaFR
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)20102011KEGA K. Fatrcová ŠramkováDHN FAaFR
Insect on ragweed: a comparative study across habitats and regions (1/0827/14)20142016VEGA P. TóthDPP FAaFR
Integrated pest management of Western Root Borer, Diabrotica virgifera virgifera in Central and Eastern Europe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )20032008Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňDPP FAaFR
Integrated physiological and proteomic approaches towards the incresed yield production and quality of wheat via strengthened drought and heat tolerance (APVV-14-0726)20152018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BrestičDPP FAaFR
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)20042006VEGA K. KováčFAaFR
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)20042006VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
Interakcia koňa a človeka v terapeutickom procese2020--Grant Agency FAFRE. MlynekováDAH FAaFR
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní20162017SUA Grant Agency E. MlynekováDAH FAaFR
International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science20162019Granty nadáciíH. ArpášováDSAS FAaFR
Internationalization and innovation of special animal husbandry education2020--KEGA R. ChleboDSAS FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia20172017Bilateral cooperationP. TóthDPP FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia20162016Bilateral cooperationP. TóthDPP FAaFR
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)19982008Bilateral cooperationJ. NovákDGEaFC FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application20172017Granty nadáciíK. RažnáDGaPB FAaFR
Investigation of environmental aspects in farm animal breeding from the point of view of greenhouse gases, smell, dust and noise supporting animal welfare and BAT creation - Best available techniques (1/0044/09)20092011VEGA Š. MihinaKZSBT TF
Jean Monnet Module “Biodiversity of Farm Animal Populations”20202023Erasmus+ KA3 N. MoravčíkováDGaABB FAaFR
Journal of Central European Agriculture20002003Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)O. DebrecéniDAH FAaFR
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičDPP FAaFR
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)20102011SUA Grant Agency J. NôžkováFAaFR
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)20042008SASM. BrestičFAaFR
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)20122015VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)20112013VEGA T. BaranecFAaFR
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)20092010SUA Grant Agency B. GálikFAaFR
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTS J. CandrákDGaABB FAaFR
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)20032005KEGA R. HolúbekFAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (231/02190)20052007VEGA H. GregorováFAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (1/2426/05)20052007VEGA H. GregorováFAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)20052007VEGA H. GregorováDGEaFC FAaFR
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)20052007VEGA L. MečiarDCP FAaFR
Lambs quality of different weight categories assessed on the base of fatty acids profiles and physico-chemical characteristics of meat and fat20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. MargetínDAH FAaFR
Lawns in changing climate conditions20172019KEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)20102013Leonardo da VinciM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia. (1/0803/08)20082010VEGA M. BrestičFAaFR
Local degradation and deterioration of semi-natural pastures and their effect on biodiversity in silvopastoral landscape of national park (NP) and protected landscape area (PLA) (151/02190)20032005VEGA J. NovákFAaFR
Management of trout stream from the point of view of fish diversity sustanaible development (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilateral cooperationJ. AndrejiDSAS FAaFR
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGA O. DebrecéniFAaFR
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Measuring and Monitoring Farm Animal Welfare (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií20192021VEGA M. MiluchováDGaABB FAaFR
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)20042006VEGA A. FilováFAaFR
Modern tools for assessment of productive traits and tolerance of crop genetic resources on environmental stresses2017--VEGA M. ŽivčákDPP FAaFR
Modern university textbook "Microscopic anatomy of animals and human" (025UKF-4/2012)20122014KEGA R. TomanDVS FAaFR
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)20122014KEGA M. MartiniakováDVS FAaFR
Modernisation of Soil Science course at SUA - Nitra (014SPU-4/2016)20162018KEGA V. ŠimanskýDSS FAaFR
Modernisation of teaching of animal hygiene (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)20142016KEGA V. TančinDVS FAaFR
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)20182018KEGA E. TobiašováFAaFR
Modernization of content, forms, and education methods of subjects focused on soil organic matter (001SPU-4/2016)20162016KEGA E. TobiašováDSS FAaFR
Modernization of practical education of hygiene and prevention in animal production (KEGA 039SPU-4/2019 )20192021KEGA V. TančinDVS FAaFR
Modernization of teaching of courses focused on soil organic matter (006SPU-4/2018)20182018KEGA E. TobiašováDSS FAaFR
Modifying plants to produce interfering RNA (COST Action CA 15223)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáDGaPB FAaFR
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)20072008SUA Grant Agency P. FerusFAaFR
Molecular Genetic Diversity and Production Potential of Animal Genetic Resources in Slovakia (APVV)20152019General callsR. KasardaDGaABB FAaFR
Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov (LPP-0220-09)20092012SRDAA. TrakovickáFAaFR
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiDSAS FAaFR
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)20192022Zmluva o dieloJ. AndrejiDSAS FAaFR
Monitoring of influence of selected factors on quantity and quality of sugar beet and durum wheat production in climate change conditions20202021SUA Grant Agency M. RašovskýDCPGE FAaFR
MONitoring of pesticide use through POLlen collected by bees (SEP-210514549)20182018Horizont 2020R. ChleboDSAS FAaFR
Monitoring the impact of selected nutritional measures and directed physical activity on atherogenic and anti-atherogenic lipid fractions (VEGA 1/0566/16 )20162018VEGA J. KopčekováDHN FAaFR
Morpho-physiological, genetic and biochemical response of amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal stress (2/0109/19)20192021VEGA J. ŽiarovskáDB&B FBFS
Morpho-physiological, genetic and biochemical response of amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal stress.20192021VEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Možnosti výživy trávnikov sírou20202021SUA Grant Agency P. KovárDCPGE FAaFR
Multifunctional field edges - bio-belts on arable land2020--General callsĽ. VozárDCPGE FAaFR
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)20172018EC TenderM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Natural regulation of allergic pollen of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) within agroecosystems (1/0268/20)2020--VEGA P. TóthDPP FAaFR
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)20122015SRDAA. TrakovickáDGaABB FAaFR
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)20082010MVTS D. TóthFAaFR
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
New approaches in molecular to ecosystem detection of photosynthesis under environmental stress (MVTS-SK-CN)20052007Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičDPP FAaFR
New approaches to evaluate and improve crop tolerance to high temperature and drought: development of new international phenotyping platform (SK-CN-2015-0005)20162017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičDPP FAaFR
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)20062006MVTS M. BrestičFAaFR
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20062007MVTS M. BrestičFAaFR
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20052007MVTS M. BrestičFAaFR
Nutrition and feeding of animals (3/6227/08)20082010KEGA D. BíroDAN FAaFR
Nutrition in condition of biological and ecological animal production (V1/9081/02)20022004VEGA D. BíroDAN FAaFR
Nutrition of grassland and lawn by sulfur20192019VEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapy20182018Horizont 2020M. HabánováFAaFR
Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu. (Ukr/SR/SPU3/08)20082010MVTS J. BrindzaFAaFR
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGA R. ChleboDSAS FAaFR
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)20022006MVTS Ľ. CagáňFAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)20032005KEGA Ľ. CagáňFAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGA Ľ. CagáňFAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGA Ľ. CagáňDPP FAaFR
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)20022006MVTS Ľ. CagáňFAaFR
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)20072009VEGA P. KováčikFAaFR
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútor- ných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)20032005VEGA S. HluchýFAaFR
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)20102011VEGA P. JuhásFAaFR
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy2019--OP Výskum a inovácieM. BrestičDPP FAaFR
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)20022004VEGA M. KarabínováFAaFR
Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)20032003Zmluva o dieloL. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimalization of nitrogen, sulphur and boron nutrition by cole cultivation designed for food and non-food industry use (1/0435/08)20082010VEGA L. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)20052007VEGA P. SlamkaFAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)20052007VEGA P. SlamkaFAaFR
Optimization of crop agronomic biofortification by selenium from the viewpoint of its dosage, forms, method and terms of its application in different agroclimatic conditions (1/0325/17)20172020VEGA L. DucsayDACHaPN FAaFR
Optimization of environmental tolerance-oriented automated crop phenotyping using interdisciplinary approaches (SK-FR-2017-0007)20182019Bilateral cooperationM. ŽivčákDPP FAaFR
Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003 (81/02230)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRO. DebrecéniDAH FAaFR
Pharmacognostic research of the active substances variability of pharmaceutically important plants in Slovakia (1/0715/18)20172021VEGA M. HabánDSAaH FAaFR
Phenomic and molecular approaches in the research of crop genetic resources (SK-CN-2017-0028)20182019MVTS M. BrestičDPP FAaFR
Physical stabilization of organic matter in soils of different ecosystems (1/0124/13)20132015VEGA E. TobiašováDSS FAaFR
Physiological, nutritional and genetic background of strenthening the transport and storing of assimilates in grain supporting the productivity of winter wheat. (APVV-15-0431 )20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Physiological screening of crop genetic resources for optimization of water and nitrogen use in climate change conditions2020--VEGA M. ŽivčákDPP FAaFR
Plant biotechnology – modern textbooks and innovative methods of practical exercises in agreement with the requirements of the praxis (025SPU-4/2018)20182020KEGA Ž. BalážováDB&B FBFS
Plant Genetic Technologies (001SPU-4/2012)20122014KEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)20062006Rezerva vedyO. DebrecéniFAaFR
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí20102014OP Výskum a inovácieJ. BrindzaDGaPB FAaFR
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)20052006FP6P. SlamkaFAaFR
Potential and Possibilities of Botanical Fungicides use in Plant Protection against Phytopathogenic Fungi20192019VEGA K. HudecDPP FAaFR
Potential of the use of Slovak newly bred intergeneric grass hybrids in changing climate conditions20202021SUA Grant Agency P. HricDCPGE FAaFR
Potential signaling, evaluation of current synanthropy and quality of grasslands after ecological renewal of disturbed slopes in NP Low Tatras (1/0470/15)20152018VEGA J. NovákDGEaFC FAaFR
Potential use of Slovak newly bred intergeneric hybrids of grasses in lowland area20182018VEGA P. HricDGEaFC FAaFR
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)20022004VEGA J. MolnárováDCP FAaFR
Prediction, areal assessment of harmfulness and protection models development to eradicate and sanify pathogens damaging grapevine trunks (APVV-19-0446)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRŠ. AilerKOVV FZKI
Pre-harvest treatment and post-harvest methods of the new foods preparation with higher antioxidant, cardio-, neuro- and canceroprotective activity (1/0512/09)20092011VEGA J. HudecFAaFR
Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboDSAS FAaFR
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)20082009SRDAM. BrestičFAaFR
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoDGaPB FAaFR
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)20162019VEGA S. HluchýDVS FAaFR
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGA J. KoščoDSAS FAaFR
Production of healthy food and enhancement of adaptation potential of growing systems to climate changes (APVV-15-0226)20162020General callsM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)20112013VEGA V. PačutaDCPGE FAaFR
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)20082010VEGA J. MolnárováDCP FAaFR
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)20062008VEGA S. HluchýFAaFR
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20192021VEGA P. HricDGEaFC FAaFR
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)20112014VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)20072008SUA Grant Agency K. Fatrcová ŠramkováFAaFR
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGA V. MacuraDSAS FAaFR
Qualitative and production parameters of animals with regard to pre-slaughtering factors, nutrition, technique and breeding technology (1/0493/12)20122015VEGA J. MlynekDAH FAaFR
Quantitative and qualitative analyses of pesticide resistant pest and disease populations in Slovakia (1/0539/15)20152018VEGA K. HudecDPP FAaFR
Quantitative determination of biologically active substances with the cardioprotective action in small berries (1/0723/18)20182021VEGA M. HabánováDHN FAaFR
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie. (1/0093/13)20132015VEGA I. ČernýDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)20092011VEGA I. ČernýDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)20052006MVTS J. MolnárováDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)20142016VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov20202021Grant Agency FAFRM. FikDSAS FAaFR
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013VEGA L. DucsayDACHaPN FAaFR
Red meat quality assessed by the fatty acid profile, physico-chemical properties and technological properties in dependence on the nutrition and other genetic and non-genetic factors (1/0269/19)2019--VEGA M. MargetínDAH FAaFR
Reducing Nitrates Pollution in the Danube Basin by Improving Manure Management20202022Interreg Danube Transnational Programme R. KasardaDGaABB FAaFR
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007VEGA J. MolnárováDCP FAaFR
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi20132013Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej20112012Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej20112012Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej20182018Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit20122013Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Regional prevalence of Fusarium spp. in relationship to partial resistance of wheat against Fusarium head blight (1/0797/11)20112014VEGA K. HudecDPP FAaFR
Regulácia zaburinenosti trávnych porastov. (703/02190)20042005SUA Grant Agency Ľ. VozárFAaFR
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)20052007VEGA J. JančovičFAaFR
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)20032005VEGA T. BaranecFAaFR
Resarch on the the adaptation potential of agrotechnical procedures and measures on the expected impact of climate change in agriculture (1/0671/18)20182019VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
Research and development in Retia, a.s. to produce the natural biopesticides20192019OP Výskum a inovácieK. HudecDPP FAaFR
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)20192022VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
Revitalization of ruderalisated pasture with dominated Rumex obtusifolius and Urtica dioica in national parks of Slovakia (1/3453/06)20062008VEGA J. NovákFAaFR
Rezistencia vybraných druhov slnečnice proti patogénovi Diaporthe helianthi (Phompsis helianthi)20032003SUA Grant Agency P. BokorDPP FAaFR
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu20172022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)20062006Inovácia a budovanie unikátnych pracovískM. BrestičFAaFR
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)20072008SRDAJ. MolnárováDCP FAaFR
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)20092010SRDAJ. MolnárováDCP FAaFR
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)20072009VEGA A. TrakovickáFAaFR
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií (045SPU-4/2014)20152015KEGA M. TóthováDPP FAaFR
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii (013SPU-4/2015)20162016KEGA M. TóthováDPP FAaFR
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010VEGA H. GregorováDGEaFC FAaFR
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov. (1/0446/08)20082010VEGA H. GregorováFAaFR
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Scaphoideus titanus, vector of quarantine phytoplazma Flavescence dorée at the grapevine, its ecology and biorational regulation (VEGA No 1/0702/19)20192019VEGA P. TóthDPP FAaFR
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)20172017VEGA P. TóthDPP FAaFR
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)20042006VEGA A. ZaujecFAaFR
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)20062008SRDAM. BrestičFAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)20052007VEGA Ľ. CagáňFAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)20052007VEGA Ľ. CagáňFAaFR
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat20182020KEGA V. TančinDVS FAaFR
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásDAH FAaFR
Soft Competences for Innovation in Rural Areas20152015Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsM. TóthováDPP FAaFR
Soil organic matter – innovation of teaching of subjects focused on this soil component (001SPU-4/2019)20192021KEGA E. TobiašováDSS FAaFR
Soil properties in viticulture areas of Slovakia as a basis for the "terroir" (1/0300/11)20112013VEGA V. ŠimanskýFAaFR
Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform20062008FP6P. JuhásDAH FAaFR
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)20092011VEGA K. OlšovskáDPP FAaFR
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)20032005VEGA A. ZaujecFAaFR
Stability, durability and changes in production capacity and diversity of temporary sown meadows20142016VEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)20102011VEGA P. SlamkaFAaFR
Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. (1/0046/10)20102011VEGA R. KasardaFAaFR
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)20052007VEGA I. TurianicaFAaFR
Strigolactones: biological roles and applications (COST FA1206)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthDPP FAaFR
Study and determination of biological properties of diaspores of Slovak genetic resources of truffles (Tuber spp.) for their long term conservation ex situ (1/4439/07)20072009VEGA J. GažoFAaFR
Study and determination of factors influencing inoculation process, inoculum stability and quality of seedlings inoculated by Burgundy truffle (Tuber aestivum Vitt.) (1/0643/09)20092011VEGA M. MikoFAaFR
Study of constituents in the Nature Reserve (NR) environment Listové jazero and importance for the biodiversity of the agricultural land in the southwestern part of the Slovak Republic (1/0706/19 )20192019VEGA J. NoskovičKEaB FAaFR
Study of diversity of biocenoses of Zitavsky luh nature reserve in relation to individual components of habitats (129/02150)20032006VEGA J. NoskovičDEaZ FAaFR
Study of relation selenium in soil -- fertilizer -- plant system and its influence on antioxidant activity. (SK-CZ-2013-0032 )20142015Bilateral cooperationL. DucsayDACHaPN FAaFR
Study of the effect of the selected remediation medium on the bioavailability of cadmium and the fertilizer forms of nitrogen in small cultivation conditions (1/0009/19)20192021VEGA J. UrminskáDEaZ FAaFR
Studying of the impacts of natural and anthropogenic sources on water quality and concentration of selected danger elements in sediments in the National Nature Reserve Čičovské mŕtve rameno and the predisign the arrangements for their eliminations (1/0920/13 )20132013VEGA J. NoskovičKEaB FAaFR
Supporting Training of Entrepreneur Beekeepers for Sustainable Apiculture Profession Practices and Apiculture Treatments2020--Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieR. ChleboDSAS FAaFR
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20132013FP7P. JuhásDAH FAaFR
Sustainable land management system in order to obtain high and quality yields of crops included in a balanced crop rotation, using selected intensification measures. (1/0820/15)20152015VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (COST Action FA1203 )20122017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthDPP FAaFR
Sustainable network of aquaculture and fishery: From education to ecology (617430-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsJ. AndrejiDSAS FAaFR
Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboDSAS FAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)20042006VEGA B. BobčekFAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)20042006VEGA B. BobčekFAaFR
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)20042007KEGA K. OlšovskáFAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010VEGA J. ŽemberyDCP FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)20082010VEGA E. LíškaFAaFR
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)20052007VEGA M. HabánFAaFR
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)20052007VEGA M. MikoFAaFR
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)20162018VEGA P. EliášDB FAaFR
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)20122015VEGA S. HluchýDVS FAaFR
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zonách agrocenóz. (1/0672/08)20082010VEGA T. BaranecFAaFR
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)20102013Tempus ProgrammeM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín. (3/4030/06)20062008KEGA T. BaranecFAaFR
Terminology in Fodder20162016KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)20082009SRDAP. FerusFAaFR
Testing of pollen can production and shelf life (05-GA SPU-17)20172018SUA Grant Agency V. KňazovickáDTQAP FBFS
Testing of selected polysulfide fertilizers in nutrition and protection of turf20152018Zmluva o dieloĽ. VozárDGEaFC FAaFR
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilateral cooperationO. LožekDACHaPN FAaFR
The application of additives in animal nutrition for nutrients transformation improve with the accent on quality, safety and sustainability of animal production (1/0474/19)20192022VEGA B. GálikDAN FAaFR
The concept of sustainable agriculture and food resources for innovation of teaching subjects (20190425171270410)20202022KEGA M. MacákDSAaH FAaFR
The content innovation of education study program Hipology and preparation of modern university textbook for the course Horse Breeding20172019KEGA M. HaloDAH FAaFR
The effect of active substances with natural character to performance, products quality and reduce the incidence of health disorders in poultry husbandry20182022General callsC. HrnčárDSAS FAaFR
The effect of various types of bakery products with gluten and gluten-free on the selected parameters of the nutritional and health status of the probands20162016SUA Grant Agency M. GažarováDHN FAaFR
The establishment and care of lawns in changing climate conditions20182018KEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
The exploitation of modern genomic techniques to improve the quality of legume genetic resources (APVV-19-0023)20202025General callsK. RažnáDGaPB FAaFR
The functional traits use for improvement of production in the farm animals (1/0724/16)2016--VEGA P. StrapákDAH FAaFR
The impact of introduced woody plants on soil properties in Natural Reserve Arboretum Mlyňany. (183/02110)20042006VEGA N. PollákováFAaFR
The impact of water deficit and high temperatures on the quality of lawns20162016VEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
The influence of aerobic exposure on the qualitative parameters of maize silages (SK-PL-18-0035)20192020Bilateral cooperationM. JuráčekDAN FAaFR
The influence of agricultural production on the accumulation of pesticide residues and other xenobiotics in venison and fish in Slovakia (APVV-19-0470)20202024General callsK. HudecDPP FAaFR
The influence of exotic tree species on soil characteristics in Nature Reserve Arboretum Mlyňany, SAS (1/0084/13)20132015VEGA N. PollákováDSS FAaFR
The influence of lipids in pork meat and fat from the indigenous genotypes of mangalica and meat hybrids of pigs on the health of the probands. (1/0709/17)20162019VEGA J. MrázováDHN FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology20152016KEGA K. RažnáDGaPB FAaFR
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity20212025Horizont 2020J. NôžkováDGaPB FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21520416)20152015Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21610611 )20162017Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21710410)20172017Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The new technical equipment uses for heat detection and health status changes in dairy cows. (1/0577/20)20202023VEGA P. StrapákDAH FAaFR
The optimization of healthy food production process and enhancement of adaptation potential of growing system under conditions of climatic change. (APVV-14-0257)20152019General callsM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
The Preparation of Modern University Textbook, Glossary, and E-learning Textbooks in the Slovak and English Language for the Animal Breeding Course. (027SPU-4/2012)20122014KEGA J. CandrákDGaABB FAaFR
The quality and functionality of lawn ecosystem under conditions without irrigation20142016VEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
The quality and functionality of lawns under conditions without irrigation20152017VEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
The reaction of field crops on selected intensification factors and their adaptation to ongoing climate change (1/0848/16)20162016VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
The research of agrienvironmental indicators of sustainability and production capability of agroecosystem by diveresification of crop rotation in chnging climate (1/0544/13)20132016VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)20152016VEGA K. RažnáDGaPB FAaFR
The use of artificial insemination technology to achieve the optimal investment of arabian horses and to develop an elite horsebreed.20102012Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. HaloDAH FAaFR
The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resources (005SPU-4/2016)20162016KEGA M. HabánováDHN FAaFR
The valuation of production and ethological parameters of animals with regard to nutrition, technique and technology of breeding (1/0462/10)20102011VEGA J. MlynekDAH FAaFR
The verification of the effect of organic selenium and vitamin E on the quality of pork and its impact on the selected clinical and biochemical indicators of consumers (1/0760/14)20132016VEGA J. MrázováDHN FAaFR
The View of Different Angle on Organic Production Training (13342 1013)20132015Leonardo da VinciM. TóthováDPP FAaFR
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction20202020Horizont 2020Š. MihinaKZSBT TF
Toxic and essential elements in milk and dairy products: sources, concentrations and importance for human health (APVV-18-0227)20192023APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVR. TomanDVS FAaFR
Transcriptome profiling of bovine milk somatic cells20202022VEGA M. MiluchováDGaABB FAaFR
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)20032005KEGA D. TóthFAaFR
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)20012003VEGA E. LíškaFAaFR
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)20162019VEGA R. TomanDVS FAaFR
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))20042008VTP (Vedecko-technické projekty)J. BrindzaIBCaB FAaFR
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy20162022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)20172019VEGA V. ŠimanskýDSS FAaFR
Understanding of Plant Adaptation in the Radioactive Chernobyl Area. (APVV-0740-11)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. HajduchDGaPB FAaFR
University textbook - Establishment and care of lawns20192021KEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
University textbook Poultry breeding20172019KEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
University textbook Poultry breeding20162018KEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
University textbook Poultry breeding (013SPU-4/2018)20182020KEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
Upgrading the content of the teaching a subject Soil Anthropization and creation of interactive textbook in Slovak and in English language (013SPU-4/2019)20192021KEGA N. PollákováDSS FAaFR
Usage of cocoons and adult individuals of earthworm (Eisenia foetida) and vermicompost for increase of cultivated plants yields and soil fertility (1/0704/16)20162018VEGA P. KováčikDACHaPN FAaFR
Use of Advanced Phenomic Approaches to Exploit Variation in Photosynthetic Efficiency to Increase Yield Under Fluctuating and Stress Environment2019--General callsM. BrestičDPP FAaFR
Utilisation of repellents for the control of selected plant pests and evaluation of their effect to non-target insects (1/0849/18)20182021VEGA Ľ. CagáňDPP FAaFR
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)20092011Leonardo da VinciM. TóthováDPP FAaFR
Utilization of mountain pasture for year-long pasture breeding of cattle (1/1/032003)20032005MVTS J. NovákDGEaFC FAaFR
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)20022003MVTS A. KúbekFAaFR
Variability of levels of compounds responsible for boar taint in Large White in Slovakia. (APVV-19-0525)2020--General callsP. JuhásDAH FAaFR
Vermiteas produced from digestates and their using in plant nutrition (1/0591/13)20132015VEGA P. KováčikDACHaPN FAaFR
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGA D. TančinováFAaFR
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGA V. MacuraDSAS FAaFR
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGA V. MacuraDSAS FAaFR
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)20172017VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)20072009VEGA A. ZaujecFAaFR
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov (01-GA SPU-17)20172018SUA Grant Agency M. GažarováDHN FAaFR
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)20082009SUA Grant Agency S. MindekFAaFR
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)20082010VEGA L. MečiarDCP FAaFR
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)20072009VEGA J. GalloFAaFR
Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)20042006VEGA E. LíškaFAaFR
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)2020--Grant Agency FAFRM. JaníčekDAH FAaFR
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie20162016SUA Grant Agency P. LenártováDHN FAaFR
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)20072009KEGA P. ChleboDHN FAaFR
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)20082010VEGA M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)20122015VEGA M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)20072009VEGA R. PospišilDCP FAaFR
Výskum populačno - reprodukčných charakteristík významných taxónov a spoločenstiev nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny na Slovensku20152017VEGA Ľ. ĎurišováDB FAaFR
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach (1/0530/18)20182020VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)20012003VEGA R. PospišilDCP FAaFR
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)20042006VEGA R. PospišilDCP FAaFR
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)19941996VEGA O. DebrecéniDAH FAaFR
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)20022004MVTS M. KarabínováFAaFR
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)20022005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVA. TrakovickáFAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)20052007VEGA A. FilováFAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)20052007VEGA A. FilováFAaFR
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)20172017KEGA P. TóthDPP FAaFR
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. PospišilDCP FAaFR
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)20012003VEGA A. KúbekFAaFR
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)20072009VEGA B. BobčekFAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGA A. HricováDGaPB FAaFR
Využitie labilných foriem uhlíka a dusíka ako indikátorov produkčnej schopnosti ekosystémov a stupňa antropizácie. (1/0092/08)20082010VEGA E. TobiašováFAaFR
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGA M. BežoDGaPB FAaFR
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hvädzieho dobytka (76/02390)20032005VEGA S. HluchýFAaFR
Využitie silážnych aditív za účelom eliminácie mykotoxickej kontaminácie a zabezpečenia hygienickej bezchybnosti silážovaných krmív. (725/02250)20072008SUA Grant Agency M. ŠimkoFAaFR
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010VEGA K. RažnáDGaPB FAaFR
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )20062008VEGA M. BežoDGaPB FAaFR
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)20092010SUA Grant Agency K. Fatrcová ŠramkováDHN FAaFR
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)20022004VEGA M. PajtášFAaFR
Wide-Spread Implementation & Innovative Development of Animal Breeding for the 21st Century Europe WinBreeding4EU2020--Horizont 2020R. KasardaDGaABB FAaFR
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičDPP FAaFR
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičDPP FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie20042006VEGA O. DebrecéniDAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)20042006VEGA O. DebrecéniDAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)20012003VEGA O. DebrecéniFAaFR
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)20062008VEGA J. HudecFAaFR
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz20192021VEGA P. EliášDB FAaFR
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. ŠimkoDAN FAaFR
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)20042006VEGA P. KováčikFAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.20082009Rozvojové projektyJ. BrindzaDGaPB FAaFR
21830011 BeeEduca Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIBCaB FAaFRKey:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected