Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 26

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Breeding, Diversity Management and Genetics of Livestock (CIII-SK-0902-00-1516)
2015
2018
CEEPUS
R. Kasarda
KGPB FAPZ
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód
2019
--Všeobecné výzvyKGPB FAPZ
2013
2018COST (European Cooperation in Science and Technology)KGPB FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat2020
2023
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
2012
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KGPB FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)
2017
2021Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
2011
2012
Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGPB FAPZ
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGPB FAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze20172017Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
2016
2017Bilaterálna spoluprácaKGPB FAPZ
2018
2022
Všeobecné výzvy
KGPB FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)
2017
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGPB FAPZ
Influence of the environmental stress on chromosome segregation during cell cycle
2017
2017
Granty nadácií
M. PožgajováKGPB FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KGPB FAPZ
Jean Monnet Module “Biodiversity of Farm Animal Populations”
2020
2023
Erasmus+ KA3 KGPB FAPZ
2004
2005
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. CandrákKGPB FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KŠZ FAPZ
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Miluchová
KGPB FAPZ
2015
2019Všeobecné výzvyKGPB FAPZ
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)
2012
2015
APVV
KGPB FAPZ
Reducing Nitrates Pollution in the Danube Basin by Improving Manure Management
2020
2022
Interreg Danube Transnational Programme KGPB FAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)
2020
2020Multilaterárna spoluprácaKGPB FAPZ
Transkriptomická profilácia somatických buniek bovinného mlieka2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Miluchová
KGPB FAPZ
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Wide-Spread Implementation & Innovative Development of Animal Breeding for the 21st Century Europe WinBreeding4EU20202020Horizont 2020 R. Kasarda
KGPB FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý