Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 40

Stav
Název
OdDo
Druh
GarantPracoviště
A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA15124
2016
2020COST (European Cooperation in Science and Technology)KGŠR FAPZ
2017
2019
Granty nadácií
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
COST Action 1402: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)20042007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )
2002
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. Bežo
KGŠR FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BežoKGŠR FAPZ
2009
2011
OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )2010
2012
OP Výskum a inovácie
M. BežoKGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. RažnáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti
2008
2008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)20152016Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins. (DS-2016-0051)2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
2014
2014
Bilaterálna spoluprácaJ. NôžkováKGŠR FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii
2015
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Investigating the potential of medicinal plants from the Asteraceae family in the context of miRNA-based therapeutic application20172017
Granty nadácií
KGŠR FAPZ
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)K. RažnáKGŠR FAPZ
Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Plant genetic technologies (001SPU-4/2012)20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí2010
2014
OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)2020
2024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKOVV FZKI
Prínosy a nástrahy genetických technológií
2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoKGŠR FAPZ
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. Balážová
KBaB FBP
The mobilization of Linum GenRes for Flax Pre-breeding Activity
20212025
Horizont 2020
KGŠR FAPZ
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)
2015
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Ražná
KGŠR FAPZ
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
J. Nôžková
KGŠR FAPZ
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. Hajduch
KGŠR FAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Hricová
KGŠR FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)20202025
Všeobecné výzvy
K. RažnáKGŠR FAPZ
Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) (135/02160 )2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Bežo
KGŠR FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Ražná
KGŠR FAPZ
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei) (1/3452/06 )2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BežoKGŠR FAPZ
2008
2009
Rozvojové projekty
J. BrindzaKGŠR FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý