Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 552

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
20202021
Multilaterárna spolupráca
KVZ FAPZ
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Hudec
KOR FAPZ
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKŠCH FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (227/02220)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kúbek
FAPZ
Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín. (1/2377/05)
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kúbek
FAPZ
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela
2003
2003
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
R. TomanKVD FAPZ
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. MihinaKZSBT TF
2015
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
20052010
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST 862)2005
2009
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
Ľ. CagáňFAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (COST-0043-06)
20072009
APVV
Ľ. CagáňFAPZ
BeeEduca - Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2019
2020
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZ
Best4Soil (817696)20192021
Horizont 2020
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Bezpečnosť potravín - nový študijný program pre vysoké školy a celoživotné vzdelávanie. (3/5086/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tóth
FAPZ
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilaterálna spoluprácaKVĽ FAPZ
Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržateľnom rozvoji živočíšnej výroby (96/02340)
2003
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ŠťastnýFAPZ
1999
2003
VTP (Vedecko-technické projekty)
KTEKP FAPZ
Biodiverzita a reprodukčná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska1996
2000
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GašparíkKŠCH FAPZ
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KB FAPZ
Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu. (220/02800)
2005
2007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. Nôžková
FAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
2002
2004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Biologická regulácia záraz (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010
FP7
P. TóthKOR FAPZ
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí (1/0434/10)2010
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Biology and occurrence of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak republic. (751)
2010
2011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
P. ChrenekKBaB FBP
Biotechnológie a metódy manipulácie s krmivami vo výžive hydiny vo vzťahu k ochrane biodiverzity. (168/02250)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. AngelovičováFAPZ
BREEDING, DIVERSITY AND CROP MANAGEMENT FOR ADAPTABILITY UNDER CLIMATE CHANGE: IMPROVING FOOD SECURITY AND ECONOMIC POTENTIAL OF MAJOR SMALL GRAIN CEREALS (CP-TP 613639, FP7-KBBE-2013-7-single-stage)
2014
2014
FP7
KFR FAPZ
2013
2013
FP7K. OlšovskáKFR FAPZ
20142017Leonardo da VinciKOR FAPZ
2004
2004
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAPZ
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
2011
2017
CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2010
2010
CEEPUSKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020
CEEPUSKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013
CEEPUS
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
20142018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód
2019
--
Všeobecné výzvy
M. GáborKGPB FAPZ
Dairy Care Action (FA1308)2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)KGPB FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
Determinácia chovateľských podmienok pre trvaloudržateľné zdravie ošípaných. (1/3450/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Šťastný
FAPZ
Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu (1/0887/10)
2010
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)IOBBB FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2020
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HaloKŠZ FAPZ
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HaloKŠZ FAPZ
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KOR FAPZ
2011
2014
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVK. OlšovskáKFR FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Ikrényi
FAPZ
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Ikrényi
FAPZ
Diverzita pšenice a jej divokorastúcich predchodcov a pre ich využitie v inovácii biologických zdrojov pre výživu a pľlnohospodárstvo (APVV-15-0573)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku. (1/0086/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. EliášFAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
2019
2023
OP Výskum a inovácieKVĽ FAPZ
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. BežoKGŠR FAPZ
Dopad klimatických zmien v retrospektíve a súčasnosti na niektoré floristicko-produkčné charakteristiky trávneho ekosystému. (1/0202/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jančovič
FAPZ
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KovárKTEKP FAPZ
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
ECOLOGICA - on line vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)
2005
2007Leonardo da VinciKOR FAPZ
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová Šramková
KVĽ FAPZ
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme. (1/1350/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Brestič
FAPZ
Ekologická a racionalizačná výroba surovín a potravín u ošípaných a hydiny. (1/4434/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Ekologická, environmentálna a humanizačná výroba značkových živočíšnych surovín a potravín a biologické danosti vysokovýkonných populácií zvierat (37/02230)
2003
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Kováč
FAPZ
Ekologická intenzifikácia potravinových produkčných systémov - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/0715/19)
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie a biologickej bezpečnosti produkcie v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri. (1/0074/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)
2020
2023
Všeobecné výzvy
A. Andrejiová
KZ FZKI
20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Emisie skleníkových plynov a amoniaku z budov určených na chov zvierat2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat
2020
2023
Všeobecné výzvy
R. Kasarda
KGPB FAPZ
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)
2015
2017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Ivanič Porhajašová
KEaB FAPZ
Environmentálne stresy: antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK–IT-0018-08)20092011
Bilaterálna spolupráca
KB FAPZ
Environmentálne stresy: Antioxidačné mechanizmy pre zlepšenie produkcie a kvality potravín (SK-IT-0018-08)2009
2010
APVV
FAPZ
Environmentálny skríning premenlivosti sekundárnych metabolitov rastlinných prírodných zdrojov v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska (1/0749/21)
2021
2024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
2017
2021Horizont 2020KFR FAPZ
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
2011
2011
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks
2010
2013
Erasmus (okrem mobilít)
KUPH FAPZ
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)
2010
2013
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KUPH FAPZ
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Etologicko-fyziologické a produkčné parametre zvierat vo "welfar systéme" chovu. (1/4413/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. DebrecéniFAPZ
2012
2014
Erasmus (okrem mobilít)R. Kasarda
KGPB FAPZ
Európska sieť fenotypovania rastlín 2020 (Horizon 2020 Framework Programme Call for proposals: H2020-INFRAIA-2016-2017 (H2020-INFRAIA-2016-1) )20172021EC Tender (Tender Európskej komisie)M. Brestič
KFR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)
2009
2011
OP Výskum a inovácie
M. Bežo
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácieM. Bežo
KGŠR FAPZ
2017
2020VTP (Vedecko-technické projekty)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)20172021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. HabánKUPH FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka
20172018
Visegrad Scholarship Program
IOBBB FAPZ
FarmersEduca - Zabudnuté a nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov a vidieka (brind)2017
2018
Visegrad+ Grants
IOBBB FAPZ
Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín (SK-CN-2017-0028)
2018
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. Brestič
KFR FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. Požgajová
KGPB FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. Ražná
KGŠR FAPZ
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou. (3/1108/03)
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BrestičFAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologický skríning genetických zdrojov plodín pre optimalizáciu využitia vody a dusíka v podmienkach meniacej sa klímy
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFR FAPZ
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)
2011
2012Bilaterálna spoluprácaO. Kadlečík
KGPB FAPZ
Genetická rôznorodosť genofondu pšeníc a jeho využívanie pre ekologické poľnohospodárstvo (APVV-14-0924)
20152018Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGPB FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Candrák
KGPB FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)
2003
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
P. Strapák
KŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie produkcie a kvality mäsa v špeciálnych odvetviach živočíšnej výroby. (1/0061/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TrakovickáFAPZ
Genetické hodnotenie vybraných ukazovateľov plodnosti hovädzieho dobytka v Českej a Slovenskej republike. (SK-CZ-02406)2006
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. StrapákFAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze
20172017
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti
20082008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Geneticko-plemenárska analýza nepriamych úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/3457/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Geneticko-plemenárska analýza úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. (1/0695/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat. (1/0391/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2016
2020Všeobecné výzvy
KVD FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016
Všeobecné výzvy
K. Ražná
KGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)
2016
2020
Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KGPB FAPZ
2018
2022
Všeobecné výzvyN. Moravčíková
KGPB FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy. (208/02140)
2004
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
M. BrestičFAPZ
Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0035-12)
2013
2014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. Brestič
KFR FAPZ
2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)M. BrestičKFR FAPZ
Globálne vzdelávanie v kontexte udržateľného poľnohospodárstva a produkcie potravinových zdrojov (023SPU-4/2021)20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
História využitia hľuzoviek na Slovensku a analýza možností zavedenia ich pestovania v poľnej kultúre (711/02160)
2004
2004
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
20012006
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠZ FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HalajKKI FZKI
2016
2016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. Andreji
KŠCH FAPZ
2019--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Macura
KŠCH FAPZ
Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii. (1/0544/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KAVR FAPZ
2021
2024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. DucsayKAVR FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MlynekKŠZ FAPZ
20172017Horizont 2020
KŠCH FAPZ
2015
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEZ FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)2014
2014
Bilaterálna spoluprácaKGŠR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (BG-SK-2013-0029)20162017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (SK-BG-2013-0029)
2014
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)2020
2021
GA FAPZ
M. PšenkováKVD FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka (1/0292/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠCH FAPZ
Hodnotenie zdravotného stavu včelstiev v Európe (SEP-210488700)2018
2018
Horizont 2020
KŠCH FAPZ
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRVaTE FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)
2003
2005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. StrapákKŠZ FAPZ
Hrozno a jeho vedľajšie produkty ako zdroj tanínov vo výžive zvierat (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spoluprácaB. Gálik
KVZ FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (172/02230)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Humanizačná, ekologická a efektívna výroba deklarovaných živočíšnych surovín a potravín a tvorba a využitie vysokoúžitkových populácií zvierat. (1/1342/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2018Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v poľnohospodárstve
2018
2022
Zmluva o dieloJ. BrindzaIOBBB FAPZ
2017
2019Granty nadáciíJ. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.20082010
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných bunkách hovädzieho dobytka. (2/0001/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
20032007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. KadlečíkFAPZ
Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca (05-GA FAPZ SPU-19)
2020
2022GA FAPZM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019
Granty nadácií
KVĽ FAPZ
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Implementácia metód e-learningu pre podporu výučby zootechniky s aplikáciou v bilinguálnych programoch a pri štúdiu kynológie na UVL v Košiciach a SPU v Nitre. (3/5186/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
O. Kadlečík
KGPB FAPZ
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Candrák
KGPB FAPZ
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Fatrcová Šramková
KVĽ FAPZ
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien
20152018Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy (APVV-15-0721)20162019Všeobecné výzvy
KFR FAPZ
Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia (1/0923/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
2003
2008Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KOR FAPZ
Integrovaná regulácia škodcov v Európe (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018FP7KOR FAPZ
Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie (APVV-14-0726)
2015
2018
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BrestičKFR FAPZ
Integrovaný manažment produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárstva Podunajskej nížiny. (173/02180)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
2020
--
GA FAPZE. Mlyneková
KŠZ FAPZ
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KŠZ FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii20152016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva
2020
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ChleboKŠCH FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
20172017Bilaterálna spoluprácaKOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
2016
2016
Bilaterálna spolupráca
KOR FAPZ
2011
2012
Bilaterálna spoluprácaKB FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)
1998
2008
Bilaterálna spoluprácaJ. Novák
KTEKP FAPZ
Jean Monnet Module "Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat"
20202023Erasmus+ KA3 N. MoravčíkováKGPB FAPZ
Journal of Central European Agriculture2000
2003
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
O. Debrecéni
KŠZ FAPZ
Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU (157/91210)
2003
2005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. Brestič
KFR FAPZ
Klasifikátor pre genetické zdroje ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). (750)20102011
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu. (AV/1109/2004)
2004
2008
SAV (Slovenská akadémia vied)M. BrestičFAPZ
Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotu (SK-CN-0023-09)
2008
2009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KFR FAPZ
Klimatický park (HUSK 1101/2.2.1/0158)
2013
2015
OP Kvalita životného prostredia
A. Rogožníková
SPU
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Komparatívna analýza štruktúry populácií dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny Južného Slovenska (1/0779/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Koncepcia výučby nového predmetu Nutričné poradenstvo s orientáciou na prax a integráciou praktickej výučby (KEGA 007SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. GažarováKVĽ FAPZ
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Macák
KUPH FAPZ
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Arpášová
KŠCH FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
B. Gálik
FAPZ
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)
2004
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. CandrákKGPB FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Kŕmny potenciál krmovín pre lesnú zver (178-1780458-0417)
2007
2010MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KTEKP FAPZ
Krmovinárske a semenárske využitie slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov xFestulolium A. et Gr. v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. (3/1106/03)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2014
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikov v bezzávlahových podmienkach20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikového ekosystému v bezzávlahových podmienkach
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. Margetín
KŠZ FAPZ
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Gregorová
FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky. (1/2426/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Gregorová
FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. GregorováKTEKP FAPZ
Kvalitatívna determinácia biologicky aktívnych látok s kardioprotektívnym účinkom v drobnom ovocí (1/0723/18)2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. MečiarKRV FAPZ
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR (1/0539/15)
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hudec
KOR FAPZ
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)
2010
2013Leonardo da Vinci
KUPH FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20032005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Novák
FAPZ
20152015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
M. Tóthová
KOR FAPZ
Manažment a technológia chovu hovädzieho dobytka. (3/5084/07)
2007
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)
2014
2014
Bilaterálna spolupráca
KŠCH FAPZ
MDa/SR/SPU1/15 MVTS Vývoj bioregulátorov a biopesticídov20172022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
2016
2019
Granty nadácií
KŠCH FAPZ
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Miluchová
KGPB FAPZ
Metódy mikropropagácie a ich využitie v rozmnožovaní okasných drevín (195/02140)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Filová
FAPZ
Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia (01-GA SPU-16)2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Rolinec
KVZ FAPZ
Mobilizácia genetických zdrojov ľanu pre šľachtiteľské aktivity
2021
2025
Horizont 2020
J. NôžkováKGŠR FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MartiniakováKVD FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica „Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“ (025UKF-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. TomanKVD FAPZ
Moderné informačné technológie pre podporu chovu včiel2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRR. Chlebo
KŠCH FAPZ
Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
2017
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Živčák
KFR FAPZ
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii (KEGA 039SPU-4/2019 )
20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Modernizácia výučby Pôdoznalectva na SPU - Nitra (014SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TobiašováKPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (005SPU-4/2017)2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Modulácia antioxidačnej obrany a zraniteľnosť fotosyntetických reakcií rastlín v podmienkach environmentálneho stresu. (726/02140)
2007
2008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. Ferus
FAPZ
Molekulárno genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku (APVV)2015
2019
Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Molekulárno-genetický výskum kandidátskych génov jemnosti prežúvavcov (LPP-0220-09)2009
2012
APVV
FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)
2017
2021Zmluva o dieloKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)2019
2022
Zmluva o dielo
KŠCH FAPZ
Monitoring pesticídov v peli zozbieraného včelami (SEP-210514549)20182018
Horizont 2020
KŠCH FAPZ
Monitoring vplyvu vybraných faktorov na kvantitu a kvalitu produkcie repy cukrovej a pšenice trdej v podmienkach klimatickej zmeny20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. RašovskýKRVaTE FAPZ
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žiarovská
KBaB FBP
Možnosti výživy trávnikov sírou
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. Kovár
KRVaTE FAPZ
Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde
20202023Všeobecné výzvyKRVaTE FAPZ
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)
2017
2018
EC Tender (Tender Európskej komisie)
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
2012
2015
APVV
KGPB FAPZ
Netradičné druhy rastlin a ich produkty v kvalite života. (Ukr/SR/SPU1/08)
20082010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom. (SK-CN-01106)2006
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2006
2007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy (SK-CN-2015-0005)
2016
2017
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KFR FAPZ
Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu. (Bil/ČĽR/SR/SPU/06)
2005
2007
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičFAPZ
Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu (MVTS-SK-CN)
20052007
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
M. Brestič
KFR FAPZ
Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu. (Ukr/SR/SPU3/08)2008
2010
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. Brindza
FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Chov hovädzieho dobytka
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Manažment a technológia chovu HZ (015SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Vavrišínová
KŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba (035SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Chlebo
KŠCH FAPZ
2012
2014Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. (COST 849)20022006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (113/02320)
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)
20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
20032006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. CagáňKOR FAPZ
Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia. (5RP/QLRT-2001-01969)
2002
2006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)Ľ. CagáňFAPZ
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Optimalizácia automatizovaného fenotypovania zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov (SK-FR-2017-0007)20182019Bilaterálna spolupráca
KFR FAPZ
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. KováčikFAPZ
Optimalizácia faktorov vplývajúcich na štruktúru svalov a vnútorných orgánov vo vzťahu ku kvalite mäsa a živočíšnych produktov. (130/02390)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Optimalizácia chovateľských podmienok teliat, jahniat a prasiatok (1/0575/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy
2019
--
OP Výskum a inovácie
KFR FAPZ
Optimalizácia pestovateľských technológií vybraných druhov ozimných obilnín so zreteľom na osobitosť regiónu, trvaloudržateľný rozvoj pri zohľadnení kvantity a kvality produkcie (18/02170)
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KarabínováFAPZ
Optimalizácia procesu tvorby zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov v podmienkach klimatickej zmeny (APVV-14-0257)
2015
2019
Všeobecné výzvy
KUPH FAPZ
Optimalizácia výživy dusíkom, sírou a bórom pri pestovaní kapusty repkovej pravej určenej na potravinárske a nepotravinárske účely. (1/0435/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. DucsayKAVR FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenia ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (234/02280)
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Slamka
FAPZ
Optimalizovaný systém dusíkatého hnojenie ozimného jačmeňa na sladovnícke a kŕmne účely. (1/2433/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SlamkaFAPZ
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mrázová
KVĽ FAPZ
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KŠZ FAPZ
2012
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Plevnaté druhy pšeníc - kvalitatívne, funkčné vlastnosti a vplyv na zdravotné parametre ľudí (1/0488/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Fatrcová Šramková
FAPZ
Podpora činnosti národnej redakcie medzinárodného internetového čsopisu Journal of Central European Agriculturae. (440/02230)
2006
2006
Rezerva vedyFAPZ
2010
2014
OP Výskum a inovácie
J. Brindza
KGŠR FAPZ
Podpora odbornej prípravy profesionálnych včelárov v oblasti trvalo udržateľných praktických zručností a liečenia včelstiev
2020--Erasmus+ KA2 Znalostné aliancie
KŠCH FAPZ
Podpora účasti krajín Strednej Európy na tvorbe projektov 6RP v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva a kvetinárstva. (6RPFOODCT2004-510409)
2005
2006FP6P. SlamkaFAPZ
Podpora vysokoškolského vzdelávania špeciálneho chovateľstva pre zahraničných študentov (047SPU-4/2021)
2021--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Poľnohospodárske systémy a potraviny pre ochranu životného prostredia a zdravšiu výživu ľudí (1/0558/16)
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)
20152015
Bilaterálna spolupráca
Ľ. CagáňKOR FAPZ
Potenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlín proti fytopatogénnym hubám
2019
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hudec
KOR FAPZ
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRVaTE FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v nížinnej oblasti
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Hric
KTEKP FAPZ
Potravinové produkčné systémy - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/2018/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej úrodnosti (1/0704/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Kováčik
KAVR FAPZ
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Molnárová
KRV FAPZ
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)
2020
2024
Všeobecné výzvyŠ. AilerKOVV FZKI
Predzberové ošetrenie a pozberové metódy prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuro- a kanceroprotektívnou aktivitou. (1/0512/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20082012
COST (European Cooperation in Science and Technology)
R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny. (SK-RU-0011-07)
2008
2009
APVVM. Brestič
FAPZ
Prínosy a nástrahy genetických technológií2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)
20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Horváthová
KJ FEM
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch (1/0268/20)2020
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Tóth
KOR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v ekosystémoch
2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. TóthKOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. HluchýKVD FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRVaTE FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Produkcia a využitie monoklonových protilátok pri biochemickej, histochemickej a funkčnej analýze niektorých CD molekúl (antigénov) bunkových membrán hovädzieho dobytka. (2/6023/6)
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. HluchýFAPZ
Produkcia zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov na klimatické zmeny (APVV-15-0226)2016
2020
Všeobecné výzvyKUPH FAPZ
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. CandrákováKRV FAPZ
Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva. (724/02380)2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Fatrcová ŠramkováFAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Macura
KŠCH FAPZ
Programovanie výživy novorodencov za účelom redukcie epidémie obezity u školopovinných detí prostredníctvom individuálne prispôsobenej racionálnej kognitívno-behaviorálnej terapie2018
2018
Horizont 2020M. HabánováFAPZ
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. ČernýKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
20052006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. MolnárováKRV FAPZ
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Racionalizácia reprodukčného manažmentu králikov
2020
2021
GA FAPZ
KŠCH FAPZ
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Ducsay
KAVR FAPZ
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. Balážová
KBaB FBP
Reakcia poľných plodín na vybrané intenzifikačné faktory a ich adaptácia v prebiehajúcej klimatickej zmene (1/0848/16)
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Redukcia znečistenia nitrátmi v povodí Dunaja zlepšeným manažmentom hnojovej koncovky
20202022Interreg Danube Transnational Programme
KGPB FAPZ
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
2013
2013
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
Reg. č. 172/2011/SPU Vplyv foliárnej aplikácie hnojiva Mg-Titánit na úrodové parametre pšenice letnej f. ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej
2011
2012
Zmluva o dieloKAVR FAPZ
2011
2012
Zmluva o dielo
P. Kováčik
KAVR FAPZ
Reg. č. 50/2018/SPU Účinky vinázy produkovanej spoločnosťou Enviral a. s. na vzchádzajúce rastliny pšenice letnej, f. ozimnej a kukurice siatej
2018
2018
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
reg.č. 174/2003/SPU Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie (reg.č. 174/2003/SPU)2003
2003
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
20122013
Zmluva o dielo
KAVR FAPZ
Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu (1/0797/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Regulácia zaburinenosti trávnych porastov. (703/02190)
2004
2005
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
Renovácia zaburinených pasienkových porastov. (1/2425/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JančovičFAPZ
Reprodukčná biológia ohrozených druhov karpatsko-panónskej flóry (09/02290)2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. BaranecFAPZ
Research of populative - reproductive characteristics of important taxa and communities of non-forest vegetation in agriculture landscape of Slovakia
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Ďurišová
KB FAPZ
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Macák
KUPH FAPZ
Revitalizácia ruderalizovaných plôch pasienkov s dominanciou Rumex obtusifolius a Urtica dioica v národných parkoch Slovenska. (1/3453/06)20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
20032003
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KOR FAPZ
RFe/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu2017
2022
Multilaterárna spolupráca
J. BrindzaIOBBB FAPZ
Rozsiahla implementácia a inovácia vývoja v šľachtení zvierat v 21. storočí v Európe
2020
2020
Horizont 2020
R. Kasarda
KGPB FAPZ
Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí. (UP2)
2006
2006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FAPZ
2007
2008
APVVJ. Molnárová
KRV FAPZ
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)
2009
2010APVVKRV FAPZ
Rozvoj a využitie genetických metód pre šľachtenie hospodárskych zvierat a ochranu živočíšnej biodiverzity. (1/4440/07)20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene
2018
2019Bilaterálna spoluprácaM. Brestič
KFR FAPZ
20152015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii (013SPU-4/2015)2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Gregorová
KTEKP FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. GregorováFAPZ
Rôzne uhly pohľadov na tréning v organickej produkcii (13342 1013)
2013
2015Leonardo da VinciM. TóthováKOR FAPZ
SaveBees - Pomôžme zachrániť včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života2019
2020
Visegrad+ GrantsIOBBB FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)
20192019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Tóth
KOR FAPZ
Sekvestrácia organického uhlíka v pôdach Podunajskej nížiny a prognózovanie jej zmien v dôsledku očakávaných klimatických zmien a štruktúry poľnohospodárskej výroby. (1/1341/04)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Zaujec
FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21520416)2015
2015
Standard Grants STOP!!!KTEKP FAPZ
2016
2017
Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21710410)
2017
2017Standard Grants STOP!!!
KTEKP FAPZ
Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry (1/0470/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Novák
KTEKP FAPZ
2006
2008
APVVFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (247/02320)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. CagáňFAPZ
Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín. (1/2432/05)
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Cagáň
FAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. ImrichKVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. TančinKVD FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
20202020
Horizont 2020
Š. MihinaKZSBT TF
Spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov ošípaných
2021
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MlynekKŠZ FAPZ
Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia (1/0807/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFR FAPZ
Stabilita pôdnych agregátov a obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v pôdach Podunajskej nížiny (23/02110)20032005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. ZaujecFAPZ
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Stanovenie dynamiky rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív (1/0811/10)20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Slamka
FAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)
2020
2020
Multilaterárna spolupráca
KGPB FAPZ
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. KasardaFAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia (1/2321/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Daniška
KVĽ FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia. (1/2321/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
20132017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. TóthKOR FAPZ
2012
2013
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. BrestičKFR FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (169/02230)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. Bobček
FAPZ
Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín. (1/1331/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Systematický výkladový slovník z fyziológie a ekofyziológie rastlín s obrazovou aplikáciou. (3/2067/04)
2004
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. OlšovskáFAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín. (1/0152/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Líška
FAPZ
20152018
CEEPUS
KGPB FAPZ
Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. (2/5078/25)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Špecifická podporná akcia Technologická platforma pre udržateľný chov a reprodukciu hospodárskych zvierat20062008FP6KŠZ FAPZ
Štúdium a determinácia biologických vlastností diaspór slovenského genofondu hľuzoviek (Tuber spp.) pre účely ich dlhodobého uchovávania ex situ. (1/4439/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Gažo
FAPZ
Štúdium a determinácia faktorov podmieňujúcich inokulačný proces, stabilitu inokula a kvalitu sadiva inokulovaného hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vit.) (1/0643/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Miko
FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEZ FAPZ
Štúdium diverzity biocenóz Prírodnej rezervácie Žitavský luh vo vzťahu k jednotlivým zložkám biotopov. (129/02150)
2003
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEZ FAPZ
Štúdium metód množenia a inokulácie sadiva druhov Quercus spp. zavedenie poľných pestovateľských systémov a hospodárskeho využitia hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) na Slovensku. (1/2412/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Štúdium populačno-reprodukčných parametrov vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku (1/0083/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Eliáš
KB FAPZ
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúlv reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Štúdium účinku vybraného remediačného média na bioprístupnosť kadmia a úrodotvorné formy dusíka v malopestovateľských podmienkach (1/0009/19)
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. UrminskáKEZ FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. NoskovičKEaB FAPZ
Štúdium vzťahu selénu v systéme pôda - hnojivo - plodina a jeho vplyv na antioxidačnú aktivitu (SK-CZ-2013-0032 )
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KAVR FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEaB FAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Baranec
FAPZ
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)20102013Tempus
KUPH FAPZ
20162016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. VozárKTEKP FAPZ
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2015
2015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva
2019
--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
Termostabilita fotosyntézy lesných drevín v prostredí s extrémnymi fluktuáciami teplôt. (SK-FR-0024-07)
2008
2009
APVV
P. Ferus
FAPZ
Testovanie agronomickej účinnosti močoviny ALZON 46, PIAZUR a močoviny s inhibítormi nitrifikácie a ureázy v porovnaní s PIAGRAN 46 a LAD 27 formou poľných pokusov na plodinách ozimná pšenica, ozimný jačmeň, ovos siaty a kukurica.20102013Bilaterálna spolupráca
KAVR FAPZ
20152018
Zmluva o dielo
Ľ. Vozár
KTEKP FAPZ
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka (APVV-18-0227)20192023APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVKVD FAPZ
Transkriptomická profilácia somatických buniek bovinného mlieka
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGPB FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Kovár
KTEKP FAPZ
2015
2019Všeobecné výzvyKŠCH FAPZ
20142018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
R. Chlebo
KŠCH FAPZ
Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice pre inovatívnu výučbu predmetu Antropizácia pôdy v slovenskom a anglickom jazyku (001SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Polláková
KPG FAPZ
Tvorba učebných osnov a pomôcok v klasickej a elektronickej forme pre nový predmet "biologická bezpečnosť" a jeho integrácia do novej koncepcie študijných programov. (110/02160)
20032005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tóth
FAPZ
Tvorba vyvážených systémov pestovania plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja (07/02170)
2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Líška
FAPZ
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Polláková
KPG FAPZ
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Polláková
FAPZ
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. AndrejiKŠCH FAPZ
20172017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. VozárKTEKP FAPZ
2012
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)KOR FAPZ
Udržateľný systém hospodárenia na pôde s cieľom dosiahnutia vysokých a kvalitných úrod plodín zaradených vo vyváženom osevnom postupe za použitia vybraných intenzifikačných opatrení (1/0820/15)
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Udržateľný systém riadenia zdravia a welfare zvierat (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)2013
2013
FP7
KŠZ FAPZ
Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov pre výživu a poľnohospodárstvo (aAV/1121/2004 (A-200))
2004
2008VTP (Vedecko-technické projekty)J. BrindzaIOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
2016
2022
Multilaterárna spolupráca
IOBBB FAPZ
Ukr/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
20162022
Multilaterárna spolupráca
J. Brindza
IOBBB FAPZ
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)
2015
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Ražná
KGŠR FAPZ
2010
2012
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KŠZ FAPZ
Úpravy rastlín pre účely tvorby interferujúcej RNA (COST Action CA 15223)
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu (SK-PT-2015-0023)20162017Bilaterálna spoluprácaKGŠR FAPZ
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)2009
2011
Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
Variabilita hladín látok zodpovedných za kančí pach pri jedincoch plemena biela ušľachtilá na Slovensku. (APVV-19-0525)
2020
2023
Všeobecné výzvyP. Juhás
KŠZ FAPZ
Variabilita prionového génu (PRNP) hovädzieho dobytka v SR a ČR (160/02220)
2002
2003
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
A. Kúbek
FAPZ
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)
2017
2021Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. KováčikKAVR FAPZ
2007
2009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska ako základ pre terroir (1/0300/11)
20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠCH FAPZ
20192020
Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MolnárováKRVaTE FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny
2018
2022
Všeobecné výzvy
KŠCH FAPZ
Vplyv environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu2017
2017
Granty nadáciíKGPB FAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )
20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PačutaKRV FAPZ
Vplyv klimatických zmiena a štruktúry poľnohospodárskej výroby na obsahy pôdnej hmoty a sekvestráciu organického uhlíka v orných pôdach Slovenska. (1/4432/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Gažarová
KVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVĽ FAPZ
20082009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MečiarKRV FAPZ
Vplyv pestovateľských systémov na škodlivé organizmy v obilninách a význam parazitoidov podieľajúcich sa na ich regulácii v podmienkach trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/4421/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Vplyv poľnohospodárskej výroby na kumuláciu rezíduí pesticídov a iných xenobiotík v zverine a rybách na Slovensku (APVV-19-0470)
2020
2024
Všeobecné výzvy
KOR FAPZ
Vplyv pôdnych vlastností na výskyt vybraných patogénov a škodcov slnečnice ročnej a kukurice siatej (1/0597/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KŠCH FAPZ
Vplyv rôznych druhov pekárenských výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov
2016
2016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
Vplyv vybraných kŕmnych aditív na spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku ťažkých jatočných jahniat (2/2019)
2020
--GA FAPZKŠZ FAPZ
Vpyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (1/1344/04)
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Líška
FAPZ
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie
2016
2016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
Výkladový slovník krmovinársva2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChleboFAPZ
Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (1/0544/13)
20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Výskum a vývoj v spoločnosti RETIA, a.s. s cieľom produkcie prírodných biopesticídov20192019
OP Výskum a inovácie
KOR FAPZ
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie. (APVV-0740-11)20122015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (1/0671/18)2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Macák
KUPH FAPZ
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)20122015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRV FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. Mihina
KZSBT TF
Výskum potenciálu liečivých rastlín čaľade Asteraceae v súvislosti s terapeutickou aplikáciou na báze miRNA
2017
2017
Granty nadácií
K. Ražná
KGŠR FAPZ
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach (1/0530/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. PačutaKRV FAPZ
Výskum udržateľných potravinových systémov s dôrazom na produktivitu, kvalitu produkcie, redukciu emisií G (1/0512/18)
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRV FAPZ
Výskum welfare zvierat v rozšírenej Európe (265686)2011
2014
FP7Š. MihinaKZSBT TF
Vysokoškolská učebnica - Zakladanie a ošetrovanie trávnikov20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. Arpášová
KŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny (013SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. ArpášováKŠCH FAPZ
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)
1994
1996
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Candrák
KGPB FAPZ
Výučba ekologického prechodu území v kontexte poľnohospodárskej, environmentálnej a hospodárskej politiky EÚ
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. TóthKOR FAPZ
Výučba ekologického prechodu území v kontexte poľnohospodárskej, environmentálnej a hospodárskej politiky EÚ
2021
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KOR FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu v pestov. technol. poľných plodín (33/02170)
20022004
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FAPZ
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVA. Trakovická
FAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (233/02140)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Využitie biotechnologických metód v rozmnožovaní vybraných druhov tisu. (1/2431/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. TóthKOR FAPZ
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
R. Pospišil
KRV FAPZ
Využitie genetickej biodiverzity a pretváranie genofondu populácií hospodárskych zvierat z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu (38/02220)2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FAPZ
Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí. (1/4433/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. BobčekFAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
Využitie labilných foriem uhlíka a dusíka ako indikátorov produkčnej schopnosti ekosystémov a stupňa antropizácie. (1/0092/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Tobiašová
FAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)
20162016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Habánová
KVĽ FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)
2020
2025Všeobecné výzvyKGŠR FAPZ
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Využitie monoklonových protilátok pri analýze imunitných funkcií a morfologických štruktúr orgánov hovädzieho dobytka (76/02390)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2016
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia2019--
Všeobecné výzvy
M. BrestičKFR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Šimko
FAPZ
Využívanie horského pasienka na celoročný pasienkový chov dobytka (1/1/032003)
2003
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)KTEKP FAPZ
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGŠR FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat (3/6227/08)20082010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)
20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTEKP FAPZ
Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (V1/9081/02)
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BíroKVZ FAPZ
Výživa zvierat v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (13/02250)2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003 (155/91210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRM. BrestičKFR FAPZ
Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPU (156/91210)
2003
2005
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
KFR FAPZ
Zakladanie a ošetrovanie trávnikov v meniacich sa podmienkach klímy
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTEKP FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ŠmehýlKŠCH FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)
20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Debrecéni
KŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie v trvaloudržateľnom systéme (05/02230)
2001
2003
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Debrecéni
FAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)20162020Všeobecné výzvyM. Šimko
KVZ FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy ( Grant agreement no: 289706 )
2011
2015FP7Ľ. CagáňKOR FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy (DO7RP-0029-12 )2013
2015
Multilaterárna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Zjednocovanie vedeckej spôsobilosti v oblasti welfare hospodárskych zvierat v Európe. (oc-2013-1-15400)
20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠZ FAPZ
Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť (1/0723/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
Zlepšenie zadržiavania vody v pôde a zvýšenie výšky a kvality úrod pestovaných rastlín racionálnou aplikáciou vermikompostu a dvoch druhov dážďoviek (1/0378/20)
2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KAVR FAPZ
Zmeny antioxidačnej a antiradikálovej aktivity potravinových zdrojov iniciované regulátormi aktivity fenylalanínamoniaklyázy a polyamínovej biosyntézy. (1/3448/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Hudec
FAPZ
Zmeny diverzity vzácnych biotopov a reprodukčné mechanizmy druhov v kontaktných zonách agrocenóz
20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KB FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Zvýšenie transformácie živín na hospodárnu produkciu bezpečných živočíšnych potravín efektívnejším využitím domácich prírodných zdrojov (1/0662/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka
2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. ŠimkoKVZ FAPZ
Zvyšovanie produkčného potenciálu pôd exploatáciou látok prírodného a antropogénneho pôvodu. (1/1346/04)
2004
2006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FAPZ
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)IOBBB FAPZ
2008
2009
Rozvojové projektyJ. Brindza
KGŠR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý