Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 540

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováKGŠR FAPZ
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat20202021Multilaterárna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. CandrákováKRV FAPZ
Adaptácia udržateľného agroekosystému a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny (1/0466/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HudecKOR FAPZ
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. ArpášováKŠCH FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KúbekFAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KúbekFAPZ
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. TomanKVD FAPZ
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)20052009MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)Ľ. CagáňFAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)20072009APVVĽ. CagáňFAPZ
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Best4Soil (817696)20192021Horizont 2020 M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthFAPZ
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaM. HabánováKVĽ FAPZ
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)20032006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ŠťastnýFAPZ
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTP (Vedecko-technické projekty)J. NovákKTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska19962000VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecKB FAPZ
Biodiverzita, synantropizácia, ruderalizácia, de- a reforestácia spásaných sekundárnych holí a ich vplyv na krajinotvorbu v NP Západných Karpát (1/0851/10)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NovákFAPZ
Biodiverzita vlastností ohrozených plemien hospodárskych zvierat a poľovnej zveri v Slovenskej republike. (1/3449/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. KadlečíkFAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich vegetácie (1/0731/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecKB FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)20052007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. NôžkováFAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ČernýKRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Biologická regulácia záraz (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthKOR FAPZ
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)20102012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. VerešFAPZ
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. AngelovičováFAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20142014FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639)20132013FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
Budovanie budúcnosti pre nových ekologických poľnohospodárov prostredníctvom odborného tréningu (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Budovanie unikátnych pracovísk. (4548)20042004Inovácia a budovanie unikátnych pracovískM. HaloFAPZ
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.20112017CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20102010CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20192020CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century20132013CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
COST Action 1402: Zlepšenie stratégie posudzovania rizík alergénov bielkovín nových potravín20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019--Všeobecné výzvyM. GáborKGPB FAPZ
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)20042007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. BrindzaKGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ŠťastnýFAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)20102014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaIOBBB FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní (1/0392/20)20202024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice. (713/02320)20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. HudecKOR FAPZ
Divergencia kultúrnych rastlín a ich predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum L.) a jačmeňa (Hordeum L.) (APVV-0661-10)20112014APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVK. OlšovskáKFR FAPZ
Diverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry v kontaktných zónach agroekocenóz a lesa. (1/3446/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. IkrényiFAPZ
Diverzita biokoridorov a inej nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny v karpatsko-panónskom bioregióne. (1/0814/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. IkrényiFAPZ
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a pľlnohospodárstvo (APVV-15-0573)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HauptvogelKFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášFAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023OP Výskum a inovácieM. HabánováKVĽ FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoKGŠR FAPZ
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti na niektoré floristicko-produkčné charakteristiky trávneho ekosystému. (1/0202/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JančovičFAPZ
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Dosiahnutie požadovaného obsahu selénu v zrne obilnín biologickou cestou prostredníctvom optimalizovania výživy rastlín vhodnými dávkami rôznych zlúčenín selénu. (1/4417/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. LožekFAPZ
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
ECOLOGICA - on line vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Efektívne využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín (1/0654/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)19992001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičFAPZ
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekFAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)20032015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KováčFAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TočkaFAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. GurčíkKŠCH FAPZ
Emisie skleníkových plynov a amoniaku z budov určených na chov zvierat20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat2019--Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)20152017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Ivanič PorhajašováKEZ FAPZ
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)20092010APVVP. FerusFAPZ
EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020 (73013)20172021Horizont 2020M. BrestičKFR FAPZ
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture20112011Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks20102013Erasmus (okrem mobilít)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)20102013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniFAPZ
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
Európska sieť fenotypovania rastlín 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)M. BrestičKFR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTP (Vedecko-technické projekty)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)20172021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánKUPH FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka20172018Visegrad Scholarship ProgramJ. BrindzaIOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)20172018Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)20182019MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. RažnáKGŠR FAPZ
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičFAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽivčákKFR FAPZ
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)20112012Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)20152018Všeobecné výzvyP. HauptvogelKFR FAPZ
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVP. StrapákKŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TrakovickáFAPZ
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)20062006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze20172017Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genetické technológie rastlín (001SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Genetické zdroje potravín v podpore rozvoja trhu rizikového kapitálu. (3/7448/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákFAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloFAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat. (1/0391/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020Všeobecné výzvyJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)20162017Bilaterálna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)20182022Všeobecné výzvyN. MoravčíkováKGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)20042005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičFAPZ
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)20132014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu20042008SAV (Slovenská akadémia vied)M. BrestičKFR FAPZ
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)20042004GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. GažoFAPZ
Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi (1/0827/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Hodnotenie a monitorovania welfare hospodárskych zvierat (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie rizík chemizácie na zdravie včelstiev a opeľovací servis20172017Horizont 2020R. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. UrminskáKEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)20162017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)20142015MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)20202021GA FAPZM. PšenkováKVD FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka (1/0292/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. TomanKVD FAPZ
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie zdravotného stavu včelstiev v Európe (SEP-210488700)20182018Horizont 2020R. ChleboKŠCH FAPZ
Hospodársky potenciál slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Hrozno a jeho vedľajšie produkty ako zdroj tanínov vo výžive zvierat (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KováčFAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KováčFAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182018Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve20182022Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika odrôd jabĺk vo vzťahu k zdraviu a bezpečnosti20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
Identifikácia a stratégia rozvoja ohrozených populácií zvierat v Slovenskej republike (11/02220)20032007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. KadlečíkFAPZ
Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca (05-GA FAPZ SPU-19)20202022GA FAPZM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019Granty nadáciíM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. ŠťastnáFAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthováKOR FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MrázováKVĽ FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRO. KadlečíkKGPB FAPZ
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. PollákováKPG FAPZ
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HaloKŠZ FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152018Všeobecné výzvyJ. GalambošováKFR FAPZ
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)20162019Všeobecné výzvyM. BrestičKFR FAPZ
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičKFR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )20032008Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Integrovaná regulácia škodcov v Európe (H2020-SFS-2018-2020)20182018FP7P. TóthKOR FAPZ
Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie (APVV-14-0726)20152018APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BrestičKFR FAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. KováčFAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (1/1343/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Interakcia koňa a človeka v terapeutickom procese2020--GA FAPZE. MlynekováKŠZ FAPZ
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)E. MlynekováKŠZ FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii20152016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RažnáKGŠR FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva2020--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ChleboKŠCH FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20172017Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20162016Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne rastliny: Dynamika populácií a riziko introdukcie nových druhov (SK-RO-0013-10)20112012Bilaterálna spoluprácaP. EliášKB FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)19982008Bilaterálna spoluprácaJ. NovákKTEKP FAPZ
Jean Monnet Module "Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat"20202023Erasmus+ KA3 N. MoravčíkováKGPB FAPZ
Journal of Central European Agriculture20002003Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. NôžkováFAPZ
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)20042008SAV (Slovenská akadémia vied)M. BrestičFAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)20082009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
Klimatický park (HUSK 1101/2.2.1/0158)20132015OP Kvalita životného prostrediaA. RogožníkováSPU
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Konzervovanie vlhkého zrna kukurice (751/02250)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)B. GálikFAPZ
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. CandrákKGPB FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠimkoKVZ FAPZ
Kŕmny potenciál krmovín pre lesnú zver (178-1780458-0417)20072010MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. NovákKTEKP FAPZ
Krmovinárske a semenárske využitie slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov xFestulolium A. et Gr. v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. HolúbekFAPZ
Krmovinárstvo - terminologický slovník20142014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - výkladový slovník (028SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikov v bezzávlahových podmienkach20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikového ekosystému v bezzávlahových podmienkach20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)2019--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (231/02190)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. GregorováFAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (1/2426/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. GregorováFAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. GregorováKTEKP FAPZ
Kvalitatívna determinácia biologicky aktívnych látok s kardioprotektívnym účinkom v drobnom ovocí (1/0723/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MlynekKŠZ FAPZ
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MečiarKRV FAPZ
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR (1/0539/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HudecKOR FAPZ
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)20102013Leonardo da VinciM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia. (1/0803/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BrestičFAPZ
Lokálna degradácia a ruderalizácia využívaných poloprírodných pasienkových porastov a jej vplyv na biodiverzitu v silvopastorálnej krajine NP a CHKO (151/02190)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NovákFAPZ
Mäkké kompetencie pre inovácie vo vidieckych oblastiach20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. TóthováKOR FAPZ
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)20072008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniFAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. AndrejiKŠCH FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Medzinárodná konferencia Biotechnológie a Welfare zvierat20162019Granty nadáciíH. ArpášováKŠCH FAPZ
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MiluchováKGPB FAPZ
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. FilováFAPZ
Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia (01-GA SPU-16)20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. RolinecKVZ FAPZ
Mobilizácia genetických zdrojov ľanu pre šľachtiteľské aktivity20212025Horizont 2020 J. NôžkováKGŠR FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MartiniakováKVD FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica „Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“ (025UKF-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. TomanKVD FAPZ
Moderné informačné technológie pre podporu chovu včiel20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. ChleboKŠCH FAPZ
Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy2017--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽivčákKFR FAPZ
Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (001SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii (KEGA 039SPU-4/2019 )20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. TančinKVD FAPZ
Modernizácia výučby Pôdoznalectva na SPU - Nitra (014SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. ŠimanskýKPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu (006SPU-4/2018)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováFAPZ
Modernizácia výučby zoohygieny chovu hospodárskych zvierat (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. TančinKVD FAPZ
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. FerusFAPZ
Molekulárno genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku (APVV)20152019Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov (LPP-0220-09)20092012APVVA. TrakovickáFAPZ
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)20192022Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring pesticídov v peli zozbieraného včelami (SEP-210514549)20182018Horizont 2020R. ChleboKŠCH FAPZ
Monitoring vplyvu vybraných faktorov na kvantitu a kvalitu produkcie repy cukrovej a pšenice trdej v podmienkach klimatickej zmeny20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. RašovskýKRVaTE FAPZ
Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKBaB FBP
Možnosti výživy trávnikov sírou20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. KovárKRVaTE FAPZ
Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde2020--Všeobecné výzvyĽ. VozárKRVaTE FAPZ
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)20172018EC Tender (Tender Európskej komisie)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)20122015APVVA. TrakovickáKGPB FAPZ
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)20082010MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)D. TóthFAPZ
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)20062006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičFAPZ
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20062007MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičFAPZ
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy (SK-CN-2015-0005)20162017Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)20052007MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičFAPZ
Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu (MVTS-SK-CN)20052007Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. BrestičKFR FAPZ
Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu. (Ukr/SR/SPU3/08)20082010MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. BrindzaFAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Chov hovädzieho dobytka20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Manažment a technológia chovu HZ (015SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. VavrišínováKŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba (035SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ChleboKŠCH FAPZ
Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča (HUSK/1101/2.2.1/0294)20122014Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)20022006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)Ľ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňFAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)20022006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)Ľ. CagáňFAPZ
Optimalizácia agronomickej biofortifikácie poľných plodín selénom z hľadiska jeho dávky, formy, spôsobu a termínu aplikácie v rozdielnych agroklimatických podmienkach. (1/0325/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizácia automatizovaného fenotypovania zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov (SK-FR-2017-0007)20182019Bilaterálna spoluprácaM. ŽivčákKFR FAPZ
Optimalizácia dusíkatej výživy slnečnice ročnej z aspektu legislatívneho vymedzenia používania hnojív. (1/4418/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútorných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. JuhásFAPZ
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy2019--OP Výskum a inovácieM. BrestičKFR FAPZ
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KarabínováFAPZ
Optimalizácia procesu tvorby zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov v podmienkach klimatickej zmeny (APVV-14-0257)20152019Všeobecné výzvyM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Optimalizácia výživy dusíkom, sírou a bórom pri pestovaní kapusty repkovej pravej určenej na potravinárske a nepotravinárske účely. (1/0435/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SlamkaFAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SlamkaFAPZ
Organická hmota pôdy – inovácia výučby predmetov zameraných na túto zložku pôdy (001SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Overenie účinkov organického selénu a vitamínu E na kvalitu bravčového mäsa a jeho vplyv na vybrané klinicko-biochemické ukazovatele konzumentov (1/0760/14)20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MrázováKVĽ FAPZ
Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003 (81/02230)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Pestovanie trávnikov v podmienkach nízkych vstupov20122012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)20062006Rezerva vedyO. DebrecéniFAPZ
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí20102014OP Výskum a inovácieJ. BrindzaKGŠR FAPZ
Podpora odbornej prípravy profesionálnych včelárov v oblasti trvalo udržateľných praktických zručností a liečenia včelstiev2020--Erasmus+ KA2 Znalostné aliancieR. ChleboKŠCH FAPZ
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)20052006FP6P. SlamkaFAPZ
Poľnohospodárske systémy a potraviny pre ochranu životného prostredia a zdravšiu výživu ľudí (1/0558/16)20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)20152015Bilaterálna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Potenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlín proti fytopatogénnym hubám20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HudecKOR FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v meniacich sa podmienkach klímy20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. HricKRVaTE FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v nížinnej oblasti20182018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKTEKP FAPZ
Potravinové produkčné systémy - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/2018/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej úrodnosti (1/0704/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikKAVR FAPZ
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MolnárováKRV FAPZ
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRŠ. AilerKOVV FZKI
Predzberové ošetrenie a pozberové metódy prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuro- a kanceroprotektívnou aktivitou. (1/0512/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HudecFAPZ
Prevencia úhynov včelstiev (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)20082009APVVM. BrestičFAPZ
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoKGŠR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch (1/0268/20)2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýKVD FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KoščoKŠCH FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRVaTE FAPZ
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MolnárováKRV FAPZ
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
Produkcia zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov na klimatické zmeny (APVV-15-0226)20162020Všeobecné výzvyM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HricKTEKP FAPZ
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)20112014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. CandrákováKRV FAPZ
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Programovanie výživy novorodencov za účelom redukcie epidémie obezity u školopovinných detí prostredníctvom individuálne prispôsobenej racionálnej kognitívno-behaviorálnej terapie20182018Horizont 2020M. HabánováFAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie. (1/0093/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ČernýKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ČernýKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)20052006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. MolnárováKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov20202021GA FAPZM. FikKŠCH FAPZ
Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie (1/0568/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. BalážováKBaB FBP
Reakcia poľných plodín na vybrané intenzifikačné faktory a ich adaptácia v prebiehajúcej klimatickej zmene (1/0848/16)20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. CandrákováKRV FAPZ
Redukcia znečistenia nitrátmi v povodí Dunaja zlepšeným manažmentom hnojovej koncovky20202022Interreg Danube Transnational Programme R. KasardaKGPB FAPZ
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MolnárováKRV FAPZ
Reg. č. 14/2013 Agrochemické pokusy s Vermiproduktmi20132013Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej20112012Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 419/2011 - Vplyv granulovaného vermikompostu a vermikompostového výluhu na úrodové parametre hľúz zemiakov a zrna kukurice siatej20112012Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej20182018Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
reg.č. 174/2003/SPU Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)20032003Zmluva o dieloL. DucsayKAVR FAPZ
Reg.č. 232/2012/SPU Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit20122013Zmluva o dieloP. KováčikKAVR FAPZ
Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu (1/0797/11)20112014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. HudecKOR FAPZ
Regulácia zaburinenosti trávnych porastov. (703/02190)20042005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Ľ. VozárFAPZ
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JančovičFAPZ
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Research of populative - reproductive characteristics of important taxa and communities of non-forest vegetation in agriculture landscape of Slovakia20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. ĎurišováKB FAPZ
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Revitalizácia ruderalizovaných plôch pasienkov s dominanciou Rumex obtusifolius a Urtica dioica v národných parkoch Slovenska. (1/3453/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NovákFAPZ
Rezistencia vybraných druhov slnečnice proti patogénovi Diaporthe helianthi (Phompsis helianthi)20032003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. BokorKOR FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu20172022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Rozsiahla implementácia a inovácia vývoja v šľachtení zvierat v 21. storočí v Európe2020--Horizont 2020 R. KasardaKGPB FAPZ
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)20062006Inovácia a budovanie unikátnych pracovískM. BrestičFAPZ
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)20072008APVVJ. MolnárováKRV FAPZ
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)20092010APVVJ. MolnárováKRV FAPZ
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TrakovickáFAPZ
Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene20182019Bilaterálna spoluprácaM. BrestičKFR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií (045SPU-4/2014)20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthováKOR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii (013SPU-4/2015)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthováKOR FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. GregorováKTEKP FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov. (1/0446/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. GregorováFAPZ
Rôzne uhly pohľadov na tréning v organickej produkcii (13342 1013)20132015Leonardo da VinciM. TóthováKOR FAPZ
SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20192020Visegrad+ GrantsJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. ZaujecFAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21520416)20152015Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21610611 )20162017Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21710410)20172017Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry (1/0470/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NovákKTEKP FAPZ
Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia. (LPP-0345-06)20062008APVVM. BrestičFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. ImrichKVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. TančinKVD FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KopčekováKVĽ FAPZ
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie20202020Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. OlšovskáKFR FAPZ
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. ZaujecFAPZ
Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SlamkaFAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)20202020Multilaterárna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Stratégia pre udržateľný rozvoj a využitie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. (1/0046/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. KasardaFAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia (1/2321/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. DaniškaKVĽ FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TurianicaFAPZ
Strigolaktóny: biologická funkcia a aplikácie (COST FA1206)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthKOR FAPZ
Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciu (SK-BG-0017-10)20122013MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)20042007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. OlšovskáFAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽemberyKRV FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LíškaFAPZ
Šľachtenie, riadenie diverzity a genetika hospodárskych zvierat (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaKGPB FAPZ
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánFAPZ
Špecifická podporná akcia Technologická platforma pre udržateľný chov a reprodukciu hospodárskych zvierat20062008FP6P. JuhásKŠZ FAPZ
Štúdium a determinácia biologických vlastností diaspór slovenského genofondu hľuzoviek (Tuber spp.) pre účely ich dlhodobého uchovávania ex situ. (1/4439/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GažoFAPZ
Štúdium a determinácia faktorov podmieňujúcich inokulačný proces, stabilitu inokula a kvalitu sadiva inokulovaného hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vit.) (1/0643/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MikoFAPZ
Štúdium abiotických a biotických zložiek Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy a jej význam pre zachovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. (1/0275/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium diverzity biocenóz Prírodnej rezervácie Žitavský luh vo vzťahu k jednotlivým zložkám biotopov. (129/02150)20032006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MikoFAPZ
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKB FAPZ
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúlv reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýKVD FAPZ
Štúdium účinku vybraného remediačného média na bioprístupnosť kadmia a úrodotvorné formy dusíka v malopestovateľských podmienkach (1/0009/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. UrminskáKEZ FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NoskovičKEaB FAPZ
Štúdium vzťahu selénu v systéme pôda - hnojivo - plodina a jeho vplyv na antioxidačnú aktivitu (SK-CZ-2013-0032 )20142015Bilaterálna spoluprácaL. DucsayKAVR FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NoskovičKEaB FAPZ
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zonách agrocenóz. (1/0672/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)20102013TempusM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Terminológia v krmovinárstve20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín. (3/4030/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva2019--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)20082009APVVP. FerusFAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilaterálna spoluprácaO. LožekKAVR FAPZ
Testovanie vybraných hnojív s polysulfidmi vo výžive a ochrane trávnikov20152018Zmluva o dieloĽ. VozárKTEKP FAPZ
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)20172018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. KňazovickáKTKŽP FBP
Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka (APVV-18-0227)20192023APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVR. TomanKVD FAPZ
Transkriptomická profilácia somatických buniek bovinného mlieka20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MiluchováKGPB FAPZ
Trávniky v meniacich sa podmienkach klímy20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019Všeobecné výzvyJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Trvalo udržateľné opeľovanie v Európe: spoločný výskum včiel a ostatných opeľovačov (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice pre inovatívnu výučbu predmetu Antropizácia pôdy v slovenskom a anglickom jazyku (001SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. PollákováKPG FAPZ
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TóthFAPZ
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)20012003VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LíškaFAPZ
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. TomanKVD FAPZ
Účinok cudzokrajných drevín na pôdne charakteristiky v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, SAV (1/0084/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. PollákováKPG FAPZ
Účinok introdukovaných drevín na vlastnosti pôdy v prírodnej rezervácii Arboretum Mlyňany SAV. (183/02110)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. PollákováFAPZ
Udržateľná sieť akvakultúry a rybárstva: od výučby k ekológii (617430-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Udržateľné zabezpečenie biomasy trávnych porastov využiteľnej na energetické aj kŕmne účely20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Udržateľný management druhu Ambrosia artemisiifolia v Európe (COST Action FA1203 )20122017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthKOR FAPZ
Udržateľný systém hospodárenia na pôde s cieľom dosiahnutia vysokých a kvalitných úrod plodín zaradených vo vyváženom osevnom postupe za použitia vybraných intenzifikačných opatrení (1/0820/15)20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. CandrákováKRV FAPZ
Udržateľný systém riadenia zdravia a welfare zvierat (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20132013FP7P. JuhásKŠZ FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))20042008VTP (Vedecko-technické projekty)J. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života20162022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy20162022Multilaterárna spoluprácaJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. ŠimanskýKPG FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)20152016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RažnáKGŠR FAPZ
Uplatnenie inseminácie v chove arabských koní pre skvalitnenie populácie20102012Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. HaloKŠZ FAPZ
Úpravy rastlín pre účely tvorby interferujúcej RNA (COST Action CA 15223)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáKGŠR FAPZ
Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu (SK-PT-2015-0023)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)20092011Leonardo da VinciM. TóthováKOR FAPZ
Variabilita hladín látok zodpovedných za kančí pach pri jedincoch plemena biela ušľachtilá na Slovensku. (APVV-19-0525)2020--Všeobecné výzvyP. JuhásKŠZ FAPZ
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)20022003MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)A. KúbekFAPZ
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo výžive rastlín (1/0591/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikKAVR FAPZ
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TančinováFAPZ
Vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska ako základ pre terroir (1/0300/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. ŠimanskýFAPZ
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží (SK-PL-18-0035)20192020Bilaterálna spoluprácaM. JuráčekKVZ FAPZ
Vplyv agroekologických a agrotechnických podmienok na biochemickú kvalitu jačmeňa.2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MolnárováKRVaTE FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny20182022Všeobecné výzvyC. HrnčárKŠCH FAPZ
Vplyv environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu20172017Granty nadáciíM. PožgajováKGPB FAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. ZaujecFAPZ
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov (01-GA SPU-17)20172018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. GažarováKVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MrázováKVĽ FAPZ
Vplyv oxytocínu na priebeh pôrodu a kvalitu kolostra prasníc. (736/02340)20082009GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)S. MindekFAPZ
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MečiarKRV FAPZ
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GalloFAPZ
Vplyv poľnohospodárskej výroby na kumuláciu rezíduí pesticídov a iných xenobiotík v zverine a rybách na Slovensku (APVV-19-0470)20202024Všeobecné výzvyK. HudecKOR FAPZ
Vplyv pôdnych vlastností na výskyt vybraných patogénov a škodcov slnečnice ročnej a kukurice siatej (1/0597/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. BokorKOR FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vplyv rôznych druhov pekárenských výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov20162016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. GažarováKVĽ FAPZ
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)2020--GA FAPZM. JaníčekKŠZ FAPZ
Vpyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. LíškaFAPZ
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie20162016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. LenártováKVĽ FAPZ
Výkladový slovník krmovinársva20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChleboKVĽ FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach. (3/5082/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChleboFAPZ
Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (1/0544/13)20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum a vývoj v spoločnosti RETIA, a.s. s cieľom produkcie prírodných biopesticídov20192019OP Výskum a inovácieK. HudecKOR FAPZ
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie. (APVV-0740-11)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. HajduchKGŠR FAPZ
Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (1/0671/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. PospišilKRV FAPZ
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
Výskum potenciálu liečivých rastlín čaľade Asteraceae v súvislosti s terapeutickou aplikáciou na báze miRNA20172017Granty nadáciíK. RažnáKGŠR FAPZ
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach (1/0530/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Výskum udržateľných potravinových systémov s dôrazom na produktivitu, kvalitu produkcie, redukciu emisií G (1/0512/18)20182018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)20012003VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. PospišilKRV FAPZ
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. PospišilKRV FAPZ
Výskum welfare zvierat v rozšírenej Európe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Vysokoškolská učebnica - Zakladanie a ošetrovanie trávnikov20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny (013SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)19941996VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. GálikKVZ FAPZ
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)20022004MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. KarabínováFAPZ
Využitie biotechnologických metód pre šľachtenie, výživu a ochranu biodiverzity v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby (108/02220)20022005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVA. TrakovickáFAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. FilováFAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. FilováFAPZ
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. PospišilKRV FAPZ
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)20012003VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KúbekFAPZ
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. HricováKGŠR FAPZ
Využitie labilných foriem uhlíka a dusíka ako indikátorov produkčnej schopnosti ekosystémov a stupňa antropizácie. (1/0092/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováFAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)20202025Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hovädzieho dobytka (76/02390)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
Využitie nepriamych úžitkových vlastností pri zlepšovaní produkčných vlastností hospodárskych zvierat (1/0724/16)2016--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka (1/0577/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia2019--Všeobecné výzvyM. BrestičKFR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Využitie silážnych aditív za účelom eliminácie mykotoxickej kontaminácie a zabezpečenia hygienickej bezchybnosti silážovaných krmív. (725/02250)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠimkoFAPZ
Využívanie horského pasienka na celoročný pasienkový chov dobytka (1/1/032003)20032005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. NovákKTEKP FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RažnáKGŠR FAPZ
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei)". (1/3452/06 )20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat (3/6227/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Výživa trávnych porastov sírou20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (V1/9081/02)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PajtášFAPZ
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Zakladanie a ošetrovanie trávnikov v meniacich sa podmienkach klímy20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KovárKTEKP FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ŠmehýlKŠCH FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)20012003VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniFAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)20162020Všeobecné výzvyM. ŠimkoKVZ FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy ( Grant agreement no: 289706 )20112015FP7Ľ. CagáňKOR FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy (DO7RP-0029-12 )20132015Multilaterárna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Zjednocovanie vedeckej spôsobilosti v oblasti welfare hospodárskych zvierat v Európe. (oc-2013-1-15400)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť (1/0723/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Zlepšenie zadržiavania vody v pôde a zvýšenie výšky a kvality úrod pestovaných rastlín racionálnou aplikáciou vermikompostu a dvoch druhov dážďoviek (1/0378/20)2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikKAVR FAPZ
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HudecFAPZ
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKB FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Zvýšenie transformácie živín na hospodárnu produkciu bezpečných živočíšnych potravín efektívnejším využitím domácich prírodných zdrojov (1/0662/11)20112014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. ŠimkoKVZ FAPZ
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BrindzaIOBBB FAPZ
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.20082009Rozvojové projektyJ. BrindzaKGŠR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý