Technická fakulta - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 295

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)20162017Všeobecné výzvyL. TóthKEAaI TF
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníŠ. MihinaKZSBT TF
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. HolotaKZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. KováčKZSBT TF
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. OlejárKEAaI TF
Analýza kvalitatívnych ukazovateľov potravinárskych materiálov meraním fyzikálnych parametrov (746/03180)20082009GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. BožikováTF
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku (SK-SRB-2013-0039)20152016Bilaterálna spoluprácaZ. PalkováKEAaI TF
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dieloJ. ĎuďákKSaVB TF
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KučeraKKS TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VozárováKF TF
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KučeraKKS TF
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KučeraKKS TF
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)20162017Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov (11/2019)2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. BalážiKKaST TF
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.20092013OP Výskum a inovácieV. RatajKSaVB TF
Aplikácia metód elektronického vzdelávania. (4533)20042004Rozvojový projekt ITZ. PalkováTF
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)20162016Bilaterálna spoluprácaV. VozárováKF TF
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KosibaKDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. HujoKDaM TF
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)20102013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Creating Extensible Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Demonštračný viaczdrojový systém výroby elektriny a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie na SPU. (343/03170)20062006Rozvojový projekt ITZ. PalkováTF
Determinácia kvalitatívnych parametrov procesov tvorby povrchových vrstiev so zameraním na elimináciu degradačných procesov a environmentálne aspekty. (VEGA 1/0077/16)20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoTF
Development of environmental management course for the Aral Sea region2021--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Efektívne využitie satelitnej navigácie v systéme presného poľnohospodárstva. (748/03140)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. MacákKSaVB TF
Efektívnosť technickej a technologickej inovácie pestovania vybraných okopanín a olejnín (VEGA 1/7686/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JechTF
Ekologická a energetická optimalizácia produkčného agrosystému s podporou informačných technológií a manažmentu priestorovo diferencovaných vstupov. (1/3478/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. NozdrovickýTF
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. OpáthKZSBT TF
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu20122015Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Elektrická a tepelná vodivosť vlhkých materiálov (SK-CZ-02606)20062007Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováTF
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Emisie amoniaku a skleníkových plynov zo stavieb živočíšnej výroby (CA 16106)20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Energetická hospodárnosť veľkokapacitných objektov pre chov hospodárskych zvierat (1/0815/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. PogranKS TF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Entering the Bio Based Economy (2013-1-NL1-LEO05-12308)20132015Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Environmentálne technológie a technika (044SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. JanoškoKDaM TF
Experimentálne metódy určenia vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov (SK-CZ-0121-11)20122013Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach20182019Štátne programy výskumu a vývojaZ. PalkováKEAaI TF
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Fraktálne vlastnosti ovocia. (1/1321/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkTF
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )20192022Horizont 2020Z. PalkováKEAaI TF
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov (VEGA 1/7695/20 )20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
GReen Entrepreneurship Among youTh20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JablonickýKDaM TF
Hodnotenie kvality potravinárskych surovín fyzikálnymi metódami (718/03180)20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. BožikováTF
Hodnotenie kvality vajec domácej hydiny v priebehu skladovania (SK-CZ-2013-0113)20142015Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Hodnotenie kvality závlahovej techniky pri zavlažovaní vybraných plodín. (757/03140)20102010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. JobbágyTF
Hodnotenie poľnohospodárskych materiálov metódami fraktálnej analýzy (192/03180)20022004Inovácia a budovanie unikátnych pracovískĽ. KubíkTF
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému (313011B682)20172022OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Implementácia e-vzdelávania do študijného programu "Automatizačná a informatizačná technika v riadení kvality produkcie". (3/4284/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. PalkováTF
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)20172019Granty nadáciíJ. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy s využitím modulárneho systému štúdia a stavby študijných plánov (036SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Implementácia prvkov presného poľnohospodárstva v manažmente vybraných systémov pestovania poľných plodín (VEGA 1/0587/03)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. NozdrovickýTF
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health (2018-SK1-KA204-046285)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Information Hub on Youth Digital Training and Education20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Innovation Management for Multifunctional Agriculture20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (036SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia SW a HW podpory výučby automatizácie technologických procesov v novom študijnom programe "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike". (024SPU-4/2016 )20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PapKEAaI TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PrístavkaKKaST TF
Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152019Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov do univerzitného štúdia problematiky strojov na pozberovú úpravu a skladovanie rastlinných produktov (3/5124/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽitňákKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. KročkoTF
Integrácia progresívnych informačných technológií a soft-skills do študijných programov zameraných na manažment výrobných procesov (011TU Z-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ČičoKKaST TF
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation20192019Horizont 2020Z. PalkováKEAaI TF
Integrating Digital Literacy Education into Middle / High School Curriculum: Palestinian Perspective2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica). (3/4276/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HrubecKKaST TF
Intelligent precision FARMING might save the world2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Interakcia energetickej efektívnosti technológií a progresu kvalitatívnych zmien vnútorného prostredia ustajňovacích objektov (1/0657/16)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LendelováKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov (Projekt č. 026SPU-4/2016)20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
Komplexný kooperačný model energetiky obnoviteľných zdrojov troch slovenských krajov a jedného maďarského regiónu (HUSK /0801/2.1.2/0214)20092010InterregJ. MagaKSaVB TF
Konštrukčné, tepelno-techické,etologické a hygienické riešenie alternatívnych podlahových konštrukcií v ustajňovacích objektoch pre hovädzí dobytok. (1/0771/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LendelováKS TF
Kooperačný model komplexného energetického využitia biomasy jedného maďarského a troch slovenských krajov (ITMS č. 14420100021)20062008InterregJ. MagaKSaVB TF
Kreatívne technické riešenia v poľnohospodárstve pri hospodárení s podzemnou vodou20182018Visegrad GrantsP. FinduraKSaVB TF
Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. DrličkaKKaST TF
Kvalita a bezpečnosť poľnohospodárskych strojov. (1/3482/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HrubecKKaST TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Kvalita a výťažnosť pšeničných mlynárskych produktov v procese ich výroby, v závislosti od drviaceho účinku valcových mlecích stolíc s minimalizáciou spotreby energie na mletie. (1/3479/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. OpáthKZSBT TF
Kvalita, spoľahlivosť a ekologizácia poľnohospodárskych strojov v prevádzke. (67/03150)20032006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ČičoTF
Kvalitatívne parametre biomateriálov (VEGA 1/0803/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Laboratórne skúšky a analýzy ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike (09-GA SPU-17)20172018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KosibaKDaM TF
Let's have fun with the business start-up (2018-1-SK01-KA202-046271)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Let’s start to reduce Food Waste with our Food Concept2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Materiálové a technologické riešenie tvorby povrchových vrstiev odolných proti opotrebeniu na funkčných častiach poľnohospodárskej techniky (1/0588/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MikušKKaST TF
Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky (1/0643/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Mechanizácia a využívanie energie na vybraných poľnofarmách v strednej a juhovýchodnej Európe (CASEE)20122013Flagship GrantsL. NozdrovickýKSaVB TF
Mentoring to Empower NEET Young Women in the Agri-food Sector20202020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Meranie a simulácia vplyvu fyzikálnych podmienok na biologický materiál (GA SPU I-98)19982000Inovácia a budovanie unikátnych pracovískĽ. KubíkKF TF
Mikroštruktúrne vlastnosti rastlinných tkanív. (1/4400/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkTF
Minimalizácia rizík faktorov prostredia v objektoch živočíšnej produkcie (1/0575/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KarandušovskáKZSBT TF
Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers (2012-1-MT1-LEO05-00789)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (DTP1-349-1.1 )20172019Interreg Danube Transnational Programme Z. PalkováKEAaI TF
Modelová automatická linka na triedenie tuhého komunálneho odpadu20162016Horizont 2020V. KročkoKKaST TF
Modelovanie vybraných vlastností rôznych druhov konštrukčných materiálov a simulácia ich správania sa pri rôznych podmienkach zaťaženia2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. HarničárováKEAaI TF
Modely riadiacich algoritmov autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0868/16)20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. CviklovičKEAaI TF
Modern Education in the Renewable Energies for the Visegrad region (21120011)20122012Standard Grants STOP!!!Z. PalkováKEAaI TF
Modernizácia laboratória tepelnej techniky a tvorba metodík experimentov (029SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. VitázekKDaM TF
Modernizácia výskumnej a vývojovej infraštruktúry na SPU v Nitre (OPVaV-2013/1.1/02-SORO , 486705)20132015OP Výskum a inovácieK. HalászováFZKI
Moving Forward – An integrated European approach to NEET’s20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" (041SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. LukáčKEAaI TF
Multimediálna učebnica fyziky pre technikov (017SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BožikováKF TF
Na ceste k excelentnému výskumu hospodárskych zvierat - environmentálna interakcia20202020Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Navigačné algoritmy v riadení autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0804/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. CviklovičKEAaI TF
Návrh a využitie meracích metód a prostriedkov pre určenie pôdnych vlastností pre presné hospodárenie. (1/3481/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BajlaKKS TF
Návrh metód experimentálneho overovania a simulácie parametrov a vlastností klzných uzlov poľnohospodárskych strojov (148/03110)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
Návrh optimálnych meracích a riadiacich algoritmov tepelných sústav. (704/03170)20042005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. PalkováTF
Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov (1/0809/16)20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. GálikKZSBT TF
Netradičné strešno-stropné konštrukcie účelových stavieb na báze plastov20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. PálešKKS TF
New Approach In Educational Technology (2019-1-SK01-KA201-060658)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
New roots for vulnerable youth in European rural sector2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Nové formy a metódy výučby v oblasti bezpečnosti strojových zariadení (008TU Z-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Objektivizácia kritérií metód kvality a ich implementácia na proces výroby poľnohospodárskych komponentov (1/0365/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BujnaKKaST TF
Obsahová integrácia a diverzifijkácia vysokoškolského štúdia. (3/4087/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Optické metódy merania v manažérstve kvality (049_1/12)20132013VTP (Vedecko-technické projekty)R. DrličkaKKaST TF
Optimalizácia sústavy "spaľovací motor, prevodové ústrojenstvo a trojbodový záves traktora" (1/0532/14)20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JablonickýKDaM TF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre automobilovú a mobilnú techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0020/13)20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoTF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0715/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoTF
Optimalizácia využitia nízkopotenciálnych zdrojov energie v poľnohospodárstve. (1/1351/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HrubýTF
Perspective in education process at universities with technical orientation in Visegrad countries20082009Standard Grants STOP!!!Z. PalkováKEAaI TF
Play with and learn coding in your own way2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Podpora akademickej excelentnosti : magisterský program v oblasti environmentálnej a biosociálnej klimatológie a monitorovania (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. RédlKKS TF
Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníJ. RédlKKS TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy (031SPU-4/2016)20152018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BožikováKF TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BožikováKF TF
Pokročilé metódy pre štúdium vlhkosti pórovitých materiálov. (SK-CZ-008-07)20082009Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováTF
Poľnohospodárstvo a životné prostredie v 21. storočí - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)20082008CEEPUSJ. RédlKKS TF
Porovnanie rôznych technologických systémov ustajnenia nosníc vo vzťahu k vybraným ukazovateľom kvality vajec. (706/03130)20042005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. GálikTF
Povrchové vrstvy pre tribologické aplikácie (1/4151/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MikušKKaST TF
Praktické vyžitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. (028SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. HujoKDaM TF
PRESNÉ PÔDOHOSPODÁRSTVO -- implementácia s podporou informačných technológií a techniky. (3/4275/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. NozdrovickýTF
Priestorovo diferencovaná výživa pšenice ozimnej dusíkom na báze merania multispektrálnej indukovanej fluorescencie20132017Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Progresívne spôsoby ochladzovania pre zlepšenie pohody dojníc a zníženie environmentálnej záťaže (1/0790/19)20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LendelováKZSBT TF
Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie v poľnohospodárstve, zdroje na jeho reprodukcie a obnovu (HZ č. 007/1999 - projekt č. 2736)19992001Zmluvný a zákazkový výskumŠ. KováčKZSBT TF
Pružný výučbový systém vysokoškolského technického štúdia s odborným zameraním v oblasti Poľnohospodárska a lesnícka technika. (3/7294/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Realizácia vzdelávacích prednáškových aktivít prostredníctvom digitálnych technológií novej generácie. (5c)20062006Rozvojový projekt ITZ. PalkováTF
Renewable Energy Sources (CIII-SK-0405-08-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
ReNEWable green energy curriculum for higher education in Europe2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia. (SK-PL-18-0041)20192020Bilaterálna spoluprácaĽ. HujoKDaM TF
Rozvoj experimentálnych metód a prostriedkov pre ZVVP v Nitre19861990Granty nadáciíJ. BajlaTF
Rozvoj experimentálnych metód a prostriedkov pre ZVVP v Nitre (A-08-124-827-03)19861990Štátne programy výskumu a vývojaĽ. KubíkKF TF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU. Aktivita:1.2 Vytvorenie vnútorného modelu systému manažérstva kvality na SPU20102013OP Ľudské zdrojeJ. HrubecTF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (ITMS 26110230020)20102012OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
Skúmanie schopnosti zvárania zliatin ľahkých neželezných kovov,zváraných elektrickým oblúkom a trecím zváraním s premiešaním20152018Všeobecné výzvyI. KováčKKaST TF
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v poľnohospodárskej a dopravnej technike pri aplikácii kondicionéru v palivách a v biopalivách získaných z poľnohospodárskej produkcie (1/0370/15)20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JablonickýKDaM TF
Sledovanie vlastností ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike počas laboratórnych experimetov (02-GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)F. TóthKKS TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike. (1/0464/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
SMART COMMUNITIES: Scanning abilities and skills for an integrated rural development2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Smart Entrepreneurial Education and training in Digital farming (597837-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ)20182021Erasmus+ KA3 Z. PalkováKEAaI TF
Smart Innovative Engineering for Smart Agriculture Modernization2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie20202020Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Solid Urban and organic Waste from Agriculture as a way to quickly fulfil energy NEeds2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Spoločné pracovisko výskumu procesov produkcie biomasy, jej energetického využitia a vývoja aplikačných zariadení20172017OP Výskum a inovácieŠ. MihinaKZSBT TF
Spracovanie a využitie fytomasy kukurice ako netradičného energetického zdroja20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. KrištofKSaVB TF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy. (3/6431/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. JanoškoKDaM TF
Start up AgriFood Business2018--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Start-up rural women2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Sustainable Smallholders EU2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Synergies Application System2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Systémy znižovania energetickej náročnosti techniky a technológií v poľnohospodárstve19911993VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. PetranskýTF
Systémy znižovania energetickej náročnosti techniky a technológií v poľnohospodárstve (M - 3)19911993VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Špecializované laboratórium hydraulických mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej mobilnej techniky (KEGA 019SPU-4/2015)20152018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. HujoKDaM TF
Štúdium fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov v technologickom proces a ich uplatnenie pri hodnotení kvality potravín. (1/3471/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováTF
Štúdium obalových materiálov a ich vplyv na zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín (VEGA 1/4437/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. ZemanKZSBT TF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BošanskýKKS TF
Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a enviromentálnu prijateľnosť (1/0718/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoKKaST TF
Technicko-ekonomická optimalizácia kvality povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach (1/0568/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KorenkoTF
Technicko-ekonomická racionalizácia manipulácie a dopravy slamy určenej na energetické účely. (734/03140)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŽitňákTF
Technicko-ekonomická racionalizácia manipulácie a dopravy so zemiakmi. (714/03140)20062007GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. KorenkoTF
Technicko-technologická racionalizácia výroby a spracovania vybratých poľnohospodárskych produktov (VEGA č.1/4407/97-M-18)19971999VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LobotkaKZSBT TF
Technika a technológie zberu energetických plodín (SK-CZ- 0110-07)20082009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. ŽitňákKS TF
Termická analýza vybraných zložiek triedeného odpadu20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)D. KunecováKF TF
The Food Embassy2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
The Use of Technology in Agriculture2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Therapeutic effects of Apitherapy in Higher Education (2017-1-TR01-KA203-045990)20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice (Projekt č. 011SPU-4/2014)20142015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. GálikKZSBT TF
Transformácia vzdelávania odborníkov záchranných služieb v kontexte „Priemysel 4.0“2020--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LendelováKZSBT TF
Tvorba amoniaku v ustajňovacích objektoch pre chov hovädzieho dobytka. (1/4425/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. PogranKS TF
Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KováčKKaST TF
Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológia spracovania odpadov v multimediálnom edukačnom priestore (023SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. GálikKZSBT TF
Udržateľná rastlinná produkcia v Európe prostredníctvom zlepšeného obrábania pôdy, optimalizácie operácií a prispôsobených pestovateľksých systémov20162019Horizont 2020J. GalambošováKSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo.20192023APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVV. RatajKSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo a lesníctvo.20192022APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. RatajKSaVB TF
Uplatnenie indikátorov hodnotenia vplyvu technológií obrábania pri priestorovej variabilite pôdnych vlastností. (1/0009/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BajlaKKS TF
Úsporné technológie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskej výroby (APVT- 99 - 033 204)20052007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. SimoníkKSaVB TF
Utláčanie poľnohospodárskej pôdy spôsobené technikou a stretégie eliminujúce zhutnenie pôdy v Dunajskom regióne (CASEE BOKU Wien)20152016Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)L. NozdrovickýKSaVB TF
Validate VET Learning practices trough Interactive Keys2019--Erasmus+ KA3 Z. PalkováKEAaI TF
Virtual Reality as an innovative and immersive Learning tools for HEIs in Palestin (585772-EPP-1-2017-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Vplyv alternatívnych palív získaných z poľnohospodárskych produktov na parametre spaľovacieho motora a životné prostredie. (1/0214/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JablonickýKDaM TF
Vplyv environmentálnych aspektov pôsobenia techniky na elimináciu degradačných procesov v agrotechnológiách pestovania poľných plodín (1/0786/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra (1/0696/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. PalkováKEAaI TF
Vplyv granulometrického zloženia priemyselných hnojív na kvalitu práce rozhadzovača20082009Zmluva o dieloM. MacákKSaVB TF
Vplyv materiálov a techniky na zdravotný stav dojníc a zdravotne bezpečný produkt (VEGA 1/0422/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KarasKZSBT TF
Vplyv metód aplikácie agrochemikálií na kvalitu poľnohospodárskych výrobkov20192020Polish National Agency for Academic ExchangeM. PrístavkaKKaST TF
Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie (1/0517/15)20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. CviklovičKEAaI TF
Vplyv obalového plášťa na kvalitu vnútorného prostredia ustajňovacích objektov pre hovädzí dobytok. (1/0769/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. PogranKS TF
Vplyv podmienok pozberovej úpravy a skladovania kukurice na kvalitu produktu20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. AngelovičKSaVB TF
Vybrané fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych materiálov (749/03180)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. BožikováTF
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. OpáthKZSBT TF
Výskum a efektívne inovácie technológií v chove hospodárskych zvierat s cieľom znižovania znečistenia ovzdušia amoniakom a skleníkovými plynmi (1/0579/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KarandušovskáKZSBT TF
Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe (1/0720/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HrubýKEAaI TF
Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku. (1/4422/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GadušCVOZE TF
Výskum efektívnosti pestovania poľnej plodiny s podporou priestorovo diferencovaného zavlažovania (VEGA 1/0407/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. MihinaKZSBT TF
Výskum fyzikálno-chemických vlastnosti bioodbúrateľnej kvapaliny aplikovanej pri simulácií prevádzkového zaťaženia v laboratórnych podmienkach20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. TulíkKDaM TF
Výskum kľúčových parametrov klzných uložení mazaných ekologickými olejmi. (1/0008/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
Výskum, návrh a aplikácia špeciálnych hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností a elimináciu poškodenia pôdy počas prevádzky vozidiel a traktorov (1/0724/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MajdanKDaM TF
Výskum osmotického sušiarní pre zeleninu a ovocie (114-451-01404/2006)20062006Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Výskum osmotických sušiarní pre zeleninu a ovocie (114-451-00627/2005)20052005Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov (SK-CZ-2013-0200)20152015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Výskum technických parametrov pracovných mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej techniky (APVV18-0165)20192022APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. FinduraKSaVB TF
Výskum technológií v chove hospodárskych zvierat znižujúcich emisie škodlivých plynov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie (VEGA 1/3476/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. KováčKZSBT TF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KadnárKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)20192023Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-19-0241)2020--Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických vlastností biologicky odbúrateľných olejov v oblasti klzných uložení so zameraním na poľnohospodársku techniku. (1/3480/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
Výskum účinkov technológií a techniky pre obrábanie pôdy s ohľadom na intenzitu uvoľňovania emisií CO2 do atmosféry. (1/0082/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. NozdrovickýTF
Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení (1/0337/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. HujoKDaM TF
Výskum vplyvu využívania technológie CTF na procesy vodnej erózie pôdy2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. GalambošováKSaVB TF
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TF
Výskum využitia tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom sušiarenstve s posúdením ekologicko-technických dopadov. (1/0708/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. VitázekKDaM TF
Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch20142015APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVR. GálikKZSBT TF
Výskum welfare zvierat v rozšírenej Európe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Výskum zefektívnenia ekologických aspektov prevádzkovania mobilnej a stacionárnej techniky v poľnohospodárstve. (1/3483/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)20192023Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo (KEGA 003SPU-4/2013)20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKSaVB TF
Vytvorenie všeobecnej metodiky pre zvýšenie kvality produktov vo výrobných organizáciách a jej praktické overenie v praxi20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. PrístavkaKKaST TF
Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (APVV VMSP-P-006309)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. GadušCVOZE TF
Využitie elektrického oblúka na tvorbu vrstiev so špecifickými vlastnosťami20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KováčKKaST TF
Využitie fyzikálnych metód a analýz pri hodnotení vybraných technologických charakteristík ekologických a minerálnych mazív a ich vzájomná komparácia20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. CsillagKF TF
Využitie fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov pri hodnotení kvality potravín (1/0829/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VozárováKF TF
Využitie fyzikálnych vlastností pri hodnotení kvality biomateriálov20182018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia (1/0754/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MikušKKaST TF
Vývoj metód pre hodnotenie poľnohospodárskej techniky a materiálov z hľadiska technicko-ekologických požiadaviek (VEGA 1066/94)19941996VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Vývoj metód pre hodnotenie vlastností poľnohospodárskych materiálov a ich interakcií s technickými prostriedkami (VEGA 1/4406/97)19971999VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Vývoj osmotickej sušiarne pre ovocie a zeleninu (114-451-00565/2010)20092010Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Z. HlaváčováKF TF
Vývoj sušiarní pre ovocie a zeleninu (114-451-00565/2007)20072007Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Vzdelávanie v oblasti biohospodárstva. Európska perspektíva20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou (APVV-19-0526)2020--Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
V4-WB6 Incubator for Digital Farming (21810128)20182019Strategic GrantsZ. PalkováKEAaI TF
Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania (3/7248/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GadušCVOZE TF
Zavedenie environmentálnych simulačných kurzov založených na IT (S-JEP-09909-95)19951998TempusŠ. PogranKS TF
Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii (09-GA SPU-16)20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. BujnaKKaST TF
ZLEPŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI VYUŽITIA PÔDY PRE UDRŽATEĽNÚ PRUKCIU OBILNÍN A ZELENINY V EU A ČÍNE2020--Horizont 2020 J. GalambošováKSaVB TF
Zlepšovanie kvality, životnosti pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov, manažérstvo kvality a bezpečnosti výrobných procesov.20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ČičoKKaST TF
Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie (1/0857/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Znižovanie emisií škodlivín plynov úpravou technických systémov a technológií v chove hospodárskych zvierat (VEGA 1/0625/03)20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. KováčKZSBT TF
Zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti absolventov technicky zameraných študijných programov zlepšovaním ich podnikateľských zručností ( 013TU Z-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ČičoKKaST TF
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti tribológie prostredníctvom inovatívnych edukačných prostriedkov20182018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácií vody hydromelioračnou sústavou (APVT 26 - 015 002)20042005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. SimoníkKSaVB TF
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti ( ITMS 26110230057)20122013OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich strojov20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
Zvyšovanie kvality poľnohospodárskych strojov a výrobných zariadení. (1/0576/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ČičoKKaST TF
Zvyšovanie kvality traktorov a mobilných systémov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, ochranu pôdy a životného prostredia (TP 31046 PIB 100 724 720)20112015Granty nadáciíP. FinduraKSaVB TF
Zvyšovanie odborných kompetencií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (SK/06/A/F/EX-602 4117)20062007Leonardo da VinciJ. RédlKKS TF
Zvyšovanie úspor energie v poľnohospodárskych objektoch využitím nízkopotenciálnych zdrojov a moderných riadiacich algoritmov. (1/4399/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HrubýKEAaI TF
20. Medzinárodná vedecká konferencia "Kvalita a spoľahlivosť technických systémov"20152015Small Grants STOP!!!J. ŽarnovskýKKaST TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý