Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 40

StavNázov
Od
DoDruhGarantPracovisko
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. Nôžková
KGŠR FAPZ
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva. (20-026604)
20042007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KGŠR FAPZ
2002
2005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. Bežo
KGŠR FAPZ
Dynamika expresie Mal d 1 alergénu a zmeny metylačného statusu Ypr 10 promótora počas dozrievania plodov jabloní20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
E-vzdelávanie v genetike (3/110903 )20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
2009
2011
OP Výskum a inovácieKGŠR FAPZ
Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity plus (ECOVAplus) (ITMS – 26220120032 )
20102012
OP Výskum a inovácie
M. BežoKGŠR FAPZ
2017
2020
VTP (Vedecko-technické projekty)
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Fylogenetické vzťahy genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) analyzované DNA mikrosatelitmi. (720/02160)2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej (APVV-15-0431 )
2016
2020
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Fyziologické, výživové a genetické pozadie posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice letnej formy ozimnej. (APVV-14-0608)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Genetické technológie rastlín (001SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Genetické technológie v hodnotení biologickej rozmanitosti
2008
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Bežo
KGŠR FAPZ
Genomická a morfologická charakteristika potravinových zdrojov pre doplnkové a poľnohospodárske činnosti (APVV-15-0771)2015
2016
Všeobecné výzvy
K. RažnáKGŠR FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
KGŠR FAPZ
Genomické šľachtenie pšenice a tritikale na suchovzdornosť (APVV-14-0580)
2015
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KGŠR FAPZ
Hodnotenie semien ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) a produktov z nich ako prírodných aditív -- zdrojov funkčných zložiek potravín (SK-CZ-2013-0257)2014
2014
Bilaterálna spolupráca
KGŠR FAPZ
2017
2019
Granty nadácií
KGŠR FAPZ
Interdisciplinárny prístup výučby vybraných predmetov študijného programu Genetické technológie v agrobiológii
20152016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Ražná
KGŠR FAPZ
Mobilizácia genetických zdrojov ľanu pre šľachtiteľské aktivity
2021
2025
Horizont 2020
J. NôžkováKGŠR FAPZ
Morfofyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) nastres vyvolaný ťažkými kovmi
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Žiarovská
KBaB FBP
Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí
2010
2014OP Výskum a inovácieKGŠR FAPZ
20202024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
Š. Ailer
KOVV FZKI
Prínosy a nástrahy genetických technológií20072009APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. BežoKGŠR FAPZ
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. Balážová
KBaB FBP
Úloha miRNA v adaptácii rastlín na environmentálne podmienky (1/0480/16)20152016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Úpravy rastlín pre účely tvorby interferujúcej RNA (COST Action CA 15223)
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
K. RažnáKGŠR FAPZ
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
J. NôžkováKGŠR FAPZ
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie. (APVV-0740-11)
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KGŠR FAPZ
Výskum potenciálu liečivých rastlín čaľade Asteraceae v súvislosti s terapeutickou aplikáciou na báze miRNA
2017
2017
Granty nadáciíKGŠR FAPZ
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu (2/0109/09)
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. HricováKGŠR FAPZ
Využitie moderných genomických postupov pre zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín (APVV-19-0023)
2020
2025
Všeobecné výzvy
K. RažnáKGŠR FAPZ
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KGŠR FAPZ
Vývoj molekulových markérov odvodených od tandemovo a rozptýlene sa opakujúcich poradí nukleotidov v genóme ľanu siateho. (1/0112/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. RažnáKGŠR FAPZ
Vývoj retrotranspozónových a mikrosatelitných markérov identifikácie odrôd a F1 jačmeňa siateho vo vzťahu k odolnosti voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis f. hordei)". (1/3452/06 )20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BežoKGŠR FAPZ
2007/01/42 Výchova a podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby ekologických potravinových výrobkov v regióne Báč.20082009Rozvojové projektyJ. Brindza
KGŠR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý