Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 551

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
20162020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. Nôžková
KGŠR FAPZ
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat20202021
Multilaterárna spolupráca
B. GálikKVZ FAPZ
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)20172017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKŠCH FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kúbek
FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2003
2003
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. TomanKVD FAPZ
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)
2012
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)
20052009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)
2007
2009
APVV
Ľ. CagáňFAPZ
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
20192020Visegrad+ GrantsIOBBB FAPZ
Best4Soil (817696)
2019
2021
Horizont 2020
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
M. HabánováKVĽ FAPZ
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ŠťastnýFAPZ
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)
J. NovákKTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska
1996
2000
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. BaranecKB FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Kadlečík
FAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. BaranecKB FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. NôžkováFAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Pačuta
KRV FAPZ
20022004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Biologická regulácia záraz (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010FP7P. TóthKOR FAPZ
20152018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)
2010
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Pačuta
KRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. VerešFAPZ
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Angelovičová
FAPZ
2014
2014
FP7
KFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)
2013
2013
FP7
K. Olšovská
KFR FAPZ
20142017Leonardo da VinciP. Tóth
KOR FAPZ
2004
2004
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAPZ
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.2011
2017
CEEPUS
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010
CEEPUS
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013
CEEPUS
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
COST Action 1402: Zlepšenie stratégie posudzovania rizík alergénov bielkovín nových potravín
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód
2019
2020
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Dairy Care Action (FA1308)2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Kasarda
KGPB FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ŠťastnýFAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
2010
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
IOBBB FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
2020
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Halo
KŠZ FAPZ
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Hudec
KOR FAPZ
2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KFR FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Ikrényi
FAPZ
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a pľlnohospodárstvo (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Hauptvogel
KFR FAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášFAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023
OP Výskum a inovácie
KVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoKGŠR FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JančovičFAPZ
20162016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KovárKTEKP FAPZ
20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
ECOLOGICA - on line vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)19992001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Brestič
FAPZ
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)
2003
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Točka
KŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2020
2023
Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Gurčík
KŠCH FAPZ
Emisie skleníkových plynov a amoniaku z budov určených na chov zvierat
2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠZ FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat
2020
2023
Všeobecné výzvyR. Kasarda
KGPB FAPZ
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)20152017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)
20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011
Bilaterálna spolupráca
P. Eliáš
KB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)20092010APVVP. Ferus
FAPZ
Environmentálny skríning premenlivosti sekundárnych metabolitov rastlinných prírodných zdrojov v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska (1/0749/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Habán
KUPH FAPZ
EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020 (73013)
2017
2021
Horizont 2020
KFR FAPZ
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture2011
2011
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks
20102013
Erasmus (okrem mobilít)
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)
2010
2013
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
Európska sieť fenotypovania rastlín 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )
2017
2021
EC Tender (Tender Európskej komisie)M. BrestičKFR FAPZ
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)
2009
2011OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)KGŠR FAPZ
2017
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka
20172018Visegrad Scholarship ProgramIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)
2017
2018
Visegrad+ GrantsIOBBB FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)
2018
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFR FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)
2017
2021
Všeobecné výzvy
M. Požgajová
KGPB FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. RažnáKGŠR FAPZ
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Brestič
FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVKGŠR FAPZ
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ŽivčákKFR FAPZ
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)
2011
2012Bilaterálna spoluprácaO. Kadlečík
KGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)2015
2018
Všeobecné výzvyP. Hauptvogel
KFR FAPZ
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Kasarda
KGPB FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. CandrákKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)
2003
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVKŠZ FAPZ
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. TrakovickáFAPZ
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze
2017
2017
Všeobecné výzvyM. Požgajová
KGPB FAPZ
20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti
2008
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HaloFAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat. (1/0391/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. Tančin
KVD FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016
Všeobecné výzvy
K. RažnáKGŠR FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)2016
2017
Bilaterálna spolupráca
R. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)
2018
2022
Všeobecné výzvy
N. MoravčíkováKGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)
2004
2005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)FAPZ
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)
20132014
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu
2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)
KFR FAPZ
Globálne vzdelávanie v kontexte udržateľného poľnohospodárstva a produkcie potravinových zdrojov (023SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)
2004
2004
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. GažoFAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. TóthKOR FAPZ
Hodnotenie a monitorovania welfare hospodárskych zvierat (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)KŠZ FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. Andreji
KŠCH FAPZ
2019--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
2021
2024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KAVR FAPZ
20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Hodnotenie rizík chemizácie na zdravie včelstiev a opeľovací servis
2017
2017Horizont 2020R. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEZ FAPZ
2014
2014
Bilaterálna spolupráca
J. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)2014
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. Brestič
KFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)
2020
2021
GA FAPZ
KVD FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
20182018Horizont 2020R. Chlebo
KŠCH FAPZ
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Hric
KRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Hrozno a jeho vedľajšie produkty ako zdroj tanínov vo výžive zvierat (2015-10-15-001)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. KováčFAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018
Zmluva o dielo
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
2017
2019
Granty nadácií
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
2008
2010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. HluchýFAPZ
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca (05-GA FAPZ SPU-19)
2020
2022GA FAPZKVĽ FAPZ
20182019
Granty nadácií
KVĽ FAPZ
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)
2007
2009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)
2015
2015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthováKOR FAPZ
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MrázováKVĽ FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
O. KadlečíkKGPB FAPZ
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGPB FAPZ
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien
2015
2018
Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)
2016
2019Všeobecné výzvyKFR FAPZ
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičKFR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
20032008Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Integrovaná regulácia škodcov v Európe (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018FP7P. TóthKOR FAPZ
Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie (APVV-14-0726)
20152018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BrestičKFR FAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Macák
KUPH FAPZ
2020
--GA FAPZ
KŠZ FAPZ
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KŠZ FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva2020
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
20172017
Bilaterálna spolupráca
P. Tóth
KOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
2016
2016
Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne rastliny: Dynamika populácií a riziko introdukcie nových druhov (SK-RO-0013-10)
2011
2012
Bilaterálna spoluprácaKB FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)
1998
2008
Bilaterálna spolupráca
J. Novák
KTEKP FAPZ
Jean Monnet Module "Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat"
2020
2023
Erasmus+ KA3
KGPB FAPZ
Journal of Central European Agriculture
2000
2003
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KŠZ FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SRKFR FAPZ
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)
2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. NôžkováFAPZ
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)
FAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)
2008
2009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KFR FAPZ
Klimatický park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
20132015
OP Kvalita životného prostredia
SPU
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)
20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Koncepcia výučby nového predmetu Nutričné poradenstvo s orientáciou na prax a integráciou praktickej výučby (KEGA 007SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Arpášová
KŠCH FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)FAPZ
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)2004
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KGPB FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Šimko
KVZ FAPZ
Kŕmny potenciál krmovín pre lesnú zver (178-1780458-0417)20072010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. NovákKTEKP FAPZ
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)
20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. HolúbekFAPZ
20142014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikov v bezzávlahových podmienkach20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikového ekosystému v bezzávlahových podmienkach2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kovár
KTEKP FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. MargetínKŠZ FAPZ
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Gregorová
FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Gregorová
KTEKP FAPZ
Kvalitatívna determinácia biologicky aktívnych látok s kardioprotektívnym účinkom v drobnom ovocí (1/0723/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR (1/0539/15)2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hudec
KOR FAPZ
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)
2010
2013
Leonardo da Vinci
KUPH FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Lokálna degradácia a ruderalizácia využívaných poloprírodných pasienkových porastov a jej vplyv na biodiverzitu v silvopastorálnej krajine NP a CHKO (151/02190)
2003
2005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Novák
FAPZ
Mäkké kompetencie pre inovácie vo vidieckych oblastiach20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. Tóthová
KOR FAPZ
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)
2007
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Debrecéni
FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)
2014
2014
Bilaterálna spoluprácaJ. Andreji
KŠCH FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov
2017
2022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
Medzinárodná konferencia Biotechnológie a Welfare zvierat20162019Granty nadáciíH. ArpášováKŠCH FAPZ
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia (01-GA SPU-16)20162017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVZ FAPZ
Mobilizácia genetických zdrojov ľanu pre šľachtiteľské aktivity
20212025
Horizont 2020
J. NôžkováKGŠR FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Martiniaková
KVD FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. Chlebo
KŠCH FAPZ
Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
2017
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFR FAPZ
Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (001SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii (KEGA 039SPU-4/2019 )
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Tančin
KVD FAPZ
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. ŠimanskýKPG FAPZ
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Tobiašová
KPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)20182018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TobiašováFAPZ
Modernizácia výučby zoohygieny chovu hospodárskych zvierat (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)
20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. Ferus
FAPZ
20152019Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov (LPP-0220-09)
2009
2012APVVA. Trakovická
FAPZ
2017
2021
Zmluva o dielo
KŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)2019
2022
Zmluva o dielo
J. Andreji
KŠCH FAPZ
Monitoring pesticídov v peli zozbieraného včelami (SEP-210514549)
2018
2018
Horizont 2020
R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Monitoring vplyvu vybraných faktorov na kvantitu a kvalitu produkcie repy cukrovej a pšenice trdej v podmienkach klimatickej zmeny20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Rašovský
KRVaTE FAPZ
20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. KovárKRVaTE FAPZ
Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde
2020
2023
Všeobecné výzvy
KRVaTE FAPZ
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)
20172018EC Tender (Tender Európskej komisie)M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
2012
2015
APVV
A. TrakovickáKGPB FAPZ
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)
2008
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KUPH FAPZ
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)
2006
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. Brestič
FAPZ
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2006
2007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy (SK-CN-2015-0005)
2016
2017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)2005
2007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu (MVTS-SK-CN)
20052007
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. BrestičKFR FAPZ
2008
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Chov hovädzieho dobytka
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Strapák
KŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Manažment a technológia chovu HZ (015SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. VavrišínováKŠZ FAPZ
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Strapák
KŠZ FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča (HUSK/1101/2.2.1/0294)2012
2014
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KOR FAPZ
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)
20022006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
Ľ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
2003
2006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)
2002
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)Ľ. CagáňFAPZ
2017
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KAVR FAPZ
Optimalizácia automatizovaného fenotypovania zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov (SK-FR-2017-0007)20182019
Bilaterálna spolupráca
KFR FAPZ
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútorných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy
2019
--
OP Výskum a inovácie
KFR FAPZ
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Optimalizácia procesu tvorby zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov v podmienkach klimatickej zmeny (APVV-14-0257)2015
2019
Všeobecné výzvyKUPH FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SlamkaFAPZ
Organická hmota pôdy – inovácia výučby predmetov zameraných na túto zložku pôdy (001SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MrázováKVĽ FAPZ
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SRO. Debrecéni
KŠZ FAPZ
Pestovanie trávnikov v podmienkach nízkych vstupov
2012
2012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Plevnaté druhy pšeníc - kvalitatívne, funkčné vlastnosti a vplyv na zdravotné parametre ľudí (1/0488/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)
2006
2006
Rezerva vedy
FAPZ
20102014
OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Podpora odbornej prípravy profesionálnych včelárov v oblasti trvalo udržateľných praktických zručností a liečenia včelstiev
2020
--Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieKŠCH FAPZ
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)20052006FP6
FAPZ
Podpora vysokoškolského vzdelávania špeciálneho chovateľstva pre zahraničných študentov (047SPU-4/2021)
2021--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Poľnohospodárske systémy a potraviny pre ochranu životného prostredia a zdravšiu výživu ľudí (1/0558/16)2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)
2015
2015
Bilaterálna spolupráca
Ľ. CagáňKOR FAPZ
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy20202021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRVaTE FAPZ
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Potravinové produkčné systémy - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/2018/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej úrodnosti (1/0704/16)20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KováčikKAVR FAPZ
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)
2002
2004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)20202024
Všeobecné výzvy
Š. Ailer
KOVV FZKI
Predzberové ošetrenie a pozberové metódy prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuro- a kanceroprotektívnou aktivitou. (1/0512/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. HudecFAPZ
Prevencia úhynov včelstiev (FA0803)
2008
2012
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)
2008
2009
APVVM. Brestič
FAPZ
Prínosy a nástrahy genetických technológií
2007
2009APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. Bežo
KGŠR FAPZ
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEM
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch (1/0268/20)
2020
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v ekosystémoch
2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Tóth
KOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Tóth
KOR FAPZ
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVD FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Koščo
KŠCH FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRVaTE FAPZ
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Molnárová
KRV FAPZ
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. HluchýFAPZ
Produkcia zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov na klimatické zmeny (APVV-15-0226)20162020
Všeobecné výzvy
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. CandrákováKRV FAPZ
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Fatrcová Šramková
FAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Programovanie výživy novorodencov za účelom redukcie epidémie obezity u školopovinných detí prostredníctvom individuálne prispôsobenej racionálnej kognitívno-behaviorálnej terapie2018
2018
Horizont 2020M. HabánováFAPZ
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Černý
KRV FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. ČernýKRV FAPZ
20052006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. Molnárová
KRV FAPZ
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Pačuta
KRV FAPZ
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov
2020
2021
GA FAPZ
M. FikKŠCH FAPZ
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. DucsayKAVR FAPZ
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. BalážováKBaB FBP
Reakcia poľných plodín na vybrané intenzifikačné faktory a ich adaptácia v prebiehajúcej klimatickej zmene (1/0848/16)
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Redukcia znečistenia nitrátmi v povodí Dunaja zlepšeným manažmentom hnojovej koncovky2020
2022
Interreg Danube Transnational Programme
KGPB FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Molnárová
KRV FAPZ
20132013
Zmluva o dielo
P. KováčikKAVR FAPZ
2011
2012
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2011
2012Zmluva o dieloKAVR FAPZ
2018
2018
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2003
2003
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
2012
2013Zmluva o dieloP. Kováčik
KAVR FAPZ
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Hudec
KOR FAPZ
Regulácia zaburinenosti trávnych porastov. (703/02190)
2004
2005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Ľ. Vozár
FAPZ
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JančovičFAPZ
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Research of populative - reproductive characteristics of important taxa and communities of non-forest vegetation in agriculture landscape of Slovakia
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. ĎurišováKB FAPZ
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)
20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2003
2003
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. Bokor
KOR FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
2017
2022
Multilaterárna spoluprácaIOBBB FAPZ
Rozsiahla implementácia a inovácia vývoja v šľachtení zvierat v 21. storočí v Európe
2020
2020
Horizont 2020
KGPB FAPZ
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)20062006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAPZ
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)2007
2008
APVV
KRV FAPZ
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)
2009
2010
APVVJ. MolnárováKRV FAPZ
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene
2018
2019
Bilaterálna spolupráca
KFR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií (045SPU-4/2014)20152015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
20162016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Gregorová
FAPZ
Rôzne uhly pohľadov na tréning v organickej produkcii (13342 1013)20132015
Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2019
2020
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Tóth
KOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Zaujec
FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21520416)
2015
2015
Standard Grants STOP!!!
KTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21610611 )
2016
2017
Standard Grants STOP!!!KTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21710410)
2017
2017
Standard Grants STOP!!!
KTEKP FAPZ
Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry (1/0470/15)2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)
2006
2008
APVV
M. BrestičFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Tančin
KVD FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KopčekováKVĽ FAPZ
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie
2020
2020Horizont 2020
KZSBT TF
Spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov ošípaných
2021
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Olšovská
KFR FAPZ
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)
2003
2005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)20202020Multilaterárna spoluprácaKGPB FAPZ
Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. (1/0046/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia (1/2321/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20132017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Tóth
KOR FAPZ
Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciu (SK-BG-0017-10)2012
2013
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)KFR FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)20042006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
B. BobčekFAPZ
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)2004
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Líška
FAPZ
Šľachtenie, riadenie diverzity a genetika hospodárskych zvierat (CIII-SK-0902-00-1516)2015
2018
CEEPUS
R. KasardaKGPB FAPZ
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Habán
FAPZ
2006
2008
FP6
KŠZ FAPZ
Štúdium a determinácia biologických vlastností diaspór slovenského genofondu hľuzoviek (Tuber spp.) pre účely ich dlhodobého uchovávania ex situ. (1/4439/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Štúdium a determinácia faktorov podmieňujúcich inokulačný proces, stabilitu inokula a kvalitu sadiva inokulovaného hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vit.) (1/0643/09)
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Miko
FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NoskovičKEZ FAPZ
2003
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Noskovič
KEZ FAPZ
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKB FAPZ
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEZ FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )20132013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. NoskovičKEaB FAPZ
Štúdium vzťahu selénu v systéme pôda - hnojivo - plodina a jeho vplyv na antioxidačnú aktivitu (SK-CZ-2013-0032 )2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KAVR FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEaB FAPZ
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zonách agrocenóz. (1/0672/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)
2010
2013
TempusM. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Terminológia v krmovinárstve
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
2019
--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)2008
2009
APVV
P. FerusFAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.
2010
2013Bilaterálna spoluprácaO. Ložek
KAVR FAPZ
2015
2018
Zmluva o dieloĽ. VozárKTEKP FAPZ
2017
2018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka (APVV-18-0227)2019
2023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KVD FAPZ
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019
Všeobecné výzvy
J. GašparíkKŠCH FAPZ
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice pre inovatívnu výučbu predmetu Antropizácia pôdy v slovenskom a anglickom jazyku (001SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Polláková
KPG FAPZ
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)20032005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tóth
FAPZ
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)
2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Líška
FAPZ
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVD FAPZ
Účinok cudzokrajných drevín na pôdne charakteristiky v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, SAV (1/0084/13)
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Polláková
KPG FAPZ
Účinok introdukovaných drevín na vlastnosti pôdy v prírodnej rezervácii Arboretum Mlyňany SAV. (183/02110)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2020
2023
OP Integrovaná infraštruktúra
SPU
20202023Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KŠCH FAPZ
Udržateľné zabezpečenie biomasy trávnych porastov využiteľnej na energetické aj kŕmne účely
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
2012
2017COST (European Cooperation in Science and Technology)KOR FAPZ
Udržateľný systém hospodárenia na pôde s cieľom dosiahnutia vysokých a kvalitných úrod plodín zaradených vo vyváženom osevnom postupe za použitia vybraných intenzifikačných opatrení (1/0820/15)
20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Udržateľný systém riadenia zdravia a welfare zvierat (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
2013
2013
FP7
KŠZ FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008
VTP (Vedecko-technické projekty)J. Brindza
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2016
2022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
2016
2022Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)
2015
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RažnáKGŠR FAPZ
2010
2012
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KŠZ FAPZ
20162020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu (SK-PT-2015-0023)20162017Bilaterálna spoluprácaKGŠR FAPZ
20092011
Leonardo da Vinci
M. TóthováKOR FAPZ
Variabilita hladín látok zodpovedných za kančí pach pri jedincoch plemena biela ušľachtilá na Slovensku. (APVV-19-0525)20202023
Všeobecné výzvy
KŠZ FAPZ
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)
2002
2003
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
A. Kúbek
FAPZ
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)
2017
2021
Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín (1/0591/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikKAVR FAPZ
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TančinováFAPZ
Vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska ako základ pre terroir (1/0300/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
Vplyv agroekologických a agrotechnických podmienok na biochemickú kvalitu jačmeňa.2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRVaTE FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny
2018
2022
Všeobecné výzvyC. Hrnčár
KŠCH FAPZ
Vplyv environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu
20172017Granty nadáciíM. Požgajová
KGPB FAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. GažarováKVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)
2008
2009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
S. MindekFAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MečiarKRV FAPZ
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Vplyv poľnohospodárskej výroby na kumuláciu rezíduí pesticídov a iných xenobiotík v zverine a rybách na Slovensku (APVV-19-0470)
2020
2024Všeobecné výzvy
KOR FAPZ
Vplyv pôdnych vlastností na výskyt vybraných patogénov a škodcov slnečnice ročnej a kukurice siatej (1/0597/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. BokorKOR FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť
2015
2018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KŠCH FAPZ
Vplyv rôznych druhov pekárenských výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. GažarováKVĽ FAPZ
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)
2020
--GA FAPZKŠZ FAPZ
Vpyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)20042006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. LíškaFAPZ
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
Výkladový slovník krmovinársva2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)
2007
2009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach. (3/5082/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (1/0544/13)2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Macák
KUPH FAPZ
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
2019
2019
OP Výskum a inovácie
KOR FAPZ
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie. (APVV-0740-11)20122015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (1/0671/18)
2018
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Macák
KUPH FAPZ
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)20122015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Pospišil
KRV FAPZ
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Výskum potenciálu liečivých rastlín čaľade Asteraceae v súvislosti s terapeutickou aplikáciou na báze miRNA
20172017
Granty nadácií
KGŠR FAPZ
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Pačuta
KRV FAPZ
Výskum udržateľných potravinových systémov s dôrazom na produktivitu, kvalitu produkcie, redukciu emisií G (1/0512/18)
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Pospišil
KRV FAPZ
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. PospišilKRV FAPZ
Výskum welfare zvierat v rozšírenej Európe (265686)
2011
2014
FP7
KZSBT TF
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Kovár
KTEKP FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny (013SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)1994
1996
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Výučba ekologického prechodu území v kontexte poľnohospodárskej, environmentálnej a hospodárskej politiky EÚ2021--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. Tóth
KOR FAPZ
Výučba ekologického prechodu území v kontexte poľnohospodárskej, environmentálnej a hospodárskej politiky EÚ
2021--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKOR FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
B. GálikKVZ FAPZ
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)
2002
2004
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. KarabínováFAPZ
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
A. TrakovickáFAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. FilováFAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Filová
FAPZ
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)
2009
2011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. PospišilKRV FAPZ
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Habánová
KVĽ FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)
20202025Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Bežo
KGŠR FAPZ
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hovädzieho dobytka (76/02390)
20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2016
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka (1/0577/20)
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia
2019
--
Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Využitie silážnych aditív za účelom eliminácie mykotoxickej kontaminácie a zabezpečenia hygienickej bezchybnosti silážovaných krmív. (725/02250)20072008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. ŠimkoFAPZ
Využívanie horského pasienka na celoročný pasienkový chov dobytka (1/1/032003)
2003
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. NovákKTEKP FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei)". (1/3452/06 )2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat (3/6227/08)
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BíroKVZ FAPZ
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Kovár
KTEKP FAPZ
Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (V1/9081/02)
2002
2004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PajtášFAPZ
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Zakladanie a ošetrovanie trávnikov v meniacich sa podmienkach klímy
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Kovár
KTEKP FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Šmehýl
KŠCH FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniFAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)
2016
2020Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy ( Grant agreement no: 289706 )
2011
2015
FP7
Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy (DO7RP-0029-12 )
20132015
Multilaterárna spolupráca
KOR FAPZ
Zjednocovanie vedeckej spôsobilosti v oblasti welfare hospodárskych zvierat v Európe. (oc-2013-1-15400)
20132013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. Juhás
KŠZ FAPZ
20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KováčikKAVR FAPZ
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Hudec
FAPZ
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. EliášKB FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka
2015
2019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. ŠimkoKVZ FAPZ
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kováčik
FAPZ
20132015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. BrindzaIOBBB FAPZ
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.
2008
2009
Rozvojové projekty
KGŠR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý