Technická fakulta - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 271

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Agricultural Safety Through Lifelong Learning2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)20162017Všeobecné výzvyL. TóthKEAaI TF
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)20192020GA SPUT. HolotaKZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )20132015VEGAM. OlejárKEAaI TF
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov potravinárskych materiálov meraním fyzikálnych parametrov (746/03180)20082009GA SPUM. BožikováTF
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku (SK-SRB-2013-0039)20152016Bilaterálna spoluprácaZ. PalkováKEAaI TF
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dieloJ. ĎuďákKSaVB TF
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)20112013VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180)20022004VEGAV. VozárováKF TF
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)20182020VEGAP. FinduraKSaVB TF
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08)20082010VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)20182020VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu20172017VEGAM. KučeraKKS TF
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)20162017Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.20092013OP Výskum a inovácieV. RatajKSaVB TF
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533)20042004rozvojový projekt - ITZ. PalkováTF
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)20162016Bilaterálna spoluprácaV. VozárováKF TF
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky20162017GA SPUJ. KosibaKDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)20182021VEGAĽ. HujoKDaM TF
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)20102013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)20102011VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Demonštračný viaczdrojový systém výroby elektriny a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie na SPU. (343/03170)20062006rozvojový projekt - ITZ. PalkováTF
Determinácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby povrchových vrstiev so zameraním na elimináciu degradačných procesov a environmentálne aspekty. (VEGA 1/0077/16)20162016VEGAM. KorenkoTF
Efektívne využitie satelitnej navigácie v systéme presného poľnohospodárstva. (748/03140)20092010GA SPUM. MacákKSaVB TF
Efektívnosť technickej a technologickej inovácie pestovania vybraných okopanín a olejnín (VEGA 1/7686/20)20002002VEGAJ. JechTF
Ekologická a energetická optimalizácia produkčného agrosystému s podporou informačných technológií a manažmentu priestorovo diferencovaných vstupov. (1/3478/06)20062008VEGAL. NozdrovickýTF
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment20172019VEGAP. FinduraKSaVB TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)20092011VEGAR. OpáthKZSBT TF
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu20122015Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Elektrická a tepelná vodivosť vlhkých materiálov (SK-CZ-02606)20062007Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováTF
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)20092011VEGAZ. TkáčKDaM TF
Emisie amoniaku a skleníkových plynov zo stavieb živočíšnej výroby (CA 16106)20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Energetická hospodárnosť veľkokapacitných objektov pre chov hospodárskych zvierat (1/0815/12)20122015VEGAŠ. PogranKS TF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Entering the Bio Based Economy (2013-1-NL1-LEO05-12308)20132015Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Environmentálne technológie a technika (044SPU-4/2014)20142016KEGAI. JanoškoKDaM TF
Experimentálne metódy určenia vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov (SK-CZ-0121-11)20122013Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach20182019štátne programy výskumu a vývojaZ. PalkováKEAaI TF
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Fraktálne vlastnosti ovocia. (1/1321/04)20042006VEGAĽ. KubíkTF
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )20192022HorizontZ. PalkováKEAaI TF
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)20192021VEGAĽ. KubíkKF TF
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)20132016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)20142016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky20172017VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov (VEGA 1/7695/20 )20002002VEGAĽ. KubíkKF TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
GReen Entrepreneurship Among youTh2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)20122014VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Hodnotenie kvality potravinárskych surovín fyzikálnymi metódami (718/03180)20062006GA SPUM. BožikováTF
Hodnotenie kvality vajec domácej hydiny v priebehu skladovania (SK-CZ-2013-0113)20142015Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Hodnotenie kvality závlahovej techniky pri zavlažovaní vybraných plodín. (757/03140)20102010GA SPUJ. JobbágyTF
Hodnotenie poľnohospodárskych materiálov metódami fraktálnej analýzy (192/03180)20022004UPĽ. KubíkTF
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia20132013VEGAM. KotusKKaST TF
Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému (313011B682)20172022OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Implementácia e-vzdelávania do študijného programu "Automatizačná a informatizačná technika v riadení kvality produkcie". (3/4284/06)20062008KEGAZ. PalkováTF
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)20172019Granty nadáciíJ. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20192021KEGAJ. JobbágyKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy20172019KEGAP. FinduraKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy s využitím modulárneho systému štúdia a stavby študijných plánov (036SPU-4/2016)20162018KEGAP. FinduraKSaVB TF
Implementácia prvkov presného poľnohospodárstva v manažmente vybraných systémov pestovania poľných plodín (VEGA 1/0587/03)20032005VEGAL. NozdrovickýTF
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)20202022KEGAM. KotusKKaST TF
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health (2018-SK1-KA204-046285)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Information Hub on Youth Digital Training and Education2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Innovation Management for Multifunctional Agriculture2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (036SPU-4/2015)20152017KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)20162018KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia SW a HW podpory výučby automatizácie technologických procesov v novom študijnom programe "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike". (024SPU-4/2016 )20162016KEGAM. PapKEAaI TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)20172019KEGAM. KorenkoKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)20202022KEGAM. PrístavkaKKaST TF
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov20172019KEGAZ. TkáčKDaM TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov20162016VEGAM. KotusKKaST TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152019Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov do univerzitného štúdia problematiky strojov na pozberovú úpravu a skladovanie rastlinných produktov (3/5124/07)20072009KEGAM. ŽitňákKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)20142016KEGAV. KročkoTF
Integrácia progresívnych informačných technológií a soft-skills do študijných programov zameraných na manažment výrobných procesov (011TU Z-4/2017)20172019KEGAM. KotusKKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)20162018KEGAP. ČičoKKaST TF
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation20192019HorizontZ. PalkováKEAaI TF
Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica). (3/4276/06)20062008KEGAJ. HrubecKKaST TF
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Interakcia energetickej efektívnosti technológií a progresu kvalitatívnych zmien vnútorného prostredia ustajňovacích objektov (1/0657/16)20162019VEGAJ. LendelováKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov (Projekt č. 026SPU-4/2016)20152015KEGAJ. RusnákKKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov20172017KEGAJ. RusnákKKS TF
Komplexný kooperačný model energetiky obnoviteľných zdrojov troch slovenských krajov a jedného maďarského regiónu (HUSK /0801/2.1.2/0214)20092010InterregJ. MagaKSaVB TF
Konštrukčné, tepelno-techické,etologické a hygienické riešenie alternatívnych podlahových konštrukcií v ustajňovacích objektoch pre hovädzí dobytok. (1/0771/09)20092011VEGAJ. LendelováKS TF
Kooperačný model komplexného energetického využitia biomasy jedného maďarského a troch slovenských krajov (ITMS č. 14420100021)20062008InterregJ. MagaKSaVB TF
Kreatívne technické riešenia v poľnohospodárstve pri hospodárení s podzemnou vodou20182018Visegrad GrantsP. FinduraKSaVB TF
Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality20202022KEGAR. DrličkaKKaST TF
Kvalita a bezpečnosť poľnohospodárskych strojov. (1/3482/06)20062008VEGAJ. HrubecKKaST TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)20002002VEGAĽ. KubíkKF TF
Kvalita a výťažnosť pšeničných mlynárskych produktov v procese ich výroby, v závislosti od drviaceho účinku valcových mlecích stolíc s minimalizáciou spotreby energie na mletie. (1/3479/06)20062008VEGAR. OpáthKZSBT TF
Kvalita, spoľahlivosť a ekologizácia poľnohospodárskych strojov v prevádzke. (67/03150)20032006VEGAP. ČičoTF
Kvalitatívne parametre biomateriálov (VEGA 1/0803/20)20202022VEGAZ. HlaváčováKF TF
Laboratórne skúšky a analýzy ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike (09-GA SPU-17)20172018GA SPUJ. KosibaKDaM TF
Let's have fun with the business start-up (2018-1-SK01-KA202-046271)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Materiálové a technologické riešenie tvorby povrchových vrstiev odolných proti opotrebeniu na funkčných častiach poľnohospodárskej techniky (1/0588/20)20202022VEGAR. MikušKKaST TF
Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky (1/0643/19)20192021VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Mechanizácia a využívanie energie na vybraných poľnofarmách v strednej a juhovýchodnej Európe (CASEE)20122013Flagship GrantsL. NozdrovickýKSaVB TF
Mentoring to Empower NEET Young Women in the Agri-food Sector2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Meranie a simulácia vplyvu fyzikálnych podmienok na biologický materiál (GA SPU I-98)19982000UPĽ. KubíkKF TF
Mikroštruktúrne vlastnosti rastlinných tkanív. (1/4400/07)20072009VEGAĽ. KubíkTF
Minimalizácia rizík faktorov prostredia v objektoch živočíšnej produkcie (1/0575/14)20142016VEGAI. KarandušovskáKZSBT TF
Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers (2012-1-MT1-LEO05-00789)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (DTP1-349-1.1 )20172019InterregZ. PalkováKEAaI TF
Modelová automatická linka na triedenie tuhého komunálneho odpadu20162016HorizontV. KročkoKKaST TF
Modely riadiacich algoritmov autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0868/16)20162016VEGAV. CviklovičKEAaI TF
Modern Education in the Renewable Energies for the Visegrad region (21120011)20122012Standard Grants STOP!!!Z. PalkováKEAaI TF
Modernizácia laboratória tepelnej techniky a tvorba metodík experimentov (029SPU-4/2019)20192021KEGAI. VitázekKDaM TF
Modernizácia výskumnej a vývojovej infraštruktúry na SPU v Nitre (OPVaV-2013/1.1/02-SORO , 486705)20132015OP Výskum a inovácieK. HalászováFZKI
Moving Forward – An integrated European approach to NEET’s2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" (041SPU-4/2014)20142016KEGAO. LukáčKEAaI TF
Multimediálna učebnica fyziky pre technikov (017SPU-4/2017)20172019KEGAM. BožikováKF TF
Navigačné algoritmy v riadení autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0804/17)20172019VEGAV. CviklovičKEAaI TF
Návrh a využitie meracích metód a prostriedkov pre určenie pôdnych vlastností pre presné hospodárenie. (1/3481/06)20062008VEGAJ. BajlaKKS TF
Návrh metód experimentálneho overovania a simulácie parametrov a vlastností klzných uzlov poľnohospodárskych strojov (148/03110)20032005VEGAJ. RusnákKKS TF
Návrh optimálnych meracích a riadiacich algoritmov tepelných sústav. (704/03170)20042005GA SPUZ. PalkováTF
Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov (1/0809/16)20162016VEGAR. GálikKZSBT TF
Netradičné strešno-stropné konštrukcie účelových stavieb na báze plastov20092011VEGAD. PálešKKS TF
New Approach In Educational Technology2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Nové formy a metódy výučby v oblasti bezpečnosti strojových zariadení (008TU Z-4/2016)20162018KEGAM. KotusKKaST TF
Objektivizácia kritérií metód kvality a ich implementácia na proces výroby poľnohospodárskych komponentov (1/0365/20)20202022VEGAM. BujnaKKaST TF
Obsahová integrácia a diverzifijkácia vysokoškolského štúdia. (3/4087/06)20062008KEGAZ. TkáčKDaM TF
Optické metódy merania v manažérstve kvality (049_1/12)20132013VTPR. DrličkaKKaST TF
Optimalizácia sústavy "spaľovací motor, prevodové ústrojenstvo a trojbodový záves traktora" (1/0532/14)20142014VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre automobilovú a mobilnú techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0020/13)20132013VEGAM. KorenkoTF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0715/12)20122014VEGAM. KorenkoTF
Perspective in education process at universities with technical orientation in Visegrad countries20082009Standard Grants STOP!!!Z. PalkováKEAaI TF
Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. RédlKKS TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy (031SPU-4/2016)20152018KEGAM. BožikováKF TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy20162018KEGAM. BožikováKF TF
Pokročilé metódy pre štúdium vlhkosti pórovitých materiálov. (SK-CZ-008-07)20082009Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováTF
Poľnohospodárstvo a životné prostredie v 21. storočí - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)20082008CEEPUSJ. RédlKKS TF
Porovnanie rôznych technologických systémov ustajnenia nosníc vo vzťahu k vybraným ukazovateľom kvality vajec. (706/03130)20042005GA SPUR. GálikTF
Povrchové vrstvy pre tribologické aplikácie (1/4151/07)20072009VEGAR. MikušKKaST TF
Praktické vyžitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. (028SPU-4/2019)20192021KEGAĽ. HujoKDaM TF
PRESNÉ PÔDOHOSPODÁRSTVO -- implementácia s podporou informačných technológií a techniky. (3/4275/06)20062008KEGAL. NozdrovickýTF
Priestorovo diferencovaná výživa pšenice ozimnej dusíkom na báze merania multispektrálnej indukovanej fluorescencie20132017Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Progresívne spôsoby ochladzovania pre zlepšenie pohody dojníc a zníženie environmentálnej záťaže (1/0790/19)20192019VEGAJ. LendelováKZSBT TF
Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie v poľnohospodárstve, zdroje na jeho reprodukcie a obnovu (HZ č. 007/1999 - projekt č. 2736)19992001podnikateľská činnosťŠ. KováčKZSBT TF
Pružný výučbový systém vysokoškolského technického štúdia s odborným zameraním v oblasti Poľnohospodárska a lesnícka technika. (3/7294/09)20092011KEGAZ. TkáčKDaM TF
Realizácia vzdelávacích prednáškových aktivít prostredníctvom digitálnych technológií novej generácie. (5c)20062006rozvojový projekt - ITZ. PalkováTF
Renewable Energy Sources (CIII-SK-0405-08-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia. (SK-PL-18-0041)20192020Bilaterálna spoluprácaĽ. HujoKDaM TF
Rozvoj experimentálnych metód a prostriedkov pre ZVVP v Nitre19861990Granty nadáciíJ. BajlaTF
Rozvoj experimentálnych metód a prostriedkov pre ZVVP v Nitre (A-08-124-827-03)19861990štátne programy výskumu a vývojaĽ. KubíkKF TF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU. Aktivita:1.2 Vytvorenie vnútorného modelu systému manažérstva kvality na SPU20102013OP Ľudské zdrojeJ. HrubecTF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (ITMS 26110230020)20102012OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
Skúmanie schopnosti zvárania zliatin ľahkých neželezných kovov,zváraných elektrickým oblúkom a trecím zváraním s premiešaním20152018Všeobecné výzvyI. KováčKKaST TF
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v poľnohospodárskej a dopravnej technike pri aplikácii kondicionéru v palivách a v biopalivách získaných z poľnohospodárskej produkcie (1/0370/15)20152015VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Sledovanie vlastností ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike počas laboratórnych experimetov (02-GASPU-2018)20192020GA SPUF. TóthKKS TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike20172019VEGAZ. TkáčKDaM TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike. (1/0464/17)20172019VEGAZ. TkáčKDaM TF
SMART COMMUNITIES: Scanning abilities and skills for an integrated rural development2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Smart Entrepreneurial Education and training in Digital farming (597837-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ)20182021Erasmus+ KA3Z. PalkováKEAaI TF
Smart Innovative Engineering for Smart Agriculture Modernization2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie2020--Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Solid Urban and organic Waste from Agriculture as a way to quickly fulfil energy NEeds2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Spoločné pracovisko výskumu procesov produkcie biomasy, jej energetického využitia a vývoja aplikačných zariadení20172017OP Výskum a inovácieŠ. MihinaKZSBT TF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy. (3/6431/08)20082010KEGAI. JanoškoKDaM TF
Start up AgriFood Business2018--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Start-up rural women2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Synergies Application System2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Systémy znižovania energetickej náročnosti techniky a technológií v poľnohospodárstve19911993VEGAI. PetranskýTF
Systémy znižovania energetickej náročnosti techniky a technológií v poľnohospodárstve (M - 3)19911993VEGAĽ. KubíkKF TF
Špecializované laboratórium hydraulických mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej mobilnej techniky (KEGA 019SPU-4/2015)20152018KEGAĽ. HujoKDaM TF
Štúdium fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov v technologickom proces a ich uplatnenie pri hodnotení kvality potravín. (1/3471/06)20062008VEGAZ. HlaváčováTF
Štúdium obalových materiálov a ich vplyv na zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín (VEGA 1/4437/07)20072009VEGAS. ZemanKZSBT TF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGAM. BošanskýKKS TF
Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a enviromentálnu prijateľnosť (1/0718/17)20172019VEGAM. KorenkoKKaST TF
Technicko-ekonomická optimalizácia kvality povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach (1/0568/15)20152017VEGAM. KorenkoTF
Technicko-ekonomická racionalizácia manipulácie a dopravy slamy určenej na energetické účely. (734/03140)20072008GA SPUM. ŽitňákTF
Technicko-ekonomická racionalizácia manipulácie a dopravy so zemiakmi. (714/03140)20062007GA SPUM. KorenkoTF
Technicko-technologická racionalizácia výroby a spracovania vybratých poľnohospodárskych produktov (VEGA č.1/4407/97-M-18)19971999VEGAJ. LobotkaKZSBT TF
Technika a technológie zberu energetických plodín (SK-CZ- 0110-07)20082009Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. ŽitňákKS TF
Termická analýza vybraných zložiek triedeného odpadu20172019GA SPUD. KunecováKF TF
The Food Embassy2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
The Use of Technology in Agriculture2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Therapeutic effects of Apitherapy in Higher Education (2017-1-TR01-KA203-045990)20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice (Projekt č. 011SPU-4/2014)20142015KEGAR. GálikKZSBT TF
Transformácia vzdelávania odborníkov záchranných služieb v kontexte „Priemysel 4.0“2020--KEGAJ. LendelováKZSBT TF
Tvorba amoniaku v ustajňovacích objektoch pre chov hovädzieho dobytka. (1/4425/07)20072009VEGAŠ. PogranKS TF
Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom20152015VEGAI. KováčKKaST TF
Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológia spracovania odpadov v multimediálnom edukačnom priestore (023SPU-4/2018)20182020KEGAR. GálikKZSBT TF
Udržateľná rastlinná produkcia v Európe prostredníctvom zlepšeného obrábania pôdy, optimalizácie operácií a prispôsobených pestovateľksých systémov20162019HorizontJ. GalambošováKSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo.20192023APVTV. RatajKSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo a lesníctvo.20192022APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. RatajKSaVB TF
Uplatnenie indikátorov hodnotenia vplyvu technológií obrábania pri priestorovej variabilite pôdnych vlastností. (1/0009/09)20092011VEGAJ. BajlaKKS TF
Úsporné technológie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskej výroby (APVT- 99 - 033 204)20052007APVTJ. SimoníkKSaVB TF
Utláčanie poľnohospodárskej pôdy spôsobené technikou a stretégie eliminujúce zhutnenie pôdy v Dunajskom regióne (CASEE BOKU Wien)20152016Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaL. NozdrovickýKSaVB TF
Validate VET Learning practices trough Interactive Keys2019--Erasmus+ KA3Z. PalkováKEAaI TF
Virtual Reality as an innovative and immersive Learning tools for HEIs in Palestin (585772-EPP-1-2017-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Vplyv alternatívnych palív získaných z poľnohospodárskych produktov na parametre spaľovacieho motora a životné prostredie. (1/0214/08)20082010VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Vplyv environmentálnych aspektov pôsobenia techniky na elimináciu degradačných procesov v agrotechnológiách pestovania poľných plodín (1/0786/14)20142016VEGAP. FinduraKSaVB TF
Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra (1/0696/11)20112013VEGAZ. PalkováKEAaI TF
Vplyv granulometrického zloženia priemyselných hnojív na kvalitu práce rozhadzovača20082009Zmluva o dieloM. MacákKSaVB TF
Vplyv materiálov a techniky na zdravotný stav dojníc a zdravotne bezpečný produkt (VEGA 1/0422/08)20082010VEGAI. KarasKZSBT TF
Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie (1/0517/15)20152015VEGAV. CviklovičKEAaI TF
Vplyv obalového plášťa na kvalitu vnútorného prostredia ustajňovacích objektov pre hovädzí dobytok. (1/0769/10)20102011VEGAŠ. PogranKS TF
Vybrané fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych materiálov (749/03180)20092010GA SPUM. BožikováTF
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAR. OpáthKZSBT TF
Výskum a efektívne inovácie technológií v chove hospodárskych zvierat s cieľom znižovania znečistenia ovzdušia amoniakom a skleníkovými plynmi (1/0579/18)20182021VEGAI. KarandušovskáKZSBT TF
Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe (1/0720/18)20182020VEGAD. HrubýKEAaI TF
Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe2018--VEGAD. HrubýKEAaI TF
Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku. (1/4422/07)20072009VEGAJ. GadušCVOZE TF
Výskum efektívnosti pestovania poľnej plodiny s podporou priestorovo diferencovaného zavlažovania (VEGA 1/0407/11)20112012VEGAJ. JobbágyKSaVB TF
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Výskum kľúčových parametrov klzných uložení mazaných ekologickými olejmi. (1/0008/09)20092011VEGAJ. RusnákKKS TF
Výskum, návrh a aplikácia špeciálnych hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností a elimináciu poškodenia pôdy počas prevádzky vozidiel a traktorov (1/0724/19)20192022VEGAR. MajdanKDaM TF
Výskum osmotického sušiarní pre zeleninu a ovocie (114-451-01404/2006)20062006Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Výskum osmotických sušiarní pre zeleninu a ovocie (114-451-00627/2005)20052005Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov (SK-CZ-2013-0200)20152015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Výskum technických parametrov pracovných mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej techniky (APVV18-0165)20192022APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. FinduraKSaVB TF
Výskum technológií v chove hospodárskych zvierat znižujúcich emisie škodlivých plynov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie (VEGA 1/3476/06)20062008VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev20142014VEGAM. KadnárKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)20192023Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-19-0241)2020--Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických vlastností biologicky odbúrateľných olejov v oblasti klzných uložení so zameraním na poľnohospodársku techniku. (1/3480/06)20062008VEGAJ. RusnákKKS TF
Výskum účinkov technológií a techniky pre obrábanie pôdy s ohľadom na intenzitu uvoľňovania emisií CO2 do atmosféry. (1/0082/09)20092011VEGAL. NozdrovickýTF
Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení (1/0337/15)20152017VEGAĽ. HujoKDaM TF
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TF
Výskum využitia tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom sušiarenstve s posúdením ekologicko-technických dopadov. (1/0708/09)20092011VEGAI. VitázekKDaM TF
Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch20142015APVTR. GálikKZSBT TF
Výskum welfare zvierat v rozšírenej Európe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Výskum zefektívnenia ekologických aspektov prevádzkovania mobilnej a stacionárnej techniky v poľnohospodárstve. (1/3483/06)20062008VEGAZ. TkáčKDaM TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)20192023Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo (KEGA 003SPU-4/2013)20132015KEGAM. MacákKSaVB TF
Využitie alternatívnych systémov navigácie malých mobilných robotov na zvyšovanie produktivity poľnohospodárskej výroby (1/0792/14)20132013VEGAD. HrubýTF
Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (APVV VMSP-P-006309)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GadušCVOZE TF
Využitie elektrického oblúka na tvorbu vrstiev so špecifickými vlastnosťami20172017VEGAI. KováčKKaST TF
Využitie fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov pri hodnotení kvality potravín (1/0829/09)20092011VEGAV. VozárováKF TF
Využitie fyzikálnych vlastností pri hodnotení kvality biomateriálov20182018VEGAZ. HlaváčováKF TF
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia (1/0754/16)20162018VEGAR. MikušKKaST TF
Vývoj metód pre hodnotenie poľnohospodárskej techniky a materiálov z hľadiska technicko-ekologických požiadaviek (VEGA 1066/94)19941996VEGAĽ. KubíkKF TF
Vývoj metód pre hodnotenie vlastností poľnohospodárskych materiálov a ich interakcií s technickými prostriedkami (VEGA 1/4406/97)19971999VEGAĽ. KubíkKF TF
Vývoj osmotickej sušiarne pre ovocie a zeleninu (114-451-00565/2010)20092010Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Vývoj sušiarní pre ovocie a zeleninu (114-451-00565/2007)20072007Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Vzdelávanie v oblasti biohospodárstva. Európska perspektíva2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou (APVV-19-0526)2020--Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
V4-WB6 Incubator for Digital Farming (21810128)20182019Strategic GrantsZ. PalkováKEAaI TF
Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania (3/7248/09)20092011KEGAJ. GadušCVOZE TF
Zavedenie environmentálnych simulačných kurzov založených na IT (S-JEP-09909-95)19951998TempusŠ. PogranKS TF
Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii (09-GA SPU-16)20162018GA SPUM. BujnaKKaST TF
Zlepšovanie kvality, životnosti pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov, manažérstvo kvality a bezpečnosti výrobných procesov.20132013VEGAP. ČičoKKaST TF
Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie (1/0857/12)20122014VEGAZ. TkáčKDaM TF
Znižovanie emisií škodlivín plynov úpravou technických systémov a technológií v chove hospodárskych zvierat (VEGA 1/0625/03)20032005VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti absolventov technicky zameraných študijných programov zlepšovaním ich podnikateľských zručností ( 013TU Z-4/2015)20152017KEGAP. ČičoKKaST TF
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti tribológie prostredníctvom inovatívnych edukačných prostriedkov20182018KEGAM. KotusKKaST TF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácií vody hydromelioračnou sústavou (APVT 26 - 015 002)20042005APVTJ. SimoníkKSaVB TF
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti ( ITMS 26110230057)20122013OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich strojov20142014VEGAM. KotusKKaST TF
Zvyšovanie kvality poľnohospodárskych strojov a výrobných zariadení. (1/0576/09)20092011VEGAP. ČičoKKaST TF
Zvyšovanie kvality traktorov a mobilných systémov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, ochranu pôdy a životného prostredia (TP 31046 PIB 100 724 720)20112015Granty nadáciíP. FinduraKSaVB TF
Zvyšovanie odborných kompetencií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (SK/06/A/F/EX-602 4117)20062007Leonardo da VinciJ. RédlKKS TF
Zvyšovanie úspor energie v poľnohospodárskych objektoch využitím nízkopotenciálnych zdrojov a moderných riadiacich algoritmov. (1/4399/07)20072009VEGAD. HrubýKEAaI TF
20. Medzinárodná vedecká konferencia "Kvalita a spoľahlivosť technických systémov"20152015Small Grants STOP!!!J. ŽarnovskýKKaST TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý