Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 8

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov Podunajskej nížiny (1/0604/20)20202023VEGAJ. Ivanič PorhajašováKEZ FAPZ
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015VEGAE. TobiašováKPG FAPZ
Hodnotenie rizika bioprístupnosti vybraných potenciálne toxických prvkov z kontaminovaných sedimentov v oblasti výrazne zaťaženej antropogénnou činnosťou (1/0003/15)20152017VEGAJ. UrminskáKEZ FAPZ
Štúdium abiotických a biotických zložiek Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy a jej význam pre zachovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. (1/0275/08)20082010VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium diverzity biocenóz Prírodnej rezervácie Žitavský luh vo vzťahu k jednotlivým zložkám biotopov. (129/02150)20032006VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium účinku vybraného remediačného média na bioprístupnosť kadmia a úrodotvorné formy dusíka v malopestovateľských podmienkach (1/0009/19)20192021VEGAJ. UrminskáKEZ FAPZ
Štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a koncentrácie vybraných rizikových prvkov v sedimentoch Národnej prírodnej rezervácie Čičovské mŕtve rameno a návrh opatreí na ich elimináciu. (1/0920/13 )20132013VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZ
Štúdium zložiek prostredia PR Listové jazero a jej význam pre biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (1/0706/19 )20192019VEGAJ. NoskovičKEZ FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý