Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 32

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2010
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. FandelKŠOV FEM
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Palkovič
KŠOV FEM
20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
Kreovanie študijného programu inžinierského stupňa v odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. (3/2061/04)20042006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Poláková
KŠOV FEM
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Benda Prokeinová
KŠOV FEM
20162020CEEPUSP. Fandel
KŠOV FEM
Meranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja v kontexte konkurencieschopnosti regiónov
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
Metodologické a aplikačné aspekty skúmania konkurencieschopnosti regiónov v kontexte Stratégie Európa 2020 (1/0862/16)
2015
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Model predikcie úpadku obchodných spoločností v SR (1/0652/17)
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov
2001
2004
FP5Ľ. Bartová
KŠOV FEM
2006
2008
FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Modelovanie spotreby potravín na Slovensku - nástroj kvantifikácie udržateľnosti
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠOV FEM
Podpora zabezpečenia dát a produktivity sektora na ministerstve financií Slovenskej republiky pomocou využitia šifrovania dát a personálneho auditu
2015
2015Granty nadáciíKŠOV FEM
Poľnohospodárske obchodné dohody. ( FP6-513666 )20052008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model (31410066)
2014
2016
Strategic Grants
KŠOV FEM
2015
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠOV FEM
2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. Bartová
KŠOV FEM
2017
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KŠOV FEM
Štatistická gramotnosť I (005SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Palkovič
KŠOV FEM
Tvorba modelu multidimenzionálneho hodnotenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu na národnej a regionálnej úrovni
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Palkovič
KŠOV FEM
Tvorba učebných pomôcok v anglickom jazyku pre predmety Štatistika, Operačný výskum a Ekonometria pre všetky odbory ekonomického štúdia. (3/7379/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Sojková
KŠOV FEM
Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. SojkováKŠOV FEM
2000
2001
FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Vplyv podpory investícií poľnohospodárskych podnikov SR na ich konkurencieschopnosť (1/0833/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KŠOV FEM
Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov v SR (1/0845/17)
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Bartová
KŠOV FEM
Výhľad vývoja trhov s poľnohospodárskymi komoditami, IPTS štúdia
2005
2006
EC Tender (Tender Európskej komisie)
Ľ. Bartová
KŠOV FEM
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. PalkovičKŠOV FEMLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý