Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 37

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services20172017HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGAĽ. GurčíkKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiKŠCH FAPZ
honeyBEEs - Operationalizing HEalth Status Index in Europe (SEP-210488700)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva2020--KEGAR. ChleboKŠCH FAPZ
International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science20162019Granty nadáciíH. ArpášováKŠCH FAPZ
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny20152017VEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Moderné informačné technológie pre podporu chovu včiel20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠR. ChleboKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)20192022Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
MONitoring of pesticide use through POLlen collected by bees (SEP-210514549)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGAR. ChleboKŠCH FAPZ
Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGAJ. KoščoKŠCH FAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny20182022Všeobecné výzvyC. HrnčárKŠCH FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20172019KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20162018KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20182020KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)20172019KEGAP. ŠmehýlKŠCH FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý