Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 26

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019--Všeobecné výzvyM. GáborKGPB FAPZ
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat2019--Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)20112012Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze20172017Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)20162017Bilaterálna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)20182022Všeobecné výzvyN. MoravčíkováKGPB FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRO. KadlečíkKGPB FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZ
Jean Monnet Module "Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat"20202023Erasmus+ KA3 N. MoravčíkováKGPB FAPZ
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. CandrákKGPB FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)2019--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MargetínKŠZ FAPZ
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MiluchováKGPB FAPZ
Molekulárno genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku (APVV)20152019Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)20122015APVVA. TrakovickáKGPB FAPZ
Redukcia znečistenia nitrátmi v povodí Dunaja zlepšeným manažmentom hnojovej koncovky20202022Interreg Danube Transnational Programme R. KasardaKGPB FAPZ
Rozsiahla implementácia a inovácia vývoja v šľachtení zvierat v 21. storočí v Európe2020--Horizont 2020 R. KasardaKGPB FAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)20202020Multilaterárna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Šľachtenie, riadenie diverzity a genetika hospodárskych zvierat (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaKGPB FAPZ
Transkriptomická profilácia somatických buniek bovinného mlieka20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MiluchováKGPB FAPZ
Vplyv environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu20172017Granty nadáciíM. PožgajováKGPB FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. CandrákKGPB FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý