Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 23

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Čerstvý vs. skladovaný med: komplexné testovanie kvality slovenských medov po vytočení a počas skladovania pomocou fyzikálno-chemických, mikrobiologických a molekulovo-genetických metód2019--Všeobecné výzvyM. GáborKGPB FAPZ
Dairy Care Action (FA1308)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. KasardaKGPB FAPZ
Environmentálne efekty chovateľského prostredia na realizáciu genetickej informácie produkcie, reprodukcie a zdravia zvierat2019--Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
European Animal Diversity Campus (12203-0890/NITRA02)20122014Erasmus (okrem mobilít)R. KasardaKGPB FAPZ
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu a karyogamiu (APVV-16-0090)20172021Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genetická diverzita dobytka a koní (SK-AT-0012-10)20112012Bilaterálna spoluprácaO. KadlečíkKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku. (1/0742/17)20172019VEGAR. KasardaKGPB FAPZ
Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka. (1/0769/09)20092011VEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Genetické riziko účinku kadmia a olova na reguláciu bunkového cyklu v meióze2017--Všeobecné výzvyM. PožgajováKGPB FAPZ
Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka (SK-AT-2015-0016)20162017Bilaterálna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat. (APVV-17-0060)20182022Všeobecné výzvyN. MoravčíkováKGPB FAPZ
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky (Dunajská stratégia)20172017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠO. KadlečíkKGPB FAPZ
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii. (012SPU-4/2019)20192021KEGAJ. CandrákKGPB FAPZ
Korekcia vplyvu reprodukčných ukazovateľov pri odhade plemennej hodnoty pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti hovädzieho dobytka test-day modelom. (203/02220)20042005MVTSJ. CandrákKGPB FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)2019--VEGAM. MargetínKŠZ FAPZ
Metagenomická analýza mikrobiómu reprodukčného systému kráv – štúdium účinku probiotického preparátu v prevencii a eliminácii puerperálnych bakteriálnych infekcií20192021VEGAM. MiluchováKGPB FAPZ
Molekulárno genetická diverzita a produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku (APVV)20152019Všeobecné výzvyR. KasardaKGPB FAPZ
Návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení (APVV –0636–11)20122015APVVA. TrakovickáKGPB FAPZ
Stanovenie signálov selekcie v rámci celogenómových sekvencií (DS-FR-19-0002)2020--Multilaterárna spoluprácaR. KasardaKGPB FAPZ
Šľachtenie, riadenie diverzity a genetika hospodárskych zvierat (CIII-SK-0902-00-1516)20152018CEEPUSR. KasardaKGPB FAPZ
Transkriptomická profilácia somatických buniek bovinného mlieka20202022VEGAM. MiluchováKGPB FAPZ
Vplyv environmentálneho stresu na segregáciu chromozómov počas bunkového cyklu2017--Granty nadáciíM. PožgajováKGPB FAPZ
Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat. (027SPU-4/2012)20122014KEGAJ. CandrákKGPB FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý