Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 552

StateName
From
Until
Type
Supervisor
Department
.
2017
2019KEGA DGaPB FAaFR
.20172019VEGA J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Nôžková
DGaPB FAaFR
A Study of Abiotic and Biotic Components of Nature Reserve Alúvium Žitavy and Reserves Importance to Biodiversity Conservation of Agricultural Land. (1/0275/08)
2008
2010VEGA J. NoskovičDEaZ FAaFR
Acidification of corn: A strategy to improve the quality of extruded corn intended for animal nutrition
2020
2021
Multilateral cooperation
B. GálikDAN FAaFR
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)
2017
2017
VEGA
E. CandrákováDCP FAaFR
2010
2011
VEGA
DSAaH FAaFR
Advanced information technologies to support beekeeping2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDSAS FAaFR
Agricultural systems and food products for environmental protection and healthly human nutrition (1/0558/16)2016
2016
VEGA M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Agro-environmental, phytopathological and toxicological aspects of Fusarium head blight and Fusarium kernel rot of cereals concerning to food safety of cereal products quality (1/0121/08)
2008
2010VEGA K. Hudec
DPP FAaFR
2011
2012
Bilateral cooperationDB FAaFR
Alternative sources of animal protein in the poultry diet20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. Arpášová
DSAS FAaFR
An evaluation of the toxicological aspects of the milk production in relation to the environment and risk to humans. (1/0292/14)2014
2016
VEGA
DVS FAaFR
2012
2015
VEGA KZSBT TF
Analysis of the Production and Qualitative Parameters of Pork of the Mangalica Breed the efficiency of the Slovak Warmblood horse (1/0818/16)2015
2019
VEGA J. Mlynek
DAH FAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)
2005
2007
VEGA A. KúbekFAaFR
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)
20052007
VEGA
FAaFR
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela
2003
2003
SUA Grant Agency
DVS FAaFR
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)
2011
2014
FP7
Š. Mihina
KZSBT TF
2017
2019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )2013
2015
Multilateral cooperation
DPP FAaFR
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )20112015
FP7
DPP FAaFR
Assessment of toxicological aspects of milk production in various environmentally affected areas (1/2019)
2020
2021
Grant Agency FAFR
M. PšenkováDVS FAaFR
2005
2010
COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009
MVTS
Ľ. CagáňFAaFR
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)
2007
2009
SRDAĽ. Cagáň
FAaFR
Basic hygienical procedures of venison primal treatment (038SPU-4/2018)
2017
2019
KEGA
DSAS FAaFR
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services2017
2017
Horizont 2020DSAS FAaFR
Best4Soil (817696)
20192021
Horizont 2020
DSAaH FAaFR
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
2007
2009
KEGA
FAaFR
Bioactive Properties of Apple Juice and Honey Pasteurized by Non-Thermal High Pressure Technology (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilateral cooperation
DHN FAaFR
2014
2016
VEGA
DB FAaFR
Biodiversity, synantrophisation, ruderalisation, de- and reforestation of secondary alpine grassland and their effect on the landscape formation in the national parks of Western Carpathian Mountains (1/0851/10)
2009
2011VEGA J. NovákFAaFR
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006
VEGA
FAaFR
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)
DGEaFC FAaFR
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska
1996
2000VEGA T. Baranec
DB FAaFR
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)2006
2008
VEGA
O. Kadlečík
FAaFR
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)
2011
2013VEGA DSAS FAaFR
Biodiverzity evaluation by genetic technology
2008
2008
KEGA DGaPB FAaFR
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010
FP7DPP FAaFR
Biological control of pests and pathogens of maize with fungi and bacteria (1/0756/08)
2008
2010
VEGA
DPP FAaFR
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
20052007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVFAaFR
2005
2007
VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGA DCP FAaFR
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)
2006
2008
VEGA
DCP FAaFR
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)
2015
2018
VEGA
DAH FAaFR
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)
2010
2012VEGA FAaFR
2008
2010
VEGA
V. Pačuta
DCP FAaFR
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
20102011
SUA Grant Agency
T. Vereš
FAaFR
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)
2004
2006
VEGA FAaFR
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (excluding mobilities)
P. ChrenekDB&B FBFS
      Biotechnology and animal product quality (11203-1644/NITRA02)
20112012
Erasmus (excluding mobilities)
P. ChrenekDB&B FBFS
Boarding habits and life style of selected population groups in the Slovak Republic in relationship to morbidity, mortality and possibility of their influencing (1/2321/05)
2005
2007VEGA J. DaniškaDHN FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)2014
2014
FP7
DPP FAaFR
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)2013
2013
FP7
DPP FAaFR
20152018
CEEPUS
DGaABB FAaFR
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)
2004
2004
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAaFR
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )2014
2017
Leonardo da VinciP. TóthDPP FAaFR
Building the interdisciplinary cooperation in plant environmental stress tolerance research to cope with climate change
2018
2019
Bilateral cooperation
DPP FAaFR
By-products from grape processing as an bioactive substances source in animal nutrition (APVV-16-0170)20172021
General calls
B. Gálik
DAN FAaFR
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
2011
2017CEEPUSDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century2010
2010
CEEPUS
DSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020CEEPUSM. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013
CEEPUS
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Climate change as a challenge for improved plant tolerance studies for drought and high temperature (SK-CN-0023-09)
20082009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
Climate park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
2013
2015
OP Kvalita životného prostredia
A. RogožníkováSUA
2016
2017
SUA Grant Agency DAN FAaFR
Comparison of the impact of Bt maize on entomofauna in the condirtions of Czech and Slovak Republic (SK-CZ-2013-0249)
2015
2015
Bilateral cooperation
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
2012
2014
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DGaPB FAaFR
2018
2020
KEGA
DSS FAaFR
20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Kasarda
DGaABB FAaFR
Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health Protection (1/0102/10)
2010
2011
VEGA
DHN FAaFR
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. BrindzaDGaPB FAaFR
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)
20062008VEGA P. Šťastný
FAaFR
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
20102014
VEGA
J. Brindza
IBCaB FAaFR
2020
2024VEGA M. HaloDAH FAaFR
Determinating the effect of load on internal environment of horses
2020
2022
VEGA
DAH FAaFR
Determination of effects of biologically active substances of small fruit on health of consumers20212023VEGA
DHN FAaFR
Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population health (1/0127/14)
20142016
VEGA
DHN FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperation
DGaPB FAaFR
2007
2009
KEGA
FAaFR
Development of Pedological Terminology of Slovak and English Equivalents and Their Applicability in Scientific-Pedagogical Process (013SPU-4/2021)2021
2023
KEGA
DL FEM
Dictionary of forage crops terminology20152015KEGA Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
Distribution, natural enemies, pollination, and volatile organic compounds of parasitic plants from genera Orobanche and Phelipanche and consequences for their biological control (1/0678/11)
20112013
VEGA
DPP FAaFR
2006
2006
SUA Grant Agency
K. Hudec
DPP FAaFR
2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
K. OlšovskáDPP FAaFR
Diversification of Plant Breeding course teaching for development of business skills using multimedia2013
2015
KEGA IBCaB FAaFR
20082010
VEGA
P. Eliáš
FAaFR
Diversity of wheat and its wild relatives and for their use n innovation of new biological resources for food and agriculture (APVV-15-0573)2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
20062008
VEGA
I. Ikrényi
FAaFR
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)
2009
2011
VEGA
FAaFR
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
2019
2023
OP Výskum a inovácie
DHN FAaFR
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009
VEGA
O. LožekFAaFR
2012
2013MVTS M. Brestič
DPP FAaFR
2020
2023General callsA. Andrejiová
KZ FZKI
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)2005
2007
Leonardo da Vinci
P. TóthDPP FAaFR
Ecological and rationalized production of animal raw materials and foodstuffs in pigs and poultry (1/4434/07)
2007
2009
VEGA
FAaFR
2019
2019
VEGA DSAaH FAaFR
Ecologization of Agricultural Practicies and the Environmental Function of Agriculture on the Intensive Farmland (1/4441/07)20072009VEGA M. MacákDSAaH FAaFR
Economic aspects of beekeeping in Slovakia (1/0681/2013)2013
2015
VEGA
DSAS FAaFR
2010
2011
VEGA FAaFR
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014KEGA
DHN FAaFR
2005
2007
VEGA
DAN FAaFR
Effect of agroecological and agrotechnical conditions un biochemical quality od barley.
2020
--VEGA J. Molnárová
DCPGE FAaFR
Effect of soil properties to the occurrence of selected pathogens and pests of sunflower and maize (1/0597/10)20102011VEGA P. BokorDPP FAaFR
Effectivelly utilization of energy sources in animal nutrition in relation to nutrients conversion and production of safety foods (1/0610/08)20082010
VEGA
DAN FAaFR
1999
2001
VEGA D. BíroDAN FAaFR
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)2004
2006
VEGA
FAaFR
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)2003
2015
VEGA
Ľ. Kováč
FAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)
2008
2010
VEGA I. TočkaFAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)2008
2010
VEGA J. GašparíkDSAS FAaFR
2005
2007
VEGA
I. TočkaDSAS FAaFR
Enhancing the adaptation performace of agroecosystems with emphasis on productivity, product quality and reduction of GHG. (1/0512/18)
2018
2018
VEGA
DSAaH FAaFR
2017
2017
VEGA Ľ. Vozár
DGEaFC FAaFR
Environmental Assessment of Specific Biotopes of Danubian Lowland (1/0604/20)20202023
VEGA
KEaB FAaFR
Environmental contamination as a risk factor affecting the quality of table eggs and poultry meat2015
2017
VEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
Environmental effects of production system on realization of genetic information of production, reproduction and health of animals
20202023
General calls
R. KasardaDGaABB FAaFR
Environmental evaluation of soil organic carbon regulation in different ecosystems (APVV-14-0087)
2015
2017
General calls
DSS FAaFR
Environmental screening of variability of secondary metabolites of plant natural resources in soil-climatic conditions of Slovakia (1/0749/21)
2021
2024
VEGA
M. HabánDSAaH FAaFR
2009
2011
Bilateral cooperationDB FAaFR
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)
2009
2010
SRDA
FAaFR
EPPN 2020: European Plant Phenotyping Network 2020 (73013)2017
2021
Horizont 2020
DPP FAaFR
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
2011
2011Erasmus+ KA1 Mobility of individualsM. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks
20102013
Erasmus (excluding mobilities)
DSAaH FAaFR
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)
20102013Erasmus+ KA1 Mobility of individualsM. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Establishment of a virtual nutritional counseling and increased efficacy of nutritional practice (037SPU-4/2017)20172019KEGA
DHN FAaFR
Ethologycal and physiological conseqences of acting of productive load and climatic changes to animal production (1/0717/12)2012
2014
VEGA
O. Debrecéni
DAH FAaFR
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009
VEGA
O. DebrecéniFAaFR
20122014Erasmus (excluding mobilities)
DGaABB FAaFR
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018FP7P. TóthDPP FAaFR
European plant phenotyping network 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )
2017
2021
EC Tender
DPP FAaFR
2014
2015
MVTS
M. BrestičDPP FAaFR
Evaluation of drought stress response based on the investigation of the relationship between photosynthesis and nitrogen metabolism of modern Bulgarian and Slovak bread wheat varieties (BG-SK-2013-0029)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
Evaluation of functional traits and their utilising to selection indexes (134/02230)20032005VEGA P. Strapák
DAH FAaFR
2021
2024
VEGA L. Ducsay
DACHaPN FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DSAS FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques. (APVV-14-0315)
2014
2019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
2015
2017
VEGA J. Urminská
DEaZ FAaFR
2003
2005
KEGA
DGaPB FAaFR
20092011OP Výskum a inovácie
DGaPB FAaFR
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácie
M. BežoDGaPB FAaFR
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)
DGaPB FAaFR
2020
2022
VEGA
DCPGE FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development
2017
2018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIBCaB FAaFR
FarmersEduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (brind)
2017
2018
Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFR
Feeding of ruminants and nonruminants (016SPU-4/2017)2017
2019
KEGA
DAN FAaFR
Feeding potential of forage crops for wildlife (178-1780458-0417)
20072010MVTS J. NovákDGEaFC FAaFR
Feeds consevration and adjustment (002SPU-4/2012)2012
2014
KEGA
DAN FAaFR
Fodder crops glossary20172017
KEGA
DGEaFC FAaFR
Food production systems - effect on GHG emissions, ecological footprint, productivity and product quality. (1/2018/20)
2020
2022
VEGA
DSAaH FAaFR
Forage and seed production use Slovak newly intergeneric hybrids xFestulolium A. et Gr. in climatic conditions of the Danube Lowland
2017
2017
VEGA
DGEaFC FAaFR
Forage crops - explanatory dictionary (028SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA
DGEaFC FAaFR
Forage crops - glossary of terminology20142014KEGA DGEaFC FAaFR
2019
--
KEGA
DGEaFC FAaFR
Forest ecosystems trophic disposition from the aspect of game nutrition (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )
2015
2019General callsDSAS FAaFR
Fresh vs. stored honey: comprehensive study of Slovak honey after extraction and during the storage using physico-chemical, microbiological and molecular-genetic methods2019--
General calls
DGaABB FAaFR
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination and karyogamy (APVV-16-0090)
2017
2021General callsM. Požgajová
DGaABB FAaFR
2006
2006
SUA Grant Agency
DGaPB FAaFR
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)
2003
2006
KEGA
FAaFR
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DGaPB FAaFR
Genetic and breeding parameters in selection of the farm animals. (1/0391/12)
2012
2015
VEGA
M. HaloDAH FAaFR
Genetic diversity in wheats germplasm and its exploitation in organic farming (APVV-14-0924)2015
2018
General calls
DPP FAaFR
Genetic diversity of cattle and horse breeds (SK-AT-0012-10)
2011
2012
Bilateral cooperation
DGaABB FAaFR
Genetic evaluation of cattle fertility (1/0769/09)20092011VEGA J. CandrákDGaABB FAaFR
Genetic evaluation of show-jumping and diversity with use of genomic information of horses with national importance in Slovakia (1/0742/17)20172019VEGA R. KasardaDGaABB FAaFR
Genetic risk of cadmium and lead impact on the cell cycle regulation in meiosis20172017General callsM. Požgajová
DGaABB FAaFR
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)
2003
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVDAH FAaFR
2010
2011VEGA A. TrakovickáFAaFR
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)
2006
2006
MVTS FAaFR
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011
KEGA
J. Brindza
FAaFR
2006
2008
VEGA
P. Strapák
FAaFR
20092011
VEGA
FAaFR
Genetics and epigenetics of ewes milk production in Slovakia (APVV-15-0072)
2016
2020General callsV. Tančin
DVS FAaFR
Genomic and morphological characteristics of food resources for additional agricultural activities (APVV-15-0771)
2015
2016
General calls
DGaPB FAaFR
Genomic Indicators of extranulcear DNA as source of Diversity for Animal Breeding (APVV-17-0060)
2018
2022
General calls
DGaABB FAaFR
2016
2017
Bilateral cooperation
DGaABB FAaFR
Genomic selection of cereals for drought tolerance (APVV-15-0156)2016
2020
General callsJ. Žiarovská
DGaPB FAaFR
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins. (DS-2016-0051)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DGaPB FAaFR
Global climate change and production : strategy to improve wheat and rye genotypes for drought and high temperatures tolerance (SK-CN-0035-12)
2013
2014
MVTS
DPP FAaFR
Global education in context in context of sustainable agriculture and food production (023SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA
DSAaH FAaFR
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)20042005MVTS M. BrestičFAaFR
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu
2004
2008
SAS
DPP FAaFR
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)20162017
Bilateral cooperation
DAN FAaFR
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings
2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DAH FAaFR
2012
2012
VEGA
DGEaFC FAaFR
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004SUA Grant Agency J. Gažo
FAaFR
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)
2019
--
VEGA
DSAS FAaFR
2014
2016
VEGA
DACHaPN FAaFR
2014
2014
Bilateral cooperation
DGaPB FAaFR
2008
2010
VEGA
V. MacuraDSAS FAaFR
2010
2011
VEGA
DSAS FAaFR
2018
2018
Horizont 2020
DSAS FAaFR
Hulled wheat species - quality and functional properties, effect on human health parameters (1/0488/21)
2021
2023
VEGA K. Fatrcová Šramková
FAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)20042006VEGA Ľ. Kováč
FAaFR
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)
2004
2006
VEGA
Ľ. KováčFAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
20182018
Zmluva o dielo
J. Brindza
IBCaB FAaFR
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
20182022Zmluva o dieloIBCaB FAaFR
20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
Identification of critical anthropometric parameters in relation to obesity and risk components of the food chain (05-GA FAPZ SPU-19)
2020
2022
Grant Agency FAFRM. GažarováDHN FAaFR
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)
2009
2011
VEGA S. Hluchý
FAaFR
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007
VEGA
O. Kadlečík
FAaFR
Impact of Climate Changes in the Retrospect and Present on the Some Floristic-Productions Characteristics of the Grassland Ecosystem. (1/0202/08)20082010VEGA J. JančovičFAaFR
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDSAS FAaFR
2018
2019
Granty nadácií
DHN FAaFR
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)2007
2009
KEGA FAaFR
2015
2015
KEGA
DPP FAaFR
Implementation of a modern innovative concept nutritional application into the students' learning process and the subsequent use of knowledge in practice (004SPU-4/2019)2019
2021
KEGA
DHN FAaFR
Implementation of innovative teaching methods and approaches to the educational process with emphasis on performance nutrition practice and implementation of nutritional counseling on the Web
2015
2017
KEGA
M. Gažarová
DHN FAaFR
20152018
VEGA
D. Bíro
DAN FAaFR
Improvement of water infiltration in soil and increase of yield quantity and quality of cultivated plants by rational application of vermicompost and two kinds of earthworms (1/0378/20)2020
--
VEGA
P. KováčikDACHaPN FAaFR
Improving of dual education in hygiene of animal breeding technologies
2017
2019
KEGA
I. Imrich
DVS FAaFR
Increasing milk production efficiency and improving health of dairy cows through selection of high performance silage maize hybrids (APVV-15-0549)
2016
2020
General calls
M. ŠimkoDAN FAaFR
2011
2014
VEGA
DAN FAaFR
Indicators of genetic diversity and differentiation of shared autochthonous horse breeds in Austria, Czech Republic and Slovak Republic (Dunajská stratégia)2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DGaABB FAaFR
Inferring signatures of selection from whole genome sequences (DS-FR-19-0002)
2020
2020
Multilateral cooperation
DGaABB FAaFR
Influence of global climate change to the European corn borer population dynamics (1/0732/14 )
2014
2017
VEGA
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle
2017
2017
Granty nadáciíM. Požgajová
DGaABB FAaFR
20152017
KEGA
P. Strapák
DAH FAaFR
Innovation of content of teaching and elaboration of modern university textbook for the course of Cattle breeding
2018
2020
KEGA
DAH FAaFR
Innovation of teaching and application of statistical methods in the analysis of biological data and processes in animal production. (012SPU-4/2019)20192021
KEGA
DGaABB FAaFR
Innovation of teaching content and elaboration of modern university textbook for the course of the Management, husbandry and technology of livestock (015SPU-4/2019)20192021
KEGA
DAH FAaFR
Innovative approaches to improve photosynthetic performance of strategic crops under changing climate conditions (1/0923/16)
2016
2018
VEGA M. BrestičDPP FAaFR
Innovative phenomic tools in assesment of wheat genetic resources towards the improved performance and adaptability to climate extremes (APVV-15-0721)20162019
General calls
DPP FAaFR
Innovative technology of variable nitrogen application considering the limiting environmental factors
2015
2018
General callsJ. Galambošová
DPP FAaFR
2014
2014VEGA DSAS FAaFR
2015
2018
VEGA J. GašparíkDSAS FAaFR
2020
2022
KEGA P. Strapák
DAH FAaFR
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)
20102011KEGA K. Fatrcová ŠramkováDHN FAaFR
2014
2016
VEGA
P. Tóth
DPP FAaFR
Integrated pest management of Western Root Borer, Diabrotica virgifera virgifera in Central and Eastern Europe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
20032008Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DPP FAaFR
Integrated physiological and proteomic approaches towards the incresed yield production and quality of wheat via strengthened drought and heat tolerance (APVV-14-0726)2015
2018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DPP FAaFR
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)
2004
2006
VEGA FAaFR
2004
2006
VEGA
M. Macák
DSAaH FAaFR
2020
--
Grant Agency FAFR
DAH FAaFR
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní20162017SUA Grant Agency
DAH FAaFR
2016
2019
Granty nadácií
DSAS FAaFR
Internationalization and innovation of special animal husbandry education2020
2020
KEGA DSAS FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia
2017
2017
Bilateral cooperationP. Tóth
DPP FAaFR
Invasive organisms - chalenges in contemporaryplant protection in Slovakia and Serbia
2016
2016
Bilateral cooperationP. Tóth
DPP FAaFR
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)
1998
2008
Bilateral cooperationJ. NovákDGEaFC FAaFR
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application
2017
2017
Granty nadácií
DGaPB FAaFR
20092011VEGA Š. Mihina
KZSBT TF
Jean Monnet Module “Biodiversity of Farm Animal Populations”
2020
2023
Erasmus+ KA3 DGaABB FAaFR
Journal of Central European Agriculture
2000
2003
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
DAH FAaFR
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)
20032005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)2010
2011
SUA Grant Agency FAaFR
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)
2004
2008
SAS
FAaFR
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)
2012
2015VEGA
DSAaH FAaFR
2011
2013
VEGA
T. BaranecFAaFR
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)20092010SUA Grant Agency FAaFR
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)2004
2005
MVTS
J. Candrák
DGaABB FAaFR
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)
20032005KEGA FAaFR
2005
2007
VEGA H. GregorováFAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (1/2426/05)
2005
2007VEGA FAaFR
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)
2005
2007
VEGA H. Gregorová
DGEaFC FAaFR
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)
2005
2007
VEGA
DCP FAaFR
Lambs quality of different weight categories assessed on the base of fatty acids profiles and physico-chemical characteristics of meat and fat
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. Margetín
DAH FAaFR
Lawns in changing climate conditions
2017
2019
KEGA
P. KovárDGEaFC FAaFR
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)
2010
2013
Leonardo da Vinci
M. Lacko-Bartošová
DSAaH FAaFR
Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia. (1/0803/08)2008
2010
VEGA
FAaFR
2003
2005
VEGA
FAaFR
Management of trout stream from the point of view of fish diversity sustanaible development (SK-CZ-2013-0029)
2014
2014
Bilateral cooperation
DSAS FAaFR
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)2007
2008
KEGA
O. Debrecéni
FAaFR
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022Multilateral cooperationJ. Brindza
IBCaB FAaFR
Measuring and Monitoring Farm Animal Welfare (COST 846 action)20012006
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DAH FAaFR
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií2019
2021
VEGA
DGaABB FAaFR
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)
2004
2006
VEGA A. FilováFAaFR
Modern tools for assessment of productive traits and tolerance of crop genetic resources on environmental stresses
2017
--
VEGA
DPP FAaFR
Modern university textbook "Microscopic anatomy of animals and human" (025UKF-4/2012)
2012
2014
KEGA
DVS FAaFR
2012
2014KEGA M. Martiniaková
DVS FAaFR
Modernisation of Soil Science course at SUA - Nitra (014SPU-4/2016)20162018KEGA
DSS FAaFR
Modernisation of teaching of animal hygiene (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)
2014
2016
KEGA
DVS FAaFR
2018
2018KEGA FAaFR
2016
2016
KEGA
DSS FAaFR
Modernization of practical education of hygiene and prevention in animal production (KEGA 039SPU-4/2019 )20192021KEGA V. Tančin
DVS FAaFR
Modernization of teaching of courses focused on soil organic matter (006SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA
DSS FAaFR
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DGaPB FAaFR
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)
2007
2008
SUA Grant Agency P. Ferus
FAaFR
Molecular Genetic Diversity and Production Potential of Animal Genetic Resources in Slovakia (APVV)
2015
2019General calls
DGaABB FAaFR
2009
2012
SRDAA. Trakovická
FAaFR
20172021Zmluva o dielo
DSAS FAaFR
20192022Zmluva o dielo
DSAS FAaFR
Monitoring of influence of selected factors on quantity and quality of sugar beet and durum wheat production in climate change conditions20202021SUA Grant Agency
DCPGE FAaFR
MONitoring of pesticide use through POLlen collected by bees (SEP-210514549)
2018
2018
Horizont 2020
R. ChleboDSAS FAaFR
Monitoring the impact of selected nutritional measures and directed physical activity on atherogenic and anti-atherogenic lipid fractions (VEGA 1/0566/16 )20162018
VEGA
J. KopčekováDHN FAaFR
Morpho-physiological, genetic and biochemical response of amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal stress (2/0109/19)20192021
VEGA
DB&B FBFS
Morpho-physiological, genetic and biochemical response of amaranth (Amaranthus spp.) to heavy metal stress.
2019
2021
VEGA
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
2020
2021
SUA Grant Agency
DCPGE FAaFR
Multifunctional field edges - bio-belts on arable land
2020
2023
General callsDCPGE FAaFR
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)
20172018
EC Tender
M. Lacko-BartošováDSAaH FAaFR
Natural regulation of allergic pollen of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) within agroecosystems (1/0268/20)
2020
2020
VEGA
DPP FAaFR
Natural regulation of allergic pollen of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) within ecosystems
2021
--
VEGA
DPP FAaFR
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)
2012
2015
SRDA
DGaABB FAaFR
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)
2008
2010
MVTS
FAaFR
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DSAaH FAaFR
New approaches in molecular to ecosystem detection of photosynthesis under environmental stress (MVTS-SK-CN)
2005
2007
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. Brestič
DPP FAaFR
New approaches to evaluate and improve crop tolerance to high temperature and drought: development of new international phenotyping platform (SK-CN-2015-0005)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. Brestič
DPP FAaFR
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)
2006
2006MVTS FAaFR
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20062007MVTS
FAaFR
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2005
2007
MVTS
M. Brestič
FAaFR
2008
2010
KEGA
DAN FAaFR
Nutrition in condition of biological and ecological animal production (V1/9081/02)2002
2004
VEGA
D. BíroDAN FAaFR
Nutrition of grassland and lawn by sulfur20192019VEGA DGEaFC FAaFR
Nutritional programming in newborn and embryonic life to the obesity epidemic reduction in school-aged children through individual adapted, rational cognitive-behavioral therapy
20182018
Horizont 2020
FAaFR
2008
2010
MVTS
J. BrindzaFAaFR
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)2012
2014
KEGA
DSAS FAaFR
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)
20022006
MVTS
Ľ. CagáňFAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)
2003
2005
KEGA
Ľ. Cagáň
FAaFR
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
2003
2006
KEGA FAaFR
20032006
KEGA
DPP FAaFR
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)
20022006MVTS FAaFR
20072009VEGA
FAaFR
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútor- ných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)
2003
2005
VEGA
S. HluchýFAaFR
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)2010
2011
VEGA P. JuhásFAaFR
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy
2019
--
OP Výskum a inovácie
M. Brestič
DPP FAaFR
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)
2002
2004
VEGA
FAaFR
Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)2003
2003
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
2008
2010
VEGA
DACHaPN FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)
2005
2007VEGA P. Slamka
FAaFR
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)2005
2007
VEGA
P. Slamka
FAaFR
2017
2020
VEGA
L. Ducsay
DACHaPN FAaFR
Optimization of environmental tolerance-oriented automated crop phenotyping using interdisciplinary approaches (SK-FR-2017-0007)
2018
2019
Bilateral cooperation
DPP FAaFR
Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003 (81/02230)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
DAH FAaFR
Pharmacognostic research of the active substances variability of pharmaceutically important plants in Slovakia (1/0715/18)
2017
2021
VEGA
DSAaH FAaFR
Phenomic and molecular approaches in the research of crop genetic resources (SK-CN-2017-0028)
2018
2019
MVTS
DPP FAaFR
Physical stabilization of organic matter in soils of different ecosystems (1/0124/13)
2013
2015
VEGA
DSS FAaFR
Physiological, nutritional and genetic background of strenthening the transport and storing of assimilates in grain supporting the productivity of winter wheat. (APVV-15-0431 )2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
Physiological screening of crop genetic resources for optimization of water and nitrogen use in climate change conditions2020
--
VEGA
DPP FAaFR
2018
2020
KEGA
Ž. BalážováDB&B FBFS
2012
2014
KEGA
J. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)
2006
2006
Rezerva vedyO. Debrecéni
FAaFR
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí
2010
2014
OP Výskum a inovácie
DGaPB FAaFR
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)2005
2006
FP6FAaFR
Potential and Possibilities of Botanical Fungicides use in Plant Protection against Phytopathogenic Fungi2019
2019
VEGA K. Hudec
DPP FAaFR
Potential of the use of Slovak newly bred intergeneric grass hybrids in changing climate conditions2020
2021
SUA Grant Agency
DCPGE FAaFR
Potential signaling, evaluation of current synanthropy and quality of grasslands after ecological renewal of disturbed slopes in NP Low Tatras (1/0470/15)
2015
2018
VEGA J. NovákDGEaFC FAaFR
20182018VEGA P. HricDGEaFC FAaFR
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)
2002
2004
VEGA J. Molnárová
DCP FAaFR
Prediction, areal assessment of harmfulness and protection models development to eradicate and sanify pathogens damaging grapevine trunks (APVV-19-0446)2020
2024
General callsŠ. AilerKOVV FZKI
Pre-harvest treatment and post-harvest methods of the new foods preparation with higher antioxidant, cardio-, neuro- and canceroprotective activity (1/0512/09)20092011VEGA FAaFR
Preparationof modern university textbook for the course Pig breeding2021--KEGA
DAH FAaFR
Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)DSAS FAaFR
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)
2008
2009
SRDAM. Brestič
FAaFR
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DGaPB FAaFR
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)
2016
2019
VEGA
DVS FAaFR
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)2005
2007
VEGA
DSAS FAaFR
Production of healthy food and enhancement of adaptation potential of growing systems to climate changes (APVV-15-0226)
2016
2020
General calls
DSAaH FAaFR
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)20112013VEGA
DCPGE FAaFR
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)20082010
VEGA
DCP FAaFR
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)
2006
2008
VEGA
FAaFR
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2019
2021VEGA
DGEaFC FAaFR
2011
2014VEGA
DCP FAaFR
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)
2007
2008
SUA Grant Agency FAaFR
2015
2018
VEGA V. Macura
DSAS FAaFR
2012
2015
VEGA
J. MlynekDAH FAaFR
2015
2018
VEGA DPP FAaFR
2018
2021VEGA M. Habánová
DHN FAaFR
20132015
VEGA
DCP FAaFR
2009
2011
VEGA
DCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)
2005
2006
MVTS
J. Molnárová
DCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)
2014
2016VEGA V. PačutaDCP FAaFR
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov
2020
2021
Grant Agency FAFR
DSAS FAaFR
20112013
VEGA
L. DucsayDACHaPN FAaFR
Red meat quality assessed by the fatty acid profile, physico-chemical properties and technological properties in dependence on the nutrition and other genetic and non-genetic factors (1/0269/19)2019
2022
VEGA
DAH FAaFR
Reducing Nitrates Pollution in the Danube Basin by Improving Manure Management20202022Interreg Danube Transnational Programme R. Kasarda
DGaABB FAaFR
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)2005
2007
VEGA
DCP FAaFR
20132013Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej
2011
2012
Zmluva o dieloP. KováčikDACHaPN FAaFR
2011
2012
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej
2018
2018Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit
2012
2013
Zmluva o dielo
DACHaPN FAaFR
2011
2014VEGA
DPP FAaFR
2004
2005
SUA Grant Agency
FAaFR
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)
2005
2007
VEGA J. JančovičFAaFR
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)
2003
2005
VEGA
FAaFR
Resarch on the the adaptation potential of agrotechnical procedures and measures on the expected impact of climate change in agriculture (1/0671/18)
2018
2019
VEGA
M. Macák
DSAaH FAaFR
2019
2019
OP Výskum a inovácie
DPP FAaFR
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)20192022
VEGA
M. Macák
DSAaH FAaFR
Revitalization of ruderalisated pasture with dominated Rumex obtusifolius and Urtica dioica in national parks of Slovakia (1/3453/06)
2006
2008VEGA FAaFR
Rezistencia vybraných druhov slnečnice proti patogénovi Diaporthe helianthi (Phompsis helianthi)2003
2003
SUA Grant Agency
P. Bokor
DPP FAaFR
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu20172022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)20062006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAaFR
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)2007
2008
SRDAJ. Molnárová
DCP FAaFR
20092010SRDAJ. Molnárová
DCP FAaFR
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)2007
2009
VEGA A. TrakovickáFAaFR
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií (045SPU-4/2014)2015
2015
KEGA M. TóthováDPP FAaFR
20162016KEGA DPP FAaFR
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010VEGA H. Gregorová
DGEaFC FAaFR
2008
2010
VEGA
H. Gregorová
FAaFR
SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human
2019
2020
Visegrad+ Grants
IBCaB FAaFR
Scaphoideus titanus, vector of quarantine phytoplazma Flavescence dorée at the grapevine, its ecology and biorational regulation (VEGA No 1/0702/19)
2019
2019
VEGA
P. Tóth
DPP FAaFR
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)
2017
2017
VEGA
DPP FAaFR
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)20042006VEGA A. ZaujecFAaFR
2006
2008
SRDAFAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)
2005
2007
VEGA Ľ. CagáňFAaFR
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)
2005
2007
VEGA
Ľ. Cagáň
FAaFR
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat20182020
KEGA
DVS FAaFR
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Juhás
DAH FAaFR
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DPP FAaFR
20192021
KEGA
DSS FAaFR
Soil properties in viticulture areas of Slovakia as a basis for the "terroir" (1/0300/11)2011
2013
VEGA FAaFR
Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform
2006
2008
FP6
P. Juhás
DAH FAaFR
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)
2009
2011VEGA
DPP FAaFR
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)20032005
VEGA
A. Zaujec
FAaFR
20142016VEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)
2010
2011
VEGA
P. SlamkaFAaFR
2010
2011
VEGA FAaFR
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)
2005
2007
VEGA
FAaFR
Strigolactones: biological roles and applications (COST FA1206)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthDPP FAaFR
Study and determination of biological properties of diaspores of Slovak genetic resources of truffles (Tuber spp.) for their long term conservation ex situ (1/4439/07)
2007
2009
VEGA
FAaFR
Study and determination of factors influencing inoculation process, inoculum stability and quality of seedlings inoculated by Burgundy truffle (Tuber aestivum Vitt.) (1/0643/09)
2009
2011
VEGA M. Miko
FAaFR
Study of constituents in the Nature Reserve (NR) environment Listové jazero and importance for the biodiversity of the agricultural land in the southwestern part of the Slovak Republic (1/0706/19 )
2019
2019
VEGA
J. Noskovič
KEaB FAaFR
2003
2006
VEGA
J. NoskovičDEaZ FAaFR
20142015
Bilateral cooperation
L. DucsayDACHaPN FAaFR
Study of the effect of the selected remediation medium on the bioavailability of cadmium and the fertilizer forms of nitrogen in small cultivation conditions (1/0009/19)2019
2021
VEGA
DEaZ FAaFR
Studying of the impacts of natural and anthropogenic sources on water quality and concentration of selected danger elements in sediments in the National Nature Reserve Čičovské mŕtve rameno and the predisign the arrangements for their eliminations (1/0920/13 )
2013
2013
VEGA J. NoskovičKEaB FAaFR
Support of animal science higher education for foreign students (047SPU-4/2021)2021--KEGA R. Chlebo
DSAS FAaFR
Supporting Training of Entrepreneur Beekeepers for Sustainable Apiculture Profession Practices and Apiculture Treatments
2020
--
Erasmus+ KA2 Znalostné aliancie
R. Chlebo
DSAS FAaFR
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
2013
2013
FP7P. Juhás
DAH FAaFR
Sustainable land management system in order to obtain high and quality yields of crops included in a balanced crop rotation, using selected intensification measures. (1/0820/15)
20152015VEGA E. CandrákováDCP FAaFR
2012
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Tóth
DPP FAaFR
20202023Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsDSAS FAaFR
2014
2018COST (European Cooperation in Science and Technology)
DSAS FAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)
2004
2006
VEGA
B. Bobček
FAaFR
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)
20042006
VEGA
B. Bobček
FAaFR
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)
20042007
KEGA
FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)
2008
2010
VEGA
DCP FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)
2008
2010
VEGA E. Líška
FAaFR
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)2005
2007
VEGA
M. Habán
FAaFR
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)
2005
2007VEGA M. MikoFAaFR
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)
2016
2018
VEGA
P. Eliáš
DB FAaFR
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)
2012
2015
VEGA
DVS FAaFR
2008
2010
VEGA
FAaFR
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. TóthDPP FAaFR
Teaching the ecological transition of the territories in the context of the EU Agricultural, Environmental and Economic Policies u
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DPP FAaFR
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)
2010
2013Tempus Programme
DSAaH FAaFR
Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín. (3/4030/06)2006
2008
KEGA
T. Baranec
FAaFR
Terminology in Fodder2016
2016
KEGA Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)
20082009
SRDA
P. Ferus
FAaFR
Testing of pollen can production and shelf life (05-GA SPU-17)
2017
2018
SUA Grant Agency
DTQAP FBFS
2015
2018
Zmluva o dieloĽ. Vozár
DGEaFC FAaFR
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilateral cooperation
DACHaPN FAaFR
The application of additives in animal nutrition for nutrients transformation improve with the accent on quality, safety and sustainability of animal production (1/0474/19)20192022
VEGA
DAN FAaFR
The concept of sustainable agriculture and food resources for innovation of teaching subjects (20190425171270410)
2020
2022KEGA M. Macák
DSAaH FAaFR
The concept of teaching a new subject Nutritional counselling with a focus on practice and integration of practical training (KEGA 007SPU-4/2021)
2021
2023KEGA M. Gažarová
DHN FAaFR
2017
2019
KEGA
M. Halo
DAH FAaFR
The effect of active substances with natural character to performance, products quality and reduce the incidence of health disorders in poultry husbandry2018
2022
General calls
DSAS FAaFR
The effect of various types of bakery products with gluten and gluten-free on the selected parameters of the nutritional and health status of the probands
2016
2016SUA Grant Agency
DHN FAaFR
2018
2018
KEGA
P. KovárDGEaFC FAaFR
The exploitation of modern genomic techniques to improve the quality of legume genetic resources (APVV-19-0023)20202025General calls
DGaPB FAaFR
2016--
VEGA
DAH FAaFR
The impact of introduced woody plants on soil properties in Natural Reserve Arboretum Mlyňany. (183/02110)
2004
2006
VEGA N. PollákováFAaFR
2016
2016
VEGA
DGEaFC FAaFR
The influence of aerobic exposure on the qualitative parameters of maize silages (SK-PL-18-0035)
2019
2020
Bilateral cooperationM. Juráček
DAN FAaFR
The influence of agricultural production on the accumulation of pesticide residues and other xenobiotics in venison and fish in Slovakia (APVV-19-0470)2020
2024
General calls
K. HudecDPP FAaFR
The influence of exotic tree species on soil characteristics in Nature Reserve Arboretum Mlyňany, SAS (1/0084/13)20132015VEGA DSS FAaFR
The influence of lipids in pork meat and fat from the indigenous genotypes of mangalica and meat hybrids of pigs on the health of the probands. (1/0709/17)20162019VEGA J. MrázováDHN FAaFR
The interdisciplinary approach of selected subjects of the study program Genetic technologies in Agrobiology
2015
2016
KEGA
DGaPB FAaFR
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity2021
2025
Horizont 2020
DGaPB FAaFR
The network of research centers within the V4 (ID # 21520416)
2015
2015
Standard Grants
Ľ. VozárDGEaFC FAaFR
2016
2017
Standard Grants
DGEaFC FAaFR
2017
2017Standard GrantsĽ. VozárDGEaFC FAaFR
The new technical equipment uses for heat detection and health status changes in dairy cows. (1/0577/20)
2020
2023
VEGA
DAH FAaFR
The optimization of healthy food production process and enhancement of adaptation potential of growing system under conditions of climatic change. (APVV-14-0257)
2015
2019
General calls
DSAaH FAaFR
The Preparation of Modern University Textbook, Glossary, and E-learning Textbooks in the Slovak and English Language for the Animal Breeding Course. (027SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA
J. CandrákDGaABB FAaFR
2014
2016
VEGA
P. KovárDGEaFC FAaFR
The quality and functionality of lawns under conditions without irrigation
2015
2017
VEGA P. KovárDGEaFC FAaFR
The reaction of field crops on selected intensification factors and their adaptation to ongoing climate change (1/0848/16)
2016
2016
VEGA
DCP FAaFR
The research of agrienvironmental indicators of sustainability and production capability of agroecosystem by diveresification of crop rotation in chnging climate (1/0544/13)
2013
2016
VEGA DSAaH FAaFR
The role of microRNA in plant adaptation to environment conditions (1/0480/16)20152016
VEGA
K. Ražná
DGaPB FAaFR
The use of artificial insemination technology to achieve the optimal investment of arabian horses and to develop an elite horsebreed.
2010
2012
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)DAH FAaFR
The use of modern educational means in the teaching of subjects dealing with the analysis and evaluation of food resources (005SPU-4/2016)
20162016KEGA M. Habánová
DHN FAaFR
The valuation of production and ethological parameters of animals with regard to nutrition, technique and technology of breeding (1/0462/10)
2010
2011
VEGA DAH FAaFR
The verification of the effect of organic selenium and vitamin E on the quality of pork and its impact on the selected clinical and biochemical indicators of consumers (1/0760/14)
2013
2016
VEGA J. Mrázová
DHN FAaFR
2013
2015
Leonardo da VinciDPP FAaFR
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction
2020
2020
Horizont 2020KZSBT TF
Toxic and essential elements in milk and dairy products: sources, concentrations and importance for human health (APVV-18-0227)2019
2023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DVS FAaFR
Transcriptome profiling of bovine milk somatic cells
2020
2022
VEGA
M. Miluchová
DGaABB FAaFR
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)
2003
2005KEGA D. Tóth
FAaFR
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)2001
2003
VEGA
FAaFR
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)
2016
2019
VEGA
DVS FAaFR
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008
VTP (Vedecko-technické projekty)
IBCaB FAaFR
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
2016
2022Multilateral cooperationJ. BrindzaIBCaB FAaFR
20172019
VEGA
DSS FAaFR
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDGaPB FAaFR
University textbook - Establishment and care of lawns
2019
2021
KEGA
P. Kovár
DGEaFC FAaFR
University textbook Poultry breeding
2017
2019
KEGA
H. ArpášováDSAS FAaFR
University textbook Poultry breeding2016
2018
KEGA H. ArpášováDSAS FAaFR
University textbook Poultry breeding (013SPU-4/2018)2018
2020
KEGA
H. ArpášováDSAS FAaFR
20192021KEGA DSS FAaFR
Usage of cocoons and adult individuals of earthworm (Eisenia foetida) and vermicompost for increase of cultivated plants yields and soil fertility (1/0704/16)2016
2018
VEGA
DACHaPN FAaFR
Use of Advanced Phenomic Approaches to Exploit Variation in Photosynthetic Efficiency to Increase Yield Under Fluctuating and Stress Environment2019--
General calls
M. BrestičDPP FAaFR
Utilisation of repellents for the control of selected plant pests and evaluation of their effect to non-target insects (1/0849/18)
20182021
VEGA
Ľ. Cagáň
DPP FAaFR
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)
2009
2011
Leonardo da Vinci
M. Tóthová
DPP FAaFR
Utilization of mountain pasture for year-long pasture breeding of cattle (1/1/032003)
20032005
MVTS
DGEaFC FAaFR
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)2002
2003
MVTS
FAaFR
Variability of levels of compounds responsible for boar taint in Large White in Slovakia. (APVV-19-0525)
2020
2023General callsP. JuhásDAH FAaFR
20132015
VEGA
P. KováčikDACHaPN FAaFR
2007
2009
KEGA
FAaFR
2005
2007
VEGA V. MacuraDSAS FAaFR
2011
2014VEGA DSAS FAaFR
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)
2017
2017
VEGA V. Pačuta
DCP FAaFR
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)
2007
2009VEGA A. Zaujec
FAaFR
2017
2018
SUA Grant Agency
DHN FAaFR
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)
2008
2009
SUA Grant Agency FAaFR
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)20082010VEGA L. Mečiar
DCP FAaFR
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)20072009
VEGA
FAaFR
Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)
2004
2006VEGA
FAaFR
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)
2020
--
Grant Agency FAFR
DAH FAaFR
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie
2016
2016
SUA Grant Agency
P. LenártováDHN FAaFR
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)
2007
2009
KEGA
P. Chlebo
DHN FAaFR
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)
2008
2010
VEGA
DSAaH FAaFR
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)
2012
2015
VEGA
DSAaH FAaFR
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)
2007
2009
VEGA
DCP FAaFR
Výskum populačno - reprodukčných charakteristík významných taxónov a spoločenstiev nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny na Slovensku
2015
2017
VEGA
Ľ. ĎurišováDB FAaFR
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach (1/0530/18)20182020VEGA DCP FAaFR
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)20012003VEGA R. PospišilDCP FAaFR
20042006
VEGA
DCP FAaFR
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)
19941996
VEGA
O. Debrecéni
DAH FAaFR
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)20022004MVTS
FAaFR
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
A. TrakovickáFAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)20052007VEGA A. Filová
FAaFR
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)2005
2007
VEGA FAaFR
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)
2017
2017
KEGA
DPP FAaFR
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
R. PospišilDCP FAaFR
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)
2001
2003
VEGA
A. Kúbek
FAaFR
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)2007
2009
VEGA
B. Bobček
FAaFR
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGA
DGaPB FAaFR
Využitie labilných foriem uhlíka a dusíka ako indikátorov produkčnej schopnosti ekosystémov a stupňa antropizácie. (1/0092/08)
2008
2010
VEGA E. TobiašováFAaFR
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005
VEGA
M. Bežo
DGaPB FAaFR
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hvädzieho dobytka (76/02390)
2003
2005VEGA S. HluchýFAaFR
Využitie silážnych aditív za účelom eliminácie mykotoxickej kontaminácie a zabezpečenia hygienickej bezchybnosti silážovaných krmív. (725/02250)20072008SUA Grant Agency FAaFR
Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
20162022
Multilateral cooperation
IBCaB FAaFR
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)
2008
2010
VEGA
DGaPB FAaFR
20062008
VEGA
M. Bežo
DGaPB FAaFR
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)
20092010SUA Grant Agency DHN FAaFR
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)
2002
2004
VEGA
FAaFR
Wide-Spread Implementation & Innovative Development of Animal Breeding for the 21st Century Europe WinBreeding4EU
2020
2020
Horizont 2020
DGaABB FAaFR
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)
2003
2005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRDPP FAaFR
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
DPP FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie
2004
2006
VEGA
O. DebrecéniDAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)2004
2006
VEGA O. DebrecéniDAH FAaFR
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)
2001
2003
VEGA
O. DebrecéniFAaFR
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)2006
2008
VEGA
FAaFR
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz
2019
2021
VEGA P. EliášDB FAaFR
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka
2015
2019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. Šimko
DAN FAaFR
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)
2004
2006
VEGA
FAaFR
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.2008
2009
Rozvojové projekty
DGaPB FAaFR
21910411 SaveBees - Save endangered bees to improve nutrition, health and quality of life
2019
2020
Visegrad+ Grants
J. BrindzaIBCaB FAaFRKey:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:
completed
rejected