Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 40

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA1512420162020COST (European Cooperation in Science and Technology)J. NôžkováKGŠR FAPZ
Apple varieties characteristics regarding the safety and health20172019Granty nadáciíJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev20172019KEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)20042007APVTJ. BrindzaKGŠR FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )20022005APVTM. BežoKGŠR FAPZ
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní20172019VEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) (ITMS – 26220120015)20092011OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )20102012OP Výskum a inovácieM. BežoKGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening20172020VTPJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)20062006GA SPUK. RažnáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )20162020APVTJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti20082008KEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť (APVV-15-0156)20162020Všeobecné výzvyJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins.20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii20152016KEGAK. RažnáKGŠR FAPZ
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application20172017Granty nadáciíK. RažnáKGŠR FAPZ
Modifying plants to produce interfering RNA (COST Action CA 15223)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáKGŠR FAPZ
Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi20192021VEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi. (2/0109/19)20192021VEGAJ. ŽiarovskáKBaB FBP
Plant genetic technologies (001SPU-4/2012)20122014KEGAJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí20102014OP Výskum a inovácieJ. BrindzaKGŠR FAPZ
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠŠ. AilerKOVV FZKI
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVTM. BežoKGŠR FAPZ
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity20212025Horizont 2020 J. NôžkováKGŠR FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)20152016VEGAK. RažnáKGŠR FAPZ
Určovanie pravosti druhového a geografického pôvodu obnôžkového peľu (SK-PT-2015-0023)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie. (APVV-0740-11)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. HajduchKGŠR FAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGAA. HricováKGŠR FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)20202025Všeobecné výzvyK. RažnáKGŠR FAPZ
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )20032005VEGAM. BežoKGŠR FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010VEGAK. RažnáKGŠR FAPZ
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )20062008VEGAM. BežoKGŠR FAPZ
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.20082009rozvojový projektJ. BrindzaKGŠR FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý