Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 40

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. NôžkováKGŠR FAPZ
Biologická bezpečnosť - transformácia v kontexte nových výziev20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
2004
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVKGŠR FAPZ
DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (APVT 20-026002 )
2002
2005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. Bežo
KGŠR FAPZ
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
2003
2005
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
2009
2011
OP Výskum a inovácieM. Bežo
KGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
2010
2012
OP Výskum a inovácie
M. BežoKGŠR FAPZ
Expression dynamics of Mal d 1 allergen isoforms and methylation pattern changes of Yrp 10 promoter during the apple ripening
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)KGŠR FAPZ
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Genetické technológie rastlín (001SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti2008
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)
20152016Všeobecné výzvyK. Ražná
KGŠR FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvyJ. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)20172018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)
2014
2014
Bilaterálna spolupráca
KGŠR FAPZ
2017
2019Granty nadácií
KGŠR FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii
2015
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RažnáKGŠR FAPZ
Mobilizácia genetických zdrojov ľanu pre šľachtiteľské aktivity
2021
2025
Horizont 2020 J. NôžkováKGŠR FAPZ
Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2010
2014
OP Výskum a inovácie
KGŠR FAPZ
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)
2020
2024
Všeobecné výzvy
KOVV FZKI
Prínosy a nástrahy genetických technológií
2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. BalážováKBaB FBP
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)
2015
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KGŠR FAPZ
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KGŠR FAPZ
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Výskum potenciálu liečivých rastlín čaľade Asteraceae v súvislosti s terapeutickou aplikáciou na báze miRNA
2017
2017
Granty nadácií
K. Ražná
KGŠR FAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)
2020
2025
Všeobecné výzvy
K. Ražná
KGŠR FAPZ
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BežoKGŠR FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. RažnáKGŠR FAPZ
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BežoKGŠR FAPZ
20082009
Rozvojové projekty
KGŠR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý