Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 551

Stav
Název
Od
DoDruhGarantPracoviště
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
20202021Multilaterárna spoluprácaKVZ FAPZ
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)
20172017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny
2016
2020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KŠCH FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KúbekFAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kúbek
FAPZ
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela
2003
2003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KVD FAPZ
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)
2015
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)
2011
2014
FP7
Š. Mihina
KZSBT TF
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Gašparík
KŠCH FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2017
2019
Granty nadáciíJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )
2013
2015Multilaterárna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )
2011
2015
FP7Ľ. CagáňKOR FAPZ
2005
2010
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)
2005
2009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)
2007
2009
APVV
FAPZ
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services
2017
2017
Horizont 2020
KŠCH FAPZ
Best4Soil (817696)
2019
2021Horizont 2020 M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
2007
2009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
M. Habánová
KVĽ FAPZ
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Šťastný
FAPZ
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)J. NovákKTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska
19962000VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gašparík
KŠCH FAPZ
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. BaranecKB FAPZ
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010
FP7KOR FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. NôžkováFAPZ
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Pačuta
KRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ČernýKRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)
2010
2012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. Bobček
FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Pačuta
KRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. AngelovičováFAPZ
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
2014
2014
FP7
K. Olšovská
KFR FAPZ
2013
2013
FP7K. Olšovská
KFR FAPZ
2015
2018CEEPUS
KGPB FAPZ
20042004Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAPZ
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )
2014
2017
Leonardo da Vinci
P. TóthKOR FAPZ
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
20112017
CEEPUS
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2010
2010
CEEPUS
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020CEEPUSKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013
CEEPUS
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
20132015
OP Kvalita životného prostredia
SPU
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)2012
2014
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
2014
2018COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019
2020
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Dairy Care Action (FA1308)
2013
2018COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGPB FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. Brindza
KGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ŠťastnýFAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)2010
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)IOBBB FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KopčekováKVĽ FAPZ
2020
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HaloKŠZ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KOR FAPZ
2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KFR FAPZ
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Ikrényi
FAPZ
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Eliáš
FAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
2019
2023OP Výskum a inovácieKVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jančovič
FAPZ
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Kovár
KTEKP FAPZ
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)2005
2007
Leonardo da Vinci
P. TóthKOR FAPZ
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bíro
KVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MlynekFAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)
2003
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KováčFAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)20192019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. TočkaFAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)20202023
Všeobecné výzvy
A. AndrejiováKZ FZKI
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKŠCH FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat
2020
2023
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
2015
2017
Všeobecné výzvy
KPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
20092011Bilaterálna spoluprácaKB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)
2009
2010
APVVP. Ferus
FAPZ
Environmentálny skríning premenlivosti sekundárnych metabolitov rastlinných prírodných zdrojov v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska (1/0749/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Habán
KUPH FAPZ
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)20172021Horizont 2020M. BrestičKFR FAPZ
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
2011
2011
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks
2010
2013Erasmus (okrem mobilít)KUPH FAPZ
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)2010
2013
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KUPH FAPZ
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Debrecéni
FAPZ
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)
2012
2014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018
FP7
KOR FAPZ
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )
2017
2021
EC Tender (Tender Európskej komisie)
M. Brestič
KFR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)
2009
2011
OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieKGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)KGŠR FAPZ
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)2017
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánKUPH FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development
2017
2018
Visegrad Scholarship ProgramJ. Brindza
IOBBB FAPZ
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)
20172018
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZ
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)
2007
2010MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. Novák
KTEKP FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)
2018
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFR FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KGŠR FAPZ
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)
20032006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Brestič
FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽivčákKFR FAPZ
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)
2011
2012
Bilaterálna spoluprácaO. Kadlečík
KGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)
2015
2018
Všeobecné výzvy
P. HauptvogelKFR FAPZ
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Kasarda
KGPB FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)
2003
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KŠZ FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Trakovická
FAPZ
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)2006
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze
2017
2017
Všeobecné výzvyKGPB FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti2008
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. BrindzaFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HaloKŠZ FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
V. TančinKVD FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016
Všeobecné výzvy
K. Ražná
KGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020
Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KGPB FAPZ
2018
2022
Všeobecné výzvyKGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
2017
2018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KGŠR FAPZ
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)
2004
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)FAPZ
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)
20132014
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. Brestič
KFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)M. BrestičKFR FAPZ
Globálne vzdelávanie v kontexte udržateľného poľnohospodárstva a produkcie potravinových zdrojov (023SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)20162017
Bilaterálna spolupráca
B. GálikKVZ FAPZ
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings
20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. Juhás
KŠZ FAPZ
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)
2004
2004
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Ducsay
KAVR FAPZ
Hodnotenie potenciálu selénu pri zvyšovaní odolnosti poľných plodín voči biotickému a abiotickému stresu v meniacich sa klimatických podmienkach.2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mlynek
KŠZ FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)
2015
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEZ FAPZ
20142014
Bilaterálna spolupráca
KGŠR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)20162017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. Brestič
KFR FAPZ
2014
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)
2020
2021GA FAPZM. Pšenková
KVD FAPZ
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Macura
KŠCH FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AndrejiKŠCH FAPZ
honeyBEEs - Operationalizing HEalth Status Index in Europe (SEP-210488700)
2018
2018Horizont 2020KŠCH FAPZ
20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Hric
KRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. StrapákKŠZ FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Kováč
FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018
Zmluva o dielo
J. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dielo
IOBBB FAPZ
2008
2010
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)
2003
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca (05-GA FAPZ SPU-19)
2020
2022GA FAPZM. Gažarová
KVĽ FAPZ
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019
Granty nadácií
M. Gažarová
KVĽ FAPZ
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Gažarová
KVĽ FAPZ
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)20072009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)
2017
2017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRO. Kadlečík
KGPB FAPZ
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle
20172017Granty nadáciíKGPB FAPZ
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. CandrákKGPB FAPZ
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)
20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien
20152018
Všeobecné výzvy
J. GalambošováKFR FAPZ
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)
2016
2019
Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BrestičKFR FAPZ
Integrated physiological and proteomic approaches towards the incresed yield production and quality of wheat via strengthened drought and heat tolerance (APVV-14-0726)
2015
2018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KFR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
2003
2008
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)20042006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. KováčFAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2020
--GA FAPZE. MlynekováKŠZ FAPZ
20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)E. Mlyneková
KŠZ FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva20202020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science2016
2019
Granty nadácií
KŠCH FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
2017
2017
Bilaterálna spolupráca
KOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20162016
Bilaterálna spolupráca
P. TóthKOR FAPZ
2011
2012
Bilaterálna spolupráca
KB FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)
1998
2008
Bilaterálna spoluprácaJ. NovákKTEKP FAPZ
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application
2017
2017
Granty nadácií
KGŠR FAPZ
Jean Monnet Module “Biodiversity of Farm Animal Populations”
2020
2023
Erasmus+ KA3 KGPB FAPZ
Journal of Central European Agriculture
2000
2003
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KŠZ FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)
2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)
FAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)
2008
2009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KFR FAPZ
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)
20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Macák
KUPH FAPZ
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Koncepcia výučby nového predmetu Nutričné poradenstvo s orientáciou na prax a integráciou praktickej výučby (KEGA 007SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)B. GálikFAPZ
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. Candrák
KGPB FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2014
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KŠZ FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (1/2426/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Gregorová
FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Kvalitatívna determinácia biologicky aktívnych látok s kardioprotektívnym účinkom v drobnom ovocí (1/0723/18)20182021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HabánováKVĽ FAPZ
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Mečiar
KRV FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HudecKOR FAPZ
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)
2010
2013Leonardo da Vinci
KUPH FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičFAPZ
Lokálna degradácia a ruderalizácia využívaných poloprírodných pasienkových porastov a jej vplyv na biodiverzitu v silvopastorálnej krajine NP a CHKO (151/02190)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Novák
FAPZ
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)
20072008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Debrecéni
FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)
2014
2014
Bilaterálna spoluprácaJ. AndrejiKŠCH FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
J. BrindzaIOBBB FAPZ
2001
2006
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠZ FAPZ
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVZ FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Martiniaková
KVD FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica „Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“ (025UKF-4/2012)20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. Chlebo
KŠCH FAPZ
Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy2017--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽivčákKFR FAPZ
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii (KEGA 039SPU-4/2019 )
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Tančin
KVD FAPZ
Modernizácia výučby Pôdoznalectva na SPU - Nitra (014SPU-4/2016)20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Šimanský
KPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu (006SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVD FAPZ
Modifying plants to produce interfering RNA (COST Action CA 15223)
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)K. Ražná
KGŠR FAPZ
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. Ferus
FAPZ
2015
2019
Všeobecné výzvy
R. Kasarda
KGPB FAPZ
Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov (LPP-0220-09)2009
2012
APVV
A. TrakovickáFAPZ
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)
2017
2021
Zmluva o dielo
J. AndrejiKŠCH FAPZ
2019
2022
Zmluva o dieloJ. Andreji
KŠCH FAPZ
20182018
Horizont 2020
KŠCH FAPZ
Monitoring vplyvu vybraných faktorov na kvantitu a kvalitu produkcie repy cukrovej a pšenice trdej v podmienkach klimatickej zmeny
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRVaTE FAPZ
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi. (2/0109/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Možnosti výživy trávnikov sírou
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRVaTE FAPZ
Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde
2020
2023
Všeobecné výzvy
KRVaTE FAPZ
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)
20172018
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KUPH FAPZ
20122015APVVA. Trakovická
KGPB FAPZ
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)2008
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KUPH FAPZ
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)
2006
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2006
2007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy (SK-CN-2015-0005)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. BrestičKFR FAPZ
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2005
2007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. BrestičFAPZ
Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu (MVTS-SK-CN)
2005
2007
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. Brestič
KFR FAPZ
Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapy
2018
2018
Horizont 2020
FAPZ
2008
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. BrindzaFAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Chov hovädzieho dobytka
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Strapák
KŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Manažment a technológia chovu HZ (015SPU-4/2019)
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba (035SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)
2002
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
Ľ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Cagáň
FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)20022006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Optimalizácia automatizovaného fenotypovania zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov (SK-FR-2017-0007)2018
2019
Bilaterálna spolupráca
KFR FAPZ
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútor- ných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)
20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Hluchý
FAPZ
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy2019
--
OP Výskum a inovácieM. Brestič
KFR FAPZ
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Karabínová
FAPZ
2015
2019
Všeobecné výzvyM. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)2003
2003
Zmluva o dieloL. Ducsay
KAVR FAPZ
Optimalizácia výživy dusíkom, sírou a bórom pri pestovaní kapusty repkovej pravej určenej na potravinárske a nepotravinárske účely. (1/0435/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Ducsay
KAVR FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. SlamkaFAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Organická hmota pôdy – inovácia výučby predmetov zameraných na túto zložku pôdy (001SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Tobiašová
KPG FAPZ
Overenie účinkov organického selénu a vitamínu E na kvalitu bravčového mäsa a jeho vplyv na vybrané klinicko-biochemické ukazovatele konzumentov (1/0760/14)20132016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KŠZ FAPZ
2012
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
Plevnaté druhy pšeníc - kvalitatívne, funkčné vlastnosti a vplyv na zdravotné parametre ľudí (1/0488/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)
20062006
Rezerva vedy
O. DebrecéniFAPZ
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí2010
2014
OP Výskum a inovácie
J. BrindzaKGŠR FAPZ
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)
2005
2006
FP6
P. SlamkaFAPZ
Podpora vysokoškolského vzdelávania špeciálneho chovateľstva pre zahraničných študentov (047SPU-4/2021)2021
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Poľnohospodárske systémy a potraviny pre ochranu životného prostredia a zdravšiu výživu ľudí (1/0558/16)
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)
20152015
Bilaterálna spolupráca
KOR FAPZ
Potenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlín proti fytopatogénnym hubám20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2020
2021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. HricKRVaTE FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v nížinnej oblasti
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Potravinové produkčné systémy - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/2018/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej úrodnosti (1/0704/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KAVR FAPZ
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)
20022004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)
2020
2024
Všeobecné výzvy
KOVV FZKI
Predzberové ošetrenie a pozberové metódy prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuro- a kanceroprotektívnou aktivitou. (1/0512/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) (FA0803)20082012
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠCH FAPZ
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)
2008
2009
APVV
M. Brestič
FAPZ
Prínosy a nástrahy genetických technológií2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. BežoKGŠR FAPZ
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Horváthová
KJ FEM
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch (1/0268/20)
2020
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v ekosystémoch
2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)
20112013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Tóth
KOR FAPZ
2016
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KoščoKŠCH FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRVaTE FAPZ
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Molnárová
KRV FAPZ
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Produkcia zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov na klimatické zmeny (APVV-15-0226)
2016
2020
Všeobecné výzvy
KUPH FAPZ
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Fatrcová Šramková
FAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie. (1/0093/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Černý
KRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Černý
KRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)2005
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov
20202021
GA FAPZ
KŠCH FAPZ
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. Balážová
KBaB FBP
Reakcia poľných plodín na vybrané intenzifikačné faktory a ich adaptácia v prebiehajúcej klimatickej zmene (1/0848/16)
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Candráková
KRV FAPZ
Reducing Nitrates Pollution in the Danube Basin by Improving Manure Management
2020
2022
Interreg Danube Transnational Programme R. KasardaKGPB FAPZ
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2013
2013
Zmluva o dielo
P. Kováčik
KAVR FAPZ
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej
2011
2012Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
20112012
Zmluva o dielo
P. Kováčik
KAVR FAPZ
2018
2018Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit
2012
2013Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu (1/0797/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
20042005
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Revitalizácia ruderalizovaných plôch pasienkov s dominanciou Rumex obtusifolius a Urtica dioica v národných parkoch Slovenska. (1/3453/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Rezistencia vybraných druhov slnečnice proti patogénovi Diaporthe helianthi (Phompsis helianthi)
2003
2003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. BokorKOR FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilaterárna spoluprácaIOBBB FAPZ
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)2006
2006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovískFAPZ
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)
2007
2008
APVVJ. MolnárováKRV FAPZ
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)2009
2010
APVV
J. MolnárováKRV FAPZ
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene2018
2019
Bilaterálna spolupráca
M. BrestičKFR FAPZ
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii (013SPU-4/2015)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human
2019
2020
Visegrad+ Grants
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Tóth
KOR FAPZ
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Zaujec
FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Novák
KTEKP FAPZ
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)2006
2008
APVVM. Brestič
FAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)
20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Imrich
KVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)P. Juhás
KŠZ FAPZ
Soft Competences for Innovation in Rural Areas
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KOR FAPZ
20062008FP6P. JuhásKŠZ FAPZ
Spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov ošípaných
2021
--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mlynek
KŠZ FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Olšovská
KFR FAPZ
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SlamkaFAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)
2020
2020
Multilaterárna spoluprácaR. Kasarda
KGPB FAPZ
Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. (1/0046/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Kasarda
FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia (1/2321/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Turianica
FAPZ
2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)KOR FAPZ
2012
2013
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFR FAPZ
Supporting Training of Entrepreneur Beekeepers for Sustainable Apiculture Profession Practices and Apiculture Treatments2020--Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieR. Chlebo
KŠCH FAPZ
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
20132013FP7KŠZ FAPZ
2012
2017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. Tóth
KOR FAPZ
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators (FA1307 )
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠCH FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)20042006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
B. Bobček
FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. Bobček
FAPZ
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)
2004
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. OlšovskáFAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LíškaFAPZ
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HabánFAPZ
Štúdium a determinácia biologických vlastností diaspór slovenského genofondu hľuzoviek (Tuber spp.) pre účely ich dlhodobého uchovávania ex situ. (1/4439/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GažoFAPZ
Štúdium a determinácia faktorov podmieňujúcich inokulačný proces, stabilitu inokula a kvalitu sadiva inokulovaného hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vit.) (1/0643/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Noskovič
KEZ FAPZ
Štúdium diverzity biocenóz Prírodnej rezervácie Žitavský luh vo vzťahu k jednotlivým zložkám biotopov. (129/02150)
2003
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Noskovič
KEZ FAPZ
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVD FAPZ
20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Urminská
KEZ FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. NoskovičKEaB FAPZ
2014
2015Bilaterálna spolupráca
KAVR FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )20192019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. TóthKOR FAPZ
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KOR FAPZ
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)
2010
2013
Tempus
KUPH FAPZ
Terminológia v krmovinárstve20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Baranec
FAPZ
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
2019
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)
20082009APVVP. Ferus
FAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.
2010
2013
Bilaterálna spoluprácaO. Ložek
KAVR FAPZ
2015
2018Zmluva o dieloĽ. VozárKTEKP FAPZ
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity
2021
2025
Horizont 2020
J. Nôžková
KGŠR FAPZ
2015
2015Standard Grants STOP!!!
KTEKP FAPZ
The network of research centers within the V4 (ID # 21610611 )2016
2017
Standard Grants STOP!!!
Ľ. VozárKTEKP FAPZ
2017
2017
Standard Grants STOP!!!
KTEKP FAPZ
The use of artificial insemination technology to achieve the optimal investment of arabian horses and to develop an elite horsebreed.
2010
2012
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. HaloKŠZ FAPZ
2013
2015Leonardo da VinciKOR FAPZ
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka (APVV-18-0227)20192023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KVD FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Kovár
KTEKP FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )
2015
2019
Všeobecné výzvy
J. GašparíkKŠCH FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)
2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Polláková
KPG FAPZ
20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2020
2023
OP Integrovaná infraštruktúraSPU
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Udržateľný systém hospodárenia na pôde s cieľom dosiahnutia vysokých a kvalitných úrod plodín zaradených vo vyváženom osevnom postupe za použitia vybraných intenzifikačných opatrení (1/0820/15)2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008
VTP (Vedecko-technické projekty)
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
20162022Multilaterárna spoluprácaIOBBB FAPZ
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Šimanský
KPG FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)20152016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
2016
2017
Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
2009
2011
Leonardo da VinciKOR FAPZ
Utilization of mountain pasture for year-long pasture breeding of cattle (1/1/032003)20032005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KTEKP FAPZ
Variabilita hladín látok zodpovedných za kančí pach pri jedincoch plemena biela ušľachtilá na Slovensku. (APVV-19-0525)20202023
Všeobecné výzvy
P. Juhás
KŠZ FAPZ
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)
2002
2003
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)
2017
2021Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín (1/0591/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska ako základ pre terroir (1/0300/11)20112013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. ŠimanskýFAPZ
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Macura
KŠCH FAPZ
Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží (SK-PL-18-0035)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
2020--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRVaTE FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny
2018
2022Všeobecné výzvy
KŠCH FAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )
20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Gažarová
KVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)2008
2009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
S. MindekFAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Gallo
FAPZ
Vplyv poľnohospodárskej výroby na kumuláciu rezíduí pesticídov a iných xenobiotík v zverine a rybách na Slovensku (APVV-19-0470)
20202024
Všeobecné výzvy
KOR FAPZ
20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Líška
FAPZ
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
H. ArpášováKŠCH FAPZ
20162016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)
2020
--
GA FAPZ
KŠZ FAPZ
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. LenártováKVĽ FAPZ
Výkladový slovník krmovinársva20172017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chlebo
FAPZ
Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (1/0544/13)
20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2019
2019OP Výskum a inovácieK. Hudec
KOR FAPZ
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (1/0671/18)
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. PospišilKRV FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
Výskum populačno - reprodukčných charakteristík významných taxónov a spoločenstiev nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny na Slovensku
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Výskum udržateľných potravinových systémov s dôrazom na produktivitu, kvalitu produkcie, redukciu emisií GHG a ekonomickú konkurencieschopnosť. (1/0512/18)
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
2001
2003VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)20042006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Kovár
KTEKP FAPZ
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Arpášová
KŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)19941996
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Candrák
KGPB FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. Gálik
KVZ FAPZ
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)
2002
2004
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
FAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. FilováFAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Filová
FAPZ
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KRV FAPZ
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)
2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KúbekFAPZ
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Využitie labilných foriem uhlíka a dusíka ako indikátorov produkčnej schopnosti ekosystémov a stupňa antropizácie. (1/0092/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováFAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)
2020
2025Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hvädzieho dobytka (76/02390)2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2016
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka (1/0577/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia
2019
--
Všeobecné výzvyM. BrestičKFR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Šimko
FAPZ
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2016
2022Multilaterárna spoluprácaJ. Brindza
IOBBB FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat. (3/6227/08)
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BíroKVZ FAPZ
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
Výživa trávnych porastov sírou
2019
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)
20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Pajtáš
FAPZ
Wide-Spread Implementation & Innovative Development of Animal Breeding for the 21st Century Europe WinBreeding4EU2020
2020
Horizont 2020
KGPB FAPZ
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. Brestič
KFR FAPZ
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
M. BrestičKFR FAPZ
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)20012003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Debrecéni
FAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)2016
2020
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
2020
--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KAVR FAPZ
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. HudecFAPZ
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Habánová
KVĽ FAPZ
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka20152019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KVZ FAPZ
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kováčik
FAPZ
040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Brindza
IOBBB FAPZ
2008
2009Rozvojové projekty
KGŠR FAPZ
21830011 BeeEduca Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life
2019
2020
Visegrad+ GrantsJ. Brindza
IOBBB FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý