Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 511

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováKGŠR FAPZ
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat20202021Multilaterárna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)20172017VEGAE. CandrákováKRV FAPZ
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10)20102011VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)20082010VEGAK. HudecKOR FAPZ
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)20052007VEGAA. KúbekFAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007VEGAA. KúbekFAPZ
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPUR. TomanKVD FAPZ
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009MVTSĽ. CagáňFAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)20072009APVVĽ. CagáňFAPZ
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Best4Soil (817696)20192021Horizont 2020 M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)20072009KEGAD. TóthFAPZ
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaM. HabánováKVĽ FAPZ
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)20032006VEGAP. ŠťastnýFAPZ
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTPJ. NovákKTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGAT. BaranecKB FAPZ
Biodiverzita, synantropizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na krajinotvorbu v NP Západných Karpát (1/0851/10)20092011VEGAJ. NovákFAPZ
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)20062008VEGAO. KadlečíkFAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)20142016VEGAT. BaranecKB FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)20052007APVTJ. NôžkováFAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev20172019KEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGAI. ČernýKRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)20082010VEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Biologická regulácia záraz (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthKOR FAPZ
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)20102012VEGAB. BobčekFAPZ
Biologicky aktívne látky vo vybraných druhov okrasných drevín rodu Magnolia (2/0072/16)2016--VEGAA. FilováKFR FAPZ
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)20102011GA SPUT. VerešFAPZ
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGAM. AngelovičováFAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)20132013FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
Budovanie budúcnosti pre nových ekologických poľnohospodárov prostredníctvom odborného tréningu (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004UPM. HaloFAPZ
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.20112017CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20112012CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
COST Action 1402: Zlepšenie stratégie posudzovania rizík alergénov bielkovín nových potravín20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)20102011VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)20062008VEGAP. ŠťastnýFAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGAJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)20142016VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní (1/0392/20)20202024VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice. (713/02320)20062006GA SPUK. HudecKOR FAPZ
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVTK. OlšovskáKFR FAPZ
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)20062008VEGAI. IkrényiFAPZ
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)20092011VEGAI. IkrényiFAPZ
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a pľlnohospodárstvo (APVV-15-0573)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HauptvogelKFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)20082010VEGAP. EliášFAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023OP Výskum a inovácieM. HabánováKVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVTM. BežoKGŠR FAPZ
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti na niektoré floristicko-produkčné charakteristiky trávneho ekosystému. (1/0202/08)20082010VEGAJ. JančovičFAPZ
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov20162016VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009VEGAO. LožekFAPZ
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní20172019VEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
ECOLOGICA - on line vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)20102011VEGAP. KováčikFAPZ
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014KEGAK. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)20082010VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)19992001VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)20042006VEGAM. BrestičFAPZ
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)20072009VEGAJ. MlynekFAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)20032015VEGAĽ. KováčFAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)20192019VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGAI. TočkaFAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)20072009VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGAĽ. GurčíkKŠCH FAPZ
Emisie skleníkových plynov a amoniaku z budov určených na chov zvierat20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)20152017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023VEGAJ. Ivanič PorhajašováKEZ FAPZ
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)20092010APVVP. FerusFAPZ
EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020 (73013)20172021HorizontM. BrestičKFR FAPZ
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture20112011Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (okrem mobilít)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)20122014VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)20072009VEGAO. DebrecéniFAPZ
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
Európska sieť fenotypovania rastlín 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)M. BrestičKFR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTPJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)20172021VEGAM. HabánKUPH FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)20182019MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPUK. RažnáKGŠR FAPZ
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015VEGAE. TobiašováKPG FAPZ
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)20032006KEGAM. BrestičFAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy2020--VEGAM. ŽivčákKFR FAPZ
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)20112012Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)20152018Všeobecné výzvyP. HauptvogelKFR FAPZ
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)20172019VEGAR. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)20092011VEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVTP. StrapákKŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011VEGAA. TrakovickáFAPZ
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006MVTSP. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze2017--Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genetické technológie rastlín (001SPU-4/2012)20122014KEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011KEGAJ. BrindzaFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008VEGAP. StrapákFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGAM. HaloFAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat.20122015VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020Všeobecné výzvyJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)20162017Bilaterálna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)20182022Všeobecné výzvyN. MoravčíkováKGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)20042005MVTSM. BrestičFAPZ
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)20132014MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu20042008AVM. BrestičKFR FAPZ
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004GA SPUJ. GažoFAPZ
Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi (1/0827/14)20142016VEGAP. TóthKOR FAPZ
Hodnotenie a monitorovania welfare hospodárskych zvierat (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie rizík chemizácie na zdravie včelstiev a opeľovací servis20172017HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)20152017VEGAJ. UrminskáKEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)20142015MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka (1/0292/14)20142016VEGAR. TomanKVD FAPZ
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie zdravotného stavu včelstiev v Európe (SEP-210488700)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy20202022VEGAP. HricKTEKP FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)20032005VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Hrozno a jeho vedľajšie produkty ako zdroj tanínov vo výžive zvierat (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)20042006VEGAĽ. KováčFAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)20042006VEGAĽ. KováčFAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika odrôd jabĺk vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. BrestičKFR FAPZ
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGAS. HluchýFAPZ
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007VEGAO. KadlečíkFAPZ
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019Granty nadáciíM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe20152017KEGAM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)20072009KEGAD. ŠťastnáFAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)20152015KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠO. KadlečíkKGPB FAPZ
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021KEGAN. PollákováKPG FAPZ
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní20172019KEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)20102011KEGAK. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152018Všeobecné výzvyJ. GalambošováKFR FAPZ
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)20162019Všeobecné výzvyM. BrestičKFR FAPZ
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)20162018VEGAM. BrestičKFR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )20032008Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Integrovaná regulácia škodcov v Európe (H2020-SFS-2018-2020)20182018FP7P. TóthKOR FAPZ
Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie (APVV-14-0726)20152018APVTM. BrestičKFR FAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)20042006VEGAK. KováčFAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)20042006VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii20152016KEGAK. RažnáKGŠR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20172017Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20162016Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne rastliny: Dynamika populácií a riziko introdukcie nových druhov (SK-RO-0013-10)20112012Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)19982008Bilaterálna spoluprácaJ. NovákKTEKP FAPZ
Journal of Central European Agriculture20002003Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)20032005rezerva vedy MŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)20102011GA SPUJ. NôžkováFAPZ
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)20042008AVM. BrestičFAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)20082009Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Klimatický park (HUSK 1101/2.2.1/0158)20132015OP Kvalita životného prostrediaA. RogožníkováSPU
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)20122015VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)20112013VEGAT. BaranecFAPZ
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)20202022KEGAM. MacákKUPH FAPZ
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny20152017VEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)20122014KEGAD. BíroKVZ FAPZ
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)20092010GA SPUB. GálikFAPZ
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTSJ. CandrákKGPB FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)20172019KEGAM. ŠimkoKVZ FAPZ
Kŕmny potenciál krmovín pre lesnú zver (178-1780458-0417)20072010MVTSJ. NovákKTEKP FAPZ
Krmovinárske a semenárske využitie slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov xFestulolium A. et Gr. v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20172017VEGAP. HricKTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)20032005KEGAR. HolúbekFAPZ
Krmovinárstvo - terminologický slovník20142014KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - výkladový slovník (028SPU-4/2018)20182018KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikov v bezzávlahových podmienkach20152017VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikového ekosystému v bezzávlahových podmienkach20142016VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)2019--VEGAM. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (231/02190)20052007VEGAH. GregorováFAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (1/2426/05)20052007VEGAH. GregorováFAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)20052007VEGAH. GregorováKTEKP FAPZ
Kvalitatívna determinácia biologicky aktívnych látok s kardioprotektívnym účinkom v drobnom ovocí (1/0723/18)20182021VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)20122015VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)20052007VEGAL. MečiarKRV FAPZ
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR (1/0539/15)20152018VEGAK. HudecKOR FAPZ
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)20102013Leonardo da VinciM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia. (1/0803/08)20082010VEGAM. BrestičFAPZ
Lokálna degradácia a ruderalizácia využívaných poloprírodných pasienkových porastov a jej vplyv na biodiverzitu v silvopastorálnej krajine NP a CHKO (151/02190)20032005VEGAJ. NovákFAPZ
Mäkké kompetencie pre inovácie vo vidieckych oblastiach20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. TóthováKOR FAPZ
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGAO. DebrecéniFAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. AndrejiKŠCH FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Medzinárodná konferencia Biotechnológie a Welfare zvierat20162019Granty nadáciíH. ArpášováKŠCH FAPZ
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií20192021VEGAM. MiluchováKGPB FAPZ
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)20042006VEGAA. FilováFAPZ
Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia (01-GA SPU-16)20162017GA SPUM. RolinecKVZ FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)20122014KEGAM. MartiniakováKVD FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica „Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“ (025UKF-4/2012)20122014KEGAR. TomanKVD FAPZ
Moderné informačné technológie pre podporu chovu včiel20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠR. ChleboKŠCH FAPZ
Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy2017--VEGAM. ŽivčákKFR FAPZ
Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (001SPU-4/2016)20162016KEGAE. TobiašováKPG FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii20192021KEGAV. TančinKVD FAPZ
Modernizácia výučby Pôdoznalectva na SPU - Nitra (014SPU-4/2016)20162018KEGAV. ŠimanskýKPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu (006SPU-4/2018)20182018KEGAE. TobiašováKPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)20182018KEGAE. TobiašováFAPZ
Modernizácia výučby zoohygieny chovu hospodárskych zvierat (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)20142016KEGAV. TančinKVD FAPZ
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)20072008GA SPUP. FerusFAPZ
Molekulárno genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku (APVV)20152019Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov (LPP-0220-09)20092012APVVA. TrakovickáFAPZ
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)20192022Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring pesticídov v peli zozbieraného včelami (SEP-210514549)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi20192021VEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)20192021VEGAJ. ŽiarovskáKBaB FBP
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)20172018EC Tender (Tender Európskej komisie)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)20122015APVVA. TrakovickáKGPB FAPZ
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)20082010MVTSD. TóthFAPZ
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)20062006MVTSM. BrestičFAPZ
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20062007MVTSM. BrestičFAPZ
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy (SK-CN-2015-0005)20162017Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20052007MVTSM. BrestičFAPZ
Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu (MVTS-SK-CN)20052007Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu. (Ukr/SR/SPU3/08)20082010MVTSJ. BrindzaFAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Chov hovädzieho dobytka20182020KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Manažment a technológia chovu HZ (015SPU-4/2019)20192021KEGAK. VavrišínováKŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba (035SPU-4/2015)20152017KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGAR. ChleboKŠCH FAPZ
Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča (HUSK/1101/2.2.1/0294)20122014Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)20022006MVTSĽ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)20032005KEGAĽ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGAĽ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)20022006MVTSĽ. CagáňFAPZ
Optimalizácia agronomickej biofortifikácie poľných plodín selénom z hľadiska jeho dávky, formy, spôsobu a termínu aplikácie v rozdielnych agroklimatických podmienkach. (1/0325/17)20172020VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizácia automatizovaného fenotypovania zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov (SK-FR-2017-0007)20182019Bilaterálna spoluprácaM. ŽivčákKFR FAPZ
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)20072009VEGAP. KováčikFAPZ
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútorných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)20032005VEGAS. HluchýFAPZ
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)20102011VEGAP. JuhásFAPZ
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy2019--OP Výskum a inovácieM. BrestičKFR FAPZ
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)20022004VEGAM. KarabínováFAPZ
Optimalizácia procesu tvorby zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov v podmienkach klimatickej zmeny (APVV-14-0257)20152019Všeobecné výzvyM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Optimalizácia výživy dusíkom, sírou a bórom pri pestovaní kapusty repkovej pravej určenej na potravinárske a nepotravinárske účely. (1/0435/08)20082010VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)20052007VEGAP. SlamkaFAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)20052007VEGAP. SlamkaFAPZ
Organická hmota pôdy – inovácia výučby predmetov zameraných na túto zložku pôdy (001SPU-4/2019)20192021KEGAE. TobiašováKPG FAPZ
Overenie účinkov organického selénu a vitamínu E na kvalitu bravčového mäsa a jeho vplyv na vybrané klinicko-biochemické ukazovatele konzumentov (1/0760/14)20132016VEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003 (81/02230)20032005rezerva vedy MŠ SRO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Pestovanie trávnikov v podmienkach nízkych vstupov20122012VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)20062006rezerva vedyO. DebrecéniFAPZ
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí20102014OP Výskum a inovácieJ. BrindzaKGŠR FAPZ
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)20052006FP6P. SlamkaFAPZ
Poľnohospodárske systémy a potraviny pre ochranu životného prostredia a zdravšiu výživu ľudí (1/0558/16)20162016VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)20152015Bilaterálna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Potenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlín proti fytopatogénnym hubám20192019VEGAK. HudecKOR FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v nížinnej oblasti20182018VEGAP. HricKTEKP FAPZ
Potravinové produkčné systémy - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/2018/20)20202022VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej úrodnosti (1/0704/16)20162018VEGAP. KováčikKAVR FAPZ
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)20022004VEGAJ. MolnárováKRV FAPZ
Predzberové ošetrenie a pozberové metódy prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuro- a kanceroprotektívnou aktivitou. (1/0512/09)20092011VEGAJ. HudecFAPZ
Prevencia úhynov včelstiev (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)20082009APVVM. BrestičFAPZ
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVTM. BežoKGŠR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch2019--VEGAP. TóthKOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)20112013VEGAP. TóthKOR FAPZ
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)20162019VEGAS. HluchýKVD FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGAJ. KoščoKŠCH FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)20112013VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)20082010VEGAJ. MolnárováKRV FAPZ
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)20062008VEGAS. HluchýFAPZ
Produkcia zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov na klimatické zmeny (APVV-15-0226)20162020Všeobecné výzvyM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20192021VEGAP. HricKTEKP FAPZ
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)20112014VEGAE. CandrákováKRV FAPZ
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)20072008GA SPUK. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Programovanie výživy novorodencov za účelom redukcie epidémie obezity u školopovinných detí prostredníctvom individuálne prispôsobenej racionálnej kognitívno-behaviorálnej terapie20182018HorizontM. HabánováFAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie. (1/0093/13)20132015VEGAI. ČernýKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)20092011VEGAI. ČernýKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)20052006MVTSJ. MolnárováKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)20142016VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013VEGAL. DucsayKAVR FAPZ
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
Reakcia poľných plodín na vybrané intenzifikačné faktory a ich adaptácia v prebiehajúcej klimatickej zmene (1/0848/16)20162016VEGAE. CandrákováKRV FAPZ
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007VEGAJ. MolnárováKRV FAPZ
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi20132013Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej20112012Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej20112012Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej20182018Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
reg.č. 174/2003/SPU Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)20032003Zmluva o dieloL. DucsayKAVR FAPZ
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit20122013Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu (1/0797/11)20112014VEGAK. HudecKOR FAPZ
Regulácia zaburinenosti trávnych porastov. (703/02190)20042005GA SPUĽ. VozárFAPZ
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)20052007VEGAJ. JančovičFAPZ
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)20032005VEGAT. BaranecFAPZ
Research of populative - reproductive characteristics of important taxa and communities of non-forest vegetation in agriculture landscape of Slovakia20152017VEGAĽ. ĎurišováKB FAPZ
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)20192022VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Revitalizácia ruderalizovaných plôch pasienkov s dominanciou Rumex obtusifolius a Urtica dioica v národných parkoch Slovenska. (1/3453/06)20062008VEGAJ. NovákFAPZ
Rezistencia vybraných druhov slnečnice proti patogénovi Diaporthe helianthi (Phompsis helianthi)20032003GA SPUP. BokorKOR FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu20172022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)20062006UPM. BrestičFAPZ
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)20072008APVVJ. MolnárováKRV FAPZ
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)20092010APVVJ. MolnárováKRV FAPZ
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)20072009VEGAA. TrakovickáFAPZ
Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene20182019Bilaterálna spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií (045SPU-4/2014)20152015KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii (013SPU-4/2015)20162016KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010VEGAH. GregorováKTEKP FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov. (1/0446/08)20082010VEGAH. GregorováFAPZ
Rôzne uhly pohľadov na tréning v organickej produkcii (13342 1013)20132015Leonardo da VinciM. TóthováKOR FAPZ
SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)20192019VEGAP. TóthKOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)20172017VEGAP. TóthKOR FAPZ
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)20042006VEGAA. ZaujecFAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21520416)20152015Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21610611 )20162017Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21710410)20172017Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry (1/0470/15)20152018VEGAJ. NovákKTEKP FAPZ
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)20062008APVVM. BrestičFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)20052007VEGAĽ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)20052007VEGAĽ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)20172019KEGAI. ImrichKVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat20182020KEGAV. TančinKVD FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )20162018VEGAJ. KopčekováKVĽ FAPZ
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)20092011VEGAK. OlšovskáKFR FAPZ
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)20032005VEGAA. ZaujecFAPZ
Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky20142016VEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)20102011VEGAP. SlamkaFAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)2020--Multilaterárna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. (1/0046/10)20102011VEGAR. KasardaFAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)20052007VEGAI. TurianicaFAPZ
Strigolaktóny: biologická funkcia a aplikácie (COST FA1206)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthKOR FAPZ
Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciu (SK-BG-0017-10)20122013MVTSM. BrestičKFR FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)20042006VEGAB. BobčekFAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)20042006VEGAB. BobčekFAPZ
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)20042007KEGAK. OlšovskáFAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010VEGAJ. ŽemberyKRV FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)20082010VEGAE. LíškaFAPZ
Šľachtenie, riadenie diverzity a genetika hospodárskych zvierat (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaKGPB FAPZ
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)20052007VEGAM. HabánFAPZ
Špecifická podporná akcia Technologická platforma pre udržateľný chov a reprodukciu hospodárskych zvierat20062008FP6P. JuhásKŠZ FAPZ
Štúdium a determinácia biologických vlastností diaspór slovenského genofondu hľuzoviek (Tuber spp.) pre účely ich dlhodobého uchovávania ex situ. (1/4439/07)20072009VEGAJ. GažoFAPZ
Štúdium a determinácia faktorov podmieňujúcich inokulačný proces, stabilitu inokula a kvalitu sadiva inokulovaného hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vit.) (1/0643/09)20092011VEGAM. MikoFAPZ
Štúdium abiotických a biotických zložiek Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy a jej význam pre zachovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. (1/0275/08)20082010VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium diverzity biocenóz Prírodnej rezervácie Žitavský luh vo vzťahu k jednotlivým zložkám biotopov. (129/02150)20032006VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)20052007VEGAM. MikoFAPZ
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)20162018VEGAP. EliášKB FAPZ
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúlv reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)20122015VEGAS. HluchýKVD FAPZ
Štúdium účinku vybraného remediačného média na bioprístupnosť kadmia a úrodotvorné formy dusíka v malopestovateľských podmienkach (1/0009/19)20192021VEGAJ. UrminskáKEZ FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )20132013VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium vzťahu selénu v systéme pôda - hnojivo - plodina a jeho vplyv na antioxidačnú aktivitu (SK-CZ-2013-0032 )20142015Bilaterálna spoluprácaL. DucsayKAVR FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )20192019VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zonách agrocenóz. (1/0672/08)20082010VEGAT. BaranecFAPZ
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)20102013TempusM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Terminológia v krmovinárstve20162016KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín. (3/4030/06)20062008KEGAT. BaranecFAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva20152015KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva2019--KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)20082009APVVP. FerusFAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilaterálna spoluprácaO. LožekKAVR FAPZ
Testovanie vybraných hnojív s polysulfidmi vo výžive a ochrane trávnikov20152018Zmluva o dieloĽ. VozárKTEKP FAPZ
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)20172018GA SPUV. KňazovickáKTKŽP FBP
Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka (APVV-18-0227)20192023APVTR. TomanKVD FAPZ
Transkriptomická profilácia somatických buniek bovinného mlieka20202022VEGAM. MiluchováKGPB FAPZ
Trávniky v meniacich sa podmienkach klímy20172019KEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Trvalo udržateľné opeľovanie v Európe: spoločný výskum včiel a ostatných opeľovačov (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice pre inovatívnu výučbu predmetu Antropizácia pôdy v slovenskom a anglickom jazyku (001SPU-4/2018)20182020KEGAN. PollákováKPG FAPZ
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)20032005KEGAD. TóthFAPZ
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)20012003VEGAE. LíškaFAPZ
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)20162019VEGAR. TomanKVD FAPZ
Účinok cudzokrajných drevín na pôdne charakteristiky v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, SAV (1/0084/13)20132015VEGAN. PollákováKPG FAPZ
Účinok introdukovaných drevín na vlastnosti pôdy v prírodnej rezervácii Arboretum Mlyňany SAV. (183/02110)20042006VEGAN. PollákováFAPZ
Udržateľné zabezpečenie biomasy trávnych porastov využiteľnej na energetické aj kŕmne účely20172017VEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Udržateľný management druhu Ambrosia artemisiifolia v Európe (COST Action FA1203 )20122017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthKOR FAPZ
Udržateľný systém hospodárenia na pôde s cieľom dosiahnutia vysokých a kvalitných úrod plodín zaradených vo vyváženom osevnom postupe za použitia vybraných intenzifikačných opatrení (1/0820/15)20152015VEGAE. CandrákováKRV FAPZ
Udržateľný systém riadenia zdravia a welfare zvierat (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20132013FP7P. JuhásKŠZ FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))20042008VTPJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy20162022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)20172019VEGAV. ŠimanskýKPG FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)20152016VEGAK. RažnáKGŠR FAPZ
Uplatnenie inseminácie v chove arabských koní pre skvalitnenie populácie20102012Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. HaloKŠZ FAPZ
Úpravy rastlín pre účely tvorby interferujúcej RNA (COST Action CA 15223)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáKGŠR FAPZ
Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu (SK-PT-2015-0023)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)20092011Leonardo da VinciM. TóthováKOR FAPZ
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)20022003MVTSA. KúbekFAPZ
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín (1/0591/13)20132015VEGAP. KováčikKAVR FAPZ
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGAD. TančinováFAPZ
Vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska ako základ pre terroir (1/0300/11)20112013VEGAV. ŠimanskýFAPZ
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží (SK-PL-18-0035)20192020Bilaterálna spoluprácaM. JuráčekKVZ FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny20182022Všeobecné výzvyC. HrnčárKŠCH FAPZ
Vplyv environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu2017--Granty nadáciíM. PožgajováKGPB FAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )20142017VEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)20172017VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)20072009VEGAA. ZaujecFAPZ
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov (01-GA SPU-17)20172018GA SPUM. GažarováKVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)20162019VEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)20082009GA SPUS. MindekFAPZ
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)20082010VEGAL. MečiarKRV FAPZ
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)20072009VEGAJ. GalloFAPZ
Vplyv pôdnych vlastností na výskyt vybraných patogénov a škodcov slnečnice ročnej a kukurice siatej (1/0597/10)20102011VEGAP. BokorKOR FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vplyv rôznych druhov pekárenských výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov20162016GA SPUM. GažarováKVĽ FAPZ
Vpyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)20042006VEGAE. LíškaFAPZ
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie20162016GA SPUP. LenártováKVĽ FAPZ
Výkladový slovník krmovinársva20172017KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach. (3/5082/07)20072009KEGAP. ChleboFAPZ
Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (1/0544/13)20132016VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)20082010VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum a vývoj v spoločnosti RETIA, a.s. s cieľom produkcie prírodných biopesticídov20192019OP Výskum a inovácieK. HudecKOR FAPZ
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie. (APVV-0740-11)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. HajduchKGŠR FAPZ
Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (1/0671/18)20182019VEGAM. MacákKUPH FAPZ
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)20122015VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)20072009VEGAR. PospišilKRV FAPZ
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Výskum potenciálu liečivých rastlín čaľade Asteraceae v súvislosti s terapeutickou aplikáciou na báze miRNA20172017Granty nadáciíK. RažnáKGŠR FAPZ
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach (1/0530/18)20182020VEGAV. PačutaKRV FAPZ
Výskum udržateľných potravinových systémov s dôrazom na produktivitu, kvalitu produkcie, redukciu emisií G (1/0512/18)20182018VEGAM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)20012003VEGAR. PospišilKRV FAPZ
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)20042006VEGAR. PospišilKRV FAPZ
Výskum welfare zvierat v rozšírenej Európe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Vysokoškolská učebnica - Zakladanie a ošetrovanie trávnikov20192021KEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20172019KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20162018KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20182020KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)19941996VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)20122014KEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)20192022VEGAB. GálikKVZ FAPZ
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)20022004MVTSM. KarabínováFAPZ
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)20022005APVTA. TrakovickáFAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)20052007VEGAA. FilováFAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)20052007VEGAA. FilováFAPZ
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)20172017KEGAP. TóthKOR FAPZ
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠR. PospišilKRV FAPZ
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)20012003VEGAA. KúbekFAPZ
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)20072009VEGAB. BobčekFAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGAA. HricováKGŠR FAPZ
Využitie labilných foriem uhlíka a dusíka ako indikátorov produkčnej schopnosti ekosystémov a stupňa antropizácie. (1/0092/08)20082010VEGAE. TobiašováFAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)20162016KEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hovädzieho dobytka (76/02390)20032005VEGAS. HluchýFAPZ
Využitie nepriamych úžitkových vlastností pri zlepšovaní produkčných vlastností hospodárskych zvierat (1/0724/16)2016--VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka (1/0577/20)20202023VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia2019--Všeobecné výzvyM. BrestičKFR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)20182021VEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Využitie silážnych aditív za účelom eliminácie mykotoxickej kontaminácie a zabezpečenia hygienickej bezchybnosti silážovaných krmív. (725/02250)20072008GA SPUM. ŠimkoFAPZ
Využívanie horského pasienka na celoročný pasienkový chov dobytka (1/1/032003)20032005MVTSJ. NovákKTEKP FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010VEGAK. RažnáKGŠR FAPZ
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei)". (1/3452/06 )20062008VEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat (3/6227/08)20082010KEGAD. BíroKVZ FAPZ
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)20092010GA SPUK. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Výživa trávnych porastov sírou20192019VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (V1/9081/02)20022004VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)20022004VEGAM. PajtášFAPZ
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)20032005rezerva vedy MŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)20032005rezerva vedy MŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Zakladanie a ošetrovanie trávnikov v meniacich sa podmienkach klímy20182018KEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)20172019KEGAP. ŠmehýlKŠCH FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie20042006VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)20042006VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)20012003VEGAO. DebrecéniFAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)20162020Všeobecné výzvyM. ŠimkoKVZ FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy ( Grant agreement no: 289706 )20112015FP7Ľ. CagáňKOR FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy (DO7RP-0029-12 )20132015Multilaterárna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Zjednocovanie vedeckej spôsobilosti v oblasti welfare hospodárskych zvierat v Európe. (oc-2013-1-15400)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť (1/0723/15)20152018VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Zlepšenie zadržiavania vody v pôde a zvýšenie výšky a kvality úrod pestovaných rastlín racionálnou aplikáciou vermikompostu a dvoch druhov dážďoviek (1/0378/20)2020--VEGAP. KováčikKAVR FAPZ
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)20062008VEGAJ. HudecFAPZ
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz20192021VEGAP. EliášKB FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)20172019KEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Zvýšenie transformácie živín na hospodárnu produkciu bezpečných živočíšnych potravín efektívnejším využitím domácich prírodných zdrojov (1/0662/11)20112014VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. ŠimkoKVZ FAPZ
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)20042006VEGAP. KováčikFAPZ
040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií20132015KEGAJ. BrindzaIOBBB FAPZ
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.20082009rozvojový projektJ. BrindzaKGŠR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý