Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 30

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza horizontálnej integrácie poľnohospodárskych podnikov s využitím kvantitatívnej teórie efektívnosti (1/0893/10)20102012VEGAP. FandelKŠOV FEM
Analýza modelov výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku z hľadiska technickej efektívnosti, efektívnej veľkosti a priestorovej alokácie úradov (1/0190/17)20172019VEGAP. FandelKŠOV FEM
Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu (1/0843/14)20142016VEGAM. HanováKŠOV FEM
Inovácia študijných materiálov a tvorba elektronických pomôcok pre výučbu ekonometricky orientovaných predmetov (001SPU-4/2020)20202022KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Inovácia výučby ekonometricky zameraných predmetov (030SPU-4/2018)20182020KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie ( 021SPU-4/2016)20162018KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Konceptuálna modernizácia obsahu a podpora výučby Ekonometrie (027SPU-4/2017)20172019KEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Kreovanie študijného programu inžinierského stupňa v odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. (3/2061/04)20042006KEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Kvalita života seniorov a hodnotenie úrovne ich mentálneho zdravia vo vybraných regiónoch SR (1/0747/14)20142016VEGAZ. PolákováKŠOV FEM
Kvantifikácia udržateľnej spotreby prostredníctvom modelovania spotrebiteľského správania v spotrebe potravín (VEGA 1/0890/16)20162018VEGAR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Manažérske procesy a ich optimalizácia a hodnotenie (CIII-CZ-0911)20162019CEEPUSP. FandelKŠOV FEM
Meranie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja v kontexte konkurencieschopnosti regiónov20202022VEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Metodologické a aplikačné aspekty skúmania konkurencieschopnosti regiónov v kontexte Stratégie Európa 2020 (1/0862/16)20152018VEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Model predikcie úpadku obchodných spoločností v SR (1/0652/17)20172017VEGAJ. PalkovičKŠOV FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov20012004FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Modelovanie poľnohospodárstva členských štátov EÚ a krajín východnej Európy- AGMEMOD 2020. (6RP/SSPE-CT-2005-021543)20062008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Modelovanie spotreby potravín na Slovensku - nástroj kvantifikácie udržateľnosti20142016VEGAR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Podpora zabezpečenia dát a produktivity sektora na ministerstve financií Slovenskej republiky pomocou využitia šifrovania dát a personálneho auditu20152015Granty nadáciíJ. PalkovičKŠOV FEM
Poľnohospodárske obchodné dohody. ( FP6-513666 )20052008FP6Ľ. BartováKŠOV FEM
Prospects of the Visegrad cooperation in promoting a sustainable consumption and production model (31410066)20142016Strategic GrantsR. Benda ProkeinováKŠOV FEM
Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti (OC-2015-1-19600)20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Riadenie rizika v poľnohospodárstve s cieľom zlepšenia rozhodovania poľnohospodárskych podnikov v podmienkach neurčitosti (OC-2015-2-20241 )20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Skúmanie rozhodovania farmárov v podmienkach neurčitosti a zlepšenie manažmentu rizika fariem (OC-2016-1-20917 )20172019COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. BartováKŠOV FEM
Tvorba modelu multidimenzionálneho hodnotenia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu na národnej a regionálnej úrovni2020--GA SPUJ. PalkovičKŠOV FEM
Tvorba učebných pomôcok v anglickom jazyku pre predmety Štatistika, Operačný výskum a Ekonometria pre všetky odbory ekonomického štúdia. (3/7379/09)20092011KEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov20122014VEGAZ. SojkováKŠOV FEM
Verejné a súkromné požiadavky na bezpečnosť a kvalitu čerstvej produkcie v krajinách strednej Európy20002001FP5Ľ. BartováKŠOV FEM
Vplyv podpory investícií poľnohospodárskych podnikov SR na ich konkurencieschopnosť (1/0833/14)20142016VEGAĽ. BartováKŠOV FEM
Vplyv podpory organizácií poľnohospodárskych výrobcov na ekonomickú výkonnosť ich členov v SR (1/0845/17)20172019VEGAĽ. BartováKŠOV FEM
Výhľad vývoja trhov s poľnohospodárskymi komoditami, IPTS štúdia20052006EC Tender (Tender Európskej komisie)Ľ. BartováKŠOV FEMLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý